Министерство на културата
брой: 10, от дата 6.2.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.80


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд (ДВ, бр. 98 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 13, ал. 3 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. част № 2 „Регистриране на отчислените книги, периодични издания и други материали“ – по образец съгласно приложение № 2;
3. част № 3 „Резултати от движението на библиотечния фонд“ – по образец съгласно приложение № 3.“
§ 2. В чл. 15, ал. 2 числото „2“ се заменя с „3“.
§ 3. В чл. 35, ал. 7 думите „част 3“ се заменят с „част 2“, а „чл. 13, ал. 3, т. 3“ с „чл. 13, ал. 3, т. 2“.
§ 4. Приложение № 2 към чл. 13, ал. 3, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 13, ал. 3, т. 2
КНИГА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД
Част 2. Регистриране на отчислените книги, периодични издания и други материали
 

ВИЖ приложението

 
 
§ 5. Приложение № 3 към чл. 13, ал. 3, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 13, ал. 3, т. 3
КНИГА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД
Част 3. Резултати от движението на библиотечния фонд
 

ВИЖ приложението

 
 
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Вежди Рашидов
669