Министерство на финансите
брой: 50, от дата 1.7.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.32


Многостранно споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки

 

МНОГОСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ
между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 5 февруари 2016 г. – ДВ, бр. 14 от 2016 г. В сила от 1 юли 2016 г.)
Като се има предвид, че юрисдикциите, подписали Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки („Споразумението“), са страни по или територии, обхванати от Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси или Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокол за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси („Конвенцията“), или са подписали или изразили намерението си да подпишат Конвенцията и признават, че Конвенцията трябва да бъде в сила и да действа по отношение на тях преди извършването на първия обмен на информация за финансови сметки;
Като се има предвид, че юрисдикциите възнамеряват да подобрят международното спазване на данъчното законодателство чрез доразвиване на техните отношения във връзка с взаимното сътрудничество по данъчни въпроси;
Като се има предвид, че Общият стандарт за предоставяне на информация е разработен от ОИСР с държавите от Г20 за справяне с избягването на данъчно облагане и отклонението от облагане с данъци и за подобряване на спазването на данъчното законодателство;
Като се има предвид, че държава, която е подписала или е изразила намерение да подпише Конвенцията, става юрисдикция по смисъла на член 1 от това Споразумение, след като стане страна по Конвенцията;
Като се има предвид, че законите на съответните юрисдикции изискват или се очаква да изискват от финансовите институции да предоставят информация за определени сметки и да следват свързаните процедури за комплексна проверка в съответствие с обхвата на обмена, предвиден в член 2 от това Споразумение, и процедурите за предоставяне на информация и комплексна проверка, предвидени в Общия стандарт за предоставяне на информация;
Като се има предвид, че се очаква законите на юрисдикциите да бъдат изменяни, за да отразяват актуализациите на Общия стандарт за предоставяне на информация и след като тези изменения бъдат приети от дадена юрисдикция, определението за Общ стандарт за предоставяне на информация ще се счита, че се отнася за актуализираната версия по отношение на тази юрисдикция;
Като се има предвид, че Глава III от Конвенцията разрешава обмен на информация за данъчни цели, включително автоматичен обмен на информация, и позволява на компетентните органи на юрисдикциите да договорят обхвата и условията на този автоматичен обмен;
Като се има предвид, че член 6 от Конвенцията предвижда, че две или повече страни могат взаимно да се договорят да си обменят информация автоматично, обменът на информация ще се извършва на двустранна основа между компетентните органи;
Като се има предвид, че юрисдикциите разполагат или се очаква да разполагат към момента на извършване на първия обмен с (i) подходящи предпазни мерки, за да гарантират, че информацията, получена съгласно това Споразумение, остава поверителна и се използва единствено за целите, посочени в Конвенцията, и (ii) инфраструктурата за ефективни взаимоотношения по обмен (включително установени процеси за осигуряване на своевременен, точен и поверителен обмен на информация, ефективни и надеждни комуникации и възможности за своевременно решаване на въпроси и неясноти относно обмени или искания за обмени и за управление на разпоредбите на член 4 от това Споразумение);
Като се има предвид, че компетентните органи на юрисдикциите възнамеряват да сключат споразумение за подобряване на международното спазване на данъчното законодателство въз основа на автоматичен обмен на информация съгласно Конвенцията, без да засяга националните законодателни процедури (ако има такива), като зачитат правото на ЕС (ако е приложимо), и при спазване на поверителността и други мерки за защита, предвидени в Конвенцията, включително разпоредбите, ограничаващи използването на информацията, обменяна съгласно нея;
Компетентните органи се споразумяха за следното:
Член 1
Определения
1. За целите на това Споразумение посочените по-долу термини имат следните значения:
а)  терминът „юрисдикция“ означава държава или територия, по отношение на която Конвенцията е в сила и се прилага, било то чрез подписване и ратификация в съответствие с член 28, или чрез разширяване на територията в съответствие с член 29, и която е страна, подписала това Споразумение;
б)  терминът „компетентен орган“ означава, за всяка съответна юрисдикция, лицата и органите, изброени в Приложение Б от Конвенцията;
в)  терминът „финансова институция на юрисдикция“ означава, за всяка съответна юрисдикция, (i) всяка финансова институция, която е местно лице на юрисдикцията, но изключва всеки клон на тази финансова институция, разположен извън юрисдикцията, и (ii) всеки клон на финансова институция, която не е местно лице на юрисдикцията, ако този клон е разположен в юрисдикцията;
