Народно събрание
брой: 13, от дата 16.2.2016 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за обществените поръчки

 

УКАЗ № 18
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за обществените поръчки, приет от ХLIІI Народно събрание на 2 февруари 2016 г.
Издаден в София на 12 февруари 2016 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
ЗАКОН
за обществените поръчки
ЧАСТ ПЪРВА
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава първа
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ
Предмет и цел
Чл. 1. (1) Този закон определя условията и реда за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги и за провеждане на конкурси за проект от възложители с цел осигуряване на ефективност при разходването на:
1. публичните средства;
2. средствата, предоставяни от европейските фондове и програми;
3. средствата, свързани с извършването на дейности в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги;
4. средствата на дружества и предприятия, които са възложители по смисъла на закона.
(2) Обществена поръчка е придобиването от един или няколко възложители посредством договор за обществена поръчка на строителство, доставки или услуги от избрани от тях изпълнители, предназначени за обществени цели или за нуждите на публични възложители, а при секторни възложители – за изпълнение на секторни дейности.
Принципи
Чл. 2. (1) Обществените поръчки се възлагат в съответствие с принципите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално тези за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване, както и с произтичащите от тях принципи на:
1. равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
2. свободна конкуренция;
3. пропорционалност;
4. публичност и прозрачност.
(2) При възлагането на обществени поръчки възложителите нямат право да ограничават конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка.
Глава втора
ПРИЛОЖНО ПОЛЕ
Обекти на обществените поръчки
Чл. 3. (1) Обекти на обществени поръчки са:
1. строителството, включително:
а) изпълнение или проектиране и изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по приложение № 1;
б) изпълнение или проектиране и изпълнение на строеж;
2. доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, лизинг, наем или финансов лизинг, със или без право на закупуване, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката, като инсталационни или монтажни работи, тестване на машини и съоръжения и други;
3. предоставянето на услуги.
(2) За строителство по ал. 1, т. 1, буква „б“ се приема и изпълнение на строеж, за който възложителят има решаващо влияние върху вида или проектирането му, без значение от формата на сътрудничество и произхода на използваните ресурси.
Номенклатури
Чл. 4. (1) При възлагане на обществени поръчки се използват кодовете на номенклатурите в Общия терминологичен речник, приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV).
(2) Когато възложителите използват други номенклатури в дейността си, при възлагането на обществени поръчки задължително се посочва съответствието им с Общия терминологичен речник.
Възложители на обществени поръчки
Чл. 5. (1) Възложителите отговарят за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки. Възложителите са публични и секторни.
(2) Публични възложители са:
1. президентът на Република България;
2. председателят на Народното събрание;
3. министър-председателят;
4. министрите;
5. омбудсманът на Република България;
6. управителят на Българската народна банка;
7. председателят на Конституционния съд на Република България, административните ръководители на органите на съдебна власт, които управляват самостоятелни бюджети, както и административните ръководители на прокуратурите в страната;
8. областните управители;
9. кметовете на общини, на райони, на кметства, както и кметските наместници, когато са разпоредители с бюджет;
10. председателите на държавните агенции;
11. председателите на държавните комисии;
12. изпълнителните директори на изпълнителните агенции;
13. ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, включително обособени структури на органите на изпълнителната власт, когато са юридически лица и разпоредители с бюджет;
14. представляващите публичноправните организации;
15. ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и на постоянните представителства на Република България към международни организации;
16. представляващите лечебните заведения – търговски дружества по чл. 36 – 37 от Закона за лечебните заведения, собственост на държавата и/или общините, на които повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
17. ръководителите на централни органи за покупки, създадени за задоволяване на потребностите на публични възложители.
(3) Публични възложители са и обединенията на възложители по ал. 2, т. 1 – 16.
(4) Секторни възложители са:
1. представляващите публичните предприятия и техни обединения, когато извършват една или няколко секторни дейности;
2. представляващите търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко секторни дейности;
3. ръководителите на централни органи за покупки, създадени за задоволяване потребности на секторни възложители.
(5) Когато публичен възложител, който извършва секторна дейност, възлага поръчки за целите на секторната дейност, той прилага правилата, приложими за секторни възложители.
Възложител за конкретен случай
Чл. 6. (1) Правилата на този закон се прилагат и когато с публични средства се финансира пряко с повече от 50 на сто някоя от следните дейности:
1. строителство с прогнозна стойност, по-голяма или равна на 5 000 000 лв.;
2. услуги, свързани със строителство по т. 1, когато прогнозната им стойност е по-голяма или равна на 408 762 лв.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, което възлага поръчката, независимо дали е финансиращият орган или финансираното лице, действа като възложител за конкретния случай.
Делегиране на правомощия
Чл. 7. (1) Възложителят може да определи длъжностно лице, което да организира и/или да възлага обществени поръчки.
(2) С изключение на случаите по ал. 1, в отсъствие на възложителя правомощията му, свързани с възлагане на обществени поръчки, се изпълняват от лицето, което го замества съгласно нормативен, административен или друг акт, който определя представителството на възложителя.
(3) Възможността по ал. 1 не може да се използва за разделяне на обществените поръчки с цел заобикаляне на закона.
Съвместно възлагане на обществени поръчки
Чл. 8. (1) Двама или повече възложители могат да сключат споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка, в което се уреждат всички организационни, технически и финансови въпроси, свързани с провеждането на процедурата, сключването на договорите, разпределението на строителството, доставките или услугите, които са предмет на поръчката, и други.
(2) В случаите по ал. 1 всеки от възложителите отговаря за изпълнението на задълженията си по закона, независимо дали процедурата за възлагане на обществена поръчка се провежда съвместно от името и за сметка на всички възложители, или един от възложителите изпълнява техническите дейности по провеждането на процедурата, като представлява едновременно себе си и другите възложители.
(3) В случаите по ал. 1, когато части от процедура за възлагане на обществена поръчка не се провеждат съвместно от името и за сметка на всички възложители, всеки от тях отговаря за онези части, които се провеждат съвместно. Всеки възложител е отговорен за изпълнението на задълженията си по закона по отношение на частите, които провежда от свое име и за своя сметка.
Съвместно възлагане на обществени поръчки с възложители от други държави членки
Чл. 9. (1) Възложителите имат право да възлагат обществени поръчки, да сключват рамкови споразумения или да управляват динамична система за покупки съвместно с възложители от други държави членки. В случаите на съвместни рамкови споразумения и динамични системи за покупки възложителите могат самостоятелно да възлагат договори за обществени поръчки по тях.
(2) Когато въпросите, свързани със съвместното възлагане, не са уредени от споразумение, сключено между Република България и друга държава членка, съответните възложители сключват споразумение, с което се определят:
1. задълженията на страните и приложимите национални разпоредби, които се посочват в документацията за обществената поръчка;
2. организационни, технически и финансови въпроси, свързани с провеждането на процедурата, сключването на договорите, разпределението на строителството, доставките или услугите, които са предмет на поръчката, и други.
(3) Когато договор за обществена поръчка е сключен от името и за сметка на един от участващите в съвместното възлагане възложители и друг от участващите възложители придобива строителство, доставки или услуги от него, се приема, че последният е изпълнил задълженията си по закона.
(4) Когато възложител учредява обединение с възложител/и от други държави членки, включително европейски групи за териториално сътрудничество по смисъла на Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Eвропейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) или други обединения, създадени съгласно правото на Европейския съюз, приложимите правила за възлагане на обществени поръчки се определят с акт на компетентния орган на съвместното обединение. Тези правила могат да са националните разпоредби на държавата членка, в която се намира седалището на обединението или в която обединението осъществява своята дейност.
(5) С акта по ал. 4 се определят:
1. срокът за прилагане на правилата, освен когато в учредителния акт на обединението е определен неограничен срок;
2. видовете или конкретните поръчки, за които се прилагат правилата.
(6) Възложителите не могат да използват съвместно възлагане с възложители от други държави членки с цел заобикаляне на закона.
Кандидати, участници и изпълнители
Чл. 10. (1) Кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чужде­странно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
(2) Възложителите нямат право да изискват обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка, но могат да поставят условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, ако това е необходимо за изпълнение на поръчката. Необходимостта от създаване на юридическо лице се обосновава изрично в решението за откриване на процедурата.
(3) Кандидат или участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която са установени.
Смесени обществени поръчки
Чл. 11. (1) Когато обществената поръчка включва дейности с повече от един обект по чл. 3, тя се възлага по реда, приложим за обекта, който характеризира дейностите – основен предмет на поръчката.
(2) Когато обществената поръчка включва услуги и доставки, основният предмет се определя в зависимост от услугата или доставката, чиято прогнозна стойност е най-висока.
(3) Когато обществената поръчка включва услуги по приложение № 2 и други услуги, основният предмет се определя в зависимост от услугата, чиято прогнозна стойност е най-висока.
(4) Когато в предмета на обществената поръчка се съдържат няколко дейности, за част от които се прилагат правилата за публични възложители, а за други – правилата за сек­торни възложители, или някои от дейностите попадат извън обхвата на закона, възложителят може да възложи отделни поръчки за отделните дейности. При самостоятелно възлагане на отделните дейности се спазват правилата, приложими към съответната дейност. В случай че възложителят реши да възложи дейностите в обща поръчка, се прилагат правилата, приложими за публични възложители.
(5) Не се допуска вземане на решение за възлагане на обща поръчка с цел прилагането на по-облекчени правила или изключване на поръчката от приложното поле на закона.
(6) Когато предметът на обществена поръчка съдържа обективно неделими части, тя се възлага по реда, приложим за частта, която определя основния предмет на поръчката.
(7) При договори, които включват обект на обществена поръчка и концесия, договорът се възлага:
1. по правилата на този закон, когато възложителят вземе решение да възложи обща поръчка;
2. по правилата на този закон, когато предметът е обективно неделим;
3. по правилата, приложими за всяка от дейностите – във всички останали случаи.
(8) При обществена поръчка, която включва дейности, за които са приложими правилата за секторни възложители, и дейности, за които не са приложими правилата на закона и които не са обект на концесия, и ако е обективно невъзможно да се определи коя от дейностите е основен предмет на поръчката или възложителят реши да възложи обща поръчка, тя се възлага по правилата за секторни възложители.
Запазени обществени поръчки
Чл. 12. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика определя с решения:
1. списък на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение;
2. програми за създаване на защитени работни места, в рамките на които възложителите имат право да запазят поръчки.
(2) При изготвяне на списъка и определянето на програмите по ал. 1 се вземат предвид провежданите национални политики, изпълняваните стратегии и програми, както и капацитетните възможности и номенклатурата на стоките и услугите, предоставяни от предприятията или лицата по ал. 1, като при необходимост списъкът и програмите се актуализират.
(3) В обявлението, с което се оповестява откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка по ал. 1, възложителят посочва, че поръчката е запазена.
(4) Централните органи за покупки не са длъжни да запазват поръчки, които попадат в обхвата на списъка по ал. 1, т. 1.
(5) При възлагане на обществените поръчки по ал. 1 могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В случаите по ал. 1, т. 1 лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка.
(6) Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществена поръчка по ал. 1, т. 1, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
(7) В процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по ал. 1.
(8) Условията и редът за участие, разглеждане на офертите, класирането и сключването на договор за запазена поръчка се уреждат с правилника за прилагане на закона.
(9) Агенцията по обществени поръчки оповестява списъка и програмите по ал. 1 чрез интернет страницата си в 7-дневен срок от обнародването на решенията по ал. 1 в „Държавен вестник“ и осигурява връзка към регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
Глава трета
ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Общи изключения
Чл. 13. (1) Законът не се прилага:
1. за обществени поръчки и конкурси за проект, които трябва да се възлагат по правила, установени в международно споразумение, сключено при спазване разпоредбите на ДФЕС, между Република България и една или повече трети страни или техни автономни области за доставки, услуги или строителство на обекти, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите го страни;
2. за обществени поръчки и конкурси за проект, които се възлагат по правилата на международна организация или международна финансираща институция, когато те са изцяло финансирани от съответната организация или институция; при обществени поръчки и конкурси за проект, съфинансирани с повече от 50 на сто от международна организация или международна финансираща институция, страните договарят приложимите процедури за възлагане на поръчките;
3. за обществени поръчки и конкурси за проект, които се възлагат в съответствие с процедури за възлагане на обществена поръчка, установени от международна организация в нейни правила;
4. при придобиване или наемане, независимо с какви финансови средства, нa земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, или правa върху тях;
5. при поръчки за закупуване на програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат на доставчици на медийни услуги;
6. при арбитражни и помирителни услуги;
7. за правни услуги, свързани със:
а) представителство на клиент от адвокатско дружество или от адвокат в арбитражна или помирителна процедура в държава членка, трета страна или пред международна арбитражна или помирителна инстанция, или в производство пред съд, юрисдикция или публичен орган на държава членка, или трета страна, или пред международен съд, юрисдикция или институция;
б) предоставяне на правни съвети от адвокатско дружество или от адвокат при подготовката на производство по буква „a“, както и предоставяне на правни съвети по въпроси, които могат да станат предмет на производствата по буква „a“;
в) удостоверяване и заверяване на документи, които задължително се извършват от нотариус;
г) предоставянето им от лица, определени от съд или компетентен орган, или по силата на закон, като изпълнението на услугите е под надзора на съда или на компетентния орган;
д) упражняването на функции на държавна власт, включително услуги по съдебното изпълнение, предоставяни от съдия-изпълнител;
8. при финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти, включително услугите, предоставяни във връзка с поемането и управлението на държавния дълг, услугите, предоставяни във връзка с управлението на системата на единна сметка и фискалния резерв, услугите, предоставяни от Българската народна банка, операции, извършвани с Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност;
9. за заеми, независимо от това, дали са свързани с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти;
10. при трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
11. при услуги, свързани с гражданска отбрана, гражданска защита и предотвратяване на опасности, които се предоставят от юридически лица с нестопанска цел и които попадат в обхвата на кодове от Общия терминологичен речник 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 и 85143000-3 с изключение на услугите на линейки за превоз на пациенти;
12. при обществени услуги за пътнически превоз с железопътен транспорт или с метро, когато се възлагат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (OB, L 315/1 от 3 декември 2007 г.);
13. при обществени поръчки и конкурси за проект, свързани с областите отбрана и сигурност, за които не се прилагат разпоредбите на част четвърта:
а) възлагането на които е свързано с предоставяне на информация, чието разкриване противоречи на основните интереси на сигурността на страната, съгласно чл. 346, параграф 1, буква „а“ от ДФЕС, или
б) когато възложителят е задължен да възложи и/или организира поръчката по специфични процедурни правила съгласно международни споразумения или договори, сключени при спазване разпоредбите на ДФЕС, между Република България, от една страна, и една или повече трети страни, или техни автономни области – от друга, за доставки, услуги или строителство, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите ги страни, или
в) възлагани на предприятия на държава членка или на трета страна в изпълнение на международно споразумение или договор, свързан с разполагане на войски, или
г) когато възложителят е задължен да ги възлага или организира в съответствие с правила, установени от международна организация, или
д) възлагани по правилата на международна организация или международна финансираща институция, когато те са изцяло финансирани от съответната организация или институция; при обществени поръчки и конкурси за проект, съфинансирани с повече от 50 на сто от международна организация или международна финансираща институция, страните договарят приложимите процедури за възлагане на поръчките, или
е) когато защитата на основни интереси, свързани със сигурността на страната, не може да бъде гарантирана чрез поставяне на изисквания, насочени към защита на информацията, която възложителят трябва да предостави при процедура по възлагане на обществена поръчка съгласно този закон или чрез други мерки с по-малка степен на намеса, или
ж) изпълнението, на които е придружено със специални мерки за сигурност в съответствие с действащото законодателство с оглед защита на основни интереси на сигурността на страната;
14. при обществени поръчки за услуги, възлагани от възложител на публичен възложител или на обединение от такива възложители, които имат изключителни права за предоставяне на съответните услуги по силата на съвместим с разпоредбите на ДФЕС закон, подзаконов нормативен акт или публикуван административен акт;
15. за поръчки за услуги за научноизследователска и развойна дейност, когато не е изпълнено някое от следните условия:
а) ползите възникват изцяло за възложителя, за да ги използва при извършване на дейността си;
б) предоставената услуга се заплаща изцяло от възложителя;
16. за услугите по задължително социално осигуряване;
17. за договори за застраховка, покриващи отговорност за ядрена вреда, в изпълнение на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда, съставена във Виена на 21 септември 1988 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 64 от 1994) (обн., ДВ, бр. 76 от 1994 г.; попр., бр. 91 от 1994 г.), и на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
(2) Министерският съвет по предложение на министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи приема наредба, с която се уреждат критериите и редът за определяне наличието на основни интереси, свързани със сигурността на страната в случаите по ал. 1, т. 13, букви „а“, „е“ и „ж“, които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за обществена поръчка или при провеждане на конкурс за проект.
Изключения, приложими за публични възложители
Чл. 14. (1) Публичните възложители не прилагат закона:
1. когато публичен възложител, който извършва дейности, свързани с пощенски услуги, възлага поръчки или провежда конкурс за проект във връзка с изпълнение на някоя от следните дейности:
а) услуги, възлагани с цел реализиране на печалба, свързани с електронни средства и предоставени изцяло чрез такива средства (включително защитено предаване на кодирани документи с електронни средства, адресни разпределителни услуги и предаване на регистрирана електронна поща);
б) пощенски парични преводи и операции по прехвърляне, извършвани във връзка с финансовите услуги, обхванати от кодове от 66100000-1 до 66720000-3 по Общия терминологичен речник, и с услугите по чл. 13, ал. 1, т. 8;
в) филателни услуги;
г) логистични услуги, които съвместяват физическа доставка и/или складиране с други непощенски дейности;
2. за поръчки и конкурси за проект, които подпомагат дейността на публичен възложител, свързана с предоставяне или експлоатиране на обществени електронни съобщителни мрежи по смисъла на § 1, т. 39 от допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения, или предоставяне на една или повече обществени електронни съобщителни услуги по смисъла на § 1, т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения;
3. при придобиване, разработка, продуциране или съвместно продуциране на материал за предавания, предназначен за аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги, които се възлагат от доставчици на радиоуслуги или аудио-визуални медийни услуги;
4. за услуги, попадащи в обхвата на кодове 79341400-0, 92111230-3 и 92111240-6 по Общия терминологичен речник и свързани с политически кампании, когато се възлагат от политическа партия в рамките на предизборна кампания;
5. при обществени поръчки, които се възлагат от публичен възложител, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно следните условия:
а) възложителят да упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена;
б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителя или негови обособени структури или от други юридически лица, контролирани от възложителя;
в) в юридическото лице – изпълнител, да няма пряко частно капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице;
6. когато юридическо лице, което е обект на контрол по смисъла на т. 5, буква „а“, възлага поръчки на възложителя, който го контролира, или на друго юридическо лице, контролирано от същия възложител и за което са изпълнени условията на т. 5, буква „в“;
7. при обществени поръчки, които се възлагат от публичен възложител, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно следните условия:
а) възложителят да упражнява съвместно с други възложители върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена;
б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителите, които го контролират, или от други юридически лица, контролирани от същите възложители;
в) в юридическото лице да няма пряко частно капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице;
8. при договори, сключени между двама или повече публични възложители, включително когато извършват секторна дейност, когато са изпълнени едновременно следните условия:
а) установява се или се осъществява сътрудничество между тях, за да се гарантира, че задълженията им за предоставяне на обществени услуги се изпълняват с оглед постигането на общи за тях цели;
б) осъществяването на сътрудничеството се ръководи единствено от съображения, свързани с обществения интерес;
в) през последните три години участващите възложители са извършвали на свободния пазар по-малко от 20 на сто от дейността, свързана със сътрудничеството.
(2) В случаите по ал. 1, т. 5, буква „а“ възложителят упражнява върху юридическо лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена, когато има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на това юридическо лице. Такъв контрол може да бъде упражняван и от друго юридическо лице, което е контролирано по същия начин от възложителя.
(3) В случаите по ал. 1, т. 7 възложителите упражняват върху дадено юридическо лице съвместен контрол, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. управителните и контролните органи на юридическото лице се състоят от представители на всички участващи в контрола възложители, като отделните представители могат да представляват няколко или всички участващи възложители;
2. тези възложители могат съвместно да упражняват решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на юридическото лице;
3. юридическото лице няма интереси, които са в противоречие с интересите на контролиращите възложители.
(4) В случаите по ал. 1, т. 5 – 8 при определяне на процента от дейността се взема предвид средният общ оборот или друг подходящ показател, който измерва изпълнението на дейността за последните три години.
(5) В случаите по ал. 1, т. 5 – 8, когато поради датата нa създаване или на започване на дейността на юридическото лице или възложителя или поради реорганизация на дейността му няма данни за оборота или когато тези данни вече не са актуални, е достатъчно да се докаже, че способът за измерване на дейността е достоверен, по-специално чрез неговата бизнес програма.
(6) Методиката за определяне на цената на договорите по ал. 1, т. 5 – 7 се определя с правилника за прилагане на закона.
(7) Когато отпадне някое от условията, необходими за сключване на договор по ал. 1, т. 5 – 8, договорът се прекратява със сключването по реда на закона на нов договор със същия предмет. В този случай възложителят открива възлагането на новата поръчка в едномесечен срок от отпадане на съответното условие.
(8) Законът не се прилага за договори, сключвани от Националната здравноосигурителна каса с изпълнители на медицинска помощ по смисъла на чл. 58 от Закона за здравното осигуряване.
Изключения, приложими за секторни възложители
Чл. 15. (1) Секторен възложител не прилага закона, когато възлага:
1. поръчки за доставки с цел препродажба или лизинг на трети лица, при положение че той не се ползва със специални или изключителни права да продава или да отдава под наем или на лизинг предмета на такива поръчки и други субекти могат свободно да извършват такава дейност при същите условия;
2. поръчки или конкурси за проект за цели, които не са свързани с извършването на секторни дейности, или за извършване на някоя от тези дейности в трета страна, при условие че не се използва мрежа или географски район в рамките на Европейския съюз;
3. поръчки за доставка на вода, ако този възложител извършва дейности по чл. 126, ал. 1, т. 1 и 2;
4. поръчки за доставка на енергия или на горива за производство на енергия, ако този възложител извършва дейности по чл. 124, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 125, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 128;
5. поръчки на свързано предприятие:
а) за услуги – при условие че най-малко 80 на сто от средния общ оборот на свързаното предприятие за предходните 3 години е реализиран от предоставяне на услуги на възложителя или на други предприятия, с които то е свързано, като се отчетат всички идентични или сходни услуги, предоставени от това предприятие;
б) за доставки – при условие че най-малко 80 на сто от средния общ оборот на свързаното предприятие за предходните 3 години е реализиран от предоставянето на доставки на възложителя или на други предприятия, с които то е свързано, като се отчетат всички идентични или сходни доставки, предоставени от това предприятие;
в) за строителство – при условие че най-малко 80 на сто от средния общ оборот на свързаното предприятие за предходните 3 години е реализиран от предоставянето на строителство на възложителя или на други предприятия, с които то е свързано, като се отчете цялото предоставено от това предприятие строителство;
6. поръчки на съвместно предприятие, в което той участва, при условие че съвместното предприятие е създадено за извършване на секторна дейност за срок най-малко три години и че учредителният акт на съвместното предприятие предвижда учредилите го възложители да запазят участието си в него най-малко за същия срок.
(2) Законът не се прилага, когато съвместно предприятие по ал. 1, т. 6 възлага поръчки нa предприятие, което е свързано с един от възложителите, участващи в съвместното предприятие, и ако е изпълнено съответното условие по ал. 1, т. 5, букви „а“ – „в“.
(3) Законът не се прилага, когато съвместно предприятие възлага поръчки на възложител, който участва в него, ако са изпълнени условията на ал. 1, т. 6.
(4) В случаите по ал. 1, т. 5 и ал. 2, когато поради датата, на която свързаното предприятие е създадено или е започнало да извършва дейност, няма данни за оборота му през последните 3 години, достатъчно е това предприятие да докаже, чрез предвиденото в неговата бизнес програма, че поне 80 на сто от средния му годишен оборот ще се реализира от доставките, услугите или строителството, които ще бъдат предоставяни на възложителя и на свързани предприятия.
(5) Когато две или повече предприятия, свързани с възложителя, предоставят идентични или сходни доставки, услуги или строителство, при изчисляване на размера на оборота по ал. 1, т. 5 се взема предвид общият оборот на тези предприятия от предоставянето на съответните доставки, услуги или строителство.
(6) Когато отпадане някое от условията по ал. 1, т. 5 или 6, необходими за сключване на договор по ал. 1, т. 5 или 6, ал. 2 или 3, договорът се прекратява със сключването по реда на закона на нов договор със същия предмет. В този случай възложителят е длъжен да открие възлагането на новата поръчка в едномесечен срок от отпадане на съответното условие.
Прилагане на изключенията
Чл. 16. Възложителите не могат да се позовават на изключенията по чл. 13 – 15 с цел заобикаляне на закона.
ЧАСТ ВТОРА
ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
Глава четвърта
ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. СТОЙНОСТНИ ПРАГОВЕ. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Задължение за прилагане
Чл. 17. (1) Възложителите са длъжни да приложат предвидения в закона ред за възлагане на обществена поръчка, когато са налице основанията за това.
(2) Възлагането на дейности в горски територии за създаване на гори, добив на дървесина и недървесни горски продукти се осъществява по реда на Закона за горите.
Видове процедури
Чл. 18. (1) Процедурите по този закон са:
1. открита процедура;
2. ограничена процедура;
3. състезателна процедура с договаряне;
4. договаряне с предварителна покана за участие;
5. договаряне с публикуване на обявление за поръчка;
6. състезателен диалог;
7. партньорство за иновации;
8. договаряне без предварително обявление;
9. договаряне без предварителна покана за участие;
10. договаряне без публикуване на обявление за поръчка;
11. конкурс за проект;
12. публично състезание;
13. пряко договаряне.
(2) Открита процедура и публично състезание са процедури, при които всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.
(3) Ограничена процедура е процедура, при която оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след проведен предварителен подбор.
(4) При процедурите по ал. 1, т. 3 – 5 възложителят провежда преговори с кандидати, получили покана след проведен предварителен подбор. Като основа за провеждане на преговорите кандидатите подават първоначални оферти.
(5) Състезателен диалог е процедура, при която възложителят провежда диалог с допуснатите след предварителен подбор кандидати с цел да определи едно или повече предложени решения, отговарящи на неговите изисквания, след което да покани предложилите ги кандидати да подадат окончателни оферти.
(6) Партньорство за иновации е процедура, при която възложителят провежда преговори с допуснатите кандидати след предварителен подбор с цел да установи партньорство с един или повече партньори, които да извършват определена научноизследователска и развойна дейност.
(7) При процедурите на договаряне по ал. 1, т. 8 – 10 и 13 възложителят провежда преговори за определяне на клаузите на договора с едно или повече точно определени лица.
(8) Конкурс за проект е процедура, при която възложителят придобива основно в областите на градското и селищното устройство, архитектурата, инженеринговата дейност или на обработката на данни план или проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди. Конкурсът за проект може да бъде открит или ограничен.
Приложими процедури
Чл. 19. (1) При възлагане на обществени поръчки публичните възложители прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1 – 3 , 6 – 8 и 11 – 13.
(2) При възлагане на обществени поръчки секторните възложители прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6, 7, 9 и 11 – 13.
(3) При възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2, 5, 6 и 10.
Стойностни прагове
Чл. 20. (1) Процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1 – 11 се прилагат, когато:
1. публични възложители, както и техни обединения възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
а) 5 000 000 лв. – за строителство;
б) 264 033 лв. – за доставки и услуги;
в) 500 000 лв. – за услуги по приложение № 2;
2. публични възложители, работещи в областта на отбраната, възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
а) 5 000 000 лв. – за строителство;
б) 264 033 лв. – за услуги и за доставки, които включват продукти по приложение № 3;
в) 408 762 лв. – за доставки, които включват продукти извън обхвата на приложение № 3;
г) 500 000 лв. – за услуги по приложение № 2;
3. секторни възложители възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
а) 5 000 000 лв. – за строителство;
б) 817 524 лв. – за доставки и услуги;
в) 1 000 000 лв. – за услуги по приложение № 2;
4. публични и секторни възложители възлагат поръчки в областите отбрана и сигурност с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
а) 817 524 лв. – за доставки на военно оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за него, включително оборудване, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
б) 817 524 лв. – за доставки на чувствително оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за него;
в) 817 524 лв. – за услуги, пряко свързани с оборудването по букви „а“ и „б“ за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
г) 5 000 000 лв. – за строителство, пряко свързано с оборудването по букви „а“ и „б“ за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
д) 817 524 лв. – за услуги за специфични военни цели или за чувствителни услуги;
е) 5 000 000 лв. – за строителство за специфични военни цели или за чувствително строителство;
5. възложителите провеждат конкурс за проект на стойност, по-голяма или равна на 70 000 лв.
