Министерски съвет
брой: 94, от дата 4.12.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.41


Постановление № 328 от 30 ноември 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г.
за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) За определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението държавните висши училища се класират по всяко професионално направление въз основа на комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда.
(2) Комплексната оценка по ал. 1 се формира въз основа на индикатори със съответна тежест, посочени в приложение № 1, и стойностите на индикаторите, определени по методологията на Рейтинговата система на висшите училища в Република България, администрирана от Министерството на образованието и науката, към 30 септември на годината, предхождаща годината, за която се определят средствата.
Чл. 2. Средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища, изчислени по реда на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления (обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2004 г., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 49 от 2007 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 6 и 62 от 2013 г. и бр. 15 от 2014 г.), се умножават по коефициент за всяко професионално направление, определен по методиката съгласно приложение № 2.
Чл. 3. Министерството на образованието и науката всяка година до 15 януари публикува на интернет страницата си коефициентите по висши училища и професионални направления, определени по методиката съгласно приложение № 2.
Чл. 4. Допълнителните средства, определени при условията и по реда на това постановление, се използват от висшите училища за финансиране на разходи по професионалното направление, за което са получени.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 121 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда (обн., ДВ, бр. 50 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 6 и 62 от 2013 г., бр. 8 и 15 от 2014 г. и бр. 10 от 2015 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 91, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 3 от Закона за висшето образование.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2

Група индикатори
Индикатор
Тежест
Тежест за професионални направления „Изобразително изкуство“,
„Музикално и танцово изкуство“
и „Театрално и филмово изкуство“
1
2
3
4
Учебен процес
Програмна акредитация
20 %
40 %
Институционална акредитация
5 %
10 %
Ексклузивност на преподавателския състав
5 %
8 %
Научни
изследвания
Индекс на цитируемост по научна област (Scopus)
2 %
0 %
Индекс на цитируемост по научна област (Web of Knowledge)
2 %
0 %
Индекс на цитируемост без автоцитирания по научна област (Scopus)
4 %
0 %
Среден брой цитирания на документ (Scopus)
2 %
0 %
Среден брой цитирания на документ (Web of Knowledge)
2 %
0 %
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus)
2 %
0 %
 
Документи, цитирани поне веднъж (Web of Knowledge)
2 %
0 %
 
Статии в научни списания (Scopus)
2 %
0 %
 
Статии в научни списания (Web of Knowledge)
2 %
0 %
 
Индекс на повишаване на ефективността (Scopus)
2 %
0 %
 
Индекс на повишаване на ефективността (Web of Кnowledge)
2 %
0 %
 
Докторски програми в професионалното направление
4 %
0 %
Реализация и връзка с пазара на труда
Приложение на придобито висше образование
10 %
10 %
Осигурителен доход на завършилите
5 %
5 %
Безработица сред завършилите
15 %
15 %
Принос към осигурителната система
5 %
5 %
Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо средната заплата за областта
7 %
7 %