г)  терминът „предоставяща информация финансова институция“ означава всяка финансова институция на юрисдикция, която не е Непредоставяща информация финансова институция;
д)  терминът „сметка, за която се предоставя информация“ означава Финансова сметка, която се поддържа от Предоставяща информация финансова институция и която съгласно процедурите за комплексна проверка, съответстващи на Общия стандарт за предоставяне на информация, е идентифицирана като сметка, държана от едно или повече лица, които са Лица, за които се предоставя информация, по отношение на друга Юрисдикция, или от Пасивно нефинансово образувание с едно или повече Контролиращи лица, които са Лица, за които се предоставя информация, по отношение на друга Юрисдикция;
е)  терминът „Общ стандарт за предоставяне на информация“ означава стандартът за автоматичен обмен на информация за финансови сметки по данъчни въпроси (който включва Коментарите), разработен от ОИСР с държавите от Г20;
ж)  терминът „Секретариат на Координиращия орган“ означава Секретариатът на ОИСР, който съгласно алинея 3 на член 24 от Конвенцията предоставя подкрепа на координиращия орган, съставен от представители на Компетентните органи на страните по Конвенцията;
з)  терминът „действащо споразумение“ означава по отношение на всеки два Компетентни органа, че и двата Компетентни органа са изразили своето намерение автоматично да обменят информация помежду си и са изпълнили другите условия, предвидени в алинея 2.1 на член 7; Компетентните органи, за които това Споразумение е в сила, са изброени в Приложение Д.
2. Всеки термин, започващ с главна буква, за който не е дадено друго определение в това Споразумение, има значението, дадено му към съответния момент съгласно законодателството на юрисдикцията, прилагаща Споразумението, като това значение трябва да бъде в съответствие със значението, предвидено в Общия стандарт за предоставяне на информация. Освен ако контекстът не изисква друго или компетентните органи се споразумеят за общо значение (както е позволено от националното законодателство), всеки термин, за който не е дадено друго определение в това Споразумение или в Общия стандарт за предоставяне на информация, е със значението, което има в съответния момент съгласно законодателството на юрисдикцията, прилагаща това Споразумение, като всяко значение съгласно приложимите данъчни закони на тази юрисдикция е с предимство спрямо значение, дадено на термина съгласно други закони на тази юрисдикция.
Член 2
Обмен на информация по отношение на сметки, за които се предоставя информация
1.1. В съответствие с разпоредбите на членове 6 и 22 от Конвенцията и при условията на приложимите правила за предоставяне на информация и комплексна проверка, които са в съответствие с Общия стандарт за предоставяне на информация, всеки компетентен орган ежегодно обменя с другите компетентни органи, по отношение на които е в сила това Споразумение, на автоматична основа информацията, получена съгласно тези правила и посочена в алинея 2.
1.2. Независимо от предходната алинея компетентните органи на юрисдикциите, изброени в Приложение A, изпращат, но не получават, информацията, посочена в алинея 2. Компетентните органи на юрисдикциите, които не са изброени в Приложение A, винаги получават информацията, посочена в алинея 2. Компетентните органи няма да изпращат такава информация на компетентни органи от юрисдикциите, изброени в Приложение A.
2. Информацията, която се обменя, по отношение на всяка сметка, за която се предоставя информация на друга юрисдикция, е:
а)  името, адресът, данъчният(те) номер(а) и датата и мястото на раждане (в случай на физическо лице) за всяко лице, за което се предоставя информация, което е титуляр на сметка, а в случай на образувание, което е титуляр на сметка, и което, след прилагане на процедури за комплексна проверка, съответстващи на Общия стандарт за предоставяне на информация, е идентифицирано като имащо едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация – името, адресът, данъчният(те) номер(а) на образуванието и името, адресът и данъчният(те) номер(а) и датата и мястото на раждане на всяко лице, за което се предоставя информация;
б)  номерът на сметката (или функционален еквивалент при липсата на такъв номер);
в)  името и идентификационният номер (ако има такъв) на предоставящата информация финансова институция;
г)  наличността или стойността по сметката (включително в случай на Застрахователен договор с откупна стойност или анюитетен договор – откупната стойност или стойност при отказ) към края на съответната календарна година или друг подходящ отчетен период, или ако тази сметка е била закрита през съответната година или период – към закриването на сметката;
д) в случай на попечителска сметка:
(1)  общият брутен размер на лихвите, общият брутен размер на дивидентите и общият брутен размер на друг доход, генериран по отношение на активите, държани в сметката, във всеки случай платени или кредитирани по сметката (или по отношение на сметката) през календарната година или друг подходящ отчетен период; и
