Министерство на земеделието
брой: 48, от дата 2.6.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.29


Наредба за изменение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост

 

Наредба за изменение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост
(обн., ДВ, бр. 102 и 113 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2015 г., бр. 21 и 92 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 45а, ал. 6 думата „Закона“ се заменя с „изискванията“.
§ 2. В приложение № 16 към чл. 1, ал. 9, т. 3 думите „на основание разпоредбите на минимално ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни“ се заличават.
§ 3. Навсякъде в наредбата думите „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“ и абревиатурата „МЗХГ“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието“, „министърът на земеделието“, „министъра на земеделието“ и „МЗм“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Явор Гечев
4365