(2) Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
1. при строителство – от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.;
2. при доставки и услуги, включително и услугите по приложение № 2 – от 70 000 лв. до съответния праг по ал. 1 в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката.
(3) Възложителите прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
1. при строителство – от 50 000 лв. до 270 000 лв.;
2. при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2 – от 30 000 лв. до 70 000 лв.
(4) Възложителите могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност, по-малка от:
1. 50 000 лв. – при строителство;
2. 70 000 лв. – при услуги по приложение № 2;
3. 30 000 лв. – при доставки и услуги извън тези по т. 2.
(5) В случаите по ал. 4, т. 2 и 3 възложителите могат да доказват разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор.
(6) Обществените поръчки по ал. 1, т. 4 на стойност, по-малка от съответния праг, могат да се възлагат директно, но възложителите са длъжни да сключат писмен договор.
(7) Възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 15 прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
1. при строителство – от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.;
2. при доставки и услуги – от 70 000 лв. до съответния праг по ал. 1 в зависимост от предмета на поръчката.
(8) Възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 15 могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност под праговете по ал. 7, като при доставки и услуги могат да докажат разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор.
(9) Възложителите имат право да възложат конкретна обществена поръчка по ред, приложим за по-високи стойности, като в този случай са длъжни да прилагат всички правила, валидни за избрания от тях ред.
Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки
Чл. 21. (1) Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя от възложителя и включва всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС) към бъдещия изпълнител на обществената поръчка, включително предвидените опции и подновявания на договорите, посочени изрично в условията на обществената поръчка. Когато възложителят предвижда награди или плащания за кандидатите или участниците, те се включват при определяне на прогнозната стойност на поръчката.
(2) Прогнозната стойност на обществена поръчка се определя към датата на решението за нейното откриване.
(3) Когато в структурата на възложителя има обособени звена на териториален, функционален или друг принцип, които не са самостоятелни възложители, прогнозната стойност на конкретна обществена поръчка се определя на база потребностите на всички обособени звена.
(4) Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции.
(5) Когато обособена позиция се възлага самостоятелно, се спазва редът, приложим за общата стойност на цялата поръчка.
(6) Възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и 1 000 000 лв. за строителство, и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.
(7) При определяне прогнозната стойност на обществена поръчка за строителство в нея се включва и стойността на всички доставки и услуги, предоставени от възложителя на изпълнителя, при условие че такива са необходими за изпълнението на строителството.
(8) При обществени поръчки за доставки или услуги, които са регулярни или подлежат на подновяване в рамките на определен период, прогнозната стойност се определя на базата на:
1. действителната обща стойност на поръчките от същия вид, които са възложени през предходните 12 месеца, коригирана с евентуалните промени в количеството или стойността, които биха могли да настъпят за период от 12 месеца след възлагането на поръчката, или
2. общата прогнозна стойност на поръчките, възложени през 12-те месеца след първата доставка или услуга.
(9) При обществени поръчки за доставка чрез лизинг, наем, финансов лизинг или покупка на изплащане прогнозната стойност на обществената поръчка се определя, както следва:
1. при обществени поръчки с определен срок, когато този срок е по-кратък от или е равен на 12 месеца – общата прогнозна стойност за срока на действие на договора за обществена поръчка, или ако срокът на действие на договора е по-дълъг от 12 месеца – общата стойност, включително прогнозната остатъчна стойност;
2. при обществени поръчки без определен срок или чийто срок не може да бъде определен – месечната стойност, умножена по 48.
(10) При обществени поръчки за услуги основата за изчисляване на прогнозната им стойност е следната:
1. при застрахователни услуги – платимата застрахователна премия и други възнаграждения;
2. при банкови и други финансови услуги – таксите, дължимите комисиони, лихвите и други плащания;
3. при поръчки за проектиране – таксите, дължимите комисиони и други плащания.
(11) При обществени поръчки за услуги без посочена обща цена основата за изчисляване на прогнозната стойност е следната:
1. при поръчки с определен срок, ако този срок е по-кратък или е равен на 48 месеца – общата стойност за пълния срок;
2. при поръчки без определен срок или със срок, по-дълъг от 48 месеца – месечната стойност, умножена по 48.
(12) При рамкови споразумения и динамични системи за покупки се взема предвид максималната прогнозна стойност без ДДС на всички договори за обществени поръчки, предвидени за целия срок на действие на рамковото споразумение или динамичната система за покупки.
(13) При партньорство за иновации се взема предвид максималната прогнозна стойност без ДДС на научноизследователските и развойните дейности, които ще се извършват на всички етапи от предвиденото партньорство, както и на доставките, услугите или строителството, които ще се разработват и доставят в края на предвиденото партньорство.
(14) Изборът на метод за изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка не трябва да се използва с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности.
(15) Не се допуска разделяне на обществена поръчка на части с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности.
(16) Не се смята за разделяне възлагането в рамките на 12 месеца на две или повече поръчки:
1. с обект изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на строеж;
2. с идентичен или сходен предмет, които не са били известни на възложителя към момента, в който са стартирали действия по възлагането на предходна обществена поръчка с такъв предмет.
(17) При определяне стойността на договор за строителство не се допуска включването на доставки или услуги, които не са необходими за неговото изпълнение.
Глава пета
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
Раздел I
Решения и обявления
Решения
Чл. 22. (1) В зависимост от вида и етапа на процедурата възложителите издават следните решения:
1. за откриване на процедурата;
2. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация;
3. за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес;
4. за предварителен подбор;
5. за приключване на диалога;
6. за определяне на изпълнител;
7. за класиране на участниците в конкурс за проект и/или за присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект;
8. за прекратяване на процедурата;
9. за създаване на квалификационна система за включването или за отказа за включване на заинтересовани лица в динамичната система за покупки или в квалификационна система;
10. за прекратяване участието в динамична система за покупки или в квалификационна система на лица, които са включени в нея.
(2) С решението по ал. 1, т. 1 възложителят одобрява обявлението, с което се оповестява откриването на процедура, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13 – поканата за участие, както и документацията към обявлението или покана, когато е приложимо.
(3) С решението по ал. 1, т. 3 възложителят одобрява и документацията, когато не е одобрена с решението за откриване на процедурата.
(4) Решенията по ал. 1, т. 1 и 2 се изготвят по образец.
(5) Решенията по ал. 1 съдържат:
1. наименование на възложителя;
2. номер, дата и правно основание за издаване на акта;
3. посочване на вида на процедурата и предмета на поръчката;
4. прогнозната стойност на поръчката – когато е приложимо;
5. мотиви – в случаите, когато се изискват;
6. разпоредителна част, чието съдържание е в зависимост от вида и етапа на процедурата и включва:
а) одобряване на съответните документи, свързани с провеждане на процедурата;
б) одобряване на обявлението за изменение и допълнителна информация;
в) резултатите от предварителния подбор, включително намаляването на броя на кандидатите, резултатите от диалога или класирането на участницитe;
г) отстранените кандидати или участници и мотивите за тяхното отстраняване, включително свързаните с неприемането на оферти съгласно  чл. 72 – когато е приложимо;
д) наименованието на участника, избран за изпълнител, а когато е приложимо – и наименованието на подизпълнителя и дела от договора за поръчка или рамковото споразумение, който той ще изпълнява;
е) установените конфликти на интереси по отношение на кандидатите или участниците и взетите мерки – когато е приложимо;
7. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;
8. трите имена и подпис на лицето, издало акта, с означаване на длъжността му.
(6) Решение за определяне на изпълнител не се издава в случаите на поръчки, възлагани след сключване на рамково споразумение с един изпълнител, когато в него са определени всички условия.
(7) Възложителите нямат право да допускат предварително изпълнение на решенията по ал. 1.
(8) Освен в случаите по чл. 202, възложителят може да измени или да отмени всяко от решенията по ал. 1, т. 4 – 10 до влизането му в сила.
(9) Решенията по ал. 1 са индивидуални административни актове, които се издават по реда на този закон.
Предварителни обявления
Чл. 23. (1) Възложителите могат да оповестят своите намерения за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения през следващите 12 месеца чрез публикуване на предварителни обявления, които в зависимост от вида на възложителя са:
1. обявление за предварителна информация – за публични възложители;
2. периодично индикативно обявление – за секторни възложители.
(2) Когато възложителите оповестяват намеренията си за възлагане на обществени поръчки за услуги по приложение № 2, срокът по ал. 1 може да бъде до 18 месеца.
(3) За ограничени процедури и състезателни процедури с договаряне публичните възложители по чл. 5, ал. 2, т. 8, 9, 14 и 16 могат да използват обявлението за предварителна информация за оповестяване откриването на процедура.
(4) За ограничени процедури и за процедури на договаряне с предварителна покана за участие секторните възложители могат да използват периодично индикативно обявление за оповестяване на откриването на процедура.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 обявлението трябва да:
1. е публикувано между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес, и
2. съдържа цялата информация:
а) по част А от приложение № 4 – за публични възложители;
б) по част А от приложение № 5 – за сек­торни възложители.
(6) При обявяване на процедури по ал. 3 или 4 за възлагане на обществени поръчки за услуги по приложение № 2 възложителите могат да използват обявление по ал. 1, т. 1 или 2 за оповестяване откриването на процедура.
(7) В случаите по ал. 6 обявлението трябва да:
1. е публикувано между 35 дни и 18 месеца преди датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес, и
2. съдържа цялата информация:
а) по част Б от приложение № 6 – за публични възложители;
б) по част Б от приложение № 7 – за сек­торни възложители.
(8) В случаите по ал. 3, 4 и 6 в съответното предварително обявление се посочва срок за заявяване на интерес от заинтересованите лица, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от изпращане на обявлението за публикуване. В тези случаи не се публикува обявление за обществена поръчка.
(9) При открити процедури възложителите могат да използват обявлението по ал. 1 само за съкращаване на сроковете за получаване на оферти.
Обявление за обществена поръчка
Чл. 24. С обявление за обществена поръчка възложителите оповестяват откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка в определените от закона случаи.
Обявление за изменение или допълнителна информация
Чл. 25. С обявление за изменение или допълнителна информация възложителите оповестяват промени в обявленията, поканите и документациите за обществени поръчки и в описателния документ.
Обявление за възлагане на поръчка
Чл. 26. (1) Възложителите изпращат за публикуване обявление за възлагане на поръчка в срок до:
1. тридесет дни след сключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение;
2. седем дни от влизането в сила на решението за прекратяване на процедурата.
(2) Възложителите могат да публикуват обявлението по ал. 1, т. 1 и когато сключват договори при прилагане на изключенията по чл. 13 – 15.
(3) Когато за оповестяване на откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка се използва съответното предварително обявление и възложителят е решил да не възлага други поръчки по време на периода на неговото действие, това се посочва изрично в обявлението за възлагане на поръчка.
(4) В случай на поръчки, възложени въз основа на рамково споразумение или динамична система за покупки, както и за услуги по приложение № 2, възложителите изпращат за публикуване обявление по ал. 1, т. 1, което съдържа информация за всички сключени договори през съответното тримесечие. Обявлението се изпраща в срок до 30 дни след края на всяко тримесечие.
(5) Когато секторен възложител попълва обявление за възлагане на поръчка, свързана с научноизследователска и развойна дейност (НИРД), информацията относно предмета и количеството на услугите може да се ограничи до:
1. обозначението „услуги за НИРД“ – когато поръчката е възложена след процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 138, ал. 1, т. 1;
2. информация, която е толкова подробна, колкото съдържащата се в обявлението, което е използвано като покана за участие в процедура.
(6) Информация от обявленията по ал. 1, оповестяването на която противоречи на закон, както и такава, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, не се публикува.
(7) Информация, предоставена от секторен възложител в обявлението за възлагане на поръчка, която не подлежи на публикуване, се взема предвид при обобщаване на информацията за статистически цели.
(8) Когато изпълнител на обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице, възложителят посочва в обявлението за възлагане на поръчка наименованието на участниците, които са включени в него.
Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
Чл. 27. Възложителите публикуват обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3.
Обявление за доброволна прозрачност
Чл. 28. (1) Възложителите могат да публикуват обявление за доброволна прозрачност, когато прилагат изключенията по чл. 13 – 15 и чл. 149.
(2) Обявлението за доброволна прозрачност е индивидуален административен акт.
(3) В случаите по ал. 1 възложителите не могат да сключат договор преди изтичане на 10 дни от публикуването на обявлението за доброволна прозрачност или когато срещу него е подадена жалба, до влизане в сила на решението.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Чл. 29. (1) Възложителите публикуват обявление за приключване на договор за обществена поръчка, в което посочват информация за изпълнението или за прекратяването на договора.
(2) Обявлението по ал. 1 се изготвя по образец и се изпраща в срок до 30 дни от изпълнението или прекратяването на договора.
Обявления при конкурс за проект
Чл. 30. (1) Възложител, който провежда конкурс за проект, оповестява своето намерение посредством обявление за конкурс за проект.
(2) Възложител, който е провел конкурс за проект, изпраща обявление за резултатите от конкурса в срок до 30 дни от приключването му.
(3) Информация, която се съдържа в обявлението по ал. 2 и чието оповестяване противоречи на закон или на обществения интерес, както и тази, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на технически или търговски тайни, не се публикува.
Раздел II
Документи за обществена поръчка
Съдържание на документацията
Чл. 31. (1) Документацията за обществена поръчка трябва да съдържа:
1. техническите спецификации;
2. инвестиционните и други проекти, когато се изискват за подготовката на офертата;
3. методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато е приложимо;
4. образци на документи, както и указание за подготовката им;
5. проект на договор.
(2) При конкурса за проект документацията трябва да съдържа:
1. проектната задача и указания за изпълнението й;
2. всички технически данни, необходими за изпълнението на проекта;
3. критериите за оценка на проекта, тяхната относителна тежест и начина за определяне на комплексната оценка на проекта.
(3) Документацията може да съдържа и други документи, които възложителят предоставя или на които се позовава, за да определи характеристиките на поръчката или проекта и реда за провеждане на процедурата, или които са необходими за подготовката на заявленията за участие, офертите или проектите.
Достъп до документацията чрез електронни средства
Чл. 32. (1) Възложителите предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на:
1. публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз;
2. публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки, когато не подлежи на публикуване по т. 1; или
3. изпращане на поканата за потвърждаване на интерес.
(2) В обявлението или поканата за потвърждаване на интерес се посочва интернет адресът, на който е достъпна документацията за обществената поръчка.
(3) В случаите на чл. 39, ал. 3 в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес възложителите в съответствие с чл. 39, ал. 4 посочват условията и начина, по който документацията за обществената поръчка може да бъде получена. В тези случаи срокът за получаване на оферти се удължава с 5 дни.
(4) В случаите по чл. 102, ал. 3 в обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес възложителите посочват мерки, които трябва да бъдат предприети с оглед защита на конфиденциалния характер на информацията, както и условията и начина за достъп до документацията. В тези случаи срокът за получаване на оферти се удължава с 5 дни.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 възложителите не са длъжни да удължат срока за получаване на оферти, когато той е съкратен поради необходимост от спешно възлагане. Секторните възложители не са длъжни да удължат срока и когато той е определен по взаимно съгласие между възложителя и избраните кандидати.
Разяснения по условията на процедурата
Чл. 33. (1) Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, поканата за потвърждаване на интерес, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на заявленията за участие и/или офертите, а когато срокът е съкратен по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2 или при необходимост от спешно възлагане – до 7 дни.
(2) Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на заявления за участие и/или оферти, а когато срокът е съкратен по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2 или поради необходимост от спешно възлагане – до 4 дни преди този срок. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.
(3) Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по ал. 1.
(4) Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.
Покани до кандидатите
Чл. 34. (1) В случаите на ограничена процедура, състезателен диалог, партньорство за иновации, състезателна процедура с договаряне или процедура нa договаряне с предварителна покана за участие възложителите изпращат едновременно писмени покани до избраните кандидати за подаване на оферти или за участие в преговори или диалог. Поканата се одобрява с решението за предварителен подбор или решението за приключване на диалог и трябва да съдържа най-малко информацията по:
1. раздел I от приложение № 8 – за публични възложители;
2. раздел I от приложение № 9 – за секторни възложители.
(2) Когато процедурата е открита с обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление, възложителят изпраща едновременно покана за потвърждаване на интерес до лицата, които вече са заявили интерес за участие. Поканата трябва да съдържа най-малко информацията по:
1. раздел II от приложение № 8 – за публични възложители;
2. раздел II от приложение № 9 – за сек­торни възложители.
(3) Когато не е осигурен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства и документацията не е предоставена по друг начин, тя се прилага към поканата.
Раздел III
Публикуване на информацията
Публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз
Чл. 35. (1) В „Официален вестник“ на Европейския съюз се публикува информация, свързана с възлагането и изпълнението на поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1, както следва:
1. обявленията по чл. 23, ал. 1, включително когато те се използват за оповестяване откриването на процедура;
2. обявленията за обществени поръчки;
3. обявленията за изменение или допълнителна информация;
4. обявленията за възлагане на поръчки;
5. обявленията при конкурс за проект;
6. обявленията за изменение на договори за обществени поръчки и рамкови споразумения;
7. обявленията за доброволна прозрачност;
8. обявленията за квалификационни системи.
(2) Обявленията по ал. 1 се изготвят по образци, утвърдени с акт на Европейската комисия, и съдържат най-малко информацията по приложения № 4 – 7 в зависимост от вида на възложителя, вида и етапа на процедурата, а когато е приложимо – и предмета на поръчката.
(3) За всяко от обявленията по ал. 1 възложителят трябва да докаже на кои дати са били изпратени чрез потвърждение за получаване на обявленията, получено от Службата за публикации на Европейския съюз.
(4) В „Официален вестник“ на Европейския съюз могат да се публикуват обявления за обществени поръчки, за които не се прилага изискването за публикуване, при условие че тези обявления са изпратени на Службата за публикации на Европейския съюз в съответствие с ал. 2.
(5) Обявленията по ал. 1 се изпращат до Службата за публикации на Европейския съюз чрез Агенцията по обществени поръчки.
Публикуване в Регистъра на обществените поръчки
Чл. 36. (1) В Регистъра на обществените поръчки (РОП) се публикуват:
1. решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2;
2. обявленията по чл. 35, ал. 1;
3. обявленията, свързани с провеждане на процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 и 13 – за оповестяване на откриването, промените, възлагането на поръчките и изменението на договорите;
4. обявленията за приключване на договорите за обществени поръчки.
(2) Решенията и обявленията по ал. 1, т. 2 и съдържащата се в тях информация не се публикуват в РОП преди публикуването на съответните обявления в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
(3) Решенията и обявленията по ал. 1, т. 2 могат да се публикуват в РОП след изтичане на 48 часа от потвърждаването на получаването на обявленията от Службата за публикации на Европейския съюз, независимо дали е получено уведомление за публикуването им в „Официален вестник“ на Европейския съюз. Обявленията могат да се публикуват преди този срок, ако е получено уведомление за публикуването им в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
(4) Публикуваните в РОП обявления по ал. 1, т. 2 не могат да съдържат информация, която се различава от тази, която е изпратена за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз. В обявленията, изпращани до РОП и публикувани на профила на купувача, задължително се посочва датата, на която същите са изпратени до Службата за публикации на Европейския съюз.
Задължения на възложителите във връзка с публикуване на информацията
Чл. 37. Възложителите са длъжни да изпращат решенията и обявленията по чл. 36, ал. 1 по електронен път до Агенцията по обществени поръчки.
Условия и ред за изпращане и публикуване на информация
Чл. 38. Условията, редът и техническите способи за изпращане до Агенцията по обществени поръчки и публикуване на информация в „Официален вестник“ на Европейския съюз и в РОП, както и обстоятелствата, които се вписват в РОП, се определят с правилника за прилагане на закона.
Раздел IV
Обмен на информация
Правила за предаване на информация
Чл. 39. (1) Обменът на информация при възлагане на обществени поръчки се извършва с електронни средства за комуникация. Инструментите и устройствата, които се използват, както и техническите им характеристики трябва да са недискриминационни, достъпни и оперативно съвместими с най-разпространените пазарни продукти на информационните и комуникационните технологии за широка употреба и да не ограничават достъпа на заинтересовани лица.
(2) Възложителите могат при необходимост да изискват използването на инструменти и устройства, които не са общодостъпни, при условие че предложат други подходящи средства за достъп. Предложените от възложителите средства за достъп са подходящи, когато:
1. осигуряват неограничен и пълен пряк безплатен достъп с електронни средства до тези инструменти и устройства от датата на публикуване на обявлението или от датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес, като в обявлението или поканата се посочва интернет адресът, на който са достъпни тези инструменти и устройства;
2. на лицата, които нямат достъп до съответните инструменти и устройства или които нямат възможност да ги получат в рамките на съответните срокове по независещи от тях причини, се осигури безплатен онлайн достъп до обществената поръчка чрез генериране на кодове за еднократен достъп, или
3. поддържат друг път за електронно подаване на документи за участие в процедурата.
(3) Възложителите не са длъжни да прилагат изискванията по ал. 1, когато:
1. поради специализирания характер на обществената поръчка използването на електронни средства за комуникация би изисквало специфични инструменти, устройства или формати на файлове, които не са общодостъпни или не са поддържани от общодостъпни приложения;
2. приложенията, поддържащи формати на файлове, които са подходящи за описанието на офертите, използват формати на файлове, които не могат да бъдат обработвани от други свободнодостъпни или общодостъпни приложения или които са включени в лицензионна схема за защита на авторски права и не могат да се предоставят за изтегляне или използване от разстояние от страна на възложителя;
3. използването на електронни средства за комуникация би изисквало специално офис оборудване, с което възложителят не разполага;
4. в документацията за обществената поръчка се изисква представяне на мостри или макети, които не могат да бъдат предадени с електронни средства.
(4) Когато не се използват електронни средства за комуникация, обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства.
(5) При подаването на документи за участие в процедурата възложителите не са длъжни да изискват използването на средствата по ал. 1, когато прилагането на средства, различни от електронните, е необходимо:
1. за предотвратяване на пробив в сигурност­та на електронните средства за комуникация;
2. при особено чувствителна информация, чиято защита не може да се осигури при използване на общодостъпни електронни инструменти и устройства и на такива по ал. 2.
(6) При всеки случай на предаване, обмен и съхраняване на информация се гарантира защитата на целостта на данните и на конфиденциалността на документите за участие в процедурата до момента на тяхното отваряне и разглеждане, който е след изтичане на срока за тяхното получаване.
(7) При поръчки за строителство и при конкурсите за проект възложителите могат да изискат използването на специални електронни средства, като инструменти за електронно моделиране на информация. В тези случаи възложителите осигуряват други средства за достъп съгласно ал. 2, докато тези инструменти не станат общодостъпни съгласно ал. 1.
(8) Инструментите и устройствата за електронно подаване и получаване на оферти и заявления за участие, както и на планове и проекти при конкурси за проект трябва да гарантират с технически средства и подходящи правила, най-малко, че:
1. датата и часът на получаване на оферти, заявления за участие и представянето на планове и проекти могат да бъдат точно определени;
2. няма достъп до предоставените данни преди определения срок;
3. само оправомощени лица могат да определят или да променят датите за отварянето на получените данни;
4. на различните етапи от процедурата за възлагане на обществена поръчка или на конкурса за проект достъпът до всички предоставени данни или до части от тях трябва да е възможен само за оправомощени лица;
5. само оправомощени лица трябва да дават достъп до предадените данни и само след предвидената дата;
6. получените и отворени в съответствие с изискванията данни трябва да останат достъпни само за лицата, оправомощени да се запознаят с тях;
7. нарушенията или опитите за нарушения на забраната за достъп или на условията по т. 2 – 6 могат лесно да бъдат установени.
(9) Освен изискванията по ал. 8 по отношение на инструментите и устройствата за електронно предаване и получаване на документите за участие в процедурата трябва:
1. да се осигури на заинтересованите лица необходимата информация относно спецификациите за тези инструменти и устройства, включително чрез криптиране и предоставяне на услуга за удостоверяване на време;
2. да се посочи необходимото ниво на сигурност на електронните средства за комуникация на различните етапи от конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка; нивото трябва да е пропорционално на съпътстващите рискове.
(10) В случаите по ал. 9, т. 2, когато се прецени, че нивото на рисковете налага използването на усъвършенствани електронни подписи съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, възложителите приемат усъвършенствани електронни подписи, осигурени от доставчик на удостоверителни услуги, който е включен в доверителните списъци по Решение 2009/767/ЕО на Комисията от 16 октомври 2009 г. за определяне на мерки, улесняващи прилагането на процедури с помощта на електронни средства чрез „единични звена за контакт“ в съответствие с Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар (ОВ, L 274/36 от 20 октомври 2009 г.; попр., OB, L 299/18 от 14 ноември 2009 г.; попр., ОВ, L 4/6 от 7 януари 2011 г.), при условие че са определили форматите за усъвършенстван електронен подпис въз основа на установените с Решение 2011/130/ЕС на Комисията от 25 февруари 2011 г. за установяване на минимални изисквания за трансграничната обработка на документи, подписани електронно от компетентните органи съгласно Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар (OB, L 53/66 от 26 февруари 2011 г.), и са въвели необходимите мерки за техническото обработване на тези формати.
(11) Когато офертата е подписана с електронен подпис, осигурен от доставчик, който е включен в доверителен списък по ал. 10, възложителите не могат да поставят допълнителни изисквания, които да затруднят използването на тези подписи от участниците.
(12) Когато кандидат или участник използва формат за електронен подпис, различен от определените от възложителя, той трябва да представи на възложителя информация относно съществуващите възможности за валидиране на електронния подпис. Тези възможности трябва да позволяват валидирането на получения електронен подпис като усъвършенстван електронен подпис, за който има квалифицирано удостоверение, да се извърши онлайн, безплатно и по начин, разбираем за лицата, за които съответният език не е роден.
(13) По отношение на документите, използвани в рамките на процедура за възлагане на обществена поръчка, които са подписани от компетентен орган на държава членка или от друг автор, компетентният орган или другият автор на документите може да определи формата на усъвършенствания електронен подпис в съответствие с изискванията на член 1, параграф 2 от Решение 2011/130/ЕС. В електронния подпис или в електронния документ трябва да се съдържа информация за възможностите за валидиране, които да позволяват полученият електронен подпис да бъде валидиран онлайн, безплатно и по начин, разбираем за лицата, за които съответният език не е роден.
Възлагане на обществени поръчки чрез централизирана електронна платформа
Чл. 40. (1) При възлагане на обществени поръчки възложителите използват единна национална електронна уеб-базирана платформа.
(2) Възложителите използват платформата по ал. 1 и при възлагане на обществени поръчки чрез динамична система за покупки, рамково споразумение и квалификационна система.
(3) Платформата по ал. 1 осигурява възможност за:
1. публикуване на решенията и обявленията в РОП и документациите за обществени поръчки;
2. получаване на запитвания и предоставяне на разяснения;
3. изпращане на покани;
4. подаване на заявления за участие и оферти;
5. оценяване на офертите;
6. сключване на договор;
7. подаване на заявки по договори;
8. фактуриране;
9. разплащане;
10. обмен на друга информация и документи.
(4) Условията и редът за използването на платформата по ал. 1 се уреждат с наредба на министъра на финансите и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Електронни платформи на централните органи за покупки
Чл. 41. (1) Централните органи за покупки могат да използват електронни платформи за централизираното възлагане, различни от платформата по чл. 40, ал. 1, при условие че осигурят техническа съвместимост и свързаност с нея.
(2) Централните органи за покупки са длъжни да изпълнят изискванията по чл. 35 и 36, преди да публикуват съответната информация на техните платформи.
Профил на купувача
Чл. 42. (1) Възложителите са длъжни да поддържат профил на купувача, който представлява обособена част от техните електронни страници или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.
(2) В профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи:
1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;
2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;
3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;
4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;
5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;
6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;
7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;
8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол.
(3) Документите по ал. 2 за всяка обществена поръчка се обособяват в електронна преписка.
(4) В случаите на изключението по ал. 2, т. 2 чрез профила на купувача се оповестяват начинът, мястото и редът за получаване на документите, които не са достъпни чрез електронни средства.
(5) При публикуване на документите по ал. 2 се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.
(6) Редът и сроковете за публикуване на документите в профила на купувача се определят с правилника за прилагане на закона.