(2)  общите брутни постъпления от продажбата или обратното изкупуване на финансови активи, платени или кредитирани по сметката през календарната година или друг подходящ отчетен период, по отношение на който предоставящата информация финансова институция е действала като попечител, брокер, посочено лице или по друг начин като агент за титуляря на сметката;
е)  в случай на депозитна сметка общият брутен размер на лихвите, платени или кредитирани по сметката през календарната година или друг подходящ отчетен период; и
ж)  в случай на сметка, която не е описана в алинея 2 (д) или (е), общата брутна сума, платена или кредитирана на титуляря на сметката по отношение на сметката през календарната година или друг подходящ отчетен период, по отношение на който предоставящата информация финансова институция е задължено лице или длъжник, включително съвкупната сума на всякакви плащания по обратно изкупуване, направени към титуляря на сметката през календарната година или друг подходящ отчетен период.
Член 3
Време и начин на обмен на информация
1. За целите на обмена на информация съгласно член 2 размерът и квалифицирането на плащанията, направени по отношение на сметка, за която се предоставя информация, могат да бъдат определени в съответствие с принципите на данъчните закони на юрисдикцията, обменяща информацията.
2. За целите на обмена на информация съгласно член 2 обменяната информация посочва валутата, в която е деноминирана всяка съответна сума.
3. По отношение на алинея 2 на член 2 и при условията на процедурата по уведомяване, предвидена в член 7, включително датите, посочени там, за информацията, която подлежи на обмен, следва да се започне от годините, посочени в Приложение Е, до девет месеца след края на календарната година, за която се отнася информацията. Независимо от горното изречение обмен на информация по отношение на дадена календарна година се изисква само ако това Споразумение е в сила по отношение на двата компетентни органа и съответните юрисдикции имат действащо законодателство, което изисква предоставяне на информация по отношение на такава календарна година, което е в съответствие с обхвата на обмена, предвиден в член 2, и процедурите за предоставяне на информация и комплексна проверка, съдържащи се в Общия стандарт за предоставяне на информация.
4. [заличен]
5. Компетентните органи обменят автоматично информацията, описана в член 2, в обща стандартна схема за предоставяне на информация в Разширяем маркиращ език.
6. Компетентните органи работят по и се договарят за един или няколко метода за предаване на данни, включително стандарти за криптиране, с оглед постигане на максимална стандартизация и намаляване на усложненията и разходите, като ги посочват в Приложение Б.
Член 4
Сътрудничество за спазването и изпълнението
Един компетентен орган уведомява друг компетентен орган, когато първият компетентен орган има основание да смята, че грешка може да е довела до неточно или непълно предоставяне на информация, или че има неизпълнение от страна на предоставяща информация финансова институция на приложимите изисквания за предоставяне на информация и на процедурите за комплексна проверка, съответстващи на Общия стандарт за предоставяне на информация. Уведоменият компетентен орган предприема всички подходящи мерки, които са на разположение съгласно вътрешното му законодателство, за да отстрани грешките или неизпълнението, описани в уведомлението.
Член 5
Поверителност и защита на личните данни
1. Цялата обменяна информация се подчинява на правилата за поверителност и другите предпазни мерки, предвидени в Конвенцията, включително разпоредбите, които ограничават използването на обменената информация, и до степента, необходима да се осигури необходимото ниво на защита на личните данни в съответствие с предпазните мерки, които може да са определени от предоставящия информацията компетентен орган съгласно изискванията на вътрешното му законодателство и изброени в Приложение В.
2. Компетентният орган уведомява Секретариата на Координиращия орган незабавно за всяко нарушение на поверителността или неуспешно прилагане на предпазни мерки и за всякакви санкции и коригиращи действия, наложени впоследствие. Секретариатът на Координиращия орган уведомява всички компетентни органи, по отношение на които е в действие това Споразумение с първия посочен компетентен орган.
Член 6
Консултации и изменения
1. Ако възникнат трудности при прилагането или тълкуването на това Споразумение, един компетентен орган може да поиска консултации с друг или повече компетентни органи за разработването на подходящи мерки, които да осигурят изпълнението на това Споразумение. Компетентният орган, който е поискал консултациите, осигурява уведомяването, по подходящ начин, на Секретариата на Координиращия орган за всякакви мерки, които са били разработени, а Секретариатът на Координиращия орган уведомява всички компетентни органи, дори тези, които не са участвали в консултациите, за всякакви мерки, които са били разработени.
