Министерски съвет
брой: 39, от дата 28.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.16


Постановление № 80 от 23 април 2020 г. за допълнение на Постановление № 75 на Министерския съвет oт 2007 г. за прилагане на членове 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10 декември 2009 г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 ОТ 23 АПРИЛ 2020 Г.
за допълнение на Постановление № 75 на Министерския съвет oт 2007 г. за прилагане на членове 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10 декември 2009 г.) (обн., ДВ., бр. 32 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2008 г., бр. 5 и 27 от 2010 г. и бр. 62 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Определя следните правила за прилагане на Решение № (ЕС) 2020/491 на Комисията от 3 април 2020 г. за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. (ОВ, L 103 от 3 април 2020 г.), наричано по-нататък „Решение № (ЕС) 2020/491“:
1. освобождават се от вносни мита и от данък върху добавената стойност съгласно чл. 1 от Решение № (ЕС) 2020/491 стоките, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г., съгласно приложението;
2. освобождаването от мита и ДДС се прилага за държавни органи при внос на стоки по чл. 1, параграф 1 от Решение № (ЕС) 2020/491;
3. за целите на Решение № (ЕС) 2020/491 чл. 1, 2 и 3 не се прилагат.
(2) В срок до 30 ноември 2020 г. съгласно чл. 2 от Решение № (ЕС) 2020/491 Агенция „Митници“ представя на Комисията следната информация:
1. списък на организациите, одобрени от посочените в чл. 1, параграф 1, буква „в“ от Решение № (ЕС) 2020/491 компетентни органи в държавите членки;
2. информация относно естеството и количеството на различните стоки, освободени от вносни мита и от ДДС съгласно чл. 1 от Решение № (ЕС) 2020/491;
3. мерки, предприети за осигуряване на спазването на чл. 78, 79 и 80 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) и на чл. 55, 56 и 57 от Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 г. за определяне приложното поле на член 143, букви „б“ и „в“ от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък върху добавената стойност при окончателен внос на някои стоки (ОВ, L 292 от 10 ноември 2009 г.), по отношение на стоките, попадащи в обхвата на настоящото постановление.
(3) Не се допуска използването на стоки по ал. 1, т. 1 за цели, различни от борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. и попадащи в приложното поле на чл. 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия).“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението се прилага за стоки, внесени от 30 януари до 31 юли 2020 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
„Приложение към чл. 7а, ал. 1, т. 1
Списък на стоките, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г., които се освобождават от вносни мита и от данък върху добавената стойност съгласно чл. 1 от Решение № (ЕС) 2020/491

 
Наименование
Описание на стоките/продуктите
Кодове по КН
(MFN) Ставка мито1
1.
Медицински апарати
Респиратори за интензивна и субинтензивна грижа
ex 9019 20 00
осв.
Медицински вентилатори (дихателни апарати за реанимация)
ex 9019 20 00
осв.
Други апарати за кислородна терапия, включително кислородни палатки
ex 9019 20 00
 осв.
Оксигенация на екстракорпоралната мембрана
ex 9018 90
осв.
2.
NIV маски за цяло лице
NIV маски за цяло лице и ороназални маски за уста и нос
ex 9019 20 00
осв.
3.
 Маски
Текстилни маски за лице без сменяем филтър или механични части, включително хирургични маски и маски за лице за еднократна употреба, изработени от нетъкан текстил
ex 6307 90 10
12 %
ex 6307 90 98
6,3 %
Хартиени хирургически маски
ex 4818 90 10
осв.
ex 4818 90 90
осв.
Газови маски с механични части или сменяеми филтри за защита срещу биологични агенти. Включително и такива маски за защита на очите или за лицето – щитове
ex 9020 00 00
1,7 %
4.
Ръкавици
Пластмасови ръкавици
ex 3926 20 00
6,5 %
Хирургични ръкавици от каучук
4015 11 00
2 %
Други ръкавици от каучук
ex 4015 19 00
2,7 %
Трикотажни или плетени ръкавици, които са импрегнирани или покрити с пластмаса или каучук
ex 6116 10
8,9 %
Текстилни ръкавици, различни от трикотажни или плетени
ex 6216 00
7,6 %
5.
Защитни щитове за лице
– Еднократни и многократни щитове за лице
– Пластмасови щитове за лице (покриващи повече от зоната на очите)
ex 3926 20 00
ex 3926 90 97
6,5 %
6.
Очила
Защитни очила/очила
ex 9004 90 10
ex 9004 90 90
2,9 %
2,9 %
7.
Работни облекла
– Непромокаеми тоги – различни видове – различни размери
– Защитни облекла за хирургическа/медицинска употреба, от филц или от нетъкан текстил, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани (тъкани от позиции 56.02 или 56.03)
Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст), за всякакъв вид употреба, от вулканизиран не втвърден каучук
ex 4015 90 00
5 %
Защитни облекла
ex 3926 20 00
6,5 %
Облекла и принадлежности към тях
ex 4818 50 00
осв.
Облекла, от трикотажни или плетени платове от позиции 5903, 5906 или 5907
ex 6113 00 10
ex 6113 00 90
8 %
12 %
Други облекла, трикотажни или плетени
6114
12 %
Защитни облекла за хирургична/медицинска употреба, от филц или нетъкан текстил, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани (платове от позиция 56.02 или 56.03)
ex 6210 10
12 %
Други защитни облекла от текстил, от гумирани текстилни тъкани или тъкани, които са импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани (тъкани платове от позиции 59.03, 59.06 или 59.07)
ex 6210 20
12 %
ex 6210 30
12 %
ex 6210 40
12 %
ex 6210 50
12 %
8.
Калъфи за обувки/калцуни
Калъфи за обувки/калцуни
ex 3926 90 97
6,5 %
ex 4818 90 10
осв.
ex 6307 90 98
6,3 %
9.
RNA extractors
РНК екстрактори
RNA extractors
РНК екстрактори
9027 80
осв.
10.
COVID-19 Тестови комплекти/Инструменти и апарати, използвани в диагностичния тест
– Комплекти за тестване на коронавирусна болест
– Диагностични
Диагностични реактиви на базата на имунологични реакции
ex 3002 13 00
ex 3002 14 00
ex 3002 15 00
ex 3002 90 90
осв.
Диагностични реактиви на базата на тест за полимеразна верижна реакция (PCR) на нуклеинова киселина
ex 3822 00 00
осв.
Инструменти, използвани в клинични лаборатории за ин витро диагностика
ex 9027 80 80
осв.
Комплекти за вземане на проби
ex 9018 90
осв.
ex 9027 80
осв.
11.
Лекарствени продукти
– Hydrogen peroxide presented as a medicament/Водороден пероксид под формата на медикамент
– Paracetamol/Парацетамол
– Hydrochloroquine/Хидрохлорохин
– Lopinavir/Ritonavir/Лопинавир/Ритонавир
– Chloroquine/Хлорохин
– Azitromycin/Азитромицин
– Favipiravir/Фавипиравир
– Remdesivir/Ремдесивир
– Tocilizumab/Тоцилизумаб
ex 3003 90 00
ex 3004 90 00
осв.

3083