Министерство на отбраната
брой: 63, от дата 17.8.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.23


Наредба № Н-8 от 3 август 2012 г. за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения към Министерството на отбраната

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-8 от 3 август 2012 г.
за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения към Министерството на отбраната
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за ползване на медицинска, дентална и психологична помощ в лечебните заведения към Министерството на отбраната – медицинските пунктове, многопрофилните болници за активно лечение (МБАЛ) и Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП) в структурата на Военномедицинската академия (ВМА).
Чл. 2. (1) В медицинските пунктове се оказва първична извънболнична медицинска и дентална помощ на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
(2) Медицинската и денталната помощ, оказвана в МБАЛ, е извънболнична и болнична.
(3) В МБАЛ се приемат всички лица, нуждаещи се от лечение по съществуващите специалности в съответната МБАЛ, независимо от тяхното гражданство, местожителство, здравноосигурителен статут, пол, възраст, вероизповедание.
(4) В ЦПЗП се оказва психологична помощ на всички лица, нуждаещи се от такава, независимо от тяхното гражданство, местожителство, здравноосигурителен статут, пол, възраст, вероизповедание.
Чл. 3. (1) По реда на тази наредба се оказва медицинска, дентална и психологична помощ на здравноосигурени български граждани, лица, за които се прилагат схемите за социална сигурност на Европейския съюз, и лица, включени в международни спогодби за социално осигуряване, по които Република България е страна.
(2) Здравнонеосигурени български граждани ползват лечебните заведения по чл. 2, ал. 3 и 4 срещу заплащане на стойността на медицинското, денталното и психологичното обслужване по ценоразпис на ВМА.
(3) Чужденци, които не се ползват с правата на българските граждани, се приемат и обслужват по реда на Наредба № 2 от 2005 г. за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на български граждани (ДВ, бр. 57 от 2005 г.) срещу заплащане на стойността на медицинското обслужване по ценоразпис на ВМА.
(4) Ценоразписът на медицинските, денталните и психологичните услуги във ВМА се определя с акт на началника на ВМА, с който се посочва и редът за заплащане на медицинска, дентална и психологична помощ.
Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ В МЕДИЦИНСКИТЕ ПУНКТОВЕ В СТРУКТУРАТА НА ВМА
Чл. 4. Медицинската и денталната помощ, която се оказва в медицинските пунктове, е за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА.
Чл. 5. Медицинските прегледи, лабораторните изследвания и денталните услуги се извършват след представяне от пациента на здравна книжка/лична амбулаторна карта (ЛАК), заверена от общопрактикуващия (личен) лекар на лицето и от лекаря в медицинския пункт.
Чл. 6. Обемът на медицинската и денталната помощ, която се оказва в медицинските пунктове по реда на тази наредба, се определя с акт на началника на ВМА.
Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАНОВА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ В МНОГОПРОФИЛНИТЕ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ В СТРУКТУРАТА НА ВМА
Чл. 7. Планова извънболнична медицинска помощ в диагностично-консултативните блокове (ДКБ) на МБАЛ се оказва на следните категории лица:
1. военнослужещи (офицери, сержанти и войници) в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
2. цивилни служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
3. курсанти във висшите военни училища;
4. граждани, подписали договор за служба в доброволния резерв, по време на активното изпълнение на договора;
5. военнослужещи от други държави, пребиваващи в страната по силата на сключени международни договори и споразумения, по които Република България е страна;
6. пенсионирани военнослужещи;
7. ветерани от войните;
8. военноинвалиди и военнопострадали;
9. преживелите съпруг (съпруга), деца и родители на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи;
10. членове на семействата на лицата по т. 1, 2, 6, 7 и 8.