(7) С публикуването на документите на профила на купувача се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участ­ниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в този закон.
Връчване на решенията
Чл. 43. (1) Възложителят изпраща решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 в тридневен срок от издаването им. В решенията се посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията или на журито.
(2) Решенията по ал. 1 се изпращат:
1. на адрес, посочен от кандидата или участника:
а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или
б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;
2. по факс.
(3) Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на решението.
(4) Когато решението не е получено от кандидата или участника по някой от начините, посочени в ал. 2, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.
Глава шеста
ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕДУРАТА
Раздел I
Предварителни действия
Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документацията
Чл. 44. (1) При подготовката за възлагане на обществена поръчка възложителят може да проведе пазарни консултации, като потърси съвети от независими експерти или органи, или от участници на пазара.
(2) Консултациите по ал. 1 могат да се използват, при условие че не водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите за недискриминация и прозрачност.
(3) Възложителят предприема действия, които да гарантират, че лицата, участвали в пазарните консултации и/или в подготовката на процедурата, нямат предимство пред останалите кандидати или участници. Тези действия включват най-малко следното:
1. публикуване на профила на купувача на цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а ако това е невъзможно – посочване чрез профила на купувача на мястото, от което тази информация може да бъде получена;
2. определяне на подходящ срок за получаването на оферти, включително като се прецени дали съкращаването на срокове не води до нарушаване на принципа за равнопоставеност.
(4) Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на заявления за участие или оферти най-малко до минималните срокове за съответния вид процедура, в случай че е използвано съкращаване на сроковете и в определения срок е получена само една оферта или заявление за участие, които са представени от лице, участвало в пазарните консултации и/или в подготовката на документацията за участие.
(5) В случай че с извършването на действия по ал. 3 и/или 4 не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът, участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип.
Изисквания при определяне на сроковете за получаване на оферти и заявления за участие
Чл. 45. (1) При определяне на сроковете за получаване на заявления за участие и оферти възложителите отчитат сложността на поръчката и времето, необходимо за изготвяне на офертите, без да се засягат минималните срокове за съответните процедури, определени в този закон.
(2) Когато офертите могат да се съставят само след посещение на обекта или след проверка на място на допълнителни документи, свързани с обществената поръчка, сроковете за получаването на оферти трябва да бъдат по-дълги от минимално определените, като дават възможност на заинтересованите лица да се запознаят с цялата информация, необходима за изготвяне на офертите.
Обособени позиции
Чл. 46. (1) При подготовката за възлагане на обществена поръчка възложителят преценява възможността за разделянето й на обособени позиции. Когато реши, че не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, в решението за откриване на процедурата възложителят посочва причините за това.
(2) Когато възложителите възлагат обществени поръчки с обособени позиции, те задължително определят предмета и обема на всяка позиция, а когато е приложимо – и прогнозната стойност.
(3) Министерският съвет може да определи области, в които обществените поръчки задължително се разделят на обособени позиции съобразно специализираните сектори на дейност на малките и средните предприятия и техните капацитетни възможности.
(4) Възложителите посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции.
(5) Когато възложителите са посочили, че оферти могат да се подават за няколко или за всички обособени позиции, те имат право да ограничат броя на обособените позиции, които се възлагат на един изпълнител. Този брой се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес.
(6) В случаите по ал. 5 възложителите посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата за поръчката, в поканата за потвърждаване на интерес или в документацията за обществената поръчка обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще приложат, когато участник е спечелил по-голям от максимално допустимия брой обособени позиции.
Специални условия за изпълнение на поръчките
Чл. 47. (1) Възложителите могат да включат в изискванията за изпълнение на поръчката специални условия, свързани с икономически или социални аспекти на изпълнението, иновациите, опазването на околната среда или със заетостта.
(2) Условията по ал. 1 трябва да са свързани с предмета на поръчката и да са посочени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в документацията за обществената поръчка.
(3) Възложителят изисква от участниците да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги.
(4) В случаите по ал. 3 възложителят посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или документацията за обществена поръчка, органите, от които кандидатите или участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания.
Раздел II
Технически спецификации. Маркировки. Протоколи от изпитвания
Определяне на техническите спецификации
Чл. 48. (1) Техническите спецификации определят необходимите характеристики на предмета на поръчката. Възложителят определя техническите спецификации по един от следните начини:
1. чрез посочване на работните характеристики или функционалните изисквания, включително екологичните, които позволяват точно определяне на параметрите на предмета на поръчката;
2. чрез посочване в следния ред на:
а) български стандарти, които въвеждат европейски стандарти;
б) европейски технически оценки;
в) общи технически спецификации;
г) международни стандарти;
д) други стандартизационни документи, установени от европейски органи по стандартизация, или когато няма такива – чрез български стандарти, български технически одобрения или български технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките;
3. чрез определяне на работни характеристики или на функционални изисквания чрез посочване на спецификации по т. 2, позоваването на които се приема за постигане на съответствие с изискванията за работните характеристики или функционални изисквания;
4. чрез спецификации по т. 2 за част от характеристиките, а за други – чрез посочване на работните характеристики или функционалните изисквания по т. 1.
(2) Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по ал. 1, т. 2 следва да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.
(3) Възложителят може да постави допълнителни изисквания, които са свързани с предмета на поръчката и са пропорционални на нейната стойност и цели. Те могат да се отнасят до специфичен процес или метод за производство или предоставяне на строителство, доставки или услуги, или до специфичен процес на друг етап от жизнения им цикъл.
(4) При необходимост в техническите спецификации възложителят посочва изискването за прехвърляне на правата върху интелектуална собственост.
(5) Когато резултатът от поръчката ще се използва от физически лица, техническите спецификации, които определят характеристиките на предмета на поръчката, трябва да бъдат съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания или да осигурят възможност и хора с увреждания да ползват този резултат.
(6) Когато с акт на Европейския съюз са определени задължителни изисквания, свързани с критерии за достъпност за хора с увреждания или условия за ползване от такива хора, в техническите спецификации се включва препратка към тези изисквания.
Специфични условия при определяне на техническите спецификации
Чл. 49. (1) Техническите спецификации трябва да осигуряват равен достъп на кандидатите или участниците до процедурата за възлагане на обществената поръчка и да не създават необосновани пречки пред възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция.
(2) Техническите спецификации не могат да съдържат конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти. По изключение, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише достатъчно точно и разбираемо по реда на чл. 48, ал. 1, се допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите „или еквивалентно/и“.
Ограничения за отстраняване
Чл. 50. (1) Когато техническите спецификации са определени съгласно чл. 48, ал. 1, т. 2, възложителят не може да отстрани оферта на основание, че предложеното строителство, доставки или услуги не съответства на посочения стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническите спецификации.
(2) Когато технически спецификации са определени съгласно чл. 48, ал. 1, т. 1, възложителят не може да отстрани оферта за строителство, доставки или услуги, които съответстват на български стандарт, въвеждащ европейски стандарт, европейска техническа оценка, обща техническа спецификация, международен стандарт или стандартизационен документ, установен от европейски орган по стандартизация, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52, че тези стандартизационни документи се отнасят до определените от възложителя изисквания за работни характеристики и функционални изисквания.
Маркировки
Чл. 51. (1) Когато предметът на поръчката включва конкретни екологични, социални или други характеристики, в техническите спецификации, показателите за оценка или условията за изпълнение на поръчката възложителите могат да изискват определени маркировки, които доказват, че изпълнението ще съответства на изискваните характеристики. В тези случаи маркировките трябва:
1. да се отнасят до предмета на поръчката и да са подходящи за определяне на неговите характеристики;
2. да се основават на обективно проверими и недискриминационни изисквания;
3. да са установени съгласно открита и прозрачна процедура, в която са имали право да участват всички заинтересовани страни;
4. да са достъпни за ползване от всички потенциални кандидати и участници;
5. да са определени от организация, която е независима от потенциалните кандидати и участници в процедурата за обществената поръчка.
(2) Когато възложителят не изисква предметът на поръчката да отговаря на всички изисквания за маркировки, той определя кои са приложимите изисквания за маркировки.
(3) Възложителите са длъжни да приемат всички еквивалентни маркировки, които потвърждават, че предлаганото строителство, доставка или услуга отговаря на поставените изисквания за маркировка.
(4) Възложителите приемат и всякакви други подходящи доказателства за съответствие, при условие че участникът докаже, че предлаганото строителство, доставка или услуга отговаря на изискванията на конкретната маркировка или на конкретните изисквания, посочени от възложителя.
(5) Възложителите не могат да изискват определена маркировка, когато тя отговаря на условията по ал. 1, т. 2 – 5, но включва и други, които не са свързани с предмета на поръчката. В тези случаи те определят техническите спецификации, като посочват само тази част от показателите на маркировката, които са свързани с предмета на поръчката и са подходящи за определяне на характеристиките на нейния предмет.
Протоколи от изпитване, сертифициране и други доказателства
Чл. 52. (1) Възложителите могат да изискват от участниците и кандидатите да представят протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието или сертификат, издаден от такъв орган, като доказателство за съответствие с изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката.
(2) Когато възложителите изискват представянето на сертификати, изготвени от конкретен орган за оценяване на съответствието, те приемат и сертификати от други еквивалентни органи.
(3) Възложителите приемат други подходящи доказателства за съответствие с изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката, когато участникът по независещи от него причини няма възможност да осигури сертификатите или протоколите от изпитване по ал. 1 и 2 или няма възможност да ги получи в съответните срокове и при условие че участникът докаже, че строителството, доставките и услугите отговарят на изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката.
(4) Компетентните органи, които имат право да издават документи по ал. 1 и 2, предоставят при поискване на лица от други държави членки информация в рамките на своята компетентност, освен ако в нормативен акт не се съдържа забрана за предоставяне на такава информация.
(5) Възложителите могат да изискват мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят и чието съответствие със стоката трябва да бъде доказано при искане от възложителя.
Варианти
Чл. 53. (1) Възложителите могат да разрешат или да изискат представяне на варианти в офертата. В тези случаи те посочват тази информация в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес.
(2) Вариантите трябва да са свързани с предмета на поръчката.
(3) В случаите по ал. 1 възложителите посочват в документацията за обществената поръчка минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите, както и всички конкретни изисквания за тяхното представяне.
(4) За разглеждане се приемат само варианти, които отговарят на предвидените от възложителите минимални изисквания.
(5) Избраният критерий за възлагане и показателите за оценка на офертите следва да могат да се приложат по един и същ начин както към офертите, които съдържат варианти, отговарящи на минималните изисквания, така и към офертите, които не съдържат варианти.
(6) При процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки или услуги възложителите, които са разрешили или са изискали представянето на варианти, не могат да отхвърлят вариант само на основание, че изборът му би довел до сключването на договор за услуга вместо на договор за доставка или обратното – на договор за доставка вместо на договор за услуга.
Глава седма
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ
Раздел I
Лично състояние на кандидатите и участниците
Основания за задължително отстраняване
Чл. 54. (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
(2) Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
(3) Алинея 1, т. 3 не се прилага, когато:
1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.
Основания за незадължително отстраняване
Чл. 55. (1) Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
5. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
(2) Възложителят посочва обстоятелствата по ал. 1 в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или поканата за потвърждаване на интерес, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8, 9 и 13 – в поканата за участие в преговори.
(3) Основанията по ал. 1, т. 5 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
(4) Когато възложителят е поставил изиск­ване за липса на обстоятелства по ал. 1, т. 1, той има право да не отстрани от процедурата кандидат или участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. Тази възможност се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8, 9 и 13 – в решението за откриване.
(5) При поставяне на изискванията за липса на обстоятелства по ал. 1 възложителят взема предвид предмета и обема на обществената поръчка.
Мерки за доказване на надеждност
Чл. 56. (1) Кандидат или участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или участникът може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
(2) Възложителят преценява предприетите от кандидата или участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
(3) В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.
(4) Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по ал. 1 мерки и представените доказателства се посочват в решението за предварителен подбор, съответно в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.
(5) Кандидат или участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в ал. 1 възможност за времето, определено с присъдата или акта.
Прилагане на основанията за отстраняване
Чл. 57. (1) Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата.
(2) Алинея 1 се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
(3) Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2, освен ако в присъдата е посочен друг срок;
2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 – 5, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.
(4) Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5, се включват в списък, който има информативен характер.
(5) В случай на отстраняване по чл. 54 и 55 възложителят трябва да осигури доказателства за наличие на основания за отстраняване.
Доказване липсата на основания за отстраняване
Чл. 58. (1) За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.
(2) Когато в удостоверението по ал. 1, т. 3 се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.
(3) Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по ал. 1, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
(4) В случаите по ал. 3, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.
(5) Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
(6) Възложителят няма право да изисква представянето на документите по ал. 1, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
Раздел II
Критерии за подбор
Общи изисквания
Чл. 59. (1) Възложителят може да определи по отношение на кандидатите или участниците критерии за подбор, които се отнасят до:
1. годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност;
2. икономическото и финансовото състояние;
3. техническите и професионалните способности.
(2) Възложителите могат да използват спрямо кандидатите или участниците само критериите за подбор по този закон, които са необходими за установяване на възможността им да изпълнят поръчката. Поставените критерии трябва да са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката. Когато обществената поръчка има обособени позиции, критериите за подбор за всяка от обособените позиции трябва да съответстват на предмета, стойността, обема и сложността на съответната позиция.
(3) Възложителите нямат право да изискват от кандидатите или участниците други документи за доказване на съответствие с поставените критерии за подбор, освен посочените в този закон.
(4) При определянето на документите за доказване на критериите за подбор възложителите изискват предимно такива, които са обхванати от електронната база данни за удостоверителни документи на Европейската комисия „е-Сertis“.
(5) Възложителите посочват критериите за подбор и документите, чрез които се доказва изпълнението им, в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8, 9 и 13 – в поканата за участие в преговори. С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост.
(6) При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
(7) Когато в условията за изпълнение на обществената поръчка се налага да бъдат включени такива, които се отнасят до обединения и се различават от условията за индивидуалните участници или кандидати, те трябва да са обосновани от обективни причини и да са пропорционални.
Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
Чл. 60. (1) Когато това е приложимо, възложителите имат право да изискват от кандидатите или участниците да са вписани в търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
(2) При процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги, когато за изпълнението на съответната услуга, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е необходимо специално разрешение или членство в определена организация, възложителят може да изиска от него да докаже наличието на такова разрешение или членство.
Икономическо и финансово състояние
Чл. 61. (1) По отношение на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците възложителите могат да поставят едно или повече от следните изисквания:
1. да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти;
2. да имат застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт;
3. да са постигнали положително съотношение между определени активи и пасиви.
(2) Изискваният от възложителите минимален общ оборот по ал. 1, т. 1 трябва да е съобразен със стойността, обема и срока за изпълнение на обществената поръчка и не може да надхвърля двукратния размер на нейната прогнозна стойност, освен ако това не е обосновано с естеството на строителството, услугите или доставките. В случай че възложителят изисква оборот, който надхвърля максимално допустимия, той мотивира това в обявлението.
(3) Когато определена поръчка е разделена на обособени позиции, изискването по ал. 2 се прилага по отношение на всяка отделна позиция.
(4) Когато се провежда вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение, условието по ал. 2 се прилага по отношение на прогнозната стойност за съответното възлагане, а ако тя не може да се определи – въз основа на прогнозната стойност на рамковото споразумение.
(5) При динамични системи за покупки условието по ал. 2 се прилага спрямо очаквания максимален размер на конкретните поръчки, възлагани по тази система.
(6) В случаите по ал. 1, т. 3 възложителят посочва в документацията за обществената поръчка начина за установяване и изчисляване на поставения критерий в съответствие с методика, определена в правилника за прилагане на закона.
Документи за доказване на икономическо и финансово състояние
Чл. 62. (1) За доказване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците се представят един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания:
1. удостоверения от банки;
2. доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“;
3. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
4. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
(2) Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
(3) Данните за оборота по ал. 1, т. 4 могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
Технически и професионални способности
Чл. 63. (1) Възложителят може да определя критерии, въз основа на които да установява, че кандидатите или участниците разполагат с необходимите човешки и технически ресурси, както и с опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество. Възложителят може да изисква от кандидата или участника:
1. да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните:
а) 5 години от датата на подаване на заявлението или на офертата – за строителство;
б) три години от датата на подаване на заявлението или на офертата – за доставки и услуги;
2. да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството;
3. да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството;
4. да разполага със система за управление и проследяване на доставките, която ще прилага при изпълнение на поръчката;
5. да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, в случай че изискването не се използва като показател за оценка на офертите;
6. да прилага определени мерки за опазване на околната среда при изпълнението на поръчката;
7. да представи информация за средносписъчния годишен брой на персонала и за броя на членовете на ръководния състав за последните три години;
8. да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката;
9. стоките да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти;
10. да прилага системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания;
11. да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1, когато естеството на поръчката го налага, възложителите могат да определят период, по-дълъг от посочения.
(3) Когато предметът на обществена поръчка е сложен или е със специално предназначение, възложителят може да проверява техническите способности на кандидата или участника и при необходимост оборудването за изпитване и изследване и възможностите за осигуряване на качеството. Възложителят може да поиска това и от компетентен орган на държавата, в която е установен кандидатът или участникът, ако този орган е съгласен да извърши проверка от името на възложителя.
(4) При процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки, които изискват инсталационни или монтажни работи, за предоставяне на услуги или за изпълнение на строителство, възложителите могат да поставят изисквания към кандидатите или участниците за техните умения и опит да предоставят услугата или да извършат монтажа или строителните работи.
(5) В случаите по ал. 4 в условията на процедурата възложителят може да предвиди и изискване дейности от особена важност да бъдат извършвани пряко от самия участник, съответно от участник в обединението.
(6) Като критерий за подбор не може да се включват условия или изисквания, които са свързани с изпълнението само на обществени поръчки, или с изпълнението на конкретно посочени програми или проекти, или с конкретизирането на източници на финансиране, или на определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им.
Доказване
Чл. 64. (1) За доказване на техническите и професионалните способности на кандидатите или участниците се представят един или няколко от следните документи и доказателства, във връзка с поставените изисквания:
1. списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
2. списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга;
3. списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството;
4. списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и описание на мерките, използвани от кандидата или участника за осигуряване на качеството;
5. описание на системата за управление и проследяване на доставките;
6. списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата;
7. описание на мерките за опазване на околната среда, а когато това е приложимо – и посочване на стандартите или нормите, които се прилагат;
8. декларация за средносписъчния годишен брой на персонала и броя на членовете на ръководния състав за последните три години;
9. декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;
10. сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.
(2) Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(3) Когато възложителят изисква представяне на сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания, възложителят посочва системите за управление на качеството чрез съответната серия европейски стандарти.
(4) В случай че възложителят изисква представянето на сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника с определени системи или стандарти за опазване на околната среда, той посочва екологичната и одиторската схема на Европейския съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез съответните европейски или международни стандарти. Възложителят има право да се позове и на други системи за екологично управление, признати в съответствие с чл. 45 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (OB, L 342/1 от 22 декември 2009 г.) или други стандарти за екологично управление, основани на съответните европейски или международни стандарти на акредитирани органи.
(5) Сертификатите по ал. 3 и 4 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
(6) Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
(7) Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
(8) В случаите по ал. 7 кандидатът или участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Използване на капацитета на трети лица
Чл. 65. (1) Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
(2) По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
(3) Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
(4) Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
(5) Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по ал. 4.
(6) В условията на процедурата възложителят може да предвиди изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.
(7) Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по ал. 2 – 4.
Подизпълнители
Чл. 66. (1) Кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
(2) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
(3) Възложителят изисква замяна на под­изпълнител, който не отговаря на условията по ал. 2.
(4) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
(5) Разплащанията по ал. 4 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
(6) Към искането по ал. 5 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(7) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 4, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
(8) Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се посочват в документацията за обществената поръчка и в договора за възлагане на поръчката.
(9) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
(10) При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
(11) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
(12) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 11.
Раздел III
Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор
Единен европейски документ за обществени поръчки
Чл. 67. (1) При подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
(2) Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по ал. 1.
(3) Кандидатите и участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.
(4) Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.
(5) Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
(6) Преди сключването на договор за обществена поръчка, на рамково споразумение или възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
(7) Алинея 6 не се прилага при възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение, сключено с един участник, в което са определени всички условия.
(8) Възложителят няма право да изисква документи, които:
1. вече са му били предоставени или са му служебно известни, или
2. могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
Раздел IV
Официални списъци на одобрени стопански субекти и сертифициране от органи
Доказване чрез вписване в официални списъци или сертифициране от органи
Чл. 68. (1) За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на съответствие с техническите спецификации кандидатът или участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган. В тези случаи възложителят не може да отстрани кандидата или участника от процедурата или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от изискуемите документи, при условие че съответните обстоятелства се доказват от представеното удостоверение или сертификат.
(2) За всяка конкретна процедура възложителят може да изиска допълнително удостоверение, свързано с плащането на социалноосигурителни вноски и данъци, независимо от представеното от кандидата или участника удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти, освен в случаите по чл. 67, ал. 8.
(3) Информацията, която може да бъде извлечена от регистрация в официални списъци или сертифициране, не може да бъде оспорвана без наличието на основание.
(4) Възложителят не може да изисква кандидатите или участниците от други държави членки да преминават през процеса на регистриране или сертифициране, за да участват в обществената поръчка. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
(5) Възложителите са длъжни да приемат удостоверения за регистрация или сертификати, издадени от органи, установени в Република България или в друга държава членка, в която кандидатът или участникът е установен.
Официални списъци на одобрените стопански субекти и сертифициране от органи
Чл. 69. (1) Министерският съвет може да определи органи или лица, които създават и поддържат официални списъци на одобрени стопански субекти за определени дейности или сертифициращи органи за сертифициране на стопански субекти за съответствие с технически спецификации.
(2) Условията за вписване в списъците по ал. 1 трябва да са съобразени с изискванията на чл. 54 – 64.
(3) За регистрация на лица от други държави членки в списъците по ал. 1 или за тяхното сертифициране от органите по ал. 1 не се изискват допълнителни доказателства, различни от исканите от българските лица.
(4) Лицата или органите по ал. 1 са длъжни при поискване от лице, установено в друга държава членка, да предоставят информация за документите, представени като доказателство за регистриране в официален списък или като доказателство, че стопанските субекти от друга държава членка притежават еквивалентен сертификат.
Глава осма
КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НA ПОРЪЧКИТЕ
Видове критерии зa възлагане
Чл. 70. (1) Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта.
(2) Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на един от следните критерии за възлагане:
1. най-ниска цена;
2. ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл;
3. оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.
(3) Избраният критерий за възлагане по ал. 2 се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или поканата за потвърждаване на интерес, и в документацията за обществена поръчка.
(4) Показателите, включени в критерия по ал. 2, т. 3, могат да съдържат:
1. измерител на качество, включително технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, социални, екологични и иновативни характеристики и иновативни търговски техники и условия;
2. организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката, или
3. обслужване и поддръжка, техническа помощ и условия, като: дата на изпълнение, начин и срок на изпълнение или срок на завършване.
(5) Показателите, включени в критериите по ал. 2, т. 2 и 3, трябва да са свързани с предмета на поръчката. Те могат да съдържат фактори, които се отнасят до всеки етап от жизнения цикъл на строителството, доставките или услугите, независимо че тези фактори не се отнасят до характеристиките, посочени в техническите спецификации. Те не трябва да дават неограничена свобода на избор и трябва да гарантират реална конкуренция.
(6) Когато критерият за възлагане включва повече от един показател, възложителят определя в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес и в документацията за обществена поръчка относителната тежест на всички показатели, а когато това е обективно невъзможно, ги подрежда по важност в низходящ ред. Възложителят може да определи минимално и максимално допустимите стойности на количествените показатели.
(7) В документацията възложителят посочва методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател. Начинът трябва:
1. да дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации;
2. да дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите;
3. да осигурява на кандидатите и участниците достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като за:
а) количествено определимите показатели се определят стойностите в цифри или в проценти и се посочва начинът за тяхното изчисляване;
б) качествените показатели, които са количествено неопределими, се посочва начинът за тяхното оценяване от комисията с конкретна стойност чрез експертна оценка.
(8) В надлежно обосновани случаи платимата цена или разходите могат да бъдат фиксирани. В тези случаи оценката се основава единствено на показателите, свързани с измерване на качеството.
(9) При обществена поръчка с обект проектиране и изпълнение на строителство показателите за оценка трябва да включват характеристики, относими към всяка от двете дейности.
(10) Не се допуска включването на показатели за оценка, които отчитат времето за извършване на плащанията (отложено или разсрочено плащане) или оценяване на размера или отказа от авансово плащане, когато се предвижда предоставяне на аванс.
(11) Когато цените на стоките или услугите – предмет на обществена поръчка, са обект на регулиране, кандидатите или участниците могат да предлагат различни цени само когато това не нарушава политиката на регулиране на тези цени.
(12) Възложителите нямат право да включват критерии за подбор като показатели за оценка на офертите.
Оценка на разходите за целия жизнен цикъл
Чл. 71. (1) Разходите за целия жизнен цикъл включват цена на придобиване и един или повече от посочените по-долу разходи:
1. разходи, които се поемат от възложителя или други ползватели, като:
а) разходи за използване, като потребление на енергия и други ресурси;
б) разходи за поддръжка;
в) разходи в края на експлоатационния период, като разходи за събиране и рециклиране;
2. разходи, свързани с екологични фактори по отношение на продукта, услугата или строителството по време на целия им жизнен цикъл, при условие че стойността им може да бъде определена и проверена; тези разходи могат да бъдат свързани с емисии на парникови газове и други вредни емисии или със смекчаване на последиците от изменението на климата.
(2) Когато възложителите предвиждат оценка на разходите за целия жизнен цикъл, те посочват в документацията за обществената поръчка данните, които трябва да бъдат представени от участниците, и начина за определяне на оценката.
(3) Когато се оценяват разходи, свързани с екологични фактори, начинът за определяне на тяхната оценка трябва да отговаря на следните условия:
1. да се основава на недискриминационни критерии и да дава възможност за обективна проверка; когато начинът е разработен за конкретната поръчка, чрез него не следва да се дава необосновано предимство на едни лица и да се поставят други в неравностойно положение;
2. да е достъпен за всички заинтересовани лица;
3. изискваните от възложителя данни да могат да бъдат предоставени от страна на участниците при полагане на разумни усилия, включително когато те са от трети страни, които са страна по Споразумението за държавни поръчки (СДП) към Световната търговска организация или са страна по други международни споразумения, с които е обвързан Европейският съюз.
(4) Когато даден метод за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл е задължителен съгласно законодателен акт на Европейския съюз, възложителите са длъжни да използват този метод.
(5) При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства по приложение № 11 за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл възложителите прилагат методиката, определена с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Необичайно благоприятни оферти
Чл. 72. (1) Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто  по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изиск­ва подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
(2) Обосновката по ал. 1 може да се отнася до:
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;
3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;
4. спазването на задълженията по чл. 115;
5. възможността участникът да получи държавна помощ.
(3) Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по ал. 2, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.
(4) Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10.
(5) Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.
(6) Възложителите са длъжни да уведомяват Европейската комисия за всички случаи по ал. 5.
(7) Всички органи са длъжни при поискване и в рамките на своята компетентност да предоставят на възложителите, включително от други държави членки, информация, свързана със законови и подзаконови разпоредби, приложими колективни споразумения или национални технически стандарти, отнасящи се до доказателствата и документите, представени във връзка с данните по ал. 2.
Глава девета
ПРОЦЕДУРИ, ПРИЛАГАНИ ОТ ПУБЛИЧНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ
Правила за избор на процедура
Чл. 73. (1) При възлагане на обществени поръчки публичните възложители могат да избират свободно открита или ограничена процедура.
(2) Публичните възложители могат да изберат състезателна процедура с договаряне или състезателен диалог:
1. при поръчка, за която е налице някое от следните условия:
а) потребностите на възложителя не могат да се удовлетворят без приспособяване на налични на пазара решения;
б) обществената поръчка включва решение/решения, свързано/свързани с проектиране или иновации;
в) обществената поръчка не може да бъде възложена, без да се провеждат преговори поради особени обстоятелства, свързани с характера, сложността или правната и финансовата рамка, или поради свързаните с тях рискове;
г) техническите спецификации не могат да бъдат установени от възложителя с необходимата точност чрез препращане към стандарт, европейска техническа оценка, общи технически спецификации или технически еталони;
д) обществената поръчка е за услуги по приложение № 2;
2. когато открита или ограничена процедура е прекратена, тъй като подадените оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или кандидатите или участниците не отговарят на поставените критерии за подбор, или за тях е налице някое от основанията за отстраняване от процедурата.
