Министерство на здравеопазването
брой: 75, от дата 27.9.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.41


Наредба № 7 от 7 септември 2011 г.за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 7 от 7 септември 2011 г.
за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.
Чл. 2. (1) Намаляването на вредите от употребата на наркотични вещества е система от дейности, насочени към намаляване на здравните, социалните и икономическите вреди от употребата на наркотични вещества за отделния индивид и обществото като цяло.
(2) Програмите за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества включват една или няколко от следните дейности:
1. превенция на рисково поведение, включваща работа на терен, работа в нископрагови центрове, раздаване на информационни материали и провеждане на обучения с цел намаляване на вредите и подкрепа на позитивните промени в поведението;
2. превенция на свързаните с употребата на наркотични вещества инфекциозни заболявания, включваща:
а) обмен на игли, спринцовки и други принадлежности при инжекционно употребяващи наркотични вещества;
б) консултиране и изследване за ХИВ, хепатит B и С, сексуално предавани инфекции и туберкулоза;
в) имунизация за хепатит B;
г) раздаване на презервативи;
д) насочване към лечение на кръвнопреносими инфекциозни заболявания, причинени вследствие употребата на наркотични вещества и сексуално предавани инфекции;
е) медицински консултации чрез мобилен медицински кабинет на лица, употребяващи наркотични вещества;
ж) насочване към лечение на зависимостта към наркотични вещества;
3. предоставяне на информация и обучение по превенция на смъртността, свързана с употребата на наркотични вещества.
Раздел II
Условия и ред за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества
Чл. 3. (1) Програмите за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества се осъществяват от институциите по чл. 84, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, от лечебни заведения, регистрирани по Закона за лечебните заведения, както и от юридически лица с нестопанска цел.
(2) За осъществяване на програма за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества лицата по ал. 1 подават в Националния център по наркомании заявление, в което посочват Единен идентификационен код на лицето, когато е търговец или кооперация, или код БУЛСТАТ на юридическото лице, когато не е търговец, и прилагат следните документи:
1. копие от разрешението за осъществяване на лечебна дейност или копие от удостоверението за регистрация на лечебното заведение – за лечебните заведения;
2. проект на програма, който съдържа: цели, основни задачи, продължителност, организация на работата;
3. данни за ръководител и екип на прог-рамата – имена и квалификация;
4. други документи, свързани с изпълнението на програмата.
(3) За осъществяване на програма за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества, включваща изследване за ХИВ, хепатит B и С, сексуално предавани инфекции, пре- и посттестово консултиране при изследване за ХИВ и имунизация за хепатит B, лицата по ал. 2 представят в Националния център по наркомании и копие от договор за извършване на посочените дейности, сключен с лечебно заведение, участващо в Националната система за външен контрол на качеството на лабораториите по микробиология, вирусология, паразитология, микология и инфекциозна имунология и притежаващо съответните сертификати за това.
(4) За осъществяване на програма за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества, включваща работа на терен и обмен на игли и спринцовки, лицата по ал. 2 представят в Националния център по наркомании и писмено съгласие от общината, на чиято територия ще се осъществи програмата, както и писмено уведомление от ръководителя на програмата до съответното районно полицейско управление на МВР.
Чл. 4. (1) При непълноти в представената документация директорът на Националния център по наркомании в 15-дневен срок писмено уведомява лицето, като определя срок за отстраняването им и дава при необходимост указания за привеждане на документацията в съответствие с изискванията на наредбата и методиката за осъществяване на дейности по намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.
(2) Ако заявителят не представи необходимите документи в срока по ал. 1, процедурата по даване на съгласие за осъществяване на програма за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества се прекратява.
Чл. 5. (1) В едномесечен срок от подаване на документите по чл. 3, ал. 2 или от отстраняване на непълнотите по чл. 4, ал. 1 директорът на Националния център по наркомании дава съгласие или отказва да даде съгласие за осъществяване на програмата за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.
(2) Директорът на Националния център по наркомании дава съгласие за осъществяване на програма за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества, когато програмата е в съответствие с изискванията на наредбата и методиката за осъществяване на дейности по намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.
(3) Директорът на Националния център по наркомании отказва да даде съгласие за осъществяване на програма за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества при наличие на едно от следните условия:
1. програмата не е в съответствие с изискванията на наредбата;
2. програмата не е в съответствие с методиката за осъществяване на дейности по намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.