Чл. 8. На категориите лица по чл. 7 се провежда следният обем от медицински дейности за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА:
1. прегледи от специалист(и) в Консултативно-приемно отделение (КПО);
2. клинико-лабораторни, микробиологични, конвенционални рентгенови и функционални изследвания в ДКБ;
3. високоспециализирани образни и функционални изследвания по преценка на началника на клиниката (отделението) по профила на съответното заболяване;
4. един контролен преглед и изследвания по преценка на лекуващия лекар от КПО;
5. експертиза на временната неработоспособност.
Чл. 9. (1) В случай на необходимост от използване на контраст за провеждане на образни изследвания стойността на контрастните лекарствени продукти е за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА за лицата по чл. 7, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 9.
(2) Лицата по чл. 7, т. 6, 7, 8 и 10 заплащат стойността на контрастните лекарствени продукти по ред и цени, определени с акт на началника на ВМА.
Чл. 10. Лицата по чл. 7 се приемат за преглед в КПО чрез регистратурата за амбулаторни пациенти на съответната МБАЛ при представяне на следните документи:
1. за всички лица – здравна книжка/ЛАК, заверена от общопрактикуващия лекар, и документ за самоличност;
2. за лицата по чл. 7, т. 1 – 4 – служебна карта (пропуск) и запис в здравната книжка/ЛАК от медицинския пункт на съответната структура, подпечатан с печата на структурата;
3. за лицата по чл. 7, т. 5 – служебна карта;
4. за лицата по чл. 7, т. 6 – копие на разпореждане за пенсиониране при условията на чл. 6 от отменения Закон за пенсиите или по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване и военноотчетна книжка;
5. за лицата по чл. 7, т. 7 – удостоверение за ветеран от войните, издадено от Главно управление на архивите при Министерския съвет;
6. за лицата по чл. 7, т. 8 – книжка за военноинвалид или военнопострадал;
7. за лицата по чл. 7, т. 9 – книжка за военнопострадал с вписано обстоятелство, че лицето е съпруг (съпруга), дете или родител на загинал при или по повод изпълнение на службата военнослужещ;
8. за членовете на семействата на лицата по чл. 7, т. 1 и 2 – служебна бележка от местоработата по образец съгласно приложението;
9. за членовете на семействата на лицата по чл. 7, т. 6 – удостоверение за семейно положение от служба „ГРАО“, издадено не по-рано от 1 месец до постъпване за лечение, и копие на разпореждане за пенсионирането на съпруга (съпругата);
10. за членовете на семействата на лицата по чл. 7, т. 7 – удостоверение за семейно положение от служба „ГРАО“, издадено не по-рано от един месец от постъпване за лечение, и копие от удостоверението за ветеран от войната;
11. за членовете на семействата на лицата по чл. 7, т. 8 – удостоверение за семейно положение от служба „ГРАО“, издадено не по-рано от един месец от постъпване за лечение, и копие от книжката за военноинвалид или военнопострадал.
Чл. 11. (1) Задължително здравноосигурени лица извън категориите лица по чл. 7 провеждат прегледи в кабинетите на КПО за оценка на необходимостта от планова хоспитализация при условията и по реда на действащия Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.
(2) В случай че при прегледа по ал. 1 предоставените от пациента изследвания са недостатъчни за обосноваване на хоспитализацията, необходимите допълнителни изследвания се извършват в съответната МБАЛ за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА.
(3) В случай че при прегледа по ал. 1 пациентът не предостави никакви изследвания, той се насочва за извършването им в обем, обосноваващ хоспитализацията, към изпълнители на извънболнична медицинска помощ по договор с НЗОК.
Чл. 12. Всички лица, които се явяват за амбулаторен преглед и/или изследвания в МБАЛ извън условията и реда на тази наредба, заплащат оказаната медицинска помощ по ред и цени, определени с акт на началника на ВМА.
Чл. 13. Пациенти, явяващи се по договори за медицинско обслужване, сключени между ВМА и доброволни здравноосигурителни дружества, търговски дружества, институции и ведомства, се приемат и обслужват при условията и по реда на съответния договор.
