Министерство на земеделието и храните
брой: 100, от дата 18.12.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.46


Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2015 г.
за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.).
Чл. 2. (1) Прилагането на подхода ВОМР се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за ВОМР, основани на характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация.
(2) Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ получава подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез ПРСР 2014 – 2020 г. и може да получи подкрепа и от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез:
1. Оперативна програма „Околна среда“ за периода 2014 – 2020 г. (ОПОС 2014 – 2020 г.);
2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014 – 2020 г. (ОПРЧР);
3. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014 – 2020 г. (ОПИК);
4. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода 2014 – 2020 г. (ОПНОИР);
5. Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. (ПМДР).
Чл. 3. Финансовата помощ, предоставяна по тази наредба, е безвъзмездна и е предназначена за дейности, които допринасят за постигане на целите на подхода ВОМР:
1. насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;
2. интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;
3. фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;
4. насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;
5. повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство на аквакултури;
6. подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията на населението.
Чл. 4. (1) Стратегията за ВОМР допринася и за постигане на специфичните за всяка програма цели, а именно:
1. за ЕЗФРСР:
а) развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;
б) развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес;
в) развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията като основа за териториално развитие;
г) развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер;
2. за ОПИК:
а) инвестиции за повишаване на капацитета на малките и средните предприятия (МСП) за пазарно развитие, производителността на труда и намаляване на енергоемкостта и ресурсоемкостта на производството на тези територии;
б) насърчаване на иновационната активност, разработването и внедряването на иновации от и на тези територии, както и насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и иновации;
в) подобряване на достъпа до финансиране на МСП и насърчаване създаването на нови устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му;
3. за ПМДР:
а) добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на младите хора и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури;
б) подпомагане на диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него, ученето през целия живот и създаването на работни места в райони за рибарство и аквакултури;
в) подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменението на климата;
г) насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство;
д) засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности;
4. за ОПОС 2014 – 2020 г. – подобряване и поддържане на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000;
5. за ОПРЧР:
а) преодоляване на силно изразени негативни процеси в обхванатите територии по отношение на пазара на труда и социалното включване;
б) устойчива и качествена заетост за уязвими групи;
в) мобилност на работната сила, както и повишаване квалификацията на населението за по-голямо съответствие на уменията на търсещите работа с нуждите на бизнеса;
г) подобряване качеството на работните места и квалификацията и уменията на заетите;
д) подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени или в риск от социално изключване лица;
6. за ОПНОИР:
а) повишаване на качеството на училищното образование в малките населени места;
б) подобряване на достъпа до училищно образование в малките населени места;
в) намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на ранно/преждевременно напусналите училище.
(2) Подходът ВОМР се прилага при спазване на хоризонталните принципи на политиката за изпълнение на Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Чл. 5. (1) Подмярката се прилага на ниво община или обединение на съседни общини и/или съседни населени места – част от община/и, при следните условия:
1. територията, на която се предоставя подпомагане, е с непрекъснати граници:
2. територията по т. 1 е с население между 10 000 и 150 000 жители по данни от Нацио­налния статистически институт към 31 декември 2014 г., и
3. в територията, на която се предоставя подпомагане, задължително е включен селски район съгласно приложение № 1.
(2) Операциите в рамките на стратегии за ВОМР, финансирани от ЕЗФРСР, се изпълняват на територията на селските райони.
(3) Операциите в рамките на стратегии за ВОМР, финансирани от ЕСФ и ЕФРР, се изпълняват на територията на селски райони, рибарски райони и други територии със специфични характеристики в зависимост от условията за допустимост на оперативните програми, включени в подхода.
(4) Териториите със специфични характеристики са определени в Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г., одобрена с Протокол № 47.61 на Министерския съвет от 19 декември 2012 г., и са посочени в приложение № 2.
(5) Териториите, на които са допустими операции, финансирани от ЕФМДР, се определят съгласно критериите за избор на потенциални рибарски райони за подкрепа на ВОМР, посочени в ПМДР.