 
Приложение № 2 към чл. 2
Методика за определяне на коефициент на вис­ше училище по професионално направление
1. Определяне на коефициент на висше училище по професионално направление
1.1. Коефициентът на всяко висше училище (i) за всяко професионално направление (j)
Kij се изчислява по формулата:
Kij = Ка х Кни х Kрпт х К х Кпнобн,
където:
Ка е коефициент за акредитационна оценка и се определя съгласно т. 2;
Кние коефициент за научни изследвания и се определя съгласно т. 3;
Kрпт е коефициент за реализация на пазара на труда и се определя съгласно т. 4;
Ке коефициент за първо място и се определя съгласно т. 5;
Кпнобне коефициент за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда и се определя съгласно т. 6.
1.2. Полученият коефициент (Kij) по формулата по т. 1.1 се закръглява до два знака след десетичната запетая.
1.3. При стойности на получения коефициент по формулата по т. 1.1 под 0,80 коефициентът се приравнява на 0,80.
1.4. В случаите, в които коефициентът на висше училище за дадено професионално направление, получен по формулата по т. 1.1, е над 1,00 и надвишава коефициента на висшето училище, класирано по същото професионално направление едно място по-напред, коефициентът се приравнява на този на висшето училище, класирано едно място по-напред, или на единица (1,00) в зависимост от това коя от двете стойности е по-висока.
2. Определяне на коефициент за акредитационна оценка
2.1. Коефициентът за акредитационна оценка (Ка) се изчислява по формулата:
Ка = 1 + (ОПА – 8,3) х 0,07,
където ОПА е оценката от програмната акредитация за съответното висше училище по съответното професионално направление съгласно стойността по този индикаторв Рейтинговата система на висшите училища в Република България към 30 септември на годината, предхождаща годината, за която се определят средствата.
2.2. В случаите, в които висшето училище няма оценка от програмна акредитация по съответното професионално направление и осъществява обучение въз основа на положително оценен проект, коефициентът за акредитационна оценка се определя в размер на единица (1,00).
3. Определяне на коефициент за научни изследвания
3.1. Коефициентът за научни изследвания (Кни) се изчислява по формулата:
Кни = 1 – (53 – КОНИ)/238,
където КОНИ е комплексна оценка за научни изследвания, формирана от индикаторите за научни изследвания и техните тежести по приложение № 1и стойностите на индикаторите, определени по методологията на Рейтинговата система на висшите училища в Република България към 30 септември на годината, предхождаща годината, за която се определят средствата.
3.2. При стойности на КОНИ, по-големи от 80, за целите на определянето на коефициента за научни изследвания се използва КОНИ, равна на 80.
3.3. За професионалните направления „Изобразителни изкуства“, „Музикално и танцово изкуство“, „Театрално и филмово изкуство“ и „Спорт“ коефициентът за научни изследвания се определя с размер на единица (1,00).
4. Определяне на коефициент за реализация на пазара на труда
4.1. Коефициентът за реализация на пазара на труда(Kрпт) се определя в зависимост от стойностите по индикатори „Безработица сред завършилите“ и „Приложение на придобитото висше образование“ по следната матрица:

„Приложение на придобитото висше образование“ (процент)
 
„Безработица сред
завършилите“ (процент)
Над 65
От 45 до 65
От 30 до 45
Под 30
под 2,00
1,10
1,05
1,02
0,99
от 2,00 до 4,00
1,05
1,02
0,98
0,95
от 4,00 до 6,00
1,00
0,98
0,96
0,94
над 6,00
0,96
0,92
0,91
0,90

 
4.2. За професионални направления във висши училища, за които няма информация по двата показателя поради липса на завършили студенти и съответно на данни за реализация на пазара на труда, коефициентът за реализация на пазара на труда се определя в размер на единица (1,00).
5. Определяне на коефициент за първо място
5.1. Коефициентът за първо място (К) се определя за:
5.1.1. висше училище, което е получило най-висока комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда съгласно чл. 1 по професионалното направление или е единствено, което осъществява обучение по това професионално направление;
5.1.2. висшите училища, получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е по-ниска с две (2,00) или по-малко точки от оценката на висшето училище, получило най-висока оценка по професионалното направление.
5.2. Не се определя коефициентът за първо място в случаите, в които три или повече висши училища по професионалното направление са получили най-високи оценки съгласно чл. 1, разликата между които е две (2,00) или по-малко точки и тези висши училища обучават над 75 на сто от студентите по това професионално направление.
5.3. Коефициентът за първо място (К) е в размер на:
5.3.1. (1,10) за висши училища, определени на първо място съгласно т. 5.1;
5.3.2. (1,21) за висши училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 по професионални направления от области на висше образование „Педагогически науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ и „Изкуства“ и имат стойност по индикатор „Безработица сред завършилите“ под 2,00 (процента) и по индикатор „Приложение на придобитото висше образование“ над 65,00 (процента);
5.3.3. (1,00) за всички останали случаи.
6. Коефициентът за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда (Кпнобн) се определя:
6.1. за професионални направления от области на висше образование „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Здравеопазване и спорт“ и „Сигурност и отбрана“ в размер на (1,00);
6.2. за професионални направления от области на висше образование „Педагогически науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ и „Изкуства“:
6.2.1. за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 – (1,05);
6.2.2. за висшите училища, определени на второ и следващо място съгласно т. 5.1:
6.2.2.1. при оценка от програмната акредитация под 8,00 – (1,07);
6.2.2.2. при оценка от програмната акредитация над 8,00 – (1,025).
7807