Чл. 14. В случаите на предписване на лекарства за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК, назначената терапия се отбелязва в здравната книжка/ЛАК и пациентът се насочва за по-нататъшно лечение и наблюдение към избрания от него общопрактикуващ лекар.
Чл. 15. Експертиза на временната неработоспособност и издаване на болничен лист за домашно лечение след преглед в КПО се извършва по реда на действащата нормативна уредба за медицинската експертиза в страната.
Чл. 16. Планова извънболнична дентална помощ за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА се оказва на лицата по чл. 7, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 9.
Чл. 17. (1) Дентална помощ за пациенти, посочени в чл. 16, се оказва в следния обем:
1. профилактичен преглед и снемане на орален статус;
2. почистване на зъбен камък;
3. лечение на лигавични заболявания;
4. лечение на неусложнен кариес чрез пломбиране с амалгама или химополимер;
5. ендодонтско лечение;
6. неусложнена екстракция на зъб;
7. инцизия на субмукозен и субпериостален абсцес;
8. лечение на дефекти на зъбните редици с блендкорони и мостове;
9. лечение на дефекти на зъбните редици с плакови пластмасови протези.
(2) Всички дейности извън посочените в ал. 1, включително лечение на кариес чрез пломбиране с фотополимер, металокерамични коронки и други ортодонтски конструкции, се заплащат по ред и цени, определени с акт на началника на ВМА.
Чл. 18. Лицата по чл. 16 се приемат за преглед и лечение в денталните кабинети чрез регистратурата на съответната МБАЛ след представяне на документи по чл. 10 за съответната категория лица.
Чл. 19. Всички лица извън посочените в чл. 16 заплащат оказаната им дентална помощ по ред и цени, определени с акт на началника на ВМА.
Глава четвърта
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПЕШНА И НЕОТЛОЖНА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ В МНОГОПРОФИЛНИТЕ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ В СТРУКТУРАТА НА ВМА
Чл. 20. (1) Медицинска помощ по спешност на място в спешните звена на МБАЛ или на местопроизшествието, когато съответната МБАЛ е най-близкото лечебно заведение, се оказва на всички лица независимо от тяхното гражданство, местожителство, здравноосигурителен статут, пол, възраст, вероизповедание.
(2) Извършените диагностично-лечебни мероприятия по спешност на български граждани, лица, за които се прилагат схемите за социална сигурност на Европейския съюз, и лица, включени в международни спогодби за социално осигуряване, по които Република България е страна, до хоспитализацията на пациента или насочването му за домашно лечение са за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА.
Чл. 21. (1) Неотложна дентална помощ се оказва на лицата по чл. 7, т. т. 1, 2, 3, 4, 5 и 9, както и на пациенти, намиращи се на стационарно лечение в клиниките и самостоятелните клинични отделения на МБАЛ.
(2) Неотложна дентална помощ на посочените в ал. 1 лица се оказва за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА в следния обем:
1. инцизия на периодонтален и парадонтален абсцес;
2. неусложнена екстракция на зъб;
3. мортална или витална екстирпация;
4. трепанация;
5. лечение на обострено лигавично заболяване.
Чл. 22. (1) Спешна и неотложна помощ в дома на пациента, за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА, се оказва от екипи на спешните звена в МБАЛ на лицата по чл. 7, т. 1 – 9.
(2) Началникът на ВМА със своя заповед определя реда за действие на спешните екипи при оказване на спешна и неотложна медицинска помощ в спешните звена на МБАЛ, в дома на пациента и на местопроизшествието.
Глава пета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В МНОГОПРОФИЛНИТЕ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ В СТРУКТУРАТА НА ВМА
Чл. 23. (1) При наличие на показания за планова хоспитализация пациентите се планират и приемат за болнично лечение в съответните клиники и самостоятелни клинични отделения на МБАЛ чрез кабинетите на КПО в зависимост от наличната свободна леглова база.
