Министерство на културата
брой: 39, от дата 22.5.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.35


Наредба № Н-9 от 27 април 2012 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции

 

НАРЕДБА № Н-9 от 27 април 2012 г.
за реда за създаването и управлението на обществените колекции
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за създаването и управлението на обществените колекции.
Чл. 2. (1) Обществени колекции се създават към държавни органи, ведомства, юридически лица с нестопанска цел и регис­трирани вероизповедания, когато в своята цялост имат обществена значимост.
(2) Основната дейност на обществената колекция е опазването и представянето на движими културни ценности, както и представянето на предмети, които в съвкупност представляват научен, културен, обществен, религиозен или туристически интерес.
(3) Обществените колекции се финансират от държавните органи, ведомствата, юридическите лица с нестопанска цел и регистрираните вероизповедания, към които са създадени.
Чл. 3. Националните и регионалните музеи с оглед на тематичния си обхват предоставят консултации, експертни съвети и препоръки на обществените колекции, на чиято територия се намират, с цел опазване на движимите културни ценности.
Чл. 4. По тематичен обхват обществените колекции, които:
1. съдържат културни ценности, са:
а) общи, чиято дейност тематично обхваща различни области на знанието и изкуството и се осъществява на основата на еднакви по класификация културни ценности;
б) специализирани, чиято дейност обхваща една област на знанието или изкуството и се осъществяват на основата на еднакви по класификация културни ценности;
2. не съдържат културни ценности и са за представяне на личности, дейности, явления и събития, както и с тематично обособени групи от произведения на изкуството, предмети и образци, които нямат качества на движими културни ценности или не са придобили качество на такива, но в съвкупност представляват научен, културен, обществен, религиозен или туристически интерес.
Глава втора
РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ КОЛЕКЦИИ
Чл. 5. (1) Държавни органи, ведомства, юридическите лица с нестопанска цел и регистрираните вероизповедания могат да създават обществени колекции с решение на ръководния си орган. Решението следва да съдържа мотиви относно обществената значимост на колекцията.
(2) Проектът на решението по ал. 1 се съгласува с министъра на културата, за което се представя информация за:
1. тематичния обхват на колекцията;
2. наличието на движими културни ценности, притежаващи удостоверение за идентификация съгласно чл. 98, ал. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН) или паспорт, за културни ценности по чл. 102, ал. 1 ЗКН или на обособена група от предмети и образци, които нямат качества на движими културни ценности, но в съвкупност представляват научен, културен, обществен, религиозен или туристически интерес;
3. помещенията осигуряващи подходящи условия за съхранение и представяне на движимите културни ценности или на предметите и образците в постоянни и временни експозиции;
4. източниците на финансиране на дейността;
5. специалистите, отговорни за управлението и дейността на колекцията – завеждащ колекцията и други длъжностни лица, при необходимост;
6. предвидените дни за посещение за различните видове и категории посетители и начина, по който ще бъдат обявени;
7. цифровия шифър за обозначение на колекцията;
8. становище от национален или регионален музей относно обществената значимост на колекцията.
Чл. 6. Обществените колекции се закриват с решение на ръководния орган по чл. 5, ал. 1 в случаите:
1. когато помещенията по чл. 5, ал. 2, т. 3 не отговарят на изискванията, предвидени в нормативните актове, и не са създадени необходимите условия за опазване на движимите културни ценности и за съхранението на предметите и образците;
2. представянето им в експозиция е невъзможно да бъде осъществено за период две години.
Чл. 7. Решението за закриването на обществените колекции се съгласува с министъра на културата, за което се представя:
1. информация от ръководството за състоянието на обществената колекция;
2. становище на национален или регионален музей, на чиято територия е създадена колекцията.
Чл. 8. (1) Министерството на културата води списък на обществените колекции.
(2) Списъкът по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Министерството на културата и съдържа информация за собственика на колекцията, тематичния й обхват, седалище и адрес, на който се осъществява експозиционната дейност.
Глава трета
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ
Раздел І
Формиране, управление и опазване на фонда на колекциите
Чл. 9. Обществените колекции формират основен фонд, който може да съдържа две групи:
1. група „А“ , в която се вписват движими културни ценности;
2. група „Б“, в която се вписват предмети, които в съвкупност представляват научен, културен, обществен, религиозен или туристически интерес.
Чл. 10. За вписването на движими културни ценности от група „А“ в инвентарната книга и за дейностите по опазването им се прилагат изискванията на раздел ІІ, чл. 16, 17 и 18 от раздел ІV и раздел V на Наредба № Н-6 от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.).
Чл. 11. На движимите културни ценности, инвентирани във фонд от група „А“ , се поставят отчетни обозначения, които представляват специфични шифровани белези (цифров шифър и инвентарен номер), сочещи тяхната принадлежност към определената колекция. Цифровият шифър се определя от собственика на колекцията.