2. Това Споразумение може да бъде изменяно по взаимно съгласие чрез писмено споразумение от всички компетентни органи, за които Споразумението е в сила. Освен ако е договорено друго, такова изменение поражда действие от първия ден на месеца, следващ изтичането на срок от един месец след датата на последния подпис върху писменото споразумение.
Член 7
Срок на Споразумението
1. Компетентният орган трябва да предостави към момента на подписване на това Споразумение или възможно най-скоро, след като неговата юрисдикция разполага с необходимото законодателство за прилагане на Общия стандарт за предоставяне на информация, уведомление до Секретариата на Координиращия орган:
а)  че неговата юрисдикция разполага с необходимото законодателство за прилагане на Общия стандарт за предоставяне на информация и посочващо относимите дати на влизане в сила по отношение на съществуващи сметки, нови сметки и прилагането или завършването на процедурите за предоставяне на информация и комплексна проверка;
б)  което потвърждава дали юрисдикцията следва да бъде посочена в Приложение A;
в)  което посочва един или повече методи за предаване на данни, включително криптиране (Приложение Б);
г)  което посочва предпазни мерки, ако има такива, за защита на личните данни (Приложение В);
д)  че разполага с подходящи мерки, които да осигурят изпълнението на изискваните стандарти за поверителност на информацията и за защита на личните данни, като прилага попълнения въпросник за поверителност и мерки за защита на личните данни, който се включва в Приложение Г; и
е)  списък на юрисдикциите на компетентните органи, по отношение на които той възнамерява това Споразумение да бъде в сила, като следва националните законови процедури (ако има такива).
Компетентните органи трябва своевременно да уведомят Секретариата на Координиращия орган за всяка последваща промяна, която да бъде направена в горепосочените Приложения.
2.1. Това Споразумение влиза в сила между два компетентни органа на по-късната от следните дати: (i) датата, на която вторият от двата компетентни органа е представил уведомление на Секретариата на Координиращия орган съгласно алинея 1, включително вписване на юрисдикцията на другия компетентен орган съгласно алинея 1 (е), и ако е приложимо, (ii) датата, на която Конвенцията е влязла в сила и има действие за двете юрисдикции.
2.2. Секретариатът на Координиращия орган поддържа списък, който се публикува на уебсайта на ОИСР, с компетентните органи, които са подписали Споразумението и между които компетентни органи това е действащо споразумение (Приложение Д).
2.3. Секретариатът на Координиращия орган публикува на уебсайта на ОИСР информацията, предоставена от компетентните органи съгласно алинеи 1(a) и (б). Информацията, предоставена съгласно алинеи 1 (в) до (е), се предоставя на разположение на другите подписали страни при писмено поискване до Секретариата на Координиращия орган.
3. Един компетентен орган може да спре обмена на информация по това Споразумение, като даде писмено уведомление до друг компетентен орган за това, че е преценил, че е налице или е било налице съществено неизпълнение на това Споразумение от страна на този друг компетентен орган. Това спиране има незабавно действие. За целите на тази алинея съществено неизпълнение включва, но не се ограничава до, неизпълнение на разпоредбите за поверителност и защита на личните данни по това Споразумение и Конвенцията, непредоставяне от компетентния орган на своевременна или подходяща информация, както се изисква от това Споразумение, или определяне на статута на образувания или сметки като непредоставящи информация финансови институции и изключени сметки по начин, който осуетява целите на Общия стандарт за предоставяне на информация.
4. Един компетентен орган може да прекрати участието си в това Споразумение или по отношение на конкретен компетентен орган, като отправи писмено уведомление за прекратяване до Секретариата на Координиращия орган. Това прекратяване поражда действие от първия ден на месеца след изтичането на период от 12 месеца след датата на уведомлението за прекратяване. В случай на прекратяване цялата информация, получена по това Споразумение, остава поверителна и се подчинява на правилата на Конвенцията.
Член 8
Секретариат на Координиращия орган
1. Освен ако е предвидено друго в Споразумението, Секретариатът на Координиращия орган уведомява всички компетентни органи за всякакви уведомления, които е получил съгласно това Споразумение, и отправя уведомление до всички страни, подписали Споразумението, когато нов компетентен орган подпише Споразумението.
2. Всички страни, подписали Споразумението, си поделят поравно, на годишна база, разходите по администрирането на Споразумението, извършени от Секретариата на Координиращия орган. Независимо от предходното изречение страните, които отговарят на условията, се освобождават от поделянето на разходите в съответствие с член X от Процедурния правилник на Координиращия орган по Конвенцията.
Изготвено на английски и френски език, като двата текста имат еднаква сила.
ПРИЛОЖЕНИЕ А:
СПИСЪК С НЕРЕЦИПРОЧНИ ЮРИСДИКЦИИ
 
