Министерски съвет
брой: 62, от дата 5.8.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.70


Постановление № 231 от 1 август 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г.
за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. С постановлението се уреждат условията и редът за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.
Чл. 2. (1) Месечният размер на средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение за едно дете, не може да надвишава средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за 2022 г., определен със заповед на министъра на образованието и науката съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2021 г. (ДВ, бр. 20 от 2021 г.).
(2) Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, се изплащат на родителя в размер на действително извършените разходи за съответния месец, но не повече от размера по ал. 1.
(3) Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, се изплащат до приемането на детето в общинска детска ясла или в яслена група в общинска или държавна детска градина.
Чл. 3. (1) Родителите имат право да получат средства за компенсиране на разходите им, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им, ако едновременно са изпълнени следните условия:
1. детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, по ред, определен от съответната община, и същото не е прието поради липса на свободни места;
2. детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;
3. общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;
4. родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление;
5. за отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.
(2) Прилежащият район на детската ясла или градина по смисъла на ал. 1, т. 1 и 3 включва районите на обхват, както и районите на обхват, с които граничи, определени в съответствие с изискванията на чл. 2а, ал. 1, т. 1 от Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (ДВ, бр. 50 от 2018 г.). За общините с районно деление, в които районите на обхват съвпадат с районите, определени със Закона за териториалното деление на столичната община и големите градове, по решение на кмета прилежащият район на детската ясла или детската градина може да не включва граничещите райони на обхват.
(3) Когато детската ясла или детската градина с яслена група осъществяват дейността си в повече от една сграда, намиращи се на различен адрес от адреса им на управление, при прилагане на ал. 1 всяка една сграда се приема като самостоятелна детска ясла или градина.
(4) Когато детето е кандидатствало за прием само в яслена група в държавна детска градина и не е прието поради липса на свободни места, е необходимо по искане на родителите общината по настоящия адрес на детето да удостовери и липсата на свободни места в общинските детски ясли и в общинските детски градини с яслени групи на територията на прилежащия район на обхват.
(5) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 3 се установяват служебно от общината по настоящия адрес на детето, а обстоятелствата по ал. 1, т. 4 и 5 – с декларация, подписана от родителя на детето.
Чл. 4. (1) На компенсиране със средства от държавния бюджет подлежат направените от родителите по чл. 3 разходи, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им, ако са допустими.
(2) Допустими разходи, които подлежат на компенсиране, са:
1. разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група;
2. разходи за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с физически лица.
(3) Разходите по ал. 2, т. 2 са допустими, ако физическото лице, страна по договора за отглеждане, възпитание и обучение, отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 или чл. 11, ал. 1 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103 от 2008 г.).
(4) Лицата по ал. 3 могат да сключват договор/договори за отглеждане, възпитание и обучение на не повече от три деца.
(5) За едно дете за един и същ месец може да бъдат изплащани средства за компенсиране на извършените разходи за отглеждане, възпитание и обучение само по ал. 2, т. 1 или само по ал. 2, т. 2.
(6) Родителите имат право на компенсиране на разходите по ал. 1 за всяко свое дете поотделно, пропорционално на частта от възнаграждението, което са заплатили за него въз основа на договор по ал. 2.
(7) Правото на компенсиране със средства от държавния бюджет за едни и същи разходи за определен месец за едно дете не може да се упражнява и от двамата родители поотделно.
Чл. 5. Разходите за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 1, сключени с частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група, се удостоверяват със следните документи:
1. договор за отглеждане, възпитание и обучение между родителя и частната детска ясла или частната детска градина с яслена група;
2. платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.
Чл. 6. Разходите за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 2, сключени с физически лица, се удостоверяват със следните документи:
1. договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическото лице;
2. отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 – 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;
3. копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 4, ал. 3 за физическото лице, страна по договора – диплома за придобита професионална квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“;
4. документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер.
Чл. 7. (1) Родителите, които желаят да получат компенсиране при условията и по реда на това постановление за извършените от тях разходи, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им, подават заявление по образец съгласно приложение № 1 в общината по настоящия адрес на детето.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране.
(3) Общината извършва проверка за наличието на условията на чл. 3 към датата на подаване на заявлението и в 14-дневен срок уведомява родителите, които имат право да получат компенсиране на разходите.
(4) Когато не са налице условията по чл. 3, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава мотивиран отказ за компенсиране на разходите, който може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 8. (1) За изплащане на компенсации родителите по чл. 7, ал. 3 подават искане в общината по настоящия адрес на детето.
(2) Искането по ал. 1 се подава в срока по чл. 7, ал. 2.
(3) С искането по ал. 1 родителят декларира, че към момента на подаването му са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 4 и 5, както и предпочитания от него начин за изплащане на компенсациите – по касов или безкасов път, със съответната информация за банковата сметка.
(4) Към искането по ал. 1 се прилагат документите по чл. 5 или 6, удостоверяващи извършените от родителите разходи за месеца, за който се иска компенсиране. Договорът за отглеждане, възпитание и обучение се прилага само към първото искане за изплащане, а за следващите месеци – само ако са настъпили промени.
Чл. 9. (1) Общината проверява дали са налице изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 1, 2 и 3, извършва проверка на подадените документи за изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 4 и 5 и на чл. 5 и 6 и на допустимостта на разходите.
(2) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице със заповед определя размера на компенсацията за допустимите разходи за съответния месец или мотивирано отказва изплащането на компенсация за недопустимите разходи.
(3) Размерът на компенсацията за допустимите разходи се определя за всеки месец поотделно на базата на действително извършените от родителя месечни разходи, удостоверени с документите по чл. 5 и 6, но не повече от размера по чл. 2, ал. 1.
Чл. 10. (1) Общините предоставят на Министерството на здравеопазването информация съгласно приложение № 2 за размера на средствата, които да бъдат изплатени на родителите за компенсиране на извършените от тях разходи, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя до 20-о число на месеца, в който са подадени исканията за изплащане на компенсациите по чл. 8.
(3) Средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи се предоставят по бюджетите на общините след акт на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването на базата на обобщената информация по ал. 1.
Чл. 11. Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, се изплащат на родителите от общините по настоящия адрес на детето в размер, определен съгласно чл. 9, ал. 3, в срок до 15 работни дни от влизането в сила на акта на Министерския съвет по чл. 10, ал. 3.
Чл. 12. (1) Изплащането на компенсации на родителите за разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им, се прекратява със заповед на кмета, когато:
1. настъпи промяна в обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 2, 4 и 5;
2. родителят откаже да запише детето на предложено от общината място в детската ясла или градина, в които детето е кандидатствало.
(2) В случаите по ал. 1 средствата за компенсиране на разходите за месеца, в който изплащането на компенсации е преустановено, се определят пропорционално на броя на дните до преустановяването.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Със средства от държавния бюджет при условията и по реда на това постановление се компенсират разходите на родителите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им, считано от 1 септември 2022 г.
§ 2. Постановлението се приема на основание § 19 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на кметовете на съответните общини.
За министър-председател: Асен Василев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
4879