Министерство на финансите
брой: 22, от дата 18.3.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.86


Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г.
за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация
Член единствен. С тази наредба се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно приложението.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.
Приложение към член единствен

Вид на носителя
Количество
Норматив за разход
1.
Хартия А4
1 лист
0,01 лв.
2.
Хартия А3
1 лист
0,02 лв.
3.
Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4
1 стр.
0,02 лв.
4.
Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3
1 стр.
0,04 лв.
5.
CD диск 700 MB
1 бр.
0,26 лв.
6.
DVD диск 4,7 MB
1 бр.
0,30 лв.
7.
DVD диск 8,5 MB
1 бр.
0,67 лв.
8.
USB флаш памет 4 GB
1 бр.
3,46 лв.
9.
USB флаш памет 8 GB
1 бр.
5,72 лв.
10.
USB флаш памет 16 GB
1 бр.
7,93 лв.
11.
USB флаш памет 32 GB
1 бр.
9,47 лв.

Министър: Асен Василев
1798