Министерски съвет
брой: 62, от дата 5.8.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.52


Постановление № 229 от 29 юли 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. в общ размер 165 988 153 лв., разпределени, както следва:
1. по чл. 1, ал. 5, т. 14.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. – за капиталови разходи на общините чрез увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи, разпределена по общини съгласно механизма за определяне на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на субсидии за 2022 г. в частта на бюджетното взаимоотношение С4, съгласно приложението към чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. – 100 000 000 лв., разпределени съгласно приложението;
2. за увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ чрез увеличаване на стандартите за финансиране на заплатите на служителите в общинската администрация по чл. 1, ал. 5, т. 14.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. – 30 300 000 лв., считано от 1 юли 2022 г., разпределени съгласно приложението;
3. за увеличение на трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените групи към детски градини, чрез увеличаване на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране с цел достигане на минималните нива на заплащане, договорени в колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ по чл. 1, ал. 5, т. 3.6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. – 34 288 700 лв., считано от 1 май 2022 г., разпределени съгласно приложението;
4. за финансова подкрепа на библиотеките с регионален характер чрез увеличаване на стойностния показател на стандарта за тяхното финансиране, включително за възнагражденията на персонала по чл. 1, ал. 5, т. 10.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. – 1 399 453 лв., считано от 1 юли 2022 г., разпределени съгласно приложението.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 се предоставят на общините от централния бюджет като целева субсидия за капиталови разходи въз основа на заявки на общините, при условията и по реда, определени от министъра на финансите по чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 2 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет като обща субсидия за делегираните от държавата дейности на равни части за всеки един от месеците за периода юли – декември 2022 г.
(4) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 3 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет като обща субсидия за делегираните от държавата дейности на равни части за всеки един от месеците за периода май – декември 2022 г.
(5) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 4 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет като обща субсидия за делегираните от държавата дейности на равни части за всеки един от месеците за периода юли – декември 2022 г.
(6) В рамките на средствата по ал. 1, т. 2 кметовете на общини определят еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите в общинска администрация.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за изпълнение на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 14.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 3. Сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за изпълнение на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 14.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 4. Сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за изпълнение на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 5. Сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за изпълнение на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 10.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите от постановлението промени по централния бюджет за 2022 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 3.6, 10.5, 14.1 и 14.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
Приложение към чл. 1, ал. 1
Допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.
(в лв.)
 
 
4854