Министерски съвет
брой: 31, от дата 4.4.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.17


Постановление № 74 от 31 март 2014 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.

 


 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 ОТ 31 МАРТ 2014 Г.
за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Приема план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. на обща стойност 23 886,0 хил. лв.
(2) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за сумата по ал. 1, разпределени съгласно приложението.
(3) Разходите и трансферите по ал. 2 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по пореден № 1 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Централната избирателна комисия за 2014 г.
(2) Със сумата 4730,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 44, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по пореден № 2 от приложението да се увеличат разходите по политиката в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в Република България, бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“ – 11 171,0 хил. лв., и по бюджетна програма „Администрация“ – 1780,0 хил. лв., по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
(2) Със сумата 4,600 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по пореден № 3 от приложението да се увеличат разходите по „Други бюджетни програми (общо)“, бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г.
(2) Със сумата 262,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 20, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по пореден № 4 от приложението да се увеличат разходите по политиката в областта на защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, сигурност на границите, пожарна безопасност и защита на населението, бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция, миграция, граничен контрол и охрана на държавната граница“ – 2844,0 хил. лв., и бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“ – 156,0 хил. лв., по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
(2) Със сумата 522,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 6. (1) Със сумата по пореден № 5 от приложението да се увеличат разходите по политиката в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба, бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“ – 301,0 хил. лв., и бюджетна програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“ – 399,0 хил. лв., по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
(2) Със сумата 590,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 7. (1) Със сумата по пореден № 6 от приложението да се увеличат разходите по политиката в областта на отбранителните способности, бюджетна програма „Административно управление и осигуряване“, по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 8. (1) Със сумата по пореден № 7 от приложението да се увеличат разходите по политиката в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование; учене през целия живот, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в предучилищното възпитание и подготовка и в училищното образование“ – 11,6 хил. лв., и бюджетна програма „Администрация“ – 3,4 хил. лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.
(2) Със сумата 12,6 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 9. Със сумите по поредни номера 8, 9 и 10 от приложението да се увеличат бюджетните взаимоотношения с централния бюджет съответно с бюджетите на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция за 2014 г.
Чл. 10. (1) Със сумата по пореден № 11 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Сметната палата за 2014 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 4, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 11. (1) Бюджетните взаимоотношения на общините по подготовката и произвеждането на изборите, в т. ч. за възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии, включително осигурителните вноски, се осигуряват чрез трансфер от бюджета на Министерския съвет за 2014 г. в рамките на одобрените разходи по чл. 3, ал. 1.
(2) Размерът на бюджетните взаимоотношения на общините и бюджета на Министерския съвет се променя до размера на извършените трансфери по ал. 1.
Чл. 12. Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1 да извършват съответните промени по бюджетите си за 2014 г. и да уведомяват министъра на финансите.
Чл. 13. Министерският съвет и Централната избирателна комисия могат да извършват компенсирани промени между отделните разходни позиции/бюджетни взаимоотношения с други бюджети, за които промени уведомяват министъра на финансите.
Чл. 14. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 15. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет до 29 август 2014 г. представят на министъра на финансите отчет за разходите, с изключение на разходите по пореден № 1.1 от приложението, в частта за Централната избирателна комисия.
(2) С размера на неусвоените средства първостепенните разпоредители с бюджет намаляват разходите по бюджетите си/бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и уведомяват министъра на финансите.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс, чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
§ 2. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм., бр. 18 и 25 от 2014 г.) в колона 3 се правят следните изменения:
1. В пореден № 3 числото „47 142 300“ се заменя с „48 702 300“.
2. В пореден № 7 числото „22 789 600“ се заменя с „22 899 600“.
3. В пореден № 9 числото „903 580 000“ се заменя с „906 058 000“.
4. В пореден № 13 числото „27 554 000“ се заменя с „27 556 400“.
5. В пореден № 17 числото „29 348 700“ се заменя с „29 786 700“.
6. В пореден № 40 числото „1 011 000“ се заменя с „2 011 000“.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по чл. 1 и на генералните директори на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 31 март 2014 г.
Министър-председател: Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет: Галина Маринска
Приложение към чл. 1
ПЛАН-СМЕТКА
за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.

№ по ред
Наименование на разходите
В левове
1
2
3
1.
Разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:
5 730 000
1.1.
За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на Централната избирателна комисия и по граждански договори
1 000 000
1.2.
За материално-техническо осигуряване дейността на Централната избирателна комисия
180 000
1.3.
За обработка на данните от гласуването и за издаване на бюлетин с резултатите
2 200 000
1.4.
Разходи за медийни пакети, които ще се заплащат от ЦИК на партиите, коалициите и инициативните комитети
2 000 000
1.5.
За разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване
350 000
2.
Разходи по бюджета на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:
12 951 000
2.1.
За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на районните и секционните избирателни комисии
7 971 000
2.2.
За логистично осигуряване на изборния процес от администрацията на Министерския съвет, областните и общинските администрации
3 550 000
2.3.
За отпечатване на хартиените бюлетини, в т. ч. таксата за финансов контрол
1 250 000
2.4.
За доставка на устройства за машинно гласуване, за програмно осигуряване, съхранение и техническа поддръжка, включително консумативи
180 000
3.
Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие – Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“
700 000
4.
Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи
3 000 000
5.
Разходи по бюджета на Министерството на външните работи
700 000
6.
Разходи по бюджета на Министерството на отбраната
80 000
7.
Разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката
15 000
8.
Разходи на Българското национално радио
200 000
9.
Разходи на Българската национална телевизия
270 000
10.
Разходи на Българската телеграфна агенция за организацията на международен пресцентър
180 000
11.
Разходи по бюджета на Сметната палата
60 000
 
ОБЩО:
23 886 000

 
Забележка. В разходите по т. 1.1 са включени и възнагражденията на членовете на Централната избирателна комисия като постоянно действащ орган до края на 2014 г.
2291