Българска народна банка
брой: 49, от дата 20.6.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.7


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове (обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2016 г. и бр. 14 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 9:
„9. данни за наличие на запор и дата на налагането му.“
2. В ал. 2 се създава т. 9:
„9. данни за наличие на запор и дата на налагането му.“
§ 2. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „0,50 лв.“ се заменят с „0,80 лв.“;
б) в т. 2 думите „0,50 лв.“ се заменят с „0,80 лв.“, а думите „0,25 лв.“ се заменят с „0,40 лв.“;
в) в т. 3 думите „2 лв.“ се заменят с „2,40 лв.“;
г) в т. 4 думите „10 лв.“ се заменят с „9,60 лв.“;
д) в т. 5 думите „20 лв.“ се заменят с „19,20 лв.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) За извършване на справка в регистъра по международен номер на банкова сметка IBAN се прилагат таксите по ал. 1, т. 3, 4 и 5.“
§ 3. В приложението към чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думата „извършени“ се добавя „по електронен път“.
2. В т. 4 след думата „таксата“ се добавя „в левове“, а думата „нагоре“ се заличава.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. Размерът на таксата за справка за информация в регистъра чрез достъп по електронен път във файл XML формат относно група лица от 1 до 400 е равен на размера на таксата по т. 4 за всяко едно лице, а от 401 до 2000 се определя на 50 % от размера на таксата по т. 4 за всяко едно лице.“
4. В т. 6 думата „четирикратния“ се заменя с „трикратния“.
5. В т. 7 думата „петкратния“ се заменя с „четирикратния“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Параграф 1 се прилага от 1 януари 2018 г. за запори, наложени след тази дата.
§ 5. Тази наредба се издава на основание чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните институции, приета e с Решение № 85 от 8.06.2017 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 юли 2017 г.
Управител: Димитър Радев
4316