(3) При партньорство за иновации, процедура на договаряне без предварително обявление и конкурс за проект се прилагат съответно разпоредбите на чл. 78 – 80.
Открита процедура
Чл. 74. (1) Минималният срок за получаване на оферти в открита процедура е 35 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
(2) Срокът по ал. 1 може да се съкрати, но не може да е по-кратък от 15 дни, ако възложителят е публикувал обявление за предварителна информация и то:
1. е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, и
2. включва цялата информация по част А, раздел I от приложение № 4.
(3) Срокът по ал. 1 може да се съкрати с 5 дни, когато възложителят е допуснал подаване на оферти с електронни средства, в съответствие с чл. 39, ал. 1, 2 и ал. 8 – 13.
(4) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите могат да определят срок за получаване на оферти, не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
(5) В обявлението за обществена поръчка възложителят мотивира прилагането на ал. 4.
Ограничена процедура
Чл. 75. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в ограничена процедура, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) Минималният срок за получаване на заявления за участие в ограничена процедура е 30 дни от датата на изпращане на:
1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
2. поканата за потвърждаване на интерес, когато за оповестяване на откриването на процедурата е използвано обявление за предварителна информация.
(3) В ограничена процедура оферти подават само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор.
(4) Минималният срок за получаване на оферти при ограничена процедура е 30 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.
(5) Срокът по ал. 4 може да се съкрати, но не може да е по-кратък от 10 дни, при условие че възложителят е публикувал обявление за предварителна информация, което не се използва за оповестяване откриването на процедура, и то:
1. е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, и
2. включва цялата информация по част А, раздел I от приложение № 4.
(6) Срокът по ал. 4 може да се съкрати с 5 дни, когато възложителят е допуснал подаване на оферти с електронни средства в съответствие с  чл. 39, ал. 1, 2 и ал. 8 – 13.
(7) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на сроковете по ал. 2 и 4, възложителите могат да определят:
1. срок за получаване на заявления за участие – не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване;
2. срок за получаване на оферти – не по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.
(8) В обявлението за обществена поръчка възложителят мотивира прилагането на ал. 7.
(9) Публичните възложители по чл. 5, ал. 2, т. 8, 9, 14 и 16 могат да определят срок за получаване на оферти и по споразумение с избраните кандидати след приключване на подбора. Споразумението е допустимо само ако на всички кандидати се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.
(10) Когато не се постигне споразумение по ал. 9, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.
Състезателна процедура с договаряне
Чл. 76. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в състезателна процедура с договаряне, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) В документацията възложителят описва своите потребности и необходимите характеристики на доставките, услугите или строителството и определя критерия за възлагане на поръчката. В документацията се посочват и минималните изисквания, на които трябва да отговарят офертите. Предоставената информация трябва да е достатъчно точна, за да могат заинтересованите лица да определят характера и обхвата на поръчката и да решат дали да участват в процедурата.
(3) Минималният срок за получаване на заявления за участие в процедурата е 30 дни от датата на изпращане на:
1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
2. поканата за потвърждаване на интерес – когато за оповестяване откриването на процедурата е използвано обявление за предварителна информация.
(4) В състезателната процедура с договаряне само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да подадат първоначални оферти, които да послужат като основа за провеждане на преговори.
(5) Минималният срок за получаване на първоначални оферти е 30 дни от датата на изпращане на поканата по ал. 4.
(6) Сроковете по ал. 3 и 5 могат да се съкращават при спазване на условията по чл. 75, ал. 5 – 8.
(7) Възложителят провежда преговори с участниците за подобряване съдържанието на първоначалните и последващите оферти.
(8) Преговорите могат да се проведат на последователни етапи, за да се намали броят на разглежданите оферти, като се прилагат критерият за възлагане и показателите за оценка на офертите, посочени в обявлението за обществената поръчка или в поканата за потвърждаване на интерес.
(9) Когато възложителят възнамерява да използва възможността по ал. 8, той посочва това в обявлението за обществената поръчка или в поканата за потвърждаване на интерес.
(10) На всеки етап от преговорите възложителят информира писмено участниците в него за всички промени в техническата спецификация или в друг документ от документацията, когато е допустимо. Възложителят предоставя на участниците достатъчно време за отразяване на промени в офертите и представянето им.
(11) Когато възложителят възнамерява да приключи поетапните преговори, той уведомява участниците и определя срок за представяне на окончателни оферти. В тези случаи възложителят проверява дали окончателните оферти отговарят на минималните изисквания и ги оценява въз основа на избрания критерий за възлагане.
(12) Когато използва възможността по ал. 11, полученият брой оферти на крайния етап трябва да гарантира реална конкуренция, доколкото са налице достатъчно оферти или допуснати кандидати.
(13) Минималните изисквания, на които трябва да отговаря офертата, и показателите за оценка не подлежат на преговори и не могат да се променят.
(14) При провеждане на преговорите възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
(15) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник в преговорите, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
(16) Възложителят може да не провежда преговори и да възложи поръчката въз основа на предложенията в първоначално подадените оферти, когато е предвидил такава възможност в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес.
Състезателен диалог
Чл. 77. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в състезателен диалог, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) Възложителят посочва в обявлението и/или в описателен документ своите потребности и изисквания, критерия за възлагане, показателите за оценка на офертите и индикативен график за провеждане на процедурата.
(3) Минималният срок за получаване на заявления за участие е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
(4) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да участват в следващия етап от процедурата – диалог.
(5) По време на диалога могат да се обсъждат всички въпроси, свързани с поръчката, с цел да се определят параметрите, които в най-голяма степен удовлетворяват потребностите на възложителя.
(6) При провеждане на диалога възложителят гарантира равнопоставеност на участ­ниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
(7) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник при провеждане на диалога, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
(8) Диалогът може да се проведе на последователни етапи, за да се намали броят на решенията за обсъждане, като се прилагат критерият за възлагане и показателите за оценка, посочени в обявлението за обществената поръчка или в описателния документ. Когато възнамерява да провежда диалога на последователни етапи, възложителят посочва това в обявлението или в описателния документ.
(9) Възложителят провежда диалога до определянето на решението или решенията, които могат да удовлетворят неговите потребности. На крайния етап полученият брой решения трябва да гарантира реална конкуренция, доколкото са налице достатъчно решения, които удовлетворяват изискванията на възложителя или допуснати кандидати.
(10) След обявяване на диалога за приключен възложителят уведомява всички участници, останали на последния етап, и ги кани да представят окончателни оферти, изготвени въз основа на решението или решенията, конкретизирани по време на диалога. Офертите трябва да съдържат всички задължителни елементи, необходими за изпълнение на поръчката.
(11) При възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог възложителят оценява офертите по критерия оптимално съотношение качество/цена и в съответствие с показателите, посочени в обявлението за обществена поръчка или в описателния документ.
(12) Възложителят може да поиска офертите да бъдат разяснявани, уточнявани или подобрявани. Разясненията, уточненията и подобренията, както и предоставената допълнителна информация не трябва да променят основните характеристики на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или описателния документ, ако това може да доведе до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация.
(13) Възложителят може да проведе преговори с участника, представил оферта, която е с оптимално съотношение качество/цена, за да се потвърдят финансовите ангажименти или други условия в офертата, като се уточнят окончателно условията на поръчката. Уточняването на условията не трябва да води до изменение по същество на основните параметри на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или в описателния документ, както и до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация.
(14) Възложителят може да предвиди награди или плащания за участниците в диалога.
Партньорство за иновации
Чл. 78. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в партньорство за иновации, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) В документацията за обществената поръчка възложителят мотивира необходимостта от получаване на новаторска стока, услуга или строителство, както и невъзможността тя да бъде удовлетворена чрез наличните на пазара предложения. Възложителят описва своите потребности, като посочва кои елементи от описанието са минимални изисквания, на които трябва да отговарят всички оферти. Предоставената информация трябва да бъде достатъчно точна, за да могат заинтересованите лица да определят характера и обхвата на търсеното решение и да преценят дали да участват в процедурата.
(3) В документацията за обществената поръчка възложителят определя правилата, приложими към правата върху интелектуалната собственост.
(4) Минималният срок за получаване на заявление за участие в процедурата партньорство за иновации е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществената поръчка за публикуване.
(5) При предварителния подбор възложителят преценява техническите и професионалните способности на кандидатите в областта на научноизследователската и развойната дейност и разработването и внедряването на новаторски решения.
(6) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да представят оферти за изследвания и иновации.
(7) Възложителят може да предвиди поетапно провеждане на преговорите, за да намали броя на офертите, като приложи критерия за възлагане и показателите за оценка, посочени в обявлението. Когато възнамерява да използва тази възможност, възложителят посочва това в обявлението.
(8) Възложителят провежда преговори с участниците за подобряване съдържанието на първоначалните и последващите оферти, с изключение на окончателните оферти.
(9) Минималните изисквания и показателите за оценка не подлежат на преговори и не могат да се променят.
(10) При възлагане на обществена поръчка чрез партньорство за иновации възложителят оценява офертите само по критерия оптимално съотношение качество/цена.
(11) При провеждане на преговорите възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
(12) При провеждане на преговорите възложителят информира писмено всички участници, чиито оферти не са отстранени, за всякакви промени в техническите спецификации или в друг документ от документацията за обществената поръчка, различен от този, в който се определят минималните изисквания. След внасянето на такива промени възложителят предоставя на участниците достатъчно време, за да променят и да представят отново изменените оферти.
(13) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник в преговорите, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
(14) Договорът за партньорството за иновации цели разработването на новаторски продукт, услуга или строителство и последващото придобиване на получените в резултат на това доставки, услуги или строителство, при условие че те съответстват на нивата на изпълнение и на максималните разходи, договорени между възложителя и участника/участниците.
(15) В договора за партньорство се урежда изпълнението на поръчката на последователни етапи съобразно стъпките в процеса на научни изследвания и иновации, които могат да включват производството на продуктите, предоставянето на услугите или извършването на строителството.
(16) В договора за партньорство се определят междинните цели, които трябва да се постигнат, както и вноските за заплащане на съответно възнаграждение.
(17) Възложителят гарантира, че различните етапи на партньорството отразяват степента на новаторство на предложеното решение и последователността на научноизследователските и иновационните дейности, необходими за разработването на новаторското решение.
(18) Очакваната стойност на придобиваните доставки, услуги или строителство трябва да е съразмерна на инвестицията, необходима за тяхното разработване.
(19) Възложителят няма право да разкрива на другите партньори предложените решения или друга конфиденциална информация, предоставена от даден партньор в рамките на партньорството, без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
(20) В случаите по ал. 16 възложителят може да приключи партньорството за иновации след всеки етап, а при партньорство за иновации с няколко партньори – да намали техния брой, чрез прекратяване на отделните договори, ако е посочил тази възможност и условията за това в документацията за обществената поръчка.
Процедура на договаряне без предварително обявление
Чл. 79. (1) Публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление само в следните случаи:
1. при открита или ограничена процедура не са подадени оферти или заявления за участие или всички подадени оферти или заявления за участие са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени;
2. когато се поканят всички участници, чиито оферти в предходна открита или ограничена процедура отговарят на изискванията на възложителя, но надвишават неговия финансов ресурс;
3. поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител в някой от следните случаи:
а) целта на поръчката е да се създаде или да се придобие уникално произведение на изкуството или творчески продукт;
б) липса на конкуренция поради технически причини;
в) наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост;
4. когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя;
5. стоките – предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и са в количества, които не позволяват да се осигури достатъчна пазарна реализация или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност;
6. когато са необходими допълнителни доставки на стоки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или допълване на наличните доставки или съоръжения, и смяната на доставчика води до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането поради придобиване на стока с различни технически характеристики;
7. предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите;
8. при доставки или услуги, доставяни при особено изгодни условия от лице, което прекратява стопанската си дейност, както и от синдици или ликвидатори при производство по несъстоятелност, при наличие на споразумение с кредитори или друга сходна процедура, в която е лицето, съгласно неговото национално законодателство;
9. услугата се възлага след конкурс за проект, проведен по реда на закона, като се изпращат покани за участие в преговорите на класирания участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса;
10. когато е необходимо повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител на първоначалния изпълнител, при наличие на следните условия:
а) първоначалната поръчка е възложена с открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог или партньорство за иновации;
б) в обявлението на първоначалната поръчка е посочена възможността за повторно възлагане, както и обемът или количеството на възможното допълнително строителство или услуги и условията, при които те ще се възлагат;
в) общата стойност на новата поръчка е включена и е посочена при определяне стойността на първоначалната;
г) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първоначалната поръчка.
(2) Възложителят може да прилага ал. 1, т. 3, букви „б“ и „в“ само когато не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.
(3) Продължителността на договорите за поръчки по ал. 1, т. 6, включително при периодично повтарящи се договори за такива поръчки, не може да надвишава три години.
(4) В случаите по ал. 1, т. 7 договорът се сключва по правилата на съответната борса.
(5) Повторното възлагане на строителството или услугите по ал. 1, т. 10 може да се приложи не по-късно от три години след сключване на първоначалния договор.
(6) С решението за откриване на процедурата възложителят мотивира приложимото основание по ал. 1.
(7) Условията и редът за провеждане на процедурата се определят с правилника за прилагане на закона.
Конкурс за проект
Чл. 80. (1) Конкурсът за проект се провежда:
1. като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга, или
2. с присъждане на награди или плащания за участниците.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 прогнозната стойност се определя, като в нея се включват стойността без ДДС на услугата и всички евентуални награди или плащания за участниците.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 прогнозната стойност се определя, като в нея се включва общата сума на наградите и плащанията, както и прогнозната стойност без ДДС на обществената поръчка за услуги, която може да бъде възложена чрез процедура на договаряне без предварително обявление.
(4) Участието в конкурс за проект не може да се ограничава:
1. чрез посочване на национален признак или териториален обхват;
2. чрез изискване за определена правно-организационна форма на участника.
(5) При открит конкурс всички заинтересовани лица могат да представят проекти.
(6) Когато конкурсът за проект се провежда с ограничен брой участници, възложителят определя ясни и недискриминационни критерии за намаляване броя на кандидатите. В този случай проекти могат да представят само кандидатите, които са били поканени от възложителя. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.
(7) Конкурсът се провежда от жури, което е независимо при вземането на решения или изразяването на становища. По отношение на членовете на журито не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или участниците.
(8) Условията и редът за провеждане на конкурс за проект се определят с правилника за прилагане на закона.
Глава десета
СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ
Раздел I
Рамково споразумение
Общи изисквания
Чл. 81. (1) Възложителите могат да сключват рамкови споразумения въз основа на процедурите, предвидени в закона, и при наличие на предпоставките за тяхното провеждане.
(2) Рамково споразумение е споразумение, сключено между един или повече възложители и един или повече изпълнители с цел да се определят условията на поръчките, които ще се възложат през определен период, включително относно цените, а при възможност – и предвидените количества.
(3) Срокът на рамковото споразумение, сключено от публичен възложител, не може да бъде по-дълъг от 4 години, а от секторен възложител – 8 години.
(4) Срокът по ал. 3 може да бъде по-дълъг при изключителни случаи и по причини, свързани с предмета на рамковото споразумение. Възложителят посочва мотивите за това в обявлението.
(5) В случаите на рамково споразумение, сключвано за нуждите на няколко възложители или от централен орган за покупки, в обявлението за обществена поръчка и в рамковото споразумение следва да се посочи кръгът от лица, които могат да се ползват от него.
(6) След сключване на рамково споразумение не се допуска включването на нови изпълнители.
(7) Възложителите нямат право да използват рамковите споразумения по начин, който предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
Сключване на договор в резултат на рамково споразумение
Чл. 82. (1) Когато в рамковото споразумение са определени всички условия, възложителят сключва договор за обществена поръчка, като прилага тези условия. В случай че рамковото споразумение е сключено с повече от един изпълнител, в него трябва да са определени условията, въз основа на които ще бъде определен изпълнителят по всеки конкретен договор.
(2) Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е сключено с едно лице, възложителят писмено изисква от това лице да допълни своята оферта.
(3) Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е сключено с повече от едно лице, за всеки договор, който предстои да бъде сключен, възложителят провежда вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител.
(4) В рамките на вътрешния конкурентен избор възложителят:
1. отправя писмена покана до лицата по рамковото споразумение;
2. определя подходящ срок за получаване на оферти, като взема предвид сложността на предмета на поръчката и времето, необходимо за изготвяне на офертите;
3. съхранява офертите до изтичането на срока за получаването им;
4. назначава комисия, която разглежда и класира офертите;
5. определя с решение изпълнител на обществената поръчка въз основа на определения критерий за възлагане на поръчката и сключва договор или преустановява вътрешния конкурентен избор.
(5) Възложителят посочва в обявлението, в документацията за обществена поръчка и в рамковото споразумение критерия, въз основа на който ще се провежда вътрешен конкурентен избор, а когато е приложимо – и показателите, и методиката за оценка на офертите.
(6) За провеждане на вътрешен конкурентен избор възложителят може да приложи показателите и методиката за оценка, използвани за сключване на рамковото споразумение, да ги прецизира, когато е необходимо, или да включи нови показатели и методика, когато това е подходящо.
(7) Възложителят може да проведе вътрешен конкурентен избор и когато е сключил рамково споразумение с повече от едно лице, в което са определени всички условия, само ако го е предвидил в документацията на обществената поръчка за сключване на рамковото споразумение. Тази възможност се прилага и по отношение на отделни позиции от рамковото споразумение.
(8) В случаите по ал. 7 възложителят посочва в документацията обективни критерии, въз основа на които се взема решение за провеждане на вътрешен конкурентен избор или директно прилагане на условията по рамковото споразумение, както и кои от договорените показатели ще бъдат обект на вътрешен конкурентен избор.
(9) В случаите на сключване на договор въз основа на рамково споразумение страните нямат право да променят съществено по смисъла на чл. 116, ал. 5 условията, определени в него.
Раздел II
Динамични системи за покупки
Общи изисквания
Чл. 83. (1) Динамичната система за покупки (ДСП) е изцяло електронен процес, който възложителите могат да използват при често осъществявани поръчки, чиито типови характеристики отговарят на изискванията на възложителите.
(2) Динамичната система за покупки е отворена през целия си срок на действие за всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор. Достъпът и участието в нея са свободни и безплатни за всички заинтересовани лица.
(3) Динамичната система за покупки може да бъде обособена по отделни категории, които могат да се основават на максимално допустимия размер на очакваните конкретни поръчки, конкретен географски район, в който те ще се изпълняват, или на други обективно определени характеристики, свързани с предмета на поръчката.
(4) Всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор, се включват в ДСП. Възложителите нямат право да ограничават броя на кандидатите в нея.
(5) Когато възложителят е разделил ДСП на отделни категории, за всяка категория определя нейните характеристики и приложимите критерии за подбор.
(6) Обменът на информация при възлагането чрез ДСП се осъществява единствено с електронни средства при условията на чл. 39.
(7) Динамична система за покупки не се прилага при поръчки в областите отбрана и сигурност.
Създаване на динамична система за покупки
Чл. 84. При създаване на ДСП възложителят:
1. публикува обявление за обществена поръчка, обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление, в което посочва, че създава ДСП и определя срока за нейното действие;
2. посочва в документацията за поръчката най-малко естеството и прогнозното количество на предвидените покупки, дали ДСП е разделена на отделни категории, както и информация за това, как функционира ДСП, включително използваното електронно оборудване, организацията и техническите изисквания за осъществяване на връзка с оборудването;
3. осигурява неограничен, пълен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка през целия срок на действие на ДСП.
Включване на кандидати в динамичната система за покупки
Чл. 85. (1) Всяко лице може да подаде заявление за включване в ДСП в рамките на срока на нейното действие.
(2) Минималният срок за получаване на заявления за включване в ДСП е 30 дни от датата на изпращане на:
1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
2. поканата за потвърждаване на интерес, когато като покана за участие в процедура се използва обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление.
(3) В срок 10 работни дни от получаване на заявлението възложителят взема решение относно включването на кандидата в ДСП, като прилага обявените критерии за подбор. В случай че е необходимо извършване на допълнителна проверка относно изпълнението на критериите за подбор, срокът може да бъде удължен до 15 работни дни.
(4) В документацията за обществена поръчка възложителят може да определи срок за разглеждане на заявления, по-дълъг от 10 работни дни, ако до изтичането на определения срок няма да бъде изпращана покана за представяне на оферти за възлагане на първата конкретна поръчка.
(5) Възложителят няма право да изпраща покана за представяне на оферти за първата конкретна поръчка, преди да разгледа всички получени заявления за участие в срока по ал. 2.
Възлагане на обществени поръчки чрез динамична система за покупки
Чл. 86. (1) При възлагане на обществени поръчки чрез ДСП се прилагат правилата за ограничена процедура.
(2) Възложителят отправя едновременно писмена покана до всички допуснати кандидати да подадат оферта за всяка конкретна поръчка в рамките на ДСП по реда на чл. 34. Когато ДСП е разделена на категории, поканата се отправя до кандидатите, включени в съответната категория.
(3) След изпращането на поканата за представяне на оферти за първата конкретна поръчка не се определят нови срокове за получаване на заявления за участие.
(4) Срокът за получаване на оферти не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.
(5) Срокът по ал. 4 може да бъде определен по взаимно споразумение между възложителя и допуснатите кандидати, при условие че всички допуснати кандидати разполагат с еднакво време, за да изготвят и представят своите оферти.
(6) Възложителят определя изпълнителя на поръчката в съответствие с критерия за възлагане и показателите за оценка на офертите, посочени в обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес, когато създаването на ДСП е обявено чрез обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление.
(7) Когато е необходимо, показателите за оценка на офертите могат да се формулират по-точно в поканата за представяне на оферти.
Актуализиране на информацията
Чл. 87. (1) Възложителят може по всяко време в срока на действие на ДСП да поиска от допуснатите кандидати да представят ЕЕДОП с актуализирана информация относно заявените данни, въз основа на които са включени в ДСП.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя в срок до 5 работни дни от получаването на искането.
(3) По всяко време в срока на действие на ДСП възложителят може да поиска от кандидатите да представят документи за доказване на обстоятелствата, включени в ЕЕДОП, освен в случаите по чл. 67, ал. 8.
(4) Възложителят взема решение за прекратяване на участието в ДСП, когато в резултат на действията по ал. 1 – 3 се установи, че кандидатът не отговаря на условията за включване в ДСП.
Удължаване и прекратяване на динамичната система за покупки
Чл. 88. (1) Срокът на действие на ДСП може да бъде променян. За обявяване на промяната възложителят използва образеца на обявление, с което е оповестено създаването на ДСП.
(2) В случай на предсрочно прекратяване на ДСП възложителят публикува обявление за възлагане на поръчка.
Раздел III
Електронен търг
Общи изисквания
Чл. 89. (1) Електронният търг е повтарящ се електронен процес, който започва след първоначална цялостна оценка на офертите и позволява те да бъдат класирани чрез методи за автоматично оценяване на представените в офертите нови, по-ниски цени и/или нови стойности, засягащи определени елементи от офертите.
(2) Не могат да бъдат обект на електронен търг обществени поръчки за услуги и строителство, които имат за предмет интелектуална дейност, включително дейности по проектиране на строителни обекти, и които не подлежат на автоматична оценка с електронни средства.
(3) Възложителите могат да изберат изпълнител на обществена поръчка чрез електронен търг, когато техническите спецификации на обществената поръчка могат да бъдат точно определени, включително в случаите на вътрешен конкурентен избор, провеждан за възлагане на поръчка по рамково споразумение.
(4) Възложителите могат да провеждат електронен търг при възлагането на поръчка чрез открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне или процедура на договаряне с предварителна покана за участие.
(5) Възложителите могат да провеждат електронен търг и в случаите на възлагане на обществена поръчка в рамките на ДСП.
(6) Електронният търг не може да се прилага, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
Провеждане на електронен търг
Чл. 90. (1) Провеждането на електронен търг се основава на:
1. цени, когато поръчката се възлага единствено въз основа на цената;
2. цени и/или нови стойности на показателите, когато критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена или най-нисък разход, при използването на подход за разходна ефективност.
(2) Използването на електронен търг се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес.
(3) В документацията за обществената поръчка, свързана с провеждане на електронен търг, се включва най-малко следната информация:
1. показателите за оценка на офертите, които ще бъдат предмет на електронен търг, при условие че тези показатели са количествено определими и могат да се изразят в цифри или в проценти;
2. стъпката, мерната единица и други технически параметри, свързани с автоматичното подаване и оценяване на офертите, а когато е приложимо – минимални и/или максимални стойности на показателите по т. 1, които могат да бъдат предлагани;
3. информацията, която ще бъде предоставена на участниците в хода на електронния търг, и когато е необходимо – кога ще им бъде предоставена;
4. информацията, свързана с реда за провеждане на електронния търг;
5. условията, при които участниците могат да подават нови предложения;
6. информация, свързана с използваното електронно оборудване, както и редът, условията и техническите изисквания за свързване.
(4) Преди провеждане на електронен търг назначената комисия извършва първоначална оценка на офертите в съответствие с избрания критерий за възлагане.
(5) Възложителят изпраща чрез електронни средства едновременно покана до всички участници, чиито оферти са допуснати.
(6) Поканата по ал. 5 съдържа:
1. резултата от първоначалната оценка на всяка оферта;
2. реда за свързване към използваното електронно оборудване;
3. дата и час за начало на електронния търг;
4. начина на приключване на електронния търг.
(7) Когато критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена, поканата по ал. 5 съдържа и математическата формула, приложимите показатели, тяхната тежест и мерните единици. Когато са предвидени варианти, за всеки от тях се изготвя отделна формула.
(8) Електронният търг може да се проведе на последователни етапи, като на всеки етап може да се обявява броят на участниците.
(9) Електронният търг не може да започне по-рано от два работни дни след датата на изпращане на поканите.
(10) Провеждането на електронния търг се организира по начин, който дава възможност на всеки участник да определи относителното си място в класирането във всеки момент.
(11) При условие че е предвидено в поканата, на участниците може да се предостави информация за предложени в хода на търга цени или стойности от другите участници.
(12) Предоставянето на информация в хода на електронен търг не може да води до разкриване на самоличността на участниците.
Приключване на електронния търг
Чл. 91. (1) Електронният търг приключва:
1. с настъпването на датата и часа, посочени в поканата, или
2. когато не са получени нови предложения, отговарящи на изискванията на възложителя – след изтичане на определен в поканата срок, или
3. когато всички етапи на електронния търг, определени в поканата, са завършили.
(2) Когато възложителят възнамерява да приключи електронния търг по реда на ал. 1, т. 3, включително когато като допълнение се прилагат условията по ал. 1, т. 2, той посочва времевия график за провеждане на всеки етап от електронния търг в поканата за участие.
(3) Възложителят определя изпълнител на обществената поръчка въз основа на провеждането на електронен търг и сключва договор с него.
Раздел IV
Електронни каталози
Общи изисквания
Чл. 92. (1) Възложителите могат да поискат офертите да бъдат представени под формата на електронен каталог или да включват електронен каталог, когато възлагат обществени поръчки чрез използване на електронни средства. Това изискване се посочва в обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес.
(2) В случаите по ал. 1 в документацията за обществената поръчка се посочва необходимата информация относно формата, използваното електронно оборудване, организацията и техническите изисквания за осъществяване на връзка с оборудването.
(3) Офертите, представени под формата на електронен каталог, могат да бъдат придружени от други документи, допълващи офертата.
(4) Електронните каталози, които се изготвят от участниците за определена процедура, трябва да съответстват на:
1. установените от възложителя технически спецификации и електронен формат;
2. изискванията за електронните средства за комуникация и на допълнителни изисквания, установени от възложителя в съответствие с чл. 39.
(5) В електронен каталог, подаден за конкретна процедура за обществена поръчка, могат да се включат единствено продукти, строителство или услуги, които отговарят на изискванията на възложителя за конкретната поръчка.
Използване на електронен каталог при рамково споразумение
Чл. 93. (1) Когато е сключено рамково споразумение с повече от един изпълнител след подаване на оферти под формата на електронни каталози, възложителите могат да предвидят възможност да проведат вътрешен конкурентен избор за конкретните поръчки, като:
1. отправят покана към участниците да актуализират общите си каталози в частта, съответстваща на изискванията на конкретната поръчка, или
2. събират от вече подадените електронни каталози за конкретната стока необходимата информация за съставяне на оферти, при условие че тази възможност е посочена в документацията за обществената поръчка относно рамковото споразумение.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 възложителите уведомяват участниците за датата и часа, когато възнамеряват да съберат информацията, като осигуряват достатъчен срок между уведомяването и действителното събиране, който да даде възможност на участниците да вземат решение относно съгласието си да бъде използвана подадената от тях информация за конкретната поръчка.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2, преди да възложат поръчката, възложителите предоставят събраната информация на съответния участник, за да му дадат възможност да я оспори или потвърди.
