Народно събрание
брой: 47, от дата 22.6.2012 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

 

УКАЗ № 233
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за пътищата, приет от ХLI Народно събрание на 12 юни 2012 г.
Издаден в София на 15 юни 2012 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „автомагистралите“ се поставя запетая и се добавя „скоростните пътища“.
2. В ал. 7 се създават т. 5 и 6:
„5. имат площадки за краткотраен отдих;
6. имат предпазна телена ограда.“
3. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Скоростните пътища са национални обекти. Те са специално изградени и означени за движение пътища само на моторни превозни средства с високи скорости и притежават следните характеристики:
1. имат самостоятелни платна за движение във всяка посока с разделителна ивица между тях, като всяко платно е с най-малко две ленти за движение;
2. пресичането с други пътища, улици, железопътни и трамвайни линии е само на различни нива;
3. вливането и отливането на движението се осъществява само от пътни възли на различни нива;
4. връзките към прилежащи територии са чрез локално платно, отделено от директно трасе с разделителна ивица с широчина не по-малко от два метра;
5. имат предпазна телена ограда;
6. имат площадки за принудително спиране;
7. имат площадки за краткотраен отдих.
(9) За изместване на участъци от мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, засегната при проектирането и изграждането на автомагистрали и скоростни пътища, се прилагат условията и редът на Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията, Закона за горите и Закона за опазване на земеделските земи за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост.“
§ 2. В чл. 5, ал. 6а след думата „автомагистралите“ се добавя „и скоростните пътища“.
§ 3. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се отменя.
2. Създава се ал. 5:
„(5) В обхвата и обслужващата зона на автомагистралите и скоростните пътища се разрешава изграждането и експлоатацията само на крайпътни обслужващи комплекси и на пътни връзки към тях. Забранява се изграждането на такива обекти на отстояние, по-малко от 3 км преди и след пътните възли.“
§ 4. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 8 се създава т. 4:
„4. при експлоатация на рекламни съоръжения, издадени при условията и по реда на наредбата по чл. 18, ал. 5 – десет години.“
2. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Разрешенията се отнемат при неспазване на условията, предвидени в тях, и/или при неспазване на изискванията за извършване на съответната дейност, определени в наредбата по чл. 18, ал. 5.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Издадените до влизането в сила на този закон безсрочни разрешения за експлоатация на рекламни съоръжения остават валидни за срок до 5 години от датата на влизане в сила на този закон.
§ 6. (1) Неприключилите производства по подадените преди влизането в сила на този закон заявления/искания за издаване на разрешения за специално ползване на пътя чрез изграждане на крайпътни обслужващи комплекси и пътни връзки към тях в обхвата и в обслужващите зони на автомагистралите се приключват при условията, действали преди влизането в сила на този закон.
(2) Разрешения за експлоатация на крайпътни обслужващи комплекси в обхвата и в обслужващите зони на автомагистралите, за които до влизането в сила на този закон има издадени разрешения за специално ползване на пътя чрез изграждане на обекта и на пътна връзка към него, се издават при условията, действали преди влизането в сила на този закон.
§ 7. Министерският съвет приема измененията в наредбата по чл. 18, ал. 5 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.
§ 8. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г., Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблицата на чл. 21:
а) в колона „Автомагистрала“, на ред 2 числото „130“ се заменя със „140“;
б) създава се нова колона с наименование „Скоростен път“ и с показатели по отношение на допустимата стойност, както следва:

„Категория А
 90
Категория В
120
Категории С, D
 90
Категории В+Е, С+Е, D+Е
 90
Категории Т
 -
Категория М
 -
Самоходни машини
 -

 
2. В глава втора наименованието на раздел ХIII се изменя така: „Автомагистрала и скоростен път. Автомобилен път“.
3. В чл. 55, ал. 1 и 2 след думата „автомагистрала“ се добавя „или скоростен път“.
4. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. Водач, който навлиза на автомагистрала или скоростен път, е длъжен да пропусне движещите се по тях пътни превозни средства, а който иска да напусне автомагистралата или скоростния път, трябва своевременно да заеме място в съответната пътна лента за излизане от тях.“
5. Създава се чл. 58а:
„Чл. 58а. При движение по скоростен път на водача е забранено:
1. да спира пътното превозно средство за престой извън специално обозначените за това места;
2. да завива в обратна посока, да се движи назад, да навлиза в разделителната ивица или да я пресича, включително на местата, където тя е прекъсната.“
6. Създава се чл. 59а:
„Чл. 59а. (1) Водачът на пътно превозно средство, движещо се по скоростен път, принуден да спре поради независещи от него обстоятелства, може да направи това върху площадката за принудително спиране извън платното за движение, като през нощта и при намалена видимост сигнализира спряното пътно превозно средство с предупредителен светлоотразителен триъгълник или включен авариен сигнал. При невъзможност да отстрани повредата и да продължи движението той е длъжен да вземе мерки за изтегляне на пътното превозно средство от скоростния път по най-бърз начин.
(2) Пътно превозно средство, получило повреда при движение по скоростен път, може да бъде теглено с гъвкава връзка само до най-близкия изход на скоростния път.“
7. В чл. 84 след думата „автомагистрала“ се добавя „и скоростен път“.
8. В чл. 130, ал. 1 след думите „извън населено място – 50 km/h“ се добавя „по скоростен път“.
9. В § 6 от допълнителните разпоредби се създава т. 52а:
„52а. „Скоростен път“ е път, който отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 8 от Закона за пътищата.“
§ 9. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32 и 38 от 2012 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 76, ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „автомагистрали“ се поставя запетая и се добавя „скоростни пътища“.
2. В чл. 128 се създава ал. 14:
„(14) Съгласуването на проектите за подробните устройствени планове за изграждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връзки за свързване на общински и частни пътища с републикански пътища и на прилежащи територии с републиканските пътища се извършва от администрацията, управляваща пътя, по реда на чл. 127, ал. 2.“
3. В чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ след думата „автомагистрали“ се поставя запетая и се добавя „скоростни пътища“.
4. В чл. 144 се създава ал. 5:
„(5) Съгласуването на инвестиционните проекти, които засягат републиканските пътища, се извършва от администрацията, управляваща пътя, по реда на чл. 127, ал. 2.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 12 юни 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
5795