 
[Да се попълни]
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б:
МЕТОДИ ЗА ПРЕДАВАНЕ
 
 
[Да се попълни]
 
ПРИЛОЖЕНИЕ В:
СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
 
[Да се попълни]
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г:
ВЪПРОСНИК ОТНОСНО ПОВЕРИТЕЛНОСТТА
 
 
[Да се попълни]
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Д:
КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ, ЗА КОИТО ТОВА Е ДЕЙСТВАЩО СПОРАЗУМЕНИЕ
 
 
[Да се попълни]
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Е:
ПЛАНИРАНИ ДАТИ ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Сметки
Предвидена да бъде определена като:
Планирани дати за обмен на информация до
Нови сметки
Финансова сметка, поддържана от предоставяща информация финансова институция, открита на или след 1 януари 2016 г.
Септември 2017 г.
 
 
Сметки на голяма стойност на физически лица
Сметки на малка стойност на физически лица
Сметки на образувания
Съществуващи сметки
Финансова сметка, поддържана от предоставяща информация финансова институция към 31 декември 2015 г.
 
септември 2017 г.
септември 2017 г. или септември 2018 г. в зависимост от датата, на която е идентифицирана като сметка, за която се предоставя информация
септември 2017 г. или септември 2018 г. в зависимост от датата, на която е идентифицирана като сметка, за която се предоставя информация

 
5062