Министерство на регионалното развитие и благоустройството
брой: 88, от дата 3.11.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.17


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната кар­та и кадастралните регистри (ДВ, бр. 83  от 2016 г.)
§ 1. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) За изпълнение на услуга при подаване на заявление лицето по ал. 1 прилага документи съгласно приложения № 1 и 2 или идентификационни данни за тях, в случай че за същите има създадени регистри на държавната администрация.“
§ 2. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Регистрирани заявления, за които липсват документи или не са предоставени идентификационни данни за документи, налични в регистрите на държавната администрация, и са необходими за изпълнението на услугите, не се изпълняват до отстраняване на недостатъците.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Службата по геодезия, картография и кадастър не може да изисква от заявителя предоставяне на документи, за които има създадени регистри на държавната администрация или с тях се удостоверяват обстоятелства, които се съдържат в база данни на държавната администрация. В случай че службата по геодезия, картография и кадастър не може да намери необходимите й данни, тя изисква от заявителя да предостави информация, необходима за идентифициране на данните или документите в регистрите на държавната администрация.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила след присъединяване на Агенцията по геодезия, картография и кадастър към средата на междурегистров обмен RegiX.
Министър: Николай Нанков
8150