(4) Отказът по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 6. (1) Екипите на програмите, получили съгласие по чл. 5, ал. 2, преминават курс за обучение на лица, участващи в изпълнението на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.
(2) Курсът по ал. 1 се провежда от Националния център по наркомании съвместно с лечебни заведения и/или юридически лица с нестопанска цел, които имат най-малко петгодишен опит в областта на намаляване на вредите, свързани с употребата на наркотични вещества.
Чл. 7. (1) В едномесечен срок след изтичане на една година от даването на съгласие по чл. 5, ал. 2 или от даването на съгласие за продължаване на дейността на програмата по ал. 3 лицата, осъществяващи съответната програма за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества, подават в Националния център по наркомании следните документи:
1. отчет за дейността на програмата за предходната година по образец, утвърден от директора на Националния център по наркомании;
2. уведомление за продължаване или прекратяване дейността на програмата.
(2) В случай на продължаване дейността на програмата лицата по ал. 1 представят и актуален списък на екипа на програмата, данни за неговата квалификация и сертификати за преминато обучение по чл. 6, ал. 1.
(3) Въз основа на представените документи по ал. 1 и 2 директорът на Националния център по наркомании дава съгласие или отказва да даде съгласие за продължаване на дейността на програмата за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества в срока и по реда на чл. 3 – 5.
(4) При неизпълнение на задължението за представяне на отчет по ал. 1 директорът на Националния център по наркомании може да изиска отчета и да организира извър-шването на проверка, за която се прилагат разпоредбите на чл. 10.
Раздел ІІІ
Участие на доброволни сътрудници в изпълнението на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества
Чл. 8. (1) Лица, които желаят да работят като доброволни сътрудници, могат да участват в изпълнението на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества, като осъществяват дейности по обмен на игли и спринцовки и работа сред лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, при следните условия:
1. да са навършили 18 години;
2. да са изразили писмено съгласие с целите и задачите на програмата и протокола за нейното осъществяване.
(2) Ръководителят на програмата издава на лицата по ал. 1 удостоверение за участието им в програмата, в което са посочени дейностите, които се извършват в програмата, личният идентификационен код на участника, функциите му и периодът от време, за който е ангажиран.
(3) Лицата по ал. 1 работят под надзора на член от екипа, изпълняващ програмата.
Раздел ІV
Контрол и мониторинг на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества
Чл. 9. (1) В Националния център по наркомании се поддържа база данни на лицата, които осъществяват програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.
(2) Базата данни по ал. 1 съдържа: наименование на лицето, осъществяващо програмата, адрес на програмата, видовете дейности, които осъществява, име и телефон за връзка с ръководителя на програмата, основни показатели за дейностите през пос-ледната година.
(3) Информация за програмите, включени в базата данни по ал. 1, се публикува на интернет страницата на Националния център по наркомании.
Чл. 10. (1) Дейността на програмите за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества подлежи на контрол и мониторинг от Националния център по наркомании.
(2) При извършване на мониторинга по ал. 1 могат да се привличат и външни експерти.
(3) Когато при осъществяване на контрол или мониторинг се констатират нарушения на методиката за осъществяване на дейности по намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества или нарушение на целите и принципите на програмата, директорът на Националния център по наркомании може да изиска текущ отчет за дейността на програмата и/или да даде предписания за отстраняване на нарушенията със срок за изпълнение.
(4) При неизпълнение на предписанията по ал. 3 директорът на Националния център по наркомании може да оттегли даденото съгласие по чл. 5, ал. 2 или по чл. 7, ал. 3.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба „нископрагов център“ е помещение, в което на употребяващите наркотици се предоставят стерилни инструменти за инжектиране, здравни, социални и психологически консултации от съответни специалисти.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Лечебните заведения или юридичес-ките лица с нестопанска цел, осъществяващи програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества към момента на влизане в сила на тази наредба, привеждат програмите в съответствие с изискванията на наредбата в едногодишен срок.
§ 3. В едномесечен срок от влизане в сила на наредбата министърът на здраве-опазването по предложение на Националния център по наркомании утвърждава методика за осъществяване на дейности по намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.
§ 4. Директорът на Националния център по наркомании утвърждава образец на годишен отчет по чл. 7, ал. 1, т. 1 в двумесечен срок от влизане в сила на наредбата.
§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 84б от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
§ 6. Тази наредба отменя Наредба № 30 от 2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, издадена от Министерството на здравеопазването (ДВ, бр. 1 от 2001 г.).
§ 7. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на здравеопазването.
За министър: Г. Павлова
10565