Министерство на финансите
брой: 4, от дата 16.1.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.6


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от 2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2010 г.; доп., бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2010 г., бр. 6, 55 и 76 от 2011 г., бр. 5, 68 и 103 от 2012 г.; изм., бр. 45 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 99 и 110 от 2013 г. и бр. 100 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. когато поради смърт на самоосигуряващо се лице декларация образец № 1 за месеца, предхождащ месеца на смъртта, не е подадена в срока по т. 2, буква „а“, наследникът или упълномощен представител на наследниците може да подаде декларацията в срок до края на шестия месец, следващ месеца на смъртта; декларацията се подава на хартиен или електронен носител заедно с протокол, подписан от наследника или упълномощения представител на наследниците, в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация към датата на смъртта на самоосигуряващото се лице.“
2. В ал. 13 думите „чл. 4, ал. 1, 2“ се заменят с „чл. 4, ал. 1“.
§ 2. В § 2а, т. 7 от допълнителните разпоредби думите „и т. 17.1“ се заличават.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, в раздел „Указания за попълване на декларация по образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 12:
а) в позиция 04 думите „втори или“ се заличават;
б) в позиция 10 накрая се добавя „и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон“;
в) позиция 11 се заличава;
г) в позиция 18 думите „чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 6; чл. 4, ал. 2 и чл. 4а“ се заменят с „чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и чл. 4а“;
д) в позиция 21 думите „втори или“ се заличават.
2. В т. 12.3 се правят следните изменения:
а) точка 12.3 се изменя така:
„12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя – попълва се номерът на реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя, съгласно закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година. Бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които не прилагат минимален осигурителен доход, попълват код „99“ за работниците и служителите. Код „99“ се попълва и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.“;
б) в т. 1 от „Забележки“ числото „11“ се заличава.
3. В т. 19 думите „чл. 4, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 4, ал. 1“.
4. В т. 31 числото „11“ се заличава.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Изчислените за 2014 г. осигурителни вноски за здравно осигуряване по смисъла на т. 7 на § 2а от допълнителните разпоредби се определят и от осигурителния доход в т. 17.1 на декларация образец № 1 – 2014 г.
§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2015 г.
Министър: Владислав Горанов
191