Национален осигурителен институт
брой: 6, от дата 23.1.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.164


Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник

 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник (обн., ДВ, бр. 57 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г.; изм., бр. 49 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2011 г., бр. 34 от 2012 г. и бр. 107 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 7:
а) основният текст се изменя така: „Заявлението-декларация по ал. 1 се подава от следните лица:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. лицата, представляващи осигурители;“
в) точка 2 се изменя така:
„2. лицата, представляващи юридически лица, осигурители и еднолични търговци, които съхраняват документите по чл. 1 на прекратени осигурители;“.
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Заявлението-декларация се подава лично от лицата по ал. 7 или от упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях лица, като копие от него се прилага към заявлението-декларация и се съхранява в ТП на НОИ. Когато заявлението-декларация се подава по реда на ал. 7, т. 4, то може да бъде подадено само от един от наследниците, ако е упълномощен с нотариално заверено пълномощно за това от останалите наследници, като копие от него се прилага към заявлението-декларация и се съхранява в ТП на НОИ.“
3. В ал. 9 думите „или когато същите липсват“ се заличават.
4. Създава се ал. 10:
„(10) Разплащателни ведомости и документи, удостоверяващи осигурителен стаж и доход, не се приемат, ако не са оформени и подписани съгласно действащия към датата на съставянето им ред.“
§ 2. В чл. 7, ал. 1 думите „осигурителите, физическите и“ се заменят с „осигурителите и“, а след думата „кметовете“ се добавя „за тяхна сметка“.
§ 3. В чл. 19 досегашният текст става ал. 1 и се създава ал. 2:
„(2) Приемателната комисия може да откаже приемането на документацията по чл. 1, когато няма доказателства за прекратяване на дейността на осигурителя без правоприемник, както и когато са включени документи за осигурители (работодатели), за които няма доказателства, че правоприемник е осигурителят, за който се предават документите. В този случай председателят на комисията дава писмени указания до осигурителя или неговия представител, като се посочва какви документи допълнително следва да се представят и срок за представянето им.“
§ 4. В чл. 21, изречение първо след „упълномощени“ се добавя „с нотариално заверено пълномощно“.
Управител: Бисер Петков
272