Използване на електронен каталог при динамична система за покупки
Чл. 94. (1) При възлагане на поръчки чрез ДСП възложителите могат да поискат офертите за конкретната поръчка да бъдат представени под формата на електронен каталог.
(2) Когато заявлението за участие в ДСП е придружено от електронен каталог, съответстващ на установените от възложителя технически спецификации и формат, поръчката въз основа на ДСП може да се възложи по реда на чл. 93, ал. 1, т. 2.
(3) В случаите по ал. 2 електронният каталог се допълва впоследствие от кандидатите при условията на чл. 93, ал. 2 и 3.
Раздел V
Централизирано възлагане
Централен орган за покупки
Чл. 95. (1) Възложителите могат да получават доставки и/или услуги от централен орган за покупки, който предлага централизирани дейности по закупуване.
(2) Възложителите могат да придобиват строителство, доставки и услуги чрез обществени поръчки, възложени от органа по ал. 1, при използване на:
1. динамична система за покупки, управлявана от този орган;
2. рамково споразумение, сключено от този орган.
(3) Когато се предвижда и други възложители да използват ДСП, управлявана от централен орган за покупки, това се посочва в обявлението, с което се оповестява създаването на ДСП.
(4) Възложителите не прилагат процедурите за обществени поръчки, когато възлагат на централен орган за покупки обществена поръчка с предмет услуга за изпълнение на централизирани дейности по закупуване, която може да включва и предоставянето на подпомагащи дейности по закупуване.
(5) В случаите по ал. 1 и 2 се приема, че възложителите са спазили разпоредбите на закона.
(6) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 възложителите отговарят за законосъобразността на извършваните от тях действия, свързани с избор на изпълнител и възлагане на конкретните договори за обществени поръчки при използване на ДСП, управлявана от централния орган за покупки, или на сключеното от него рамково споразумение.
(7) Доставки, услуги или строителство, възложени от централен орган за покупки по чл. 5, ал. 4, т. 3, могат да бъдат използвани единствено за изпълнението на секторни дейности.
Създаване на централни органи за покупки
Чл. 96. (1) Група от възложители може да вземе решение за създаване на централен орган за покупки.
(2) Централни органи за покупки за нуждите на администрациите на изпълнителната власт, както и за нуждите на определени сектори се създават с акт на Министерския съвет.
(3) Централни органи за покупки за нуждите на общините се създават с решение на съответните общински съвети по предложение на кметовете на общини. Националното сдружение на общините в Република България може да изпълнява функциите на централен орган за покупки за възлагане на поръчки за нуждите на общините с решение на общото събрание.
(4) Общинският съвет, по предложение на кмета, може да вземе решение за придобиване на доставки и/или услуги от централен орган за покупки по ал. 3 по споразумение с този орган.
Електронизиране на централизираното възлагане
Чл. 97. Централните органи за покупки провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки чрез използване на електронни средства за комуникация в съответствие с изискванията по чл. 39.
Използване на централен орган за покупки, установен в друга държава членка
Чл. 98. (1) Възложителите имат право да се ползват от ДСП, рамковите споразумения и договорите, сключени от централен орган за покупки, установен в друга държава членка, в случай че конкретният възложител е посочен в тях.
(2) В случаите по ал. 1 при възлагането на поръчки чрез ДСП, както и при определяне на изпълнител въз основа на рамково споразумение, се прилага законодателството на държавата членка, в която е установен централният орган за покупки.
(3) Възложителите не могат да използват възможностите по ал. 1 с цел заобикаляне на закона.
Глава единадесета
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Оповестяване откриването на процедурата
Чл. 99. За оповестяване откриването на процедурите възложителите изпращат:
1. обявлението, с което се оповестява откриването на процедура, до „Официален вестник“ на Европейския съюз – в случаите по чл. 18, ал. 1, т. 1 – 7 и 11;
2. решението за откриване на процедурата до РОП – в случаите по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13;
3. решението за откриване на процедурата и обявлението за обществена поръчка до РОП – в случаите по чл. 18, ал. 1, т. 12.
Изменение на условията
Чл. 100. (1) Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес, в документацията за обществената поръчка и в описателния документ.
(2) Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по ал. 1 в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата, и/или от получаване на поканата за потвърждаване на интерес.
(3) Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
(4) Когато се правят промени в поканата за потвърждаване на интерес, възложителят изпраща на лицата, заявили интерес, документите по  ал. 3 в 14-дневен срок от изпращането на поканата за потвърждаване на интерес.
(5) При процедури, в които сроковете за получаване на оферти са съкратени по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2, както и когато сроковете за заявления за участие и/или оферти са съкратени поради необходимост от спешно възлагане, срокът по ал. 2 е тридневен, а по ал. 3 и 4 – 5-дневен.
(6) След изтичането на срокoвете по ал. 3 – 5 възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове.
(7) Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти, когато:
1. в случаите по ал. 1 са внесени съществени изменения в условията по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците;
2. са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата и те не могат да бъдат представени в срока по чл. 33, ал. 2.
(8) Удължаването на срока по ал. 7 трябва да е съобразено с времето, необходимо на лицата да се запознаят и да отразят разясненията или промените при изготвяне на офертите.
(9) Не се изисква удължаване на сроковете, когато разясненията не налагат съществени промени в офертите или когато те са предоставени в случаите по чл. 33, ал. 3.
(10) С обявлението за изменение или допълнителна информация в случаите на промени по ал. 7, т. 1 възложителите не трябва да въвеждат условия, които биха променили кръга на заинтересованите лица.
(11) Възложителят удължава обявените срокове в процедурата, когато това се налага във връзка с производство по обжалване.
(12) Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:
1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;
2. срокът по чл. 158, ал. 4 не е достатъчен.
(13) С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.
Заявяване на участие
Чл. 101. (1) В зависимост от вида и етапа на процедурата кандидатите подават заявления за участие, а участниците – оферти.
(2) Заявлението за участие съдържа информация относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор.
(3) Офертата съдържа техническо и ценово предложение.
(4) В открита процедура към офертата си участниците представят и информация относно личното състояние и критериите за подбор.
(5) При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
(6) Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език. Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне заявлението за участие и офертата да се представят на официален език на съответната страна.
(7) До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.
(8) Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.
(9) Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.
(10) В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
(11) Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.
(12) Съдържанието на офертите и заявленията за участие, редът и начините за тяхното подаване и получаване се определят с правилника за прилагане на закона.
(13) Когато обществената поръчка има обособени позиции, условията по ал. 8 – 11 се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.
Конфиденциалност
Чл. 102. (1) Кандидатите и участниците могат да посочват в заявленията за участие или офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато кандидатите и участ­ниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.
(2) Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
(3) Възложителят може да постави изисквания за защита на информация с конфиденциален характер при предоставяне на информация на кандидатите или участниците в хода на процедурите, както и при сключването на договора за обществена поръчка.
Комисия
Чл. 103. (1) Възложителят назначава комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог. Комисията се състои от нечетен брой членове.
(2) По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или участниците.
(3) Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се отразяват в доклад.
(4) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
(5) Правилата за работа на комисията се определят с правилника за прилагане на закона.
Разглеждане на заявления за участие и оферти
Чл. 104. (1) При провеждане на процедурите за обществени поръчки първо се провежда предварителен подбор, след което се разглеждат офертите на участниците.
(2) При открита процедура в обявлението за обществена поръчка възложителят може да предвиди оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди провеждане на предварителен подбор. В тези случаи проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения.
(3) Използването на възможността по ал. 2 се допуска, когато всички предложения от офертите на участниците се представят чрез числова стойност, която се оповестява в момента на отваряне на офертите.
(4) Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното състояние на кандидатите или участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на кандидатите или участниците се предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация.
(5) При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците.
(6) Редът за отстраняване на несъответствия и нередовности по ал. 4 се определя с правилника за прилагане на закона при спазване на принципите на равнопоставеност и прозрачност.
Намаляване броя на кандидатите, поканени за участие
Чл. 105. (1) При ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог и партньорство за иновации възложителите могат да намаляват броя на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор, които ще поканят за представяне на оферти или за провеждане на диалог.
(2) В обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, възложителите посочват обективните и недискриминационни критерии или правила, които ще приложат за намаляване броя на кандидатите, и минималния брой кандидати, които възнамеряват да поканят. Възложителите могат да посочват и максимален брой кандидати, които възнамеряват да поканят.
(3) При ограничена процедура минималният брой кандидати е 5, а при състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог и партньорство за иновации – три. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.
(4) Когато броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да представят оферти, възложителят извършва подбор въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии.
(5) В случай че възложителят е посочил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти, той е длъжен да покани такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум.
(6) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е под посочения в обявлението минимум, възложителят може да продължи процедурата, като покани само кандидатите, които отговарят на тези критерии и изисквания.
(7) Възложителят не може да покани да подадат оферти лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не отговарят на критериите за подбор и минималните изисквания.
Приемане на работата на комисията
Чл. 106. (1) Докладът по чл. 103, ал. 3 се представя на възложителя за утвърждаване. Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията.
(2) Когато в хода на работата възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, това обстоятелство се посочва в доклада по ал. 1.
(3) В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или го връща на комисията с писмени указания, когато:
1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или
2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.
(4) Указанията по ал. 3 не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени заключения от страна на комисията, а само да указват:
1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на комисията в случаите по ал. 3, т. 1;
2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите по ал. 3, т. 2.
(5) Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията й.
(6) В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
(7) В случаите по ал. 2 възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.
Други основания за отстраняване от участие
Чл. 107. Освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява от процедурата:
1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;
2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;
3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5;
4. кандидати или участници, които са свързани лица.
Глава дванадесета
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Окончателни решения по процедурата
Чл. 108. Процедурите по този закон завършват с решение за:
1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка, включително по договор, сключен въз основа на рамково споразумение, ДСП или квалификационна система;
2. определяне на изпълнители по рамково споразумение;
3. класиране на участниците и/или присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект;
4. прекратяване на процедурата.
Определяне на изпълнител на обществената поръчка
Чл. 109. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 3, и отговаря на критериите за подбор, а когато е приложимо – и на недискриминационните правила и критерии за намаляване броя на кандидатите;
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.
Прекратяване на процедурата
Чл. 110. (1) Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:
1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не се е явил нито един участник за преговори;
2. всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;
3. всички конкурсни проекти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;
4. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;
5. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
6. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка;
7. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
8. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
9. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.
(2) Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
1. е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект;
2. има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта;
3. има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените условия от възложителя;
4. участникът, класиран на първо място:
а) откаже да сключи договор;
б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1, или
в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
(3) В случаите по ал. 1, т. 7 възложителят задължително включва в решението най-ниската предложена цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.
(4) Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила.
(5) Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди сключването на договора възникне обстоятелство по ал. 1, т. 4, 6 и 8 или ал. 2, т. 4.
Глава тринадесета
ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Раздел I
Гаранции за изпълнение
Гаранция за изпълнение
Чл. 111. (1) Възложителят може да изисква от определения изпълнител да предостави гаранции, които да обезпечат изпълнението на договора или авансово предоставените средства.
(2) Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, не може да надвишава 5 на сто от стойността му. Когато поръчката се възлага на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора не може да надвишава две на сто от стойността на договора. Гаранция за изпълнение може да се изисква и в случай на изменение, с което се извършват допълнителни доставки, услуги или строителство по договора.
(3) Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, може да е до размера на тези средства и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.
(4) Предвидените гаранции и техният процент се посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес или в поканата за участие в преговори.
(5) Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
(6) Гаранцията по ал. 5, т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
(7) Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.
(8) Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
(9) Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
(10) Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, възложителят включва в проекта на договор клауза за частично освобождаване на гаранциите, съответно на изпълнената част от предмета на обществената поръчка. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, възложителят определя в проекта на договор каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане.
Раздел II
Договор за обществена поръчка
Сключване на договор
Чл. 112. (1) Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:
1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2;
2. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6;
3. представи определената гаранция за изпълнение на договора;
4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.
(2) Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от условията по ал. 1, или
3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
(3) В случаите по ал. 2 възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.
(4) Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.
(5) Задължителното минимално съдържание на договора се определя с правилника за прилагане на закона.
(6) Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
(7) Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител в следните случаи:
1. изпълнителят е определен в резултат на:
а) процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13 и има само един поканен участник, или
б) процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1 и има повече поканени участници;
2. определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати, или
3. договорът се сключва въз основа на рамково споразумение с един участник.
(8) Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение или когато процедурата е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1.
Срок на договорите за обществени поръчки
Чл. 113. (1) Договорите за обществени поръчки с периодично или продължително изпълнение се сключват за срок, който не може да надвишава 5 години.
(2) По изключение възложителите могат да сключват договори за по-дълъг срок, когато това се налага поради естеството на предмета на поръчката, необходимостта от възвращаемост на инвестицията или поради техническа причина, като възложителят посочва мотивите за това в решението за откриване.
(3) Срокът на договори, сключени въз основа на рамково споразумение, може да надхвърля крайния срок на споразумението:
1. с не повече от една година – когато е необходимо време за приключване изпълнението на предмета на договора;
2. с повече от една година – когато е свързан с изпълнението на дейности, обслужващи основния предмет, включително гаранционно обслужване и обучение на персонала.
(4) Не се допуска сключване на безсрочни договори за обществени поръчки или договори, чийто срок автоматично се продължава. Договори, сключени в нарушение на правилата на ал. 1 и 2, се смятат за сключени за една година.
Договор под условие
Чл. 114. Когато при откриване на процедурата не е осигурено финансиране, възложителят посочва това обстоятелство в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес и предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
Изисквания при изпълнението на договорите
Чл. 115. При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10.
Изменение на договор за обществена поръчка и рамково споразумение
Чл. 116. (1) Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменяни само когато:
1. промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции; обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както и условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на поръчката или на рамковото споразумение;
2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:
а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и
б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;
3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение;
4. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при някое от следните условия:
а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на договора или рамковото споразумение и възможността за замяна е предвидена в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия;
б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:
аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;
бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на закона;
5. се налагат изменения, които не са съществени;
6. изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката или рамковото споразумение и са изпълнени едновременно следните условия:
а) стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния договор за услуги и доставки и до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство;
б) стойността на изменението независимо от условията по буква „а“ не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Последователните изменения не трябва да целят заобикаляне на закона.
(3) В случаите по ал. 1, т. 6, когато се правят няколко последователни изменения, общата им стойност не може да надхвърля посочените максимални размери.
(4) В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 6, когато договорът за обществена поръчка съдържа клауза за индексация или е сключен по определяеми цени, за базова стойност се приема актуалната стойност към момента на изменението.
(5) Изменение на договор за обществена поръчка се смята за съществено по смисъла на ал. 1, т. 5, когато са изпълнени едно или повече от следните условия:
1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;
3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;
4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на ал. 1, т. 4.
(6) При изменение на договор, сключен от секторен възложител, условията по ал. 2 не се прилагат.
Прехвърляемост на вземания
Чл. 117. Паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.
Прекратяване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение
Чл. 118. (1) Възложителят прекратява договора за обществена поръчка или рамковото споразумение в предвидените в закон, в договора или в споразумението случаи или когато:
1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът или рамковото споразумение да бъдат изменени на основание чл. 116, ал. 1;
2. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;
3. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 възложителят не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора или рамковото споразумение.
Унищожаеми договори или рамкови споразумения
Чл. 119. (1) Договори или рамкови споразумения са унищожаеми, когато са сключени:
1. без процедура за възлагане на обществена поръчка въпреки наличието на основание за провеждането й или когато процедурата е проведена без спазване на изискването на чл. 99;
2. при незаконосъобразно прилагане на основанията на чл. 13 – 15, чл. 79, ал. 1, чл. 138, ал. 1, чл. 149, ал. 1, чл. 164, ал. 1 или чл. 182, ал. 1;
3. преди влизането в сила на акт на възложителя, издаден във връзка с процедурата, и се установи нарушение, което е засегнало възможността на:
а) заинтересовано лице да подаде заявление за участие или оферта;
б) заинтересован кандидат да подаде оферта;
в) заинтересован кандидат или участник да вземе участие при определяне на изпълнител.
(2) Възложителят прекратява договор, сключен въз основа на рамково споразумение, което е унищожено по съдебен ред.
Субсидиарно прилагане
Чл. 120. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
Глава четиринадесета
ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Документиране и отчетност
Чл. 121. (1) Възложителите създават и поддържат досие за всяка обществена поръчка с цел осигуряване на документална проследимост (одитна пътека) по отношение на всички свои действия и решения, както и на действията на комисиите за възлагане на обществени поръчки, независимо дали поръчките се възлагат с електронни средства.
(2) Досието съдържа всички решения, обявления, документацията и други допълнителни документи, разясненията, поканите, протоколите, окончателните доклади на комисията, офертите или заявленията за участие, доказателства за предприетите действия по чл. 44, ал. 3 – 5, описание на причините, поради които се използват други средства за подаване на документи, различни от електронните при електронното подаване, а в случаите на осъществен предварителен контрол – и становищата на Агенцията по обществени поръчки и мотивите на възложителя за неприетите препоръки. Досието съдържа договора или рамковото споразумение, както и всички документи, свързани с изпълнението и неговото отчитане.
(3) Възложителите съхраняват информацията, свързана с договори, когато прилагат изключенията от закона.
Срок за съхраняване
Чл. 122. (1) Досиетата по чл. 121, ал. 1 и информацията по чл. 121, ал. 3 се съхраняват за срок 5 години от датата на приключване изпълнението на договора за обществена поръчка или от датата на прекратяване на процедурата.
(2) Сроковете по ал. 1 могат да бъдат удължени, в случай че това произтича от правила за работа на финансиращи, одитиращи и сертифициращи органи във връзка с предоставянето на средства по проекти и програми от Европейския съюз.
ЧАСТ ТРЕТА
СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ СЕКТОРНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ
Глава петнадесета
СЕКТОРНИ ДЕЙНОСТИ
Видове
Чл. 123. Секторни дейности са дейности, свързани със:
1. природен газ и топлинна енергия;
2. електроенергия;
3. водоснабдяване;
4. транспортни услуги;
5. експлоатация на географска област;
6. пощенски услуги.
Природен газ и топлинна енергия
Чл. 124. (1) Дейности, свързани с природен газ и топлинна енергия, са:
1. предоставяне или експлоатация нa фиксирани мрежи за обществени услуги във връзкa с производството, преносa или разпределението нa природен газ или топлиннa енергия;
2. снабдяване на мрежите по т. 1 с природен газ или топлинна енергия;
3. производството и търговията на едро и дребно с природен газ или топлиннa енергия.
(2) Снабдяването с природен газ или топлинна енергия на фиксирани мрежи за обществени услуги от секторен възложител не се приема за дейност по ал. 1, когато са изпълнени следните условия:
1. производството нa природен газ или топлиннa енергия е в резултат от извършването нa дейност, различнa от дейностите по ал. 1 или по чл. 123, т. 2 – 4;
2. снабдяването на тези мрежи цели единствено икономическата експлоатация на производството на природен газ или топлинна енергия, при условие че количеството на доставките е не повече от 20 на сто от средния годишен оборот на производителя за последните три години, включително за текущата година.
Електроенергия
Чл. 125. (1) Дейности, свързани с електроенергия, са:
1. предоставяне или експлоатация нa фиксирани мрежи зa обществени услуги във връзкa с производството, преносa или разпределението нa електроенергия;
2. снабдяване на мрежите по т. 1 с електроенергия;
3. производството и търговията на едро и дребно с електроенергия.
(2) Снабдяването с електроенергия на фиксирани мрежи за обществени услуги от секторен възложител не се приема за дейност по ал. 1, когато са изпълнени следните условия:
1. производството нa електроенергия се осъществявa поради товa, че потреблението й е необходимо зa извършването нa дейност, различнa от дейностите по ал. 1 или по чл. 123, т. 1, 3 и 4;
2. снабдяването на тези мрежи зависи само от собственото потребление на възложителя и не е надвишило 30 на сто от съвкупното му производство на енергия, като се взема предвид средната стойност за последните три години, включително за текущата година.
Водоснабдяване
Чл. 126. (1) Дейности, свързани с водоснабдяване, са:
1. предоставяне или експлоатация нa фиксирани мрежи зa обществени услуги във връзкa с производството, преносa или разпределението нa питейна вода;
2. снабдяване на мрежите по т. 1 с питейна вода;
3. производството и търговията на едро и дребно с питейна вода.
(2) Лицата, които извършват дейност по ал. 1, прилагат разпоредбите на закона по отношение на договори за поръчки или конкурси за проект, свързани със:
1. хидротехнически проекти, напояване или отводняване, при условие че количеството водa, предназначена за питейни нужди, представлявa повече от 20 на сто от общото количество на водатa, предоставянa чрез такивa проекти или съоръжения зa напояване или отводняване, или
2. отвеждане и пречистване на отпадни води.
(3) Снабдяването с питейна вода на фиксирани мрежи за обществени услуги от страна на секторен възложител не се приема за дейност по ал. 1, когато са изпълнени следните условия:
1. производството нa питейнa водa се осъществявa с оглед необходимостта от ползването й зa извършването нa дейност, различнa от дейностите по чл. 123, т. 1 – 4;
2. снабдяването на тези мрежи зависи само от собственото потребление на производителя и не превишава 30 на сто от съвкупното му производство на питейна вода, като се взема предвид средната стойност за последните три години, включително за текущата година.
Транспортни услуги
Чл. 127. (1) Дейности, свързани с транспортни услуги, са предоставянето или експлоатацията на мрежи за обществени услуги в областта на железопътния, трамвайния, тролейбусния или автобусния транспорт, както и на автоматизирани транспортни системи или въжени линии.
(2) По отношение на транспортните услуги се приема, че съществува мрежа, когато услугата се предоставя при експлоатационни условия, установени от компетентен орган, които могат да включват условията на обслужваните маршрути, капацитета, който трябва да е наличен, честотата на услугата и други.
Експлоатация на географска област
Чл. 128. Дейности, свързани с експлоатацията на географска област, са дейности, които имат за цел:
1. осигуряване ползването на летища и морски или вътрешни пристанища или други терминали от превозвачи по въздушни, морски или вътрешни водни пътища;
2. добив на нефт или природен газ;
3. проучвания за или добив на въглища или други твърди горива.
Пощенски услуги
Чл. 129. Дейности, свързани с пощенски услуги, са предоставянето на:
1. пощенски услуги;
2. услуги, различни от пощенските, за които не са изпълнени условията по чл. 130 и ако те се предоставят от субект, който предоставя и услуги по т. 1.
Глава шестнадесета
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЕКТОРНА ДЕЙНОСТ ОТ ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА ЗАКОНА
Дейности, пряко изложени на конкуренция
Чл. 130. (1) Законът не се прилага по отношение на обществени поръчки и конкурси за проект, предназначени да създадат условия за осъществяването на дейност по чл. 123, ако дейността е пряко изложена на конкуренция и се реализира в условията на пазар, достъпът до който не е ограничен.
(2) Оценката за наличие на конкуренция се извършва въз основа на наблюдение на съответния географски пазар за проучваната дейност и включва критерии, определени в съответствие с ДФЕС. Тези критерии могат да се отнасят до характеристиките на съответните стоки или услуги, наличието нa алтернативни стоки или услуги, цените и възможността повече от един доставчик да предлага тези стоки или услуги.
(3) Достъпът до определен пазар е неограничен, ако в националното законодателство са въведени актовете на Европейския съюз по приложение № 12. Във всички случаи достъпът до пазара се приема за свободен, ако това бъде доказано.
(4) Дейността, по отношение на която се прилага ал. 1, може да бъде част от по-голям сектор или отрасъл.
(5) Дейността, по отношение на която се прилага ал. 1, може да обхваща територията на цялата страна или на отделен географски район.
(6) При проучване за наличие на конкуренция се взема под внимание районът, в който съответните предприятия извършват дейността, включително като се изследва търсенето и предлагането на стоки или услуги, оценяват се условията за конкуренция от гледна точка на еднородност, така че районът да бъде разграничен от съседните райони, в които условията за конкуренция са съществено различни. На оценка се подлагат естеството и характеристиките на стоките или услугите, наличието на пречки за навлизане на пазара на други лица, потребителските предпочитания, съществени разлики в пазарните дялове на предприятията между съответния район и съседните райони и съществени разлики в цените.
Процедура за изключване на секторна дейност от приложното поле на закона
Чл. 131. (1) Процедурата за изключването на секторна дейност се извършва по правила на Европейската комисия.
(2) Министерският съвет по предложение на съответния ресорен министър или на секторен възложител може да подаде до Европейската комисия искане въз основа на критериите по чл. 130 с цел да се установи, че определена дейност е пряко изложена на конкуренция. Когато е необходимо, искането се придружава от становище на независим национален орган, който е компетентен по отношение на съответната дейност.
(3) В искането по ал. 1 се посочват всички факти, които са от значение за изключване на секторната дейност от приложното поле на закона, включително приложимите нормативни актове и съществуващата административна уредба.
Глава седемнадесета
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Раздел I
Процедури, прилагани от секторни възложители
Свободен избор на процедура
Чл. 132. При възлагане на обществени поръчки секторните възложители избират свободно открита и ограничена процедура, договаряне с предварителна покана за участие и състезателен диалог.
Открита процедура
Чл. 133. (1) Минималният срок за получаване на оферти в открита процедура е 35 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
(2) Срокът по ал. 1 може да се съкрати, но не може да е по-кратък от 15 дни, ако възложителят е публикувал периодично индикативно обявление и то:
1. е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка, и
2. включва цялата информация по част А, раздел I от приложение № 5.
(3) Срокът по ал. 1 може да се съкрати с 5 дни, когато възложителят е допуснал подаване на оферти с електронни средства в съответствие с чл. 39, ал. 1, 2 и ал. 8 – 13.
(4) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите могат да определят срок за получаване на оферти не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
(5) В обявлението за обществена поръчка възложителят мотивира прилагането на ал. 4.
Ограничена процедура
Чл. 134. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в ограничена процедура, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) Минималният срок за получаване на заявления за участие в ограничена процедура е 30 дни от датата на изпращане на:
1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
2. поканата за потвърждаване на интерес, когато за оповестяване откриването на процедурата е използвано периодично индикативно обявление.
(3) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 2, възложителите могат да определят срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни.
(4) В ограничена процедура оферти подават само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор.
(5) Срокът за получаване на оферти може да бъде определен по споразумение между възложителя и избраните кандидати. Споразумението е допустимо само ако на всички кандидати се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.
(6) Когато не се постигне споразумение по ал. 5, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие
Чл. 135. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в договаряне с предварителна покана за участие, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) Минималният срок за получаване на заявления за участие в процедурата е 30 дни от датата на изпращане на:
1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
2. поканата за потвърждаване на интерес, когато за оповестяване откриването на процедурата е използвано периодично индикативно обявление.
(3) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по  ал. 2, възложителите могат да определят срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни.
(4) В процедурата само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да подадат първоначални оферти, които да послужат като основа за провеждане на преговори.
(5) Срокът за получаване на оферти може да бъде определен по споразумение между възложителя и избраните кандидати. Споразумението е допустимо само ако на всички кандидати се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.
(6) Когато не се постигне споразумение по ал. 5, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.
Състезателен диалог
Чл. 136. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в състезателен диалог, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) Възложителят посочва в обявлението и/или в описателен документ своите потребности и изисквания, критерия за възлагане, показателите за оценка на офертите и индикативен график за провеждане на процедурата.
(3) Минималният срок за получаване на заявления за участие е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване. При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока, възложителите могат да определят срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни.
(4) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да участват в следващия етап на процедурата – диалог.
(5) По време на диалога могат да се обсъждат всички въпроси, свързани с поръчката, с цел да се определят параметрите, които в най-голяма степен удовлетворяват потребностите на възложителя.
(6) При провеждане на диалога възложителят гарантира равнопоставеност на участ­ниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
(7) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник при провеждане на диалога на другите участници, без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
(8) Диалогът може да се проведе на последователни етапи, за да се намали броят на решенията за обсъждане, като се прилагат критерият за възлагане и показателите за оценка, посочени в обявлението за обществената поръчка или в описателния документ. Когато възнамерява да провежда диалог на последователни етапи, възложителят да посочи това в обявлението или в описателния документ.
(9) Възложителят провежда диалога до определяне на решението или решенията, които могат да удовлетворят неговите потребности.