(2) Датата и часът на прием в стационара се определят от лекаря от КПО и се вписват в „Листа на чакащите пациенти за планов прием“ на клиниката (отделението), както и в здравната книжка/ЛАК на пациента.
Чл. 24. Когато за конкретното заболяване съответната МБАЛ има сключен договор с НЗОК, всички пациенти се приемат при условията и по реда на последния.
Чл. 25. (1) На всеки пациент, постъпващ за болнично лечение в МБАЛ, приемащият лекар от КПО предоставя информация за предлаганата медицинска помощ и очакваните разходи за нея, които са за сметка на пациента.
(2) Приемащият лекар и пациентът подписват декларации за информирано съгласие и други регламентирани с НРД документи.
(3) Началникът на ВМА със своя заповед определя документите, които се попълват и подписват при постъпване на пациентите за болнично лечение по договор с НЗОК.
Чл. 26. (1) Всички здравноосигурени пациенти, постъпващи за болнично лечение в МБАЛ по договор с НЗОК, заплащат суми в размер 2 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно. Заплащането се извършва от пациента, негов родител, настойник или попечител в деня на постъпването в стационара в касата на МБАЛ.
(2) В случай на невъзможност за своевременно заплащане на сумата по ал. 1 поради обективни причини заплащането става на възможно най-ранен етап след настаняването на болния в стационара.
Чл. 27. (1) Освободени от заплащане на суми по чл. 26 са категориите пациенти по чл. 37, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване.
(2) При приемането в стационара на МБАЛ лицата по ал. 1 представят документ, удостоверяващ принадлежността им към съответната категория.
Чл. 28. (1) Лицата, които се лекуват по договор с НЗОК, не заплащат стойността на лечението с изключение на:
1. сумите по чл. 26;
2. скъпоструващите консумативи за провеждане на индивидуално лечение, които не се заплащат от НЗОК;
3. разликата между цената на предпочетено по-скъпо медицинско изделие и сумата, реинбурсирана от НЗОК;
4. високоспециализираните образни и функционални изследвания и контрастните лекарствени продукти за тях, когато не са в задължителния обем на клиничните пътеки и не са препоръчителни за диагностиката и проследяването на пациента.
(2) Консумативи и медицински изделия по ал. 1, т. 2 и 3 се осигуряват за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА за лица по чл. 7, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 9.
Чл. 29. (1) В случаите, в които заболяването на пациента не е включено в клинична пътека на НЗОК, лицата по чл. 7, т. 1 – 9 се приемат за планово стационарно лечение за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА.
(2) В случаите, в които за заболяването на пациента има клинична пътека, но болничното лечение не може да бъде проведено по договор с НЗОК, лечението се провежда за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА за лица по чл. 7, т. 1 – 6 и 9.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 не заплащат стойността на болничното лечение и суми по чл. 26.
(4) Скъпоструващи консумативи и медицински изделия за провеждане на индивидуално лечение се осигуряват за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА на категориите лица, посочени в чл. 28, ал. 2.
Чл. 30. (1) Приемането за планово лечение на пациент при условията на чл. 29 се извършва след представяне на документи по чл. 10 за съответната категория лица. Документите се представят преди регистрирането на Лист за история на болестта (ЛИБ) в Главната книга за регистриране на лежащо болните в МБАЛ.
(2) Пациенти, които до завършване на лечението не представят документи по ал. 1, заплащат лечението по ред и цени, определени с акт на началника на ВМА.
Чл. 31. Лица, които желаят да постъпят за болнично лечение извън реда на чл. 24 – 30, заплащат лечението по ред и цени, определени с акт на началника на ВМА.
Чл. 32. При необходимост от хоспитализация след оказана медицинска помощ по спешност пациентите се приемат в стационарите на МБАЛ по реда на чл. 24 – 31 от тази наредба.