Чл. 12. (1) Движимите културни ценности от обществените колекции се инвентаризират, както следва:
1. цялостна инвентаризация на група „А“ от фонда – един път на пет години, а когато инвентираните в тях движими културни ценности не са повече от 400 – ежегодно;
2. инвентаризация на движимите културни ценности, регистрирани в Националния музеен фонд, както и на движимите културни ценности от благородни метали и скъпоценни камъни или украсени с тях – ежегодно;
3. инвентаризация по репрезантативния метод – ежегодно.
(2) За извършване на инвентаризация се назначава комисия със заповед на собственика на колекцията, в която задължително участват завеждащият колекцията и счетоводител, а при необходимост – и други длъжностни лица, отговорни за управлението и дейността на колекцията.
(3) Инвентаризацията по ал. 1 се извършва чрез сравняване на записванията в инвентарната книга и наличните движими културни ценности.
(4) За резултатите от инвентаризацията комисията по ал. 2 изготвя протокол. При установени липси длъжностното лице, което отговаря за движимите културни ценности, има право да направи писмено възражение до собственика на колекцията в едноседмичен срок от подписването на протокола. При основателност на възраженията се разпорежда допълнителна проверка, в която участва и специалист от съответния регионален музей по местонахождение на колекцията
Чл. 13. За вписване на предметите по чл. 9, т. 2 от група „Б“ се води книга, подписана и подпечатана от ръководителя на ведомството/организацията, съгласно приложение № 1 от наредбата, в която се вписват № по ред, дата на постъпване, наименование и кратко описание на предмета, историческа справка, адрес и подпис на предаващия предметите и забележка.
Чл. 14. (1) Предметите от група „Б“ на обществените колекции се инвентаризират ежегодно, за което се назначава комисия в състав по чл. 12, ал. 2.
(2) Инвентаризацията по ал. 1 се извър­шва съгласно изискванията на чл. 12 чрез сравняване на записванията в книгата с наличните предмети.
(3) Когато при извършване на инвентаризацията се констатира, че предмети притежават качества на движими културни ценности, в комисията се привлича специалист от съответния регионален музей по местонахождение на колекцията.
Чл. 15. (1) Формирането и управлението на фонда на колекцията, включително отписването на движими културни ценности от фонда, се извършва по реда на Наредба № Н-6 от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове, доколкото в тази наредба не е предвидено друго.
(2) Отписването на предмети от група „Б“ на фонда на колекцията се извършва:
1. с мотивирано решение на ръководителя на ведомството/организацията;
2. когато придобият качества на движими културни ценности.
(3) В решението по ал. 2, т. 2 се посочват конкретните мотиви, които налагат отписване.
Чл. 16. Възмездени прехвърлителни сделки с движими културни ценности от група „А“ на фонда се извършват при условията и по реда на ЗКН.
Чл. 17. (1) Завеждащият на обществената колекция:
1. изготвя годишен план за работа и годишен отчет, които представя на ръководния орган;
2. инвентира в основния фонд на колекцията движимите културни ценности от група „А“ и прави вписванията на предмети и други материали от група „Б“ в инвентарната книга;
3. в 7-дневен срок от постъпването на вещи, за които се предполага, че имат качества на движими културни ценности, информира ръководството, за да започне процедура по идентификация съгласно чл. 97, ал. 2 ЗКН;
4. съставя протокол за предаване и приемане при предаването на движимите културни ценности и на предмети от фонда; при смяна на завеждащия на колекцията се съставя протокол в присъствието на тричленна комисия, назначена от ръководството на съответното ведомство/организация.
(2) Завеждащият на колекцията носи материална отговорност за движимите културни ценности и за предметите, които се съхраняват в нея.
Раздел ІІ
Представяне на обществената колекция
Чл. 18. (1) Собствениците на обществени колекции осигуряват представянето на движимите културни ценности от фонда им в постоянни и временни експозиции по реда на Закона за културното наследство и подзаконовите актове по неговото прилагане.
(2) Предметите от група „Б“ от фонда на колекцията се представят пред публика по реда на наредбата по чл. 25, ал. 2 ЗКН.
Чл. 19. Собственикът на колекцията:
1. урежда експозициите и изготвя тематико-експозиционните планове на обществените колекции;
2. участва с движими културни ценности и с предмети от фонда във временни експозиции в страната и в чужбина;
3. определя дни и часове за посещение за различните видове и категории посетители и ги обявява по подходящ начин;
4. разпорежда извършването на инвентаризациите.
Чл. 20. Дейностите по консервация и реставрация на движимите културни ценности се извършват съгласно изискванията на ЗКН.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В срок една година от влизане в сила на наредбата обществените колекции извършват пълна инвентаризация на движимите културни ценности в колекцията.
§ 2. Регистрираните до влизане в сила на тази наредба музейни сбирки в тримесечен срок подават актуална информация по чл. 8 от наредбата.
§ 3. Тази наредбата се издава на основание чл. 109а от Закона за културното наследство.
§ 4. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на културата.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
За министър: Митко Тодоров
Приложение № 1 към чл. 13

по
ред
Дата на постъпване
Наименование и кратко
описание на предмета
Историческа справка
Адрес и подпис на предаващия предметите
Забележка
 
 
 
 
 
 

 

4860