Народно събрание
брой: 69, от дата 11.8.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие

 

УКАЗ № 157
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие, приет от 49-ото Народно събрание на 7 август 2023 г.
Издаден в София на 10 август 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие
(обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм., бр. 82 от 2006 г., бр. 102 от 2009 г., бр. 99 от 2010 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 24 и 101 от 2019 г. и бр. 66 от 2023 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 накрая се добавя „или в интимна връзка“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „или в интимна връзка“.
2. Точка 9 се изменя така:
„9. лице, което е роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен включително, на лицето, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство или в интимна връзка;“.
3. В т. 10 накрая се добавя „или в интимна връзка“.
§ 3. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 6:
„6. „Интимна връзка“ представлява съвкупност от доброволни и трайни лични, интимни и сексуални отношения между две физически лица от мъжки и женски пол, независимо от това дали споделят едно домакинство и чието възникване, съдържание и прекратяване не са обект на правно регулиране от друг закон. Трайни по смисъла на предходното изречение са отношения с продължителност поне от 60 дни.“
§ 4. В Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие (ДВ, бр. 66 от 2023 г.) в § 4 т. 2 се отменя.
Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 7 август 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
6204