Глава шеста
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧНА ПОМОЩ В ЦЕНТЪРА ПО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ (ЦПЗП) В СТРУКТУРАТА НА ВМА
Чл. 33. (1)Психологичната помощ е специализирана дейност, провеждана в ЦПЗП, съгласно стандартите за добра практика. Тя включва:
1. психологично консултиране;
2. снемане на психологичен и психиатричен статус;
3. снемане на психологични данни от други лица;
4. тестово психологично изследване;
5. неотложна антикризисна работа (сесия);
6. изготвяне на терапевтичен план;
7. психотерапия;
8. психологично обучение и тренинг.
(2)Психотерапията е лечение чрез взаимодействие в условията на терапевтична връзка с пациента и /или семейството му и/или група от пациенти.
Чл. 34. Лицата по чл. 7, т. 6, 7, 8 и 10 заплащат психологичната помощ по ред и цени, определени с акт на началника на ВМА.
Чл. 35. Лицата се приемат за оказване на психологична помощ в съответния кабинет на ЦПЗП чрез регистратурата на ЦПЗП при представяне на съответните документи съгласно чл. 10 на тази наредба.
Чл. 36. (1) При наличие на показания за психологична помощ лицата се планират в регистратурата на ЦПЗП.
(2) Датата и часът на прием в ЦПЗП се определят от специалиста, водещ случая, и се вписват в здравната книжка/ЛАК на лицето.
Чл. 37. Специалистът от ЦПЗП предоставя на всяко лице информация за предлаганата психологична помощ/лечение. Специалистът и лицето подписват декларации за информирано съгласие и други регламентирани документи.
Чл. 38. Лица извън тези по чл. 7 заплащат психологична помощ в ЦПЗП по ред и цени, определени с акт на началника на ВМА.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Членове на семейство“ са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.
2. „Високоспециализирани образни и функционални изследвания“ са ендоскопски диагностични процедури, ехокардиография, велоергометрия, холтерЕКГ, холтер за артериално налягане, специализирани рентгенови изследвания, компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, функционални изследвания на нервната система и др.
§ 2. Началниците на МБАЛ изготвят и поставят на видно място работните графици на кабинетите и лабораториите от ДКБ, както и информация за реда и необходимите документи за обслужване на различните категории пациенти.
§ 3. (1) Служителите на Национална разузнавателна служба (НРС) и Национална служба за охрана (НСО) ползват лечебните заведения към Министерството на отбраната съгласно Постановление № 45 от 2001 г. на Министерския съвет за определяне на Военномедицинската академия като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на нейните специфични функции и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия (обн., ДВ, бр. 18 от 2001 г.; загл. доп., ДВ, бр. 61 от 2002 г.).
(2) По отношение на статуса на служителите на НРС и НСО при ползване на лечебните заведения към Министерството на отбраната се прилагат Законът за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилникът за прилагането му, доколкото в тях не е предвидено друго, до приемането на закони за организацията и дейността на тези служби.
§ 4. Служителите на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) ползват лечебните заведения към Министерството на отбраната съгласно Постановление № 45 от 2001 г. на Министерски съвет за определяне на Военномедицинската академия като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на нейните специфични функции и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия и съгласно съвместните инструкции, издадени по реда на чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“(ДВ, бр. 17 от 2008 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Тази наредба се издава на основание чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 221, чл. 226г, ал. 1, чл. 226ж, ал. 1, чл. 226л, чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 6. Наредбата влиза в сила 10 дни след обнародването й в „Държавен вестник“.
За министър: Валентин Радев
Приложение към чл. 10, т. 8
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
Настоящата се издава в уверение на това, че лицето                    
.................................................................................,
ЕГН ......................................................................,
е член на семейството на ............................, който работи в ............
...................................................................................................................
Издава се да послужи пред МБАЛ – ........................
                  Началник (ръководител) на
                  структура по управление на
                  човешките ресурси
                  (по личния състав)
                  ..........................................................
              (звание, подпис, име и фамилия, печат)
Изх. № ............/.............. г.
Отпечатано в ...... екз.
7734