(10) След обявяване на диалога за приключен възложителят уведомява всички участници, останали на последния етап, и ги кани да представят окончателни оферти, изготвени въз основа на решението или решенията, конкретизирани по време на диалога. Офертите трябва да съдържат всички задължителни елементи, необходими за изпълнение на поръчката.
(11) При възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог възложителят оценява офертите по критерия оптимално съотношение качество/цена и в съответствие с показателите, посочени в обявлението за обществена поръчка или в описателния документ.
(12) Възложителят може да поиска офертите да бъдат разяснявани, уточнявани или подобрявани. Разясненията, уточненията и подобренията, както и предоставена допълнителна информация не трябва да променят основните характеристики на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или описателния документ, ако това може да доведе до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация.
(13) Възложителят може да проведе преговори с участника, представил оферта, която е с оптимално съотношение качество/цена, за да се потвърдят финансовите ангажименти или други условия в офертата, като се уточнят окончателно условията на поръчката. Уточняването на условията не трябва да води до изменение по същество на основните параметри на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или в описателния документ, както и до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация.
(14) Възложителят може да предвиди награди или плащания за участниците в диалога.
Партньорство за иновации
Чл. 137. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в партньорство за иновации, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) В документацията за обществената поръчка възложителят мотивира необходимостта от получаване на новаторска стока, услуга или строителство, както и невъзможността тя да бъде удовлетворена чрез наличните на пазара предложения. Възложителят описва своите потребности, като посочва кои елементи от описанието са минимални изисквания, на които трябва да отговарят всички оферти. Предоставената информация трябва да бъде достатъчно точна, за да могат заинтересованите лица да определят характера и обхвата на търсеното решение и да преценят дали да участват в процедурата.
(3) В документацията за обществената поръчка възложителят определя правилата, приложими към правата върху интелектуалната собственост.
(4) Минималният срок за получаване на заявление за участие в процедурата партньорство за иновации е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществената поръчка. При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока, възложителят може да определи срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни.
(5) При предварителния подбор възложителят преценява техническите и професионалните способности на кандидатите в областта на научноизследователската и развойната дейност и разработването и внедряването на новаторски решения.
(6) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да представят оферти за изследвания и иновации.
(7) Възложителят може да предвиди поетапно провеждане на преговорите, за да намали броя на офертите, като приложи критерия за възлагане и показателите за оценка, посочени в обявлението. Когато възнамерява да използва тази възможност, възложителят посочва това в обявлението.
(8) Възложителят провежда преговори с участниците за подобряване съдържанието на първоначалните и последващите оферти с изключение на окончателните оферти.
(9) Минималните изисквания и показателите за оценка не подлежат на преговори и не могат да се променят.
(10) При възлагане на обществена поръчка чрез партньорство за иновации възложителят оценява офертите само по критерия оптимално съотношение качество/цена.
(11) При провеждане на преговорите възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
(12) При провеждане на преговорите възложителят информира писмено всички участ­ници, чиито оферти не са отстранени, за всякакви промени в техническите спецификации или в друг документ от документацията за обществената поръчка, различен от този, в който се определят минималните изисквания. След внасянето на такива промени възложителят предоставя на участниците достатъчно време, за да променят и да представят отново изменените оферти.
(13) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник в преговорите, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
(14) Договорът за партньорство за иновации цели разработването на новаторски продукт, услуга или строителство и последващото придобиване на получените в резултат на това доставки, услуги или строителство, при условие че те съответстват на нивата на изпълнение и на максималните разходи, договорени между възложителя и участника/участниците.
(15) В договора за партньорство се урежда изпълнението на поръчката на последователни етапи съобразно стъпките в процеса на научни изследвания и иновации, които могат да включват производството на продуктите, предоставянето на услугите или извършването на строителството.
(16) В договора за партньорство се определят междинните цели, които трябва да се постигнат, както и вноските за заплащане на съответно възнаграждение.
(17) Възложителят гарантира, че различните етапи на партньорството отразяват степента на новаторство на предложеното решение и последователността на научноизследователските и иновационните дейности, необходими за разработването на новаторското решение.
(18) Очакваната стойност на придобиваните доставки, услуги или строителство трябва да е съразмерна на инвестицията, необходима за тяхното разработване.
(19) Възложителят няма право да разкрива на другите партньори предложените решения или друга конфиденциална информация, предоставена от даден партньор в рамките на партньорството, без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
(20) В случаите по ал. 16 възложителят може да приключи партньорството за иновации след всеки етап, а при партньорство за иновации с няколко партньори да намали техния брой чрез прекратяване на отделните договори, ако е посочил тази възможност и условията за това в документацията за обществената поръчка.
Процедура на договаряне без предварителна покана за участие
Чл. 138. (1) Секторните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основанията по чл. 79, ал. 1, т. 1 – 4 и т. 6 – 10, както и когато:
1. поръчката има за цел само научноизследователска дейност, експеримент, проучване или развойна дейност; възлаганите поръчки не обхващат производството в количества, които позволяват да се осигури достатъчна пазарна реализация или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност;
2. за много кратко време възникне възможност да се получат доставки при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени; в този случай на преговори се канят лицата, които предлагат стоки на цени, по-ниски от пазарните.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 възлагането на поръчката не трябва да засяга възможността на други заинтересовани лица да участват в последващи поръчки със същия или със сходен предмет.
(3) При провеждане на процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 79, ал. 1, т. 6 ограничението по чл. 79, ал. 3 не се прилага.
(4) С решението за откриване на процедурата възложителят мотивира приложимото основание по ал. 1.
(5) Условията и редът за провеждане на процедурата се определят с правилника за прилагане на закона.
Конкурс за проект
Чл. 139. Конкурсът за проект се провежда съгласно разпоредбата на чл. 80.
Раздел II
Специфични техники и инструменти за възлагане на поръчки
Динамична система за покупки
Чл. 140. (1) При възлагане на обществени поръчки чрез ДСП срокът за получаване на заявления за участие по чл. 85, ал. 2 не може да бъде по-кратък от 15 дни.
(2) В случай че секторен възложител съкрати срока по чл. 85, ал. 2, той следва да посочи обстоятелствата, въз основа на които срокът е съкратен.
(3) Когато възложителят е предвидил основания за отстраняване и/или критерии за подбор в съответствие с чл. 144, ал. 2, той може по всяко време в срока на действие на ДСП да поиска от допуснатите кандидати да представят ЕЕДОП с актуализирана информация относно заявените данни, въз основа на които са включени в ДСП.
(4) Информацията по ал. 3 се предоставя в срок до 5 работни дни от получаване на искането.
(5) По всяко време в срока на действие на ДСП възложителят може да поиска от кандидатите да представят документи за доказване на обстоятелствата, включени в ЕЕДОП.
(6) За неуредените въпроси относно създаването, удължаването и прекратяването на ДСП, както и относно възлагането на поръчките в рамките на ДСП се прилагат разпоредбите на раздел II от глава десета.
Раздел III
Квалификационни системи
Създаване на квалификационни системи
Чл. 141. (1) Секторните възложители могат да създават и да използват квалификационни системи на стопански субекти. В тези случаи те изготвят обявление по образец, което съдържа най-малко информацията по приложение № 13. В обявлението се посочват целта и срокът на действие на квалификационната система, както и начинът за достъп до правилата за нейното прилагане.
(2) Секторните възложители обявяват всяка промяна в срока на действие на квалификационната система, както и нейното прекратяване, като използват следните образци:
1. обявление за квалификационна система – при промяна на срока на действие без прекратяване на квалификационната система;
2. обявление за възлагане на поръчка – при прекратяване на действието на квалификационната система.
(3) Квалификационните системи се организират по начин, който дава възможност на стопанските субекти да бъдат включени по всяко време в тях.
(4) Квалификационната система може да обхваща различни етапи, свързани с предварителния подбор.
(5) При създаването на квалификационната система секторните възложители определят правила и критерии, въз основа на които заинтересованите лица ще бъдат включвани и изключвани от квалификационната система, включително относно периодичното актуализиране на информацията, ако има такова, и относно срока на действие на квалификационната система.
(6) Когато тези критерии и правила включват технически спецификации, се прилагат чл. 48 – 52. В такива случаи при необходимост възложителите могат да актуализират критериите и правилата.
(7) Заинтересованите лица могат за целите на вписване в квалификационна система да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, професионалните и техническите способности, в случай че възложителят е поставил такива.
(8) Секторните възложители осигуряват по всяко време достъп до критериите и правилата по ал. 5, включително при поискване от заинтересованите лица.
(9) Когато секторен възложител смята, че квалификационна система, създадена от друго лице, отговаря на неговите изисквания, той съобщава по подходящ начин на заинтересованите лица, че ще се ползва от тази квалификационна система.
(10) Квалификационните системи се организират по начин, който гарантира ползването и съхраняването на информацията по отношение на вписаните в нея стопански субекти. Информацията може да бъде групирана по категории според вида на поръчките, за които е валидно вписването.
(11) Възложителят взема решение относно включване или отказа за включване на заинтересовани лица в квалификационна система в 6-месечен срок от подаване на заявлението за включване в квалификационната система. Отказът се мотивира.
(12) Когато за решението по ал. 11 са необходими повече от 4 месеца, възложителят информира заинтересованото лице в срок два месеца от подаване на заявлението за причините и за датата, до която ще бъде взето решение.
(13) Решението по ал. 11 се изпраща на кандидата в срок до 15 дни от издаването му.
(14) Секторният възложител може да вземе решение за прекратяване на участието в квалификационната система на кандидат въз основа на определените при създаването на квалификационната система правила и критерии. Решението се изпраща на кандидата най-малко 15 дни преди датата, определена за прекратяване на участието му в квалификационната система.
(15) В случай че възложителите изискват такси за включване в квалификационната система за поддържане или актуализиране на информацията, те не могат да надвишават разходите, които са необходими за тези дейности.
Възлагане на поръчка чрез квалификационна система
Чл. 142. (1) Конкретните поръчки за строителството, доставките или услугите, попадащи в обхвата на квалификационната система, се възлагат чрез ограничена процедура или процедура на договаряне с предварителна покана за участие, а изпълнителят на договора се избира сред лицата, вписани в квалификационната система.
(2) Възложителите посочват в поканата за представяне на оферти или за участие в преговори критериите за възлагане на поръчката, ако не са включени в обявлението за създаване на квалификационната система, както и дали:
1. се изисква офертите да бъдат представени под формата на електронен каталог, или да включват електронен каталог;
2. се предвижда провеждане на електронен търг при определяне на изпълнител;
3. офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции;
4. е налице ограничение за броя обособени позиции, които се възлагат на един изпълнител.
(3) Достъпът до документацията се предоставя не по-късно от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти или за участие в преговорите. В обявлението или поканата се посочва интернет адресът, на който е достъпна документацията за поръчката.
(4) С публикуване на обявлението за създаване на квалификационна система секторните възложители могат да оповестят възлагането на първата обществена поръчка в рамките на системата.
Конфиденциалност при квалификационна система
Чл. 143. Секторните възложители могат да прилагат чл. 102, ал. 3 и по отношение на информацията, предоставена във връзка с използването на квалификационна система, независимо дали обстоятелствата, свързани с конфиденциалност, са били посочени в обявлението за квалификационната система.
Раздел IV
Кандидати и участници
Основания за отстраняване и критерии за подбор
Чл. 144. (1) Секторните възложители могат да установят обективни правила и критерии за отстраняване и подбор на участниците или кандидатите, които предоставят на заинтересованите лица.
(2) Правилата и критериите по ал. 1 могат да включват основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, както и критериите за подбор по чл. 59, ал. 1 при спазване на съответните условия за тяхното поставяне, деклариране и доказване.
(3) Публичните възложители, които извършват секторни дейности, прилагат задължително основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и могат да прилагат основанията за отстраняване по чл. 55, ал. 1.
(4) При подбора на кандидатите в ограничена процедура или в процедура на договаряне с предварителна покана за участие възложителят не може:
1. да налага на кандидат условия от административен, технически или финансов характер, които не се отнасят за другите кандидати;
2. да изисква проверки или доказателства, които повтарят вече представени от кандидата доказателства.
(5) При ограничена процедура, процедура на договаряне с предварителна покана за участие, състезателен диалог или партньорство за иновации възложителят може да установи обективни и недискриминационни правила и критерии, които да приложи за намаляване броя на кандидатите, които да бъдат поканени да представят оферти или да участват в преговорите. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.
(6) За неуредените въпроси относно намаляване броя на кандидатите се прилага разпоредбата на чл. 105.
Предоставяне нa техническите спецификации за регулярно възлагани поръчки и поръчки, за които като покана за участие в процедура се използва периодично индикативно обявление
Чл. 145. (1) Всяко заинтересовано лице има право да поиска от секторен възложител да му бъдат предоставени технически спецификации, които традиционно се използват в поръчките или се отнасят до поръчки, при които за оповестяване на откриването на процедура се използва периодично индикативно обявление, освен ако това е невъзможно.
(2) В случаите по ал. 1 секторните възложители са длъжни да предоставят техническите спецификации чрез електронни средства с неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп. Когато те са включени като част от вече предоставени документи, възложителят посочва интернет адреса, на който са достъпни техническите спецификации.
(3) Документите, които по обективни причини, включително свързани с конфиденциалност на информацията, не са достъпни чрез интернет адрес, се предоставят по друг подходящ начин.
Оферти, включващи продукти с произход от трети страни
Чл. 146. (1) Секторните възложители могат да отстранят оферта за доставка, когато делът на продуктите с произход от трети страни, с които Европейският съюз или Република България няма сключено многостранно или двустранно споразумение, осигуряващо сравним и ефективен достъп, надвишава 50 на сто от общата стойност на продуктите, включени в нея.
(2) Делът на продуктите по ал. 1 се определя съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (OB, L 269/1 от 10 октомври 2013 г.).
(3) При прилагането на ал. 1 софтуерът, който се ползвa в оборудването нa телекомуникационни мрежи, се приемa зa продукт.
(4) Когато две или повече оферти са еквивалентни в съответствие с избрания критерий за възлагане на офертите, с предимство се класират офертите, които не могат да бъдат отстранени съгласно ал. 1. Цените на офертите се смятат за еквивалентни, ако разликата между тях не надвишава 3 на сто.
(5) Една оферта не може да бъде предпочетена пред друга съгласно ал. 4, когато нейното приемане би задължило възложителя да закупи стоки с технически характеристики, които се различават от тези на съществуващите, което би довело до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането им.
Субсидиарно прилагане
Чл. 147. За неуредените в тази част въпроси се прилагат разпоредбите на части първа и втора.
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТИТЕ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ
Глава осемнадесета
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Обхват
Чл. 148. (1) Разпоредбите на тази част се прилагат при възлагане на обществени поръчки за:
1. доставки на военно оборудване, включително части, компоненти и/или монтажни елементи за него, както и оборудване, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
2. доставки на чувствително оборудване, включително части, компоненти и/или монтажни елементи за него;
3. услуги, пряко свързани с оборудването по т. 1 и 2 включително, за всеки елемент от неговия жизнен цикъл;
4. строителство, пряко свързано с оборудването по т. 1 и 2 включително, за всеки елемент от неговия жизнен цикъл;
5. услуги за специфични военни цели или за чувствителни услуги;
6. строителство за специфични военни цели или за чувствително строителство.
(2) За неуредените в тази част въпроси се прилагат правилата за публични възложители.
Изключения
Чл. 149. (1) Законът не се прилага за поръчки в областите отбрана и сигурност:
1. възлагани по специфични процедурни правила:
а) съгласно международни споразумения или договори, сключени при спазване разпоредбите на ДФЕС между Република България, от една страна, и една или повече трети страни – от друга страна;
б) на международна организация, която извършва покупки за свои цели или за поръчки, които трябва да се възложат в съответствие с тези правила;
2. възлагането на които е свързано с предоставяне на информация, чието разкриване противоречи на основните интереси на сигурността на страната съгласно чл. 346 ДФЕС;
3. възлагани за целите на разузнавателни дейности;
4. възлагани в рамките на програма за сътрудничество въз основа на научноизследователска и развойна дейност, извършвана съвместно най-малко от две държави членки, за разработване на нов продукт, и когато е приложимо – на по-късните етапи за целия или за части от жизнения цикъл на този продукт;
5. възлагани в трета страна, когато оперативните нужди налагат договорите да бъдат сключени с изпълнители, разположени в района на операциите, включително за граждански поръчки, извършвани при разполагане на сили извън територията на Европейския съюз;
6. възлагани от Министерския съвет на друго правителство, свързани със:
а) доставката на военно оборудване или чувствително оборудване, или
б) строителство и услуги, пряко свързани с оборудването по буква „а“, или
в) строителство и услуги за специфични военни цели или чувствително строителство и чувствителни услуги;
7. за финансови услуги с изключение на застрахователни услуги;
8. възлагани на предприятия на държава членка или на трета страна в изпълнение на международно споразумение или договор, свързан с разполагане на войски;
9. за арбитражни и помирителни услуги;
10. при трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
11. за услуги за научноизследователска и развойна дейност, когато възложителят изцяло заплаща услугата, но ползите от нея не остават изключително за възложителя при извършване на неговата дейност;
12. при придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, нa земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти или правa върху тях;
13. възлагани от публичен възложител, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно следните условия:
а) възложителят да упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена;
б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формиранa от изпълнението на дейности, възложени от възложителя или от негови обособени структури, или от други юридически лица, контролирани от възложителя;
в) в юридическото лице – изпълнител, да няма пряко частно капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и което не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице.
(2) След приключването на програмата по ал. 1, т. 4 участникът от българска страна уведомява Европейската комисия за дела на разходите за научноизследователска и развойна дейност спрямо общите разходи на програмата за сътрудничество, за споразумението за поделяне на разходите, както и за очаквания дял на покупките на държава членка, ако има такива.
(3) В случаите по ал. 1, т. 13, буква „а“ възложителят упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена, когато има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на това юридическо лице. Такъв контрол може да бъде упражняван и от друго юридическо лице, което е контролирано по същия начин от възложителя.
(4) Методиката за определяне на цената на договорите по ал. 1, т. 13 се определя с правилника за прилагане на закона.
(5) В случаите по ал. 1, т. 13 при определяне на процента от дейността се взема предвид средният общ оборот или друг подходящ показател, който измерва изпълнението на дейността за последните три години.
(6) В случаите по ал. 1, т. 13, когато поради датата нa създаване или на започване на дейността на юридическото лице или поради реорганизация на дейността му няма данни за оборота или когато тези данни вече не са актуални, е достатъчно да се докаже, че способът за измерване на дейността е достоверен, по-специално чрез неговата бизнес програма.
(7) Когато отпадне някое от условията, необходими за сключване на договор по ал. 1, т. 13, договорът се прекратява със сключването по реда на закона на нов договор със същия предмет. В този случай възложителят открива възлагането на новата поръчка в едномесечен срок от отпадане на съответното условие.
(8) Възложителите не могат да се позовават на изключенията по ал. 1 с цел заобикаляне на закона.
(9) Критериите и редът за определяне наличието на основни интереси по ал. 1, т. 2 се определят с наредбата по чл. 13, ал. 2.
Смесени поръчки, включващи дейности в областите отбрана и сигурност
Чл. 150. (1) Когато в предмета на обществената поръчка се съдържат няколко дейности, за част от които се прилагат разпоредбите на тази част, а за други – правилата за публични възложители или правилата за секторни възложители, тя се възлага по реда на тази част, при условие че по обективни причини е обосновано възлагането на обща поръчка. Когато възложителят реши да възложи отделни поръчки за отделните дейности, се спазват правилата, приложими към съответната дейност.
(2) Когато за една от дейностите от предмета на обществената поръчка се прилагат разпоредбите на тази част, а друга дейност е извън приложното поле на закона, включително в случаите по чл. 346 ДФЕС, и по обективни причини е обосновано възлагането на обща поръчка, за тази поръчка законът не се прилага.
(3) Законът не се прилага за обществени поръчки, чийто предмет съдържа обективно неделими части, някои от които попадат в обхвата на чл. 346 ДФЕС, а за други са приложими разпоредбите на тази част.
(4) Не се допуска вземане на решение за възлагане на обща поръчка с цел прилагането на тази част или изключване на поръчката от приложното поле на закона.
Смесени поръчки за услуги
Чл. 151. Обществена поръчка, която включва едновременно услуги по приложение № 14 и приложение № 15, се възлага по реда, предвиден за услугите, чиято прогнозна стойност е по-висока.
Възлагане чрез централни органи за покупки
Чл. 152. (1) Възложителите могат да получават доставки или услуги от или чрез централен орган за покупки, включително когато той е европейски публичен орган, който не е възложител и осъществява централизирани дейности по закупуване.
(2) Когато възложителите получават доставки или услуги по реда на ал. 1, се смята, че са спазили разпоредбите на закона, ако:
1. централният орган за покупки е спазил разпоредбите и на тази част, а когато е европейски публичен орган, който не е възложител – правила, еквивалентни на посочените в закона;
2. е осигурена възможност за обжалване.
(3) Централният орган и възложителят отговарят за законосъобразността на процедурата, която провеждат.
Глава деветнадесета
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
Предварително информативно обявление
Чл. 153. (1) Възложителите могат да оповестят своите намерения за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения през следващите 12 месеца чрез публикуване на предварително информативно обявление.
(2) Възложителите са длъжни да изпращат обявлениeто по ал. 1 само когато възнамеряват да съкращават сроковете за получаване на оферти.
Обявление за обществена поръчка
Чл. 154. Възложителите публикуват обявление за обществена поръчка, с което се смята, че отправят покана за участие в ограничена процедура, процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка и състезателен диалог до неограничен брой лица, които отговарят на поставените изисквания.
Обявление за възлагане на поръчка
Чл. 155. (1) Възложителите изпращат за публикуване обявление за възлагане на поръчка в срок до:
1. тридесет дни след сключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение;
2. седем дни от влизането в сила на решението за прекратяване на процедурата.
(2) В случаите на поръчки, възложени въз основа на рамково споразумение, възложителите публикуват обобщена информация за сключените договори в срок до 30 дни след края на всяко тримесечие.
(3) Информация от обявлението по ал. 1, оповестяването на която противоречи на закон, включително в областта на отбраната и сигурността, както и тази, по отношение на която участниците са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, не се публикува в „Официален вестник“ на Европейския съюз и РОП.
Място, форма и начин на публикуване на обявленията
Чл. 156. (1) Възложителите изпращат за публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз:
1. предварителните информативни обявления;
2. обявленията за обществени поръчки;
3. обявление за изменение или допълнителна информация;
4. обявление за възлагане на поръчки;
5. обявленията за доброволна прозрачност, когато е приложимо.
(2) Обявленията по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 се изготвят по образци, утвърдени с акт на Европейската комисия, и съдържат най-малко информацията, посочена в приложение № 16, в зависимост от етапа на процедурата. Обявленията се изпращат за публикуване чрез електронни средства.
(3) Обявленията по ал. 1 се публикуват в РОП при условията и по реда на чл. 36.
Глава двадесета
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ
Основания за отстраняване
Чл. 157. (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник:
1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
2. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
(2) Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност или в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
3. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;
4. с влязло в сила съдебно решение е установено, че е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките;
5. установено е, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или на изпълнението на критериите за подбор;
6. установено е от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, поради което е налице риск от заплаха за националната сигурност.
(3) Възложителят посочва обстоятелствата по ал. 2 в обявлението за обществена поръчка, а при процедури по чл. 18, ал. 1, т. 10 – в поканата за участие в преговори.
(4) Основанията по ал. 1 и ал. 2, т. 5 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
(5) При участие в процедура кандидатът или участникът представя декларация за липсата на основания за отстраняване.
(6) За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:
1. за обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелствата по ал. 2, т. 1 – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията;
3. за обстоятелството по ал. 2, т. 2 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника.
(7) Възложителят няма право да изисква представянето на документите по ал. 6, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставят от компетентния орган на възложителя по служебен път.
(8) При прилагане на основанията за отстраняване по ал. 1 и 2 не могат да се прилагат мерките за доказване на надеждност по чл. 56.
Критерии за подбор
Чл. 158. (1) При определяне и доказване на критериите за подбор се прилагат чл. 59 – 62 и чл. 65.
(2) За доказване на техническите и/или професионалните способности освен изискванията по чл. 63 и доказателствата по чл. 64 възложителят може да постави допълнителни условия и да изиска от кандидатите или участниците да представят:
1. описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството, на оборудването за изпитване и изследване, както и на вътрешните правила на участника във връзка с интелектуалната собственост;
2. описание на техническото оборудване, материалите, средствата, броя на работниците и служителите и ноу-хау и/или източниците на доставка с указание на географското местоположение, когато то е извън територията на Европейския съюз, с които разполага кандидатът за изпълнение на поръчката, за да посрещне евентуалното увеличаване на нуждите на възложителя вследствие на криза, или за осигуряване на поддръжката, модернизацията или адаптиране на доставките, обхванати от поръчката;
3. разрешение, удостоверение или потвърждение за достъп до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, включително за възможността за обработка, съхранение и предаване на такава информация на равнището на защита, изисквано от възложителя – в случай на поръчки, които съдържат или изиск­ват класифицирана информация.
(3) В случаите по чл. 64, ал. 1, т. 2 списъкът следва да обхваща последните 5 години от датата на подаване на заявлението.
(4) Възложителят може да определи в обявлението допълнителен срок, в който лицата, които не притежават разрешение, удостоверение или потвърждение по ал. 2, т. 3, да представят съответния документ. В срока за получаване на заявления за участие лицата подават до възложителя писмено съгласие за извършване на процедура по проучване и прилагат необходимите документи съгласно Закона за защита на класифицираната информация, които се изпращат от възложителя до компетентната служба за сигурност.
(5) Възложителите признават разрешенията за достъп до класифицирана информация, издадени в съответствие със законодателството на държавата членка, в която кандидатът или участникът е установен, при наличието на влязъл в сила международен договор или двустранно споразумение за защита на класифицираната информация, по което Република България е страна. При условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация възложителят може да поиска извършване на допълнителни проучвания в съответната държава членка.
(6) При условията на Закона за защита на класифицираната информация възложителят може да поиска националният орган по сигурността в държавата, в която кандидатът е установен, да провери съответствието на помещенията или инсталациите, които евентуално биха били използвани, производствените и административните процедури, които ще бъдат следвани, методите за управление на информацията и/или състоянието на персонала, който може да бъде нает за изпълнението на поръчката.
(7) При участие в процедура кандидатът или участникът представя доказателства за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.
(8) Когато по основателна причина кандидатът или участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи за доказване на техническите и/или професионалните способности, той може да ги докаже с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Тази възможност не се отнася за документите по ал. 2, т. 3.
 
Глава двадесет и първа
ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР
Технически спецификации
Чл. 159. (1) Възложителят определя техническите спецификации по някой от начините, посочени в чл. 48, ал. 1, т. 1, 3 и 4, или чрез посочване в следния ред на:
1. български стандарти, които въвеждат европейски стандарти;
2. европейски технически оценки;
3. общи технически спецификации;
4. български стандарти, които въвеждат международни стандарти;
5. международни стандарти;
6. други технически еталони, установени от европейски органи по стандартизация, или когато няма такива – чрез национални стандарти, национални технически одобрения или национални технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките;
7. технически спецификации, създадени и широко възприети от индустрията;
8. национални стандарти в областта на отбраната и подобни на тях спецификации за оборудване и доставки в областта на отбраната.
(2) При определяне на техническите спецификации се прилагат изискванията на чл. 48, ал. 2 – 6.
Свободен избор на процедура
Чл. 160. При възлагане на обществени поръчки по тази част възложителите избират свободно ограничена процедура и процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка.
Ограничена процедура
Чл. 161. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в ограничена процедура, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
(2) В ограничена процедура оферти подават само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор.
Процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Чл. 162. (1) При провеждане на процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка възложителят прилага чл. 76, ал. 1, 2, 4, 7 и ал. 10 – 16.
(2) Възложителят може да предвиди възможност преговорите да се проведат на последователни етапи, за да се намали броят на разглежданите оферти, като приложи критерия за възлагане. Тази възможност се посочва в обявлението за обществена поръчка или в документацията.
Състезателен диалог
Чл. 163. (1) Възложителят може да избира процедурата състезателен диалог, когато поръчката е особено сложна, поради което е невъзможно нейното възлагане чрез използване на ограничена процедура или процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка.
(2) Обществената поръчка е особено сложна, когато по обективни причини възложителят не може да определи:
1. техническите спецификации, и/или
2. финансовата или правната рамка на поръчката.
