Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 66, от дата 23.8.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.36


Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № Н-18  от 8 август 2016 г.
за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства
Чл. 1. (1) С наредбата се определя методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства от категории М и N.
(2) Разходите по ал. 1 включват разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид (СО2), азотни оксиди (NOx), неметанови въглеводороди (NMHC) и прахови частици за целия експлоатационен период на пътните превозни средства.
Чл. 2. Разходите за целия експлоатационен период на пътните превозни средства, придобити чрез покупка, за потребление на енергия, както и за емисии на СО2, и на замърсители, посочени в таблица 2 от приложението, които са свързани с тяхната експлоатация, се представят в парично изражение и се изчисляват съгласно методиката, определена в чл. 3.
Чл. 3. (1) Оперативните разходи за потребление на енергия на пътното превозно средство за целия му експлоатационен период се изчисляват въз основа на следната методика:
1. разходът на гориво на километър за пътно превозно средство в съответствие с ал. 5 се изчислява в единици потребление на енергия на километър независимо от това, дали това става пряко, какъвто е случаят с автомобилите на електричество, или не; когато разходът на гориво е даден в други единици, те се преобразуват в потребление на енергия на километър, като се използват коефициентите на преобразуване, определени в таблица 1 от приложението, относно енергийното съдържание на различните горива;
2. използва се само една-единствена парична стойност за единица енергия; тя се равнява на по-ниския от разходите за единица енергия от бензин или дизелово гориво преди облагането с данъци, когато енергията е използвана като гориво за пътни превозни средства;
3. оперативните разходи за потребление на енергия на пътно превозно средство за целия му експлоатационен период се изчисляват, като се умножи пълният пробег, при необходимост, като се отчита направеният до този момент пробег, в съответствие с ал. 6 по потреблението на енергия на километър в съответствие с т. 1 и по разходите за единица енергия в съответствие с т. 2.
(2) Оперативните разходи за емисиите на CO2 на пътно превозно средство за целия му експлоатационен период се изчисляват, като се умножи пълният пробег, при необходимост, като се отчита направеният до този момент пробег, в съответствие с ал. 6 по емисиите на CO2 в килограми на километър в съответствие с ал. 5 и по разходите на килограм в съответствие с границите, определени в таблица 2 от приложението.
(3) Оперативните разходи за емисиите на замърсители, изброени в таблица 2 от приложението, на пътно превозно средство за целия му експлоатационен период се изчисляват чрез събиране на оперативните разходи през целия му експлоатационен период за емисиите на NOx, NMHC и прахови частици. Оперативните разходи за емисиите на всеки един замърсител за целия експлоатационен период на пътно превозно средство се изчисляват, като се умножи пълният пробег, при необходимост, като се отчита направеният до този момент пробег, в съответствие с ал. 6 по емисиите в грамове на километър в съответствие с ал. 5 и по съответните разходи на грам. Разходите се вземат от средните стойности за Европейския съюз, определени в таблица 2 от приложението. При изчисляване на оперативните разходи за емисиите на NMHC за пътните превозни средства от категории M3 и N3 и за пътните превозни средства от категории М1, М2, N1 и N2 с референтна маса, надвишаваща 2610 kg, за емисиите в грамове, се вземат данните за емисиите на ТНС, определени съгласно процедурите по ал. 5.
(4) По-високи разходи от тези, изчислени в съответствие с ал. 2 и 3, могат да се прилагат при условие, че тези разходи не надвишават съответните стойности, определени в таблица 2 от приложението, умножени по 2.
(5) Разходът на гориво, както и емисиите на CO2, и на замърсителите, посочени в таблица 2 от приложението, на километър, свързани с експлоатацията на пътното превозно средство, се определят въз основа на стандартизирани за Европейския съюз процедури за изпитване на пътните превозни средства, за които такива процедури са утвърдени в законодателството на Европейския съюз за одобряване на типа. За пътни превозни средства, за които не са предвидени стандартизирани за Европейския съюз процедури за изпитване, сравнимостта между различните оферти се постига чрез използване на общопризнати процедури за изпитване, на резултатите от изпитвания, извършени за компетентните органи, или на информация, предоставена от производителя.
(6) Пълният пробег на пътното превозно средство, ако не е посочено друго, се взема от таблица 3 от приложението.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Експлоатационен период“ е част от жизнения цикъл, така както е определен в § 2, т. 11 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, и включва стадиите употреба и поддръжка на пътното превозно средство през целия му период на съществуване.
2. „Пълен пробег“ е пробегът за целия експлоатационен период на съответното пътно превозно средство.
§ 2. С тази наредба се въвеждат изисквания на Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (OB, L 120, 15.05.2009 г.).
Заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 71, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.
§ 4. Наредба № Н-3 от 2011 г. за определяне на методиката за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен период на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 26 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2011 г.) се отменя.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
За министър:  Валери Борисов
Приложение към чл. 2
Данни за изчисляване на оперативните разходи за целия експлоатационен период на пътните превозни средства
Таблица 1: Енергийно съдържание на горивата за двигатели с вътрешно горене

Гориво
Енергийно
съдържание
Дизел
36 MJ/l
Бензин
32 MJ/l
Природен газ/биогаз
33 – 38 MJ/Nm3
Втечнен нефтен газ (ВНГ)
24 MJ/l
Етанол
21 MJ/l
Биодизел
33 MJ/l
Емулсионни горива
32 MJ/l
Водород
11 MJ/l

 
Таблица 2: Разходи за емисии в автомобилния транспорт (по цени от 2007 г.)

CO2
NOx
NMHC
Прахови частици
0,03 – 0,04 EUR/kg
0,0044 EUR/g
0,001 EUR/g
0,087 EUR/g

 
Таблица 3: Пробег за целия експлоатационен период на пътните превозни средства

Категория на пътното превозно средство (съгласно чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата)
Пробег за целия експлоатационен период
Леки автомобили (М1)
200 000 km
Лекотоварни пътни превозни средства (N1)
250 000 km
Тежкотоварни пътни превозни средства (N2, N3)
1 000 000 km
Автобуси (М2, М3)
800 000 km

 
6752