Министерски съвет
брой: 62, от дата 5.8.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.88


Постановление № 237 от 1 август 2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 240 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона и на Съвет за координация и сътрудничество

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 240 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона и на Съвет за координация и сътрудничество
(oбн., ДВ, бр. 76 от 2019 г.; изм., бр. 14 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В наименованието на постановлението думите „Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона и на Съвет за координация и сътрудничество“ се заменят с „Национален координационен механизъм за върховенство на правото и на Съвет за неговото прилагане“.
§ 2. В чл. 1 думите „механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона“ се заменят с „координационен механизъм за върховенство на правото“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „Националният механизъм за мониторинг“ се заменят с „Националният координационен механизъм“ и думите „по показателите“ се заменят с „по следните области“.
2. В т. 3 накрая съюзът „и“ и запетаята пред него се заличават.
3. Създават се т. 5 и 6:
„5. медиен плурализъм и свобода на медиите;
6. други институционални въпроси, свързани с принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване“.
§ 4. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) Създава Съвет за прилагане на Националния координационен механизъм, наричан по-нататък „Съвета“, за осигуряване на координация в сферата на изпълнителната власт, сътрудничество и диалог с други държавни органи и с неправителствените организации и за цялостно проследяване и единно докладване на постигнатия напредък по изпълнението на мерки и дейности по областите по чл. 2.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, в т. 1 – 3 думата „показателите“ се заменя с „областите“.
2. В ал. 2 след думите „публикува на“ се добавя „специално създадени раздели на“, думите „Министерския съвет“ се заличават, а думата „показателите“ се заменя с „областите“.
3. В ал. 3:
а) в изречение първо накрая се добавя „в срок до 28 февруари“;
б) в изречение второ думите „Заместник министър-председателят“ се заменят с „Министърът на правосъдието“.
§ 6. В чл. 5, в ал. 1 и 2 думата „показателите“ се заменя с „областите“.
§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо думите „заместник-председател“ и запетаята пред тях се заличават;
б) в изречение второ думите „заместник министър-председателят с ресор „правосъдие“ се заменят с „министърът на правосъдието“;
в) изречение трето се заличава.
2. В ал. 2 се създават т. 8 и 9:
„8. министърът на културата;
9. главният секретар на Министерския съвет.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Съпредседателите и членовете на Съвета могат да бъдат замествани от оправомощен със заповед от тях представител на съответната институция.“
4. В ал. 4, т. 3 думите „съвместно с министъра на правосъдието“ се заличават.
5. В ал. 5 след думите „чрез секретариата“ се добавя „в срок, не по-кратък от 14 дни“.
§ 8. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „показатели“ се заменя с „области“.
2. В ал. 2 думата „показателите“ се заменя с „областите“.
3. В ал. 4 след думите „съдебната реформа“ се добавя „или опит в сферата на медийния плурализъм“.
4. В ал. 5:
а) в изречение първо цифрата „8“ се заменя с „10“;
б) в изречение второ думата „Петима“ се заменя с „Шестима“, думите „прокурорите и следователите“ се заменят с „прокурорите, следователите и журналистите“, а след думите „съдебната реформа“ се поставя запетая и се добавя „един представител на организация с опит в областта на медийния плурализъм“.
5. Алинеи 6 – 10 се изменят така:
„(6) Участието на членовете, с изключение на членовете, които са представители на професионалните организации на съдиите, прокурорите, следователите и журналистите, е за срок една година.
(7) Организациите по ал. 6 подават заявления за участие до секретариата на Съвета по образец, утвърден от съпредседателите на Съвета. Информация за реда и начина за подаване на заявления за участие се публикува в разделите на интернет страниците по чл. 4, ал. 2.
(8) Комисия в състав трима членове, определени от министъра на правосъдието, в двуседмичен срок от изтичането на срока за подаване на заявленията за участие извършва проверка за съответствие с условията по ал. 4. В случай че подадените заявления за участие в Гражданския съвет са повече от предвидения в ал. 5 брой членове, се провежда жребий. Протоколът от заседанието на комисията се публикува на разделите на интернет страниците по чл. 4, ал. 2. Протоколът задължително съдържа и резултатите от проверката, датата, мястото и часа на провеждането на жребия, в случай че такъв следва да се проведе. На допуснатите до участие се изпращат и индивидуални съобщения.
(9) Жребият по ал. 8 се провежда от комисията, като на него могат да присъстват допуснатите до участие организации.
(10) Два месеца преди изтичането на едногодишния срок по ал. 6 се провежда процедура по реда на ал. 7 и 8.“
6. Алинеи 11 и 12 се отменят.
§ 9. В чл. 8 се създава ал. 3:
„(3) Секретариатът публикува материалите и актуализира информацията в специално създадения раздел на интернет страницата на Министерството на правосъдието по чл. 4, ал. 2.“
§ 10. В чл. 9, ал. 1 думата „показателите“ се заменя с „областите“.
§ 11. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „по съответния показател“ се заменят с „в съответните области“;
б) в т. 5 накрая се добавя „и дела срещу журналисти и медии“;
в) точка 9 се изменя така:
„9. Министерството на културата – за мерките, касаещи медийния плурализъм и свобода на медиите;“
г) точка 10 се изменя така:
„10. Главният инспекторат към Министерския съвет в качеството му на секретариат на Националния съвет по антикорупционни политики – за изпълняваните политики и мерки по превенция и противодействие на корупцията по ниските етажи на властта и за изпълнението на мерки от стратегията за превенция и противодействие на корупцията, както и информация за превенцията и противодействие на корупцията по ниските етажи на властта и за резултатите от реформата за укрепване на вътрешните инспекторати в държавната администрация;“
д) създава се т. 12:
„12. Главният секретар на Министерския съвет – по отношение на други институционални въпроси, свързани с принципите за взаимозависимост и взаимоограничаване.“
2. В ал. 3 думата „показатели“ се заменя с „области“.
§ 12. В чл. 11, ал. 1 думите „Министерския съвет“ се заменят с „Министерството на правосъдието“.
§ 13. В чл. 12, ал. 1 думата „показателите“ се заменя с „областите“.
§ 14. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „а за извънредните заседания – 10 дни“.
2. В ал. 2 думата „два“ се заменя с „пет“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) При постъпила информация извън сроковете по ал. 2 същата се разглежда на следващо заседание на Съвета.“
§ 15. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
Преходна разпоредба
Параграф единствен. Правото на участие на избраните с жребий неправителствени организации в Гражданския съвет, проведен до влизането в сила на това постановление, се запазва.
За министър-председател:Асен Василев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
4904