(3) При провеждане на състезателен диалог възложителят прилага чл. 77, ал. 1, 2 и ал. 4 – 14.
Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка
Чл. 164. (1) Възложителите вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка в следните случаи:
1. при ограничената процедура, състезателния диалог или процедурата на договаряне с публикуване на обявление за поръчка не са подадени оферти или заявления за участие или подадените оферти или заявления за участие са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени;
2. когато се поканят всички участници, чиито оферти в предходна ограничена процедура, състезателен диалог или процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка отговарят на изискванията на възложителя, но надвишават неговия финансов ресурс и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени;
3. когато е необходимо предприемане на неотложни действия при криза и не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на ограничена процедура или на процедура на договаряне с публикуване на обявление, включително съкратените срокове, както и в случаите по чл. 173, ал. 1, т. 2, буква „а“;
4. когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за ограничена процедура или процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя;
5. по технически причини или от съображения, свързани със защитата на изключителни права, поръчката може да бъде възложена само на определен изпълнител;
6. поръчката е с предмет услуги за научноизследователска или развойна дейност, освен в случаите по чл. 149, ал. 1, т. 4 и 11;
7. стоките – предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и са в количества, които не позволяват да се осигури достатъчна пазарна реализация или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност;
8. когато са необходими допълнителни доставки на стоки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или допълване на наличните доставки или съоръжения, и смяната на доставчика води до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането поради придобиване на стока с различни технически характеристики;
9. предмет на поръчката е доставката на стоки, търгувани на стокова борса, съгласно списъка по чл. 79, ал. 1, т. 7;
10. за кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на стоки на цени, по-ниски от пазарните, включително при разпродажба на имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност;
11. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:
а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;
б) общата стойност на поръчките, с които се възлагат допълнителни услуги или строителство, не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка;
12. когато е необходимо повторение на услуга или строителство от същия изпълнител при наличие на следните условия:
а) първоначалната поръчка е възложена при ограничена процедура или процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка, или състезателен диалог и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане;
б) общата стойност на новата поръчка е включена и е посочена при определяне стойността на първоначалната поръчка;
в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първоначалната поръчка;
13. предметът на поръчката е свързан с предоставянето на въздухоплавателни и морски транспортни услуги за въоръжените сили или за силите за сигурност на страната, които са разположени или предстои да бъдат разположени извън нейната територия, когато възложителят трябва да осигури тези услуги от изпълнители, чиито оферти са валидни само за толкова кратки срокове, че срокът за провеждане на ограничената процедура или на процедурата на договаряне с публикуване на обявление за поръчка, включително съкратеният срок, не може да бъде спазен;
14. поръчката е за услуги, включени в приложение № 15.
(2) В случаите по ал. 1, т. 8 договорът за допълнителна поръчка не може да бъде по-дълъг от 5 години. По изключение може да се определи по-дълъг срок, когато това се налага от обстоятелства, свързани с очаквания експлоатационен живот на наличните изделия, съоръжения или системи и техническите трудности, които може да предизвика смяната на изпълнителя.
(3) В случаите по ал. 1, т. 9 договорът се сключва по правилата на съответната борса.
(4) В случаите по ал. 1, т. 10 договорът се сключва по реда на част трета от Търговския закон.
(5) В случаите по ал. 1, т. 12 процедурата може да се открие не по-късно от 5 години от възлагането на първата поръчка, освен когато по изключение се налага процедурата да бъде проведена след този срок поради обстоятелства, свързани с очаквания експлоатационен живот на наличните изделия, съоръжения или системи и техническите трудности, които може да предизвика смяната на изпълнителя.
(6) С решението за откриване на процедурата възложителят мотивира приложимото основание по ал. 1.
(7) Условията и редът за провеждане на процедурата се определят с правилника за прилагане на закона.
Срокове за провеждане на процедурите
Чл. 165. (1) Минималният срок за получаване на заявления за участие в ограничена процедура, процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка и състезателен диалог е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
(2) Минималният срок за получаване на оферти при ограничена процедура е 35 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти. Когато не е предоставен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка, срокът е 40 дни.
(3) Сроковете по ал. 2 могат да се съкратят с 4 дни, когато възложителят е публикувал предварително информативно обявление и то:
1. е изпратено за публикуване между 52 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, и
2. включва цялата информация по част А от приложение № 16.
(4) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на сроковете по ал. 1 и 2, възложителите могат да определят:
1. срок за получаване на заявления за участие – не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване;
2. срок за получаване на оферти – не по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.
(5) В обявлението за обществена поръчка възложителят мотивира прилагането на ал. 4.
Намаляване броя на кандидатите, офертите или решенията
Чл. 166. (1) Когато при ограничена процедура, процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка и състезателен диалог възложителят използва възможността за намаляване броя на кандидатите, минималният брой кандидати, които възнамерява да покани, не може да бъде по-малък от трима.
(2) Когато след провеждане на предварителен подбор възложителят установи, че броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, не е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция, той може:
1. да публикува отново първоначалното обявление и да повтори етапа на подбор за новопостъпилите заявления, или
2. да прекрати процедурата.
(3) В случаите по ал. 2 възложителят кани кандидатите, избрани след първото и второто публикуване, да подадат оферти.
Покани до кандидатите
Чл. 167. (1) В случаите на ограничена процедура, състезателен диалог и процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка възложителят изпраща едновременно писмени покани до избраните кандидати за подаване на оферта или за участие в преговори или диалог.
(2) Поканите съдържат най-малко информацията по приложение № 17.
(3) Когато документацията или части от нея се намира при лице, различно от възложителя, в поканата се посочва адресът, откъдето тя може да бъде получена. В случай че не е осигурен достъп до документацията чрез електронни средства, в поканата трябва да се посочи и крайната дата за отправяне на искане за получаване на документите. Когато искането е изпратено в определения срок, компетентните органи незабавно изпращат документите.
Изменение на договор за обществена поръчка и рамковo споразумениe
Чл. 168. Възложителите прилагат основанията за изменение на договор за обществени поръчки и рамковo споразумениe по чл. 116, ал. 1, т. 1, 4 и 5.
 
Глава двадесет и втора
 
СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ
Рамково споразумение
Чл. 169. (1) Когато възложителят сключва рамково споразумение с няколко лица, техният брой не може да бъде по-малък от трима, при условие че е налице достатъчен брой потенциални изпълнители, които отговарят на критериите за подбор, и/или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя.
(2) Рамковите споразумения се сключват за срок не по-дълъг от 7 години.
(3) По изключение срокът по ал. 2 може да бъде по-дълъг, когато предвид очаквания експлоатационен живот на доставените стоки, съоръжения или системи промяната на изпълнителя може да предизвика технически затруднения. Възложителят посочва мотивите за това в обявлението.
(4) За неуредените въпроси относно сключването на рамково споразумение и възлагане на поръчки въз основа на рамково споразумение се прилагат разпоредбите на раздел I от глава десета.
Електронен търг
Чл. 170. (1) Възложителите могат да провеждат електронен търг при възлагането на поръчка чрез ограничена процедура или процедура на договаряне с предварително публикуване на обявление за поръчка, както и при провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение, когато техническите спецификации на обществената поръчка могат да бъдат точно определени.
(2) Използването на електронен търг се посочва в обявлението за обществена поръчка.
(3) За неуредените въпроси относно провеждане на електронен търг се прилагат разпоредбите на раздел III от глава десета.
 
Глава двадесет и трета
 
СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА И НА ДОСТАВКИТЕ
Специални изисквания за изпълнение на поръчката
Чл. 171. Възложителите могат да предвидят специални изисквания за изпълнението на обществената поръчка, свързани с възлагането на подизпълнители, или такива, с които се цели гарантиране на защитата на класифицираната информация и/или сигурността на доставките.
Изисквания за защита на класифицирана информация
Чл. 172. (1) Възложителите посочват в обявлението дали обществената поръчка съдържа, или изисква класифицирана информация. В този случай в документацията, която предоставя с поканата за участие, възложителят поставя към участниците и техните подизпълнители изисквания с цел защита на класифицираната информация.
(2) В случаите по ал. 1 възложителят може:
1. да изиска разрешение, удостоверение или потвърждение за достъп до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, включително за възможността за обработка, съхранение и предаване на такава информация на равнището на защита, изисквано от възложителя;
2. да поиска представяне на разрешение, удостоверение или потвърждение за достъп до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация за избраните подизпълнители;
3. да включи в проекта на договор клаузи, които задължават изпълнителя:
а) да представи документа по т. 2 и за подизпълнителите, избрани по време на изпълнението на поръчката;
б) да опазва класифицираната информация, станала му известна в хода на процедурата, по време и след приключване изпълнението на поръчката;
в) в договорите с подизпълнители, избрани преди и по време на изпълнението на поръчката, да включи клаузи по буква „б“ за опазване на класифицираната информация.
(3) При предоставяне на техническите спецификации на кандидатите или участниците в процедурите и при сключването на договора за обществена поръчка възложителят може да постави изисквания за защита на информация с конфиденциален характер или на класифицирана информация. Възложителят може да поиска от кандидатите или участниците да гарантират спазването на тези изисквания и от техните подизпълнители.
(4) Кандидатите или участниците, включително техните подизпълнители, нямат право да разкриват информацията по ал. 3.
Сигурност на доставките
Чл. 173. (1) Когато възложителят е включил в обявлението изисквания за сигурност на доставките, той може:
1. да поиска офертата да съдържа и:
а) лицензи или други подходящи документи, издадени в съответната държава членка, с които се доказва, че участникът е в състояние да изпълнява задълженията във връзка с износа, трансфера или транзита на стоки, свързани с поръчката;
б) посочване на всички ограничения, свързани с разкриването, трансфера или използването на стоки и услуги, или резултатите от тях, които произтичат от контрол на износа или от договорености в областта на отбраната;
в) доказателства, че организацията и разположението на веригата за доставки на участника позволяват спазване на тези изиск­вания, както и декларация, че възможни промени във веригата за доставки по време на изпълнение на поръчката няма да окажат неблагоприятно въздействие;
г) всяка придружаваща документация, получена от националните органи на участника относно изпълнението на допълнителни нужди, изисквани от възложителя, възникнали вследствие на криза;
2. да включи в проекта на договор клаузи, които задължават изпълнителя:
а) да създаде и/или да поддържа капацитета, необходим за посрещане на допълнителни нужди, изисквани от възложителя вследствие на криза, съгласно уговорени условия и ред;
б) да осъществява поддръжката, модернизирането или адаптирането на доставките, които са обхванати от поръчката;
в) да уведоми незабавно възложителя за всяка промяна, настъпила в неговата организация, веригата за доставки или промишлената стратегия, която може да засегне изпълнението на поръчката;
г) в случай на прекратяване на производството да предостави на възложителя всички специални средства, необходими за производството на резервни части, компоненти, монтажни елементи и специална изпитателна техника, включително технически чертежи, лицензи и указания за използване, при условия и по ред, уговорени при настъпване на съответното обстоятелство.
(2) Възложителят не може да поставя изисквания към участника, които могат да породят противоречие с лицензионните критерии за износ, трансфер или транзит на съответната държава членка.
Глава двадесет и четвърта
ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Подизпълнители
Чл. 174. (1) В обявлението за обществена поръчка възложителят може да определи дял от обществената поръчка, който да се изпълни от подизпълнители, като определя минималния и максималния процент от стойността на поръчката, но не повече от 30 на сто.
(2) В офертата си участниците могат да предлагат дял от общата стойност на поръчката, който надхвърля максималния размер по ал. 1, да се изпълни от подизпълнител.
(3) В офертата си участниците посочват видове работи от предмета на поръчката, които ще възложат на подизпълнители, и съответстващия на тези работи дял от поръчката, който не може да бъде по-малък от минималния процент, определен от възложителя, както и подизпълнителите, които вече са определили.
(4) Когато участник е определил с офертата си един или повече от подизпълнителите, с които ще сключи договор за подизпълнение, той:
1. посочва в офертата си предложените подизпълнители, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие;
2. представя документи, с които доказва спазването на изискванията за подбор на всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното участие;
3. уведомява възложителя за всяка промяна на подизпълнителите, настъпила по време на изпълнение на договора за обществена поръчка.
(5) Възложителят няма право да поставя ограничения, основани на националната принадлежност на подизпълнителите.
Избор на подизпълнители
Чл. 175. (1) Когато участникът, определен за изпълнител, е възложител, той сключва договорите за подизпълнение чрез процедура, проведена съгласно разпоредбите на тази част.
(2) Когато участникът, определен за изпълнител, не е възложител и трябва да приложи ал. 10 и 11, той изготвя обявление съгласно съответния образец, което съдържа най-малко информацията по приложение № 18.
(3) Обявлението по ал. 2 се публикува в РОП и в „Официален вестник“ на Европейския съюз при спазване на чл. 156, ал. 2 и 3.
(4) В случаите по ал. 2 подизпълнителите се избират при спазване принципите на прозрачност и конкуренция.
(5) Възложителят има право да отхвърли подизпълнители, избрани от участника, определен за изпълнител, в случай че те не отговарят на посочените в обявлението и документацията критерии за подбор. Отхвърлянето на подизпълнител става с мотивирано решение, което се изпраща на участника, определен за изпълнител. В този случай участникът, определен за изпълнител, е длъжен отново да приложи съответния ред за избор на подизпълнител.
(6) Когато не е избран подизпълнител, тъй като нито един от участващите в процедурата подизпълнители или предложените от тях оферти не отговарят на критериите, посочени в обявлението за подизпълнение, и това би възпрепятствало спазването на изискванията, определени в основната поръчка:
1. участникът, избран за изпълнител, който не е възложител, може:
а) сам да изпълни договора за обществена поръчка, ако докаже, че има такава възможност, или
б) да сключи договори за подизпълнение без спазване на съответния ред за възлагане, ако докаже, че избраните лица отговарят на критериите за подбор;
2. участникът, избран за изпълнител, който е възложител, може да проведе процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка.
(7) Решенията на определения за изпълнител участник, свързани с избора на подизпълнител, не подлежат на обжалване в случаите, когато участникът, определен за изпълнител, не е възложител.
(8) Възложителят може да задължи участника, определен за изпълнител, да избере подизпълнителите по реда на ал. 1 – 4 за всички или за част от дейностите, предложени за подизпълнение, ако те са на стойност по чл. 20, ал. 1, т. 4. Това изискване се посочва в обявлението.
(9) Възложителят посочва в решението за определяне на изпълнител по кои от дейностите, предложени за подизпълнение, трябва да се изберат подизпълнителите по реда на ал. 1 – 4.
(10) При избор на подизпълнител по ал. 1 – 4 се прилагат критериите за подбор, посочени от възложителя на обществената поръчка. Участникът, определен за изпълнител, може да определи и други критерии, които съответстват на посочените от възложителя.
(11) Критериите за подбор по ал. 10 трябва да са обективни, недискриминационни, да са свързани с предмета на договора за подизпълнение и да са пропорционални на неговия обем.
ЧАСТ ПЕТА
ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ
Глава двадесет и пета
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ. ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Раздел I
Общи положения
Обхват
Чл. 176. Разпоредбите на тази глава се прилагат при възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 2.
Субсидиарно прилагане
Чл. 177. За неуредените в тази глава въп­роси се прилагат разпоредбите на части първа и втора.
Раздел II
Публично състезание
Публикуване на обявление
Чл. 178. (1) За оповестяване откриването на процедура публично състезание възложителят публикува обявление за обществена поръчка, което съдържа най-малко информацията по приложение № 19.
(2) В обявлението по ал. 1 възложителят определя срок за получаване на оферти, който трябва да е съобразен с обема и сложността на обществената поръчка. Срокът не може да бъде по-кратък от 21 дни за поръчки за услуги и доставки, а когато поръчката е за строителство – 28 дни, и започва да тече от изпращане на обявлението за публикуване.
(3) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 2, възложителят може да определи срок за получаване на оферти не по-кратък от 10 дни от изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
(4) В обявлението за обществена поръчка възложителят е длъжен да мотивира прилагането на ал. 3.
(5) Възложителят не е длъжен да мотивира в обявлението невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчка, която е за доставки или услуги.
Промяна на обявените условия
Чл. 179. (1) Възложителят може да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, направено в срок до три дни от публикуване на обявлението за обществена поръчка. Обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, се изпращат за публикуване в срок до 7 дни от публикуването в РОП на обявлението за обществена поръчка, а когато срокът е съкратен по чл. 178, ал. 3 – до 5 дни.
(2) Когато се удължава срокът за подаване на оферти, се взема предвид времето, необходимо за отразяване на разясненията или промените при подготовка на офертите.
Предоставяне на разяснения
Чл. 180. (1) При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 5 дни – при поръчки за доставки и/или услуги и в случаите на чл. 178, ал. 3, а при поръчки за строителство – до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения.
(2) Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.
Определяне на изпълнител
Чл. 181. (1) За участие в процедурата заинтересованите лица подават оферти, към които прилагат и информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор.
(2) При провеждане на процедурата се допуска оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, когато тази възможност е посочена от възложителя в обявлението.
(3) В случаите по ал. 2 проверката за наличие на основания за отстраняване и за съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения.
(4) Назначената от възложителя комисия съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите.
(5) Възложителят утвърждава протокола по ал. 4 по реда на чл. 106.
(6) В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
(7) При прекратяване на процедурата се прилагат основанията по чл. 110.
(8) Решенията по ал. 6 се изпращат в един и същи ден на участниците и се публикуват в профила на купувача.
Раздел III
Пряко договаряне
Пряко договаряне с определени лица
Чл. 182. (1) Възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица при наличие на някое от основанията по чл. 79, ал. 1, т. 3 и т. 5 – 9 или когато:
1. е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя;
2. процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени;
3. за много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени;
4. е необходимо повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител на първоначалния изпълнител, при наличие на следните условия:
а) първоначалната поръчка е възложена с публично състезание;
б) в обявлението за първоначалната поръчка е посочена възможността за повторно възлагане, както и обемът или количеството на възможното допълнително строителство или услуги и условията, при които те ще се възлагат;
в) общата стойност на новата поръчка е включена и е посочена при определяне стойността на първоначалната;
г) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка;
5. обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2.
(2) С решението за откриване на процедурата възложителят мотивира приложимото основание по ал. 1.
(3) В случаите по ал. 1, т. 3 на преговорите се канят всички лица, предлагащи стоки и услуги на цени, по-ниски от пазарните.
(4) Повторното възлагане на строителството или услугите по ал. 1, т. 4 е възможно не по-късно от три години след сключване на първоначалния договор.
(5) Условията и редът за провеждане на прякото договаряне се определят с правилника за прилагане на закона.
Раздел IV
Договор за обществена поръчка
Сключване на договор
Чл. 183. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка при условията и по реда на чл. 112.
Изменение на договор
Чл. 184. (1) Възложителят може да изменя договор за обществена поръчка при условията на чл. 116.
(2) В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 6 изменение на договор е допустимо, при условие че след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл. 20, ал. 2.
Публикуване на информацията за договорите
Чл. 185. Възложителят изпраща до РОП и публикува на профила на купувача обявление по образец в срок 30 дни от:
1. подписване на договора – за сключен договор;
2. подписване на допълнителното споразумение – за изменение на договор по чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3;
3. приключване на договора – за изпълнение на договора или за предсрочното му прекратяване.
 
Глава двадесет и шеста
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА. ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА
Обхват
Чл. 186. Разпоредбите на тази глава се прилагат при възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3.
Публикуване на обява
Чл. 187. (1) Възложителите откриват възлагането на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 с публикуване на профила на купувача на обява за събиране на оферти, която се изготвя по образец и съдържа най-малко информацията по приложение № 20.
(2) Заедно с обявата възложителите публикуват техническите спецификации и всяка друга информация, свързана с изпълнението на поръчката, когато е приложимо.
(3) След публикуване на профила на купувача възложителите могат да публикуват обявата или кратка информация за поръчката и по друг подходящ начин.
(4) Възложителят не е длъжен да мотивира в обявата невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчката.
Срок за получаване на оферти
Чл. 188. (1) Срокът за получаване на оферти трябва да е съобразен с обема и сложността на поръчката и не може да бъде по-кратък от 7 дни – за услуги и доставки, а когато поръчката е за строителство – 15 дни, от публикуването на обявата.
(2) Възложителят удължава срока по ал. 1 с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.
(3) След изтичане на срока по ал. 2 възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой.
Разяснения
Чл. 189. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.
Запазване на поръчки при събиране на оферти с обява
Чл. 190. (1) Възложителите могат да приложат реда по чл. 187 – 189 и за поръчки, които попадат в обхвата на списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 и чиято стойност изисква възлагане чрез публично състезание, когато поръчката се запази и се възложи на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение.
(2) В случаите по ал. 1 участникът, избран за изпълнител, трябва да докаже, че минимум 70 на сто от персонала му се състои от хора с увреждания или такива в неравностойно положение и че същите ще са ангажирани в изпълнението на поръчката, както и че са изпълнени условията на чл. 12, ал. 6.
(3) В случаите по ал. 1 възложителят посочва в обявата, че поръчката е запазена за лица, които отговарят на изискванията по ал. 1 и 2.
Покана до определени лица
Чл. 191. (1) Възложителите могат да не публикуват обява, а да изпратят покана до определено лице/лица, когато е налице някое от следните основания:
1. не е получена нито една оферта, включително след удължаване на срока по чл. 188, ал. 2 и първоначалните условия на поръчката не са променени;
2. възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и когато естеството на доставката или услугата е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които не се дължат на възложителя;
3. необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно спазването на сроковете по чл. 188, ал. 1; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя;
4. стоките, предмет на доставка, се произвеждат с цел научноизследователска дейност, експеримент, проучване или развойна дейност и са в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или възстановяване на разходите за тази дейност;
5. необходими са допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, ако смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането;
6. предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите;
7. за много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1, когато са получени оферти от лица, различни от посочените в поканата, възложителят ги разглежда и класира, ако отговарят на обявените условия и съответстват на публикуваните технически спецификации.
(3) В случаите по ал. 1, т. 6 възложителите сключват договора за обществена поръчка по правилата на съответната борса.
Определяне на изпълнител
Чл. 192. Условията и редът за подаване, разглеждане и оценка на офертите и определяне на изпълнител се определят с правилника за прилагане на закона.
Прекратяване възлагането на обществена поръчка
Чл. 193. Възложителят може да прекрати възлагането на поръчката до сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, като публикува съобщение на профила на купувача, в което посочва и мотивите за прекратяването.
Сключване и изменение на договор
Чл. 194. (1) Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. В случаите по чл. 191, ал. 1, т. 3 договорът се сключва не по-късно от 5 работни дни от датата на определяне на изпълнител.
(2) Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.
(3) В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 6 изменение на договор е допустимо, при условие че след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл. 20, ал. 3.
Субсидиарно прилагане
Чл. 195. За неуредените в тази глава въп­роси се прилагат разпоредбите на части първа и втора.
ЧАСТ ШЕСТА
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ В ПРОЦЕДУРИТЕ
Глава двадесет и седма
ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ
Раздел I
Общи положения
Актове, подлежащи на обжалване
Чл. 196. (1) На обжалване по реда на тази глава подлежи всяко решение на възложителите по процедура за:
1. възлагане на обществена поръчка, включително чрез сключване на рамково споразумение, динамична система за покупки или квалификационни системи;
2. сключване на рамково споразумение;
3. създаване на динамична система за покупки или квалификационни системи;
4. конкурс за проект.
(2) Не подлежат на обжалване решенията за:
1. определяне на изпълнител на обществената поръчка чрез вътрешен конкурентен избор, когато общата стойност на поръчките, възложени по рамковото споразумение от съответния възложител, е по-ниска или равна на стойността по чл. 20, ал. 3;
2. откриване в частта относно мотивите за невъзможността за разделяне на предмета на поръчката на обособени позиции.
(3) Решенията по ал. 1 се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.
(4) На обжалване по реда на тази глава подлежат и решенията по чл. 175, ал. 5.
(5) На обжалване по реда на тази глава подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по ал. 1.
Срок за подаване на жалба
Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
2. изтичането на срока по чл. 100, ал. 4 – срещу решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, с което одобряват промените в покана за потвърждаване на интерес;
3. изтичането на 5-дневния срок по чл. 100, ал. 5 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
4. изтичането на срока по чл. 179 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
5. публикуването на решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13;
6. получаването на решението за предварителен подбор или за приключване на диалога;
7. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата;
8. публикуването на обявлението за доброволна прозрачност.
(2) Жалбата по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и 6, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в „Официален вестник“ на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
Право на обжалване
Чл. 198. (1) Жалба може да се подава от:
1. всяко заинтересовано лице – в случаите по чл. 197, ал. 1, т. 1 – 5 и 8 и ал. 2;
2. всеки заинтересован кандидат в процедурата – в случаите по чл. 197, ал. 1, т. 2, 6 и 7 и ал. 2;
3. всеки заинтересован кандидат или участник – в случаите по чл. 197, ал. 1, т. 5 и 7 и ал. 2.
(2) В срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на промени в условията по обявена процедура могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове.
(3) Жалба срещу решението за класиране на участниците в конкурса за проект може да подава всеки заинтересован кандидат или заинтересован участник в срока по чл. 197, ал. 1.
Подаване на жалба
Чл. 199. (1) Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
(2) Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа:
1. наименование на органа, до който се подава;
2. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице – жалбоподател, както и седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; съответно трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв, на жалбоподателя – физическо лице;
3. наименование и адрес на възложителя;
4. данни за обществената поръчка и решението, действието или бездействието, което се обжалва;
5. възраженията, основанията и исканията на жалбоподателя;
6. подпис на лицето, което подава жалбата.
(3) Към жалбата до Комисията за защита на конкуренцията се прилагат:
1. копие от обжалваното решение, когато не е публикувано в РОП;
2. доказателства за спазване на срока по чл. 197, ал. 1 и 2;
3. документ за платена държавна такса;
4. доказателство за изпращането на жалбата до възложителя;
5. други доказателства, ако жалбоподателят разполага с такива.
(4) Ако жалбата не отговаря на изискванията по ал. 2 и ал. 3, т. 1 – 3, Комисията за защита на конкуренцията уведомява жалбоподателя и му дава тридневен срок за отстраняване на нередовностите.
Раздел II
Образуване на производство
Образуване на производство
Чл. 200. (1) Председателят на Комисията за защита на конкуренцията образува производство с разпореждане в тридневен срок от постъпване на жалбата или от отстраняване на нередовностите по нея. В разпореждането се определя член на комисията, който наблюдава проучването по жалбата и при необходимост дава указания. За образуваното производство се уведомява възложителят.
(2) Възложителят изпраща становище по жалбата, подкрепено при необходимост с доказателства, в тридневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1.
(3) След образуване на производството председателят на Комисията за защита на конкуренцията със заповед определя служители от администрацията на комисията за извършване на проучване по жалбата.
(4) Когато поръчката съдържа или изисква класифицирана информация или е с обект в областите отбрана и сигурност, служителите по ал. 3 трябва да имат разрешение за достъп до класифицирана информация до съответното ниво съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
Отказ от образуване на производство
Чл. 201. (1) Председателят на Комисията за защита на конкуренцията не образува производство, когато:
1. жалбата е подадена след изтичането на срока по чл. 197, ал. 1 и 2;
2. не са отстранени нередовностите в срока по чл. 199, ал. 4;
3. жалбата е подадена преди изтичането на съответния срок по чл. 100, ал. 3, 4 или 5 и чл. 179, ал. 1;
4. жалбата е оттеглена преди образуването му;
5. актът не подлежи на обжалване.
(2) В случаите по ал. 1 председателят на Комисията за защита на конкуренцията връща жалбата с разпореждане. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването му.
Отстраняване на нарушението от възложителя
Чл. 202. Възложителят може сам да отстрани нарушението до получаване на съобщението по чл. 209, ал. 3 за приключване на проучването по жалбата от Комисията за защита на конкуренцията.
Раздел III
Временна мярка
Спиране на процедурата
Чл. 203. (1) Жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата“.
(2) Искане за налагане на временна мярка се прави едновременно с подаването на жалбата. Не може да се прави искане за налагане на временна мярка, когато се обжалва решение, действие или бездействие на възложителя, свързано с процедура по чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1.
(3) Когато с жалбата е поискана временната мярка по ал. 1, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на:
1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или
2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
(4) Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение или когато решението е взето в процедура, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 и 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1.
Произнасяне по искането за временна мярка
Чл. 204. (1) Когато в жалбата е направено искане за налагане на временна мярка, Комисията за защита на конкуренцията се произнася по него в закрито заседание с мотивирано определение в 7-дневен срок от образуването на производството.
