Министерство на земеделието
брой: 48, от дата 2.6.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.29


Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции

 

Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции
(ДВ, бр. 23 от 2023 г.)
§ 1. В заключителните разпоредби се създава § 4:
„§ 4. За заявленията за подпомагане, подадени през 2023 г., чл. 82 не се прилага.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. В Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (ДВ, бр. 30 от 2023 г.) в § 3 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „5 юни“ се заменят с „30 юни“.
2. Създава се т. 3:
„3. Заявление за подпомагане, подадено след срока по т. 1 и 2, е недопустимо и на кандидата не се предоставя подпомагане.“
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Явор Гечев
4366