Министерство на вътрешните работи
брой: 41, от дата 8.5.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.3


Наредба за изменение на Наредба № 8121з-36 от 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение на Наредба № 8121з-36 от 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 3 от 2020 г.)
Параграф единствен. В чл. 14, ал. 2 запетаята след думите „дипломатически представителства“ се заменя със съюза „и“ и думите „и на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се заличават.
Министър: Младен Маринов

3157