(2) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането след преценка на възможните последици от налагането на временна мярка за всички интереси, които могат да се увредят, включително за обществения интерес и интересите, свързани с отбраната и сигурността, направена въз основа на твърденията по жалбата, становището на възложителя и приложените доказателства от страните.
(3) Комисията за защита на конкуренцията може да не наложи временна мярка, когато отрицателните последици за всички интереси, които могат да се увредят, превишават ползата от нейното налагане.
(4) Произнасянето по временната мярка не обвързва Комисията за защита на конкуренцията при решаване на спора по същество, както и не засяга останалите искания на жалбоподателя.
(5) Определението по ал. 1 подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването му на страните. Съдът се произнася в закрито заседание в 14-дневен срок от образуване на производството по частната жалба. За неуредени въпроси относно производството по жалбата се прилагат разпоредбите на глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Обжалването на определението за налагане на временна мярка не спира производството пред Комисията за защита на конкуренцията.
Предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител
Чл. 205. (1) Когато се обжалва решението за определяне на изпълнител, възложителят може в срока за представяне на становището по чл. 200, ал. 2 да поиска от Комисията за защита на конкуренцията допускане на предварително изпълнение на решението. Искане за предварително изпълнение, направено след този срок, не се разглежда от Комисията за защита на конкуренцията.
(2) Възложителят мотивира искането по ал. 1 и прилага доказателства в подкрепа на твърденията си.
(3) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането за допускане на предварително изпълнение с определение в закрито заседание в тридневен срок от получаване на становището.
(4) Комисията за защита на конкуренцията допуска предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител по изключение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, включително такива, свързани с отбраната и сигурността, или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима вреда.
(5) Предварително изпълнение по ал. 4 не се допуска, когато е мотивирано с икономически интереси, свързани с разходи за:
1. отлагане изпълнението на договора;
2. провеждане на нова процедура за възлагане на поръчката.
(6) Комисията за защита на конкуренцията допуска предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител във всички случаи, когато би се застрашило сериозно изпълнението на мащабна програма в областта на отбраната или сигурността, която е от съществено значение за интересите на страната.
(7) Определението по ал. 3 подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването му на страните. Върховният административен съд се произнася по определението в закрито заседание в 14-дневен срок от образуване на производството по частната жалба.
Спиране на производството пред Комисията за защита на конкуренцията
Чл. 206. (1) Когато е образувано производство срещу решение за определяне на изпълнител и не е допуснато предварително изпълнение, Комисията за защита на конкуренцията служебно проверява за наличие на висящо производство срещу друго решение на възложителя по същата процедура.
(2) Комисията за защита на конкуренцията спира производството, образувано по жалба срещу решение за определяне на изпълнител, когато установи висящо производство по ал. 1.
(3) Производството се възобновява служебно или по искане на една от страните след отпадане на основанието за спиране.
Раздел IV
Производство за разглеждане на жалбата
Проучване
Чл. 207. Проучването на преписката се извършва от определените служители по чл. 200, ал. 3 и обхваща обстоятелствата по жалбата.
Доказателства и експертни становища в  производството
Чл. 208. (1) По производството пред Комисията за защита на конкуренцията се допускат писмени и устни доказателства, включително експертни становища. Комисията може да се позовава на информация, която е публично достъпна или служебно известна.
(2) При използване на експертни становища в производството пред Комисията за защита на конкуренцията сумите за възнаграждения на експертите се внасят предварително от страната, която е поискала експертизата. При назначаване на експертиза по инициатива на Комисията за защита на конкуренцията разноските за експертно възнаграждение се възлагат на жалбоподателя, ако жалбата е оставена без уважение или производството е прекратено, и на възложителя – в някой от случаите по чл. 215, ал. 2, т. 2 – 6.
(3) Всички доказателства, събрани по производството, не могат да бъдат разгласявани, ако представляват производствена, търговска или друга защитена със закон тайна. Когато в тях се съдържат данни, представляващи класифицирана информация, се прилага редът по Закона за защита на класифицираната информация.
(4) Страните по производството, държавните органи и длъжностните лица са задължени да оказват съдействие на Комисията за защита на конкуренцията при изпълнение на възложените й със закона задължения.
Приключване на проучването
Чл. 209. (1) След приключване на проучването работният екип представя на наблюдаващия член на Комисията за защита на конкуренцията доклад, който съдържа фактически и правен анализ на случая, както и предложение за начина на приключване на производството.
(2) Наблюдаващият член на Комисията за защита на конкуренцията уведомява председателя за приключване на проучването. Председателят на Комисията за защита на конкуренцията с резолюция насрочва открито заседание за разглеждането на преписката.
(3) В тридневен срок от получаването на съобщението за приключване на проучването страните имат право да се запознаят със събраните по преписката доказателства.
(4) Страните са длъжни да представят всичките си доказателства най-късно в деня преди заседанието по разглеждане на жалбата.
Призоваване и връчване на съобщения
Чл. 210. (1) Страните се призовават на посочените в жалбата адреси, като срокът за призоваване е не по-кратък от три дни преди заседанието.
(2) На страните могат да бъдат връчвани съобщения и призовки и на посочените от тях електронен адрес или факс. Когато страните не предоставят факс или електронен адрес за контакт или не са намерени на адреса, посочен в жалбата, те се смятат за уведомени чрез публикуване на съобщение в публичния регистър на официалната интернет страница на Комисията за защита на конкуренцията.
(3) Страните могат да ползват адвокатска защита.
Заседания на Комисията за защита на конкуренцията
Чл. 211. (1) Заседанията са редовни, когато присъстват най-малко четирима от членовете на Комисията за защита на конкуренцията.
(2) Когато поръчката съдържа или изисква класифицирана информация, включително с обект в областите отбрана и сигурност, членовете на Комисията за защита на конкуренцията, които участват в производството по разглеждане на преписката, трябва да имат разрешение за достъп до класифицирана информация до съответното ниво съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(3) Член на Комисията за защита на конкуренцията не може да участва в производството по проучване по този закон, когато е заинтересован от изхода му или когато са налице основателни съмнения в неговата безпристрастност. Членът на Комисията за защита на конкуренцията се отвежда по свой почин или по искане на страните.
(4) Заседанието започва с решаване на предварителните въпроси относно редовността на процедурата. На страните в производството могат да се задават въпроси.
(5) Когато счете, че обстоятелствата по жалбата са изяснени, председателстващият заседанието предоставя възможност на страните за становища.
(6) След изясняване на спора от фактическа и правна страна – заседанието се закрива от председателстващия.
Срокове за произнасяне по жалбата
Чл. 212. (1) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по жалбата в едномесечен срок от образуването на производството за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1, а в останалите случаи – в 15-дневен срок от образуването на производството.
(2) Решението заедно с мотивите се изготвя и се обявява най-късно в 7-дневен срок от произнасянето по жалбата.
Прекратяване на производството от Комисията за защита на конкуренцията
Чл. 213. (1) Комисията за защита на конкуренцията с определение прекратява производството:
1. при установяване на недопустимост на жалбата;
2. ако жалбоподателят – физическо лице, е починал или юридическото лице е прекратено;
3. при оттегляне на жалбата.
(2) Определенията по ал. 1 подлежат на обжалване по реда на чл. 204, ал. 5.
Субсидиарно прилагане
Чл. 214. За всички неуредени въпроси относно процедурата по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията се прилага редът за обжалване на индивидуални административни актове по Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел V
Решения на Комисията за защита на конкуренцията
Постановяване на решенията
Чл. 215. (1) Комисията за защита на конкуренцията взема решения и постановява определения с явно гласуване и с мнозинство от 4 гласа.
(2) Комисията за защита на конкуренцията на закрито заседание постановява решение, с което:
1. оставя жалбата без уважение;
2. отменя незаконосъобразното решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;
3. отменя решението и връща преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение или действие или за прекратяване на процедурата;
4. установява незаконосъобразност на решението и налага предвидените санкции по ал. 5 и 6;
5. обявява за нищожно решението на възложителя;
6. отменя незаконосъобразното действие или установява незаконосъобразното бездействие и връща преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение или действие или за прекратяване на процедурата;
7. отменя решението, когато установи, че договорът е сключен в нарушение на чл. 112, ал. 6 или 8, и когато установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител.
(3) В случаите по ал. 2, т. 3 и 6 Комисията за защита на конкуренцията може да даде задължителни указания по хода на процедурата за възлагане на обществена поръчка.
(4) Когато преди или в хода на производството възложителят сключи договор, той незабавно уведомява Комисията за защита на конкуренцията, като изпрати и копие от договора.
(5) Комисията за защита на конкуренцията установява незаконосъобразност на решението и налага санкция в размер до 10 на сто от стойността на сключения договор, когато е допуснала предварително изпълнение, но при постановяване на решението установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител.
(6) Когато договорът е сключен в нарушение на чл. 112, ал. 6 или 8, но не се установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител, Комисията за защита на конкуренцията налага санкция в размер три на сто от стойността на сключения договор.
(7) В случаите по ал. 5 и 6, когато стойността на договорите не е посочена в тях, конкретният размер на санкцията се налага от Комисията за защита на конкуренцията въз основа на назначена експертиза за очакваната стойност на сключения договор. При назначаване на експертиза разноските за възнаграждението на експерта се заплащат от възложителя.
(8) Решението на Комисията за защита на конкуренцията е писмено и съдържа:
1. дата, място на постановяване и номер;
2. фактическите и правните основания за постановяването му;
3. решението, което се обжалва, и наименование на органа, който го е издал;
4. имената, съответно наименованието на страните;
5. какво се постановява;
6. в тежест на кого се присъждат разноските;
7. пред кой орган и в какъв срок решението може да се обжалва.
Обжалване на решенията на Комисията за защита на конкуренцията пред Върховния  административен съд
Чл. 216. (1) Решението на Комисията за защита на конкуренцията подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
(2) Срокът за отстраняване на нередовности по жалбата, подадена пред Върховния административен съд, е три дни от получаване на съобщението.
(3) Призоваването и връчването на съобщения по делото се извършват по реда на чл. 42, ал. 1 и 3 от Гражданския процесуален кодекс.
(4) Страните се призовават за първото заседание не по-късно от три дни преди датата на заседанието.
(5) Върховният административен съд се произнася в срок до един месец от получаване на жалбата и решението му е окончателно.
(6) За неуредени въпроси относно производство по жалбата се прилагат разпоредбите на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел VI
Разноски. Обезщетения. Плащания
Разноски
Чл. 217. (1) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по отговорността за разноските в съответствие с уреденото в тази глава и при условията и по реда на чл. 143 от Административнопроцесуалния кодекс.
(2) В срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо – в едномесечен срок от постановяването му, Комисията за защита на конкуренцията по искане на страните може да допълни или да измени постановеното решение в частта му за разноските.
(3) Комисията за защита на конкуренцията съобщава на насрещната страна за исканото допълване или изменяне с указание за представяне на отговор в тридневен срок.
(4) Определението за разноските се постановява в закрито заседание и се връчва на страните. То може да се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване решението. Когато решението е необжалваемо, определението за разноските е окончателно.
Обезщетения
Чл. 218. Всяко заинтересовано лице може да претендира обезщетение за вреди, претърпени вследствие на нарушения при провеждане на процедура и сключване на договор за обществена поръчка, при условията на чл. 203, ал. 1, чл. 204, ал. 1, 3 и 4 и чл. 205 от Административнопроцесуалния кодекс.
Заплащане на санкциите
Чл. 219. Сумите в изпълнение на санкциите по чл. 215, ал. 5 и 6 се заплащат от бюджета на юридически лица, чиито ръководители са възложители – физически лица.
Държавни такси
Чл. 220. (1) За производствата по тази глава пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд се дължат държавни такси и разноски. Държавните такси се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(2) Възложителите се освобождават от заплащане на държавни такси.
Глава двадесет и осма
НАРУШЕНИЯ, УСТАНОВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Ред за установяване и отстраняване на нарушенията
Чл. 221. (1) Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз препраща в деня на получаването или най-късно на следващия работен ден до администрацията на Министерския съвет, Министерството на външните работи, Министерството на финансите и до Агенцията по обществени поръчки уведомлението, получено от Европейската комисия, за установени от нея нарушения на възложителите при провеждане на процедура до сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки изпраща уведомлението по ал. 1 до съответния възложител, който в 5-дневен срок от получаването му представя отговор.
(3) С отговора по ал. 2 възложителят уведомява Агенцията по обществени поръчки и прилага съответните доказателства, когато:
1. приеме за основателни твърденията на Европейската комисия и отстрани нарушението, или
2. посоченото в уведомлението нарушение вече е предмет на обжалване.
(4) Извън случаите по ал. 3, когато възложителят намира, че не е налице нарушение, той изпраща мотивирано становище до Агенцията по обществени поръчки и прилага доказателства.
(5) Възложителят преустановява всякакви действия, свързани с провеждане на процедурата или сключване на договор за обществена поръчка, от момента на получаване на уведомлението по ал. 1 до окончателното разрешаване на спора.
(6) В случаите по ал. 4 изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки в 10-дневен срок от получаване на мотивираното становище:
1. подава жалба пред Комисията за защита на конкуренцията, когато нарушението, посочено в уведомлението по ал. 1, е в резултат от акт на възложителя;
2. сезира компетентния държавен орган, когато нарушението произтича от прилагането на нормативен акт, който не е в съответствие с правото на Европейския съюз.
(7) Органът по ал. 6, т. 2 в 5-дневен срок уведомява Агенцията по обществени поръчки с мотивирано становище и посочва съответни мерки, когато предвижда такива.
(8) Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки изготвя отговор до Европейската комисия, който съдържа:
1. потвърждение, че нарушението е отстранено – в случаите по ал. 3, т. 1;
2. информация за наличие на производство по обжалване на нарушението – в случаите по ал. 3, т. 2;
3. информация за предприетите мерки – в случаите по ал. 6, т. 1 и ал. 7.
(9) Отговорът по ал. 8 с приложени към него доказателства се изпраща до Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, администрацията на Министерския съвет, Министерството на външните работи и до Министерството на финансите в срок до 17 дни от получаването в Агенцията по обществени поръчки на уведомлението по ал. 1.
(10) Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз предоставя на Европейската комисия отговора по ал. 8 не по-късно от изтичането на 21 дни от датата на получаване на уведомлението по ал. 1.
Уведомяване
Чл. 222. (1) Възложителите са длъжни писмено да уведомят Агенцията по обществени поръчки:
1. за резултата от обжалването в случаите по чл. 221, ал. 3, т. 2 – в 7-дневен срок от влизането в сила на решението на Комисията за защита на конкуренцията;
2. когато процедурата, за която се отнася уведомлението по чл. 221, ал. 1, е прекратена с влязло в сила решение и е открита нова процедура, свързана изцяло или отчасти със същия предмет – в тридневен срок от откриването на процедурата.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки в 7-дневен срок от получаването на уведомлението уведомява Европейската комисия по реда на чл. 221, ал. 9.
Обмен на информация
Чл. 223. Обменът на информация по чл. 221 и 222 се извършва по електронен път с електронен подпис или по факс.
 
Глава двадесет и девета
УНИЩОЖАВАНЕ НА ДОГОВОРИ ИЛИ РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ
Правоимащи лица
Чл. 224. (1) Унищожение на сключен договор или на рамково споразумение в случаите по чл. 119 може да иска:
1. всяко заинтересовано лице – за нарушение по чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2;
2. всяко заинтересовано лице и заинтересован кандидат – за нарушение по чл. 119, ал. 1, т. 3, букви „а“ и „б“;
3. заинтересован кандидат и/или заинтересован участник – за нарушение по чл. 119, ал. 1, т. 3, буква „в“.
(2) Унищожение не може да се иска, когато:
1. има влязло в сила решение на Комисията за защита на конкуренцията по чл. 215, ал. 5;
2. е публикувано обявление за доброволна прозрачност съгласно чл. 28 и то е влязло в сила.
Срок и ред
Чл. 225. (1) Унищожение на договора или на рамковото споразумение по чл. 119 може да се иска в срок до два месеца от публикуването на обявление за възлагане на поръчка в РОП, а ако не е публикувано обявление – от узнаването, но не по-късно от една година от сключването.
(2) Когато възложителят е сключил договор или рамково споразумение преди приключване на производство по обжалване, срокът за искане на унищожение на основание чл. 119, ал. 1, т. 3 е два месеца от влизането в сила на решението, с което е отменен обжалваният акт на възложителя.
(3) Искът за унищожение на договора или на рамковото споразумение се предявява по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Последици
Чл. 226. Когато договорът или рамковото споразумение бъдат унищожени, всяка от страните трябва да върне на другата страна всичко, което е получила от нея. В случай че това не е възможно, отношенията се уреждат чрез връщане на паричната равностойност на полученото по договора.
ЧАСТ СЕДМА
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
Глава тридесета
ОРГАНИ
Провеждане на държавната политика в областта на обществените поръчки
Чл. 227. Министърът на финансите осъществява държавната политика в областта на обществените поръчки чрез Агенцията по обществени поръчки.
Агенция по обществени поръчки
Чл. 228. (1) Агенцията по обществени поръчки е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София.
(2) Агенцията по обществени поръчки се ръководи и се представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на финансите.
(3) Дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на Агенцията по обществени поръчки се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
Правомощия на агенцията
Чл. 229. (1) Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки:
1. разработва проекти на нормативни актове в областта на обществените поръчки;
2. оказва методическа помощ на възложителите, свързана с прилагане на закона, чрез:
а) издаване на общи методически указания въз основа на мониторинг и обобщаване на практиката;
б) предоставяне на становища по запитвания на възложители;
в) преки консултации;
3. популяризира добрите практики при възлагане на обществени поръчки, включително свързани с прилагането на екологични, социални, иновативни изисквания и други;
4. организира и управлява процеса по подготовка, изготвяне и публикуване на стандартизирани изисквания и документи;
5. осъществява контрол чрез случаен избор на процедури за възлагане на обществени поръчки;
6. осъществява контрол на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 и 9;
7. осъществява контрол върху договори, възлагани на основание изключения от приложното поле на закона;
8. осъществява контрол върху изменения на договори за обществени поръчки на основание чл. 116, ал. 1, т. 2;
9. сезира компетентните органи за упражняване на последващ контрол по спазването на закона;
10. обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията решенията на възложители, с които са допуснати нарушения при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, установени от Европейската комисия до сключването на договора и посочени в уведомлението по чл. 221, ал. 1;
11. поддържа и управлява единна централизирана платформа за възлагане на електронни обществени поръчки и РОП;
12. разработва и утвърждава образци на документи и правилата за използване на централизираната платформа;
13. осигурява технически възможности за използването в платформата по т. 11 на образци на документи, свързани с възлагане на обществени поръчки;
14. извършва мониторинг на обществените поръчки въз основа на информацията, публикувана в РОП, и чрез събиране и обобщаване на практиката по прилагането на закона;
15. издава месечен бюлетин с показатели, които характеризират основните елементи на пазара на обществените поръчки;
16. поддържа списъци на възложителите по закона и уведомява Европейската комисия за промени в списъците;
17. съставя, поддържа и актуализира списък на външни експерти с професионална компетентност, свързана с предметите на обществените поръчки, които възложителите могат да използват при подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
18. поддържа и актуализира списък по чл. 57, ал. 4;
19. осъществява сътрудничество в областта на обществените поръчки с други органи, както и с браншови и други организации;
20. предоставя обобщена информация от РОП чрез интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки;
21. участва в международното сътрудничество на Република България с организации в областта на обществените поръчки от други страни;
22. ръководи дейността на Методическия съвет за координиране на контролната дейност;
23. осъществява сътрудничество с Европейската комисия, включително изпраща информация до нея, свързана със:
а) случаите на прилагане на чл. 13, ал. 1, т. 1, както и по чл. 13, ал. 1, т. 13, буква „б“, когато е поискана от Европейската комисия;
б) правни или фактически проблеми при участие на български лица в процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги в трети страни;
в) правни или фактически проблеми при участие на български лица в процедури за възлагане на обществени поръчки в трети страни, които се дължат на неспазване разпоредбите на международното трудово право;
24. изготвя и изпраща на Европейската комисия ежегодни статистически отчети, както и влезлите в сила определения за допуснато предварително изпълнение по чл. 205, ал. 3 и свързаните с тях решения по чл. 215, ал. 5 на Комисията за защита на конкуренцията;
25. поддържа и актуализира информацията, която се събира и съхранява в електронната база данни на Европейската комисия (e-Certis), създадена от Европейската комисия; при поискване предоставя на други държави членки разяснения по информацията в e-Certis;
26. при поискване предоставя на други държави членки информация, свързана с прилагането на чл. 48, 51, 52, 54 – 59, чл. 64, ал. 3 – 7 и чл. 72, ал. 7;
27. представя на министъра на финансите годишен доклад за дейността на агенцията.
(2) С контрола по ал. 1, т. 5 – 8 се оказва методическа помощ за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки.
(3) Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки има право да изисква от възложителите и от компетентните органи или лица необходимата информация, свързана с осъществяване на правомощията му по този закон, включително във връзка с изготвяне на стандартизираните изисквания и документи по ал. 1, т. 4.
(4) Лицата са длъжни да изпълнят искането по ал. 3 в срока и по начина, определени от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.
(5) Образците на решения по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2, обявленията, които се изпращат до РОП, включително по чл. 29, ал. 2, и информацията по чл. 230, ал. 4 се утвърждават от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.
(6) На интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки се публикуват:
1. информацията по ал. 1, т. 2, буква „а“, т. 16, 17 и 18 и бюлетинът по ал. 1, т. 15;
2. утвърдените образци по ал. 5;
3. Общият терминологичен речник;
4. друга информация, определена с правилника за прилагане на закона.
(7) Държавните експерти в Агенцията по обществени поръчки, които участват в провеждането на политиките в областта на обществените поръчки, трябва да имат образователно-квалификационна степен „магистър“.
(8) Условията и редът за издаването на стандартизирани изисквания и документи по ал. 1, т. 4 и за съставяне и поддържане на списъка по ал. 1, т. 17 се определят с правилника за прилагане на закона.
Задължения на възложителите
Чл. 230. (1) Възложителите са длъжни да уведомяват Агенцията по обществени поръчки относно:
1. всеки международен договор, сключен на основание чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 13, буква „б“, в 7-дневен срок от сключването му;
2. предмета на договорите, сключени на основание чл. 15, ал. 1, т. 1;
3. случаите, когато прилагат изключението по чл. 15, ал. 1, т. 2;
4. свързаното или съвместното предприятие, предмета и стойността на поръчките, които се възлагат, както и да представят доказателства за изпълнение на изискванията по чл. 15, ал. 1, т. 5 по отношение на възложителя и свързаното или съвместното предприятие от възложители;
5. съвместното предприятие, предмета и стойността на поръчките, които се възлагат, както и да представят доказателства за изпълнение на изискванията по чл. 15, ал. 1, т. 6 по отношение на възложителя и съвместното предприятие, в което участва секторният възложител;
6. стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5, както и да представят съответните доказателства;
7. всички разходвани средства за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3, 4, 6 и 7.
(2) Възложителите предоставят информацията по ал. 1, т. 2 – 5 след получаване на писмено искане от Агенцията по обществени поръчки и в срока, определен в него.
(3) Информацията по ал. 1, т. 6 се изготвя по образец и се изпраща в тридневен срок от получаването на доказателства за настъпилите обстоятелства.
(4) Информацията по ал. 1, т. 7 се изготвя по образец и се изпраща в срок до 31 март всяка година, следваща отчетната.
Задължение за прилагане на стандартизирани изисквания и документи
Чл. 231. (1) Възложителите са длъжни да прилагат стандартизираните изисквания и документи по чл. 229, ал. 1, т. 4.
(2) Възложителите могат да не прилагат ал. 1, когато това произтича от естеството на поръчката, но са длъжни да посочат писмени мотиви, които се прилагат към досието по чл. 121.
Глава тридесет и първа
КОНТРОЛ
Раздел I
Външен контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки
Контрол чрез случаен избор
Чл. 232. (1) Контролът чрез случаен избор се осъществява върху процедурите, които подлежат на публикуване в РОП, с изключение на тези, провеждани по реда на чл. 148 – 175 или обхванати от контрола по чл. 229, ал. 1, т. 6.
(2) Процедурите по ал. 1 се определят чрез случаен избор по методика, която отчита нивото на риск.
(3) Контролът по ал. 1 се осъществява на два етапа:
1. преди оповестяване откриването на процедурата – върху проектите на решение, обявление, технически спецификации, а когато критерият за възлагане не е най-ниска цена – и върху проекта на методиката за оценка;
2. след оповестяване откриването на процедурата – върху решението и обявлението, публикувани в РОП, методиката за оценка и техническите спецификации.
(4) Контролът на техническите спецификации обхваща проверка по отношение спазване на изискванията на чл. 49, ал. 2, както и за съответствие с утвърдени типови спецификации, когато това е приложимо.
(5) Когато откриването на процедурата се оповестява с предварително обявление, контролът по ал. 1 обхваща и поканата за потвърждаване на интерес преди и след нейното изпращане до лицата, заявили интерес.
(6) Контролът по ал. 1 завършва след осъществяване на етапа по ал. 3, т. 1 за процедури, при които срокът за получаване на заявления за участие и/или оферти е съкратен:
1. по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2;
2. поради необходимост от спешно възлагане по чл. 74, ал. 4, чл. 75, ал. 7, чл. 76, ал. 6, чл. 133, ал. 4, чл. 134, ал. 3, чл. 135, ал. 3, чл. 136, ал. 3, чл. 137, ал. 4 и чл. 178, ал. 3.
(7) В случай че възложителят не спази препоръките в становището от първия етап на предварителния контрол, едновременно с изпращането за публикуване в РОП на решението за откриване и обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, той може да изпрати писмени мотиви до Агенцията по обществени поръчки.
(8) Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки може да определи наблюдатели, които да проследят работата на комисията по чл. 103, когато при осъществяване на контрола по ал. 1 оцени риска от допускане на грешки и нарушения като съществен.
(9) Когато възложителят не вземе предвид констатациите от осъществения предварителен контрол по ал. 1, той прилага писмени мотиви към досието по чл. 121.
(10) Агенцията по обществени поръчки изпраща становището за резултатите от втория етап на контрола на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция.
(11) Условията и редът за осъществяване на предварителния контрол по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.
Контрол върху процедури на договаряне
Чл. 233. (1) Агенцията по обществени поръчки осъществява контрол по чл. 229, ал. 1, т. 6 върху процедури на договаряне, които се откриват от публични и секторни възложители на основанията по чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 6, 9 и 10 и чл. 182, ал. 1, т. 1, 4 и 5.
(2) Контролът по ал. 1 обхваща:
1. процедурите за възлагане на поръчки, чиито стойности са равни или по-големи от:
а) 5 000 000 лв. – за строителство;
б) стойностния праг по чл. 20, ал. 1, т. 1, букви „б“ и „в“, т. 2, букви „б“ и „в“ и т. 3, букви „б“ и „в“;
2. процедури за възлагане на поръчки, чиито стойности са под праговете по т. 1, определени чрез случаен избор съгласно методиката по чл. 232, ал. 2.
(3) Контролът по ал. 1 обхваща проверка за съответствие на посоченото правно основание с мотивите в решението за откриване и доказателствата, представени от възложителя, и се провежда след публикуване на решението за откриване на процедурата в РОП.
(4) Агенцията по обществени поръчки изготвя становище за резултатите от контрола, което се публикува в РОП.
(5) Условията и редът за осъществяване на контрола по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.
Контрол върху някои изключения от приложното поле на закона
Чл. 234. (1) Контролът по чл. 229, ал. 1, т. 7 обхваща прилагането на изключенията по чл. 14, ал. 1, т. 5 – 8 при възлагане от публични възложители на договори, чиято стойност е равна или по-висока от стойностните прагове по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 2.
(2) За осъществяване на контрола възложителят, преди да сключи договора, изпраща мотиви относно причините, които налагат прилагане на изключението.
(3) С контрола по ал. 1 се проверява съответствието на посоченото правно основание с мотивите и доказателствата, представени от възложителя.
(4) За осъществения контрол по ал. 1 Агенцията по обществени поръчки предоставя становище за законосъобразност, което изпраща на възложителя.
(5) Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявление за възлагане на поръчка, когато сключи договор на основанията, подлежащи на контрол съгласно ал. 1.
(6) Когато е публикувано обявление за възлагане на поръчка и Агенцията по обществени поръчки е установила незаконосъобразно прилагане на основанията по ал. 1, становището се изпраща на Агенцията за държавна финансова инспекция.
(7) Условията и редът за осъществяване на контрола по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.
Контрол при изменение на договор за обществена поръчка