(6) Подходът не се прилага в рамките на градовете, подпомагани по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ от Оперативна програма „Региони в растеж“ за периода 2014 – 2020 г., с изключение на случаите по ал. 7.
(7) Териториите на градовете по ал. 6, попадащи на територията на селски район, са допустими за подпомагане по ВОМР като част от територия на местна инициативна група (МИГ) само от ЕЗФРСР.
Чл. 6. (1) За една територия се одобрява една стратегия за ВОМР, подкрепена от повече от един фонд, като включването на мерки, финансирани от ЕЗФРСР в нея, е задължително.
(2) За една територия се одобрява една местна инициативна група (МИГ) или една местна инициативна рибарска група (МИРГ), която изготвя и изпълнява една стратегия за ВОМР, подкрепена от повече от един фонд и включваща финансиране едновременно от ЕЗФРСР и ЕФМДР.
(3) В случаите по ал. 2, когато в стратегия­та за ВОМР публичният принос от ЕЗФРСР е с по-голям размер от ЕФМДР, ЕЗФРСР се определя за водещ фонд, а получателят е МИГ.
(4) В случаите по ал. 2, когато ЕФМДР е с по-голям публичен принос от ЕЗФРСР в стратегията на ВОМР, ЕФМДР се определя за водещ фонд, а получателят е МИРГ.
(5) Създаване и одобрение на МИГ и МИРГ и одобрение на повече от една стратегия за ВОМР на една територия се допуска, когато:
1. в стратегията за ВОМР на МИГ няма принос от ЕФМДР;
2. стратегията за ВОМР на МИРГ се финансира само от ЕФМДР, и
3. не се допуска финансиране на едни и същи дейности.
Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОДЕНО ОТ  ОБ­ЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“
Раздел I
Финансови условия
Чл. 7. Максималният размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР се определя в акт на Министерския съвет за условията и реда за осъществяване на координация между управляващите органи на програмите във връзка с изпълнението на подхода ВОМР.
Чл. 8. Максималният размер на допустимите разходи за проект към стратегия за ВОМР е в размер:
1. до левовата равностойност на 200 000 евро за проекти, финансирани със средства от ПРСР 2014 – 2020 г., от ПМДР, от ОПРЧР и от ОПНОИР;
2. определен в насоките за кандидатстване на УО на ОПОС 2014 – 2020 г.;
3. определен в обявата на МИГ/МИРГ след одобрение на Управляващия орган (УО) на ОПИК за проекти, финансирани от ОПИК.
Чл. 9. (1) Интензитетът на помощта се определя в стратегията за ВОМР в размер до 100 на сто в зависимост от получателя и от конкретната дейност, за която се предоставя финансиране, както и от приложимия режим на държавна помощ.
(2) Интензитетът на помощта за мярка от стратегията за ВОМР, финансирана от ЕЗФРСР:
1. която е включена в ПРСР 2014 – 2020 г. или е част от Регламент (EC) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347/487 от 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1305/2013“, не може да надвишава определения интензитет за съответната мярка в регламента;
2. която не е включена в ПРСР 2014 – 2020 г. и не е част от Регламент (EC) № 1305/2013, е в размер на:
а) до 100 на сто – когато получател е публично лице и проектът не генерира приход;
б) до 70 на сто – когато получател е публично лице и проектът генерира приход;
в) до 60 на сто – когато получател е частно лице;
г) до 70 на сто – когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза.
(3) Интензитет на помощта за проект, финансиран от фонд, различен от ЕЗФРСР, се определя в съответната програма.
Чл. 10. (1) За мярка от стратегия за ВОМР, включена в ПРСР 2014 – 2020 г., се прилагат условията за държавна помощ за съответната мярка в ПРСР 2014 – 2020 г.
(2) За мярка от стратегия за ВОМР, финансирана от ЕЗФРСР, която не е включена в ПРСР 2014 – 2020 г., се прилагат правилата за държавна помощ, определени в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.).
(3) При изпълнение на проект, финансиран от ЕЗФРСР, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се прилагат чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Чл. 11. (1) Финансова помощ се предоставя за проекти към стратегия за ВОМР, изпълнявана от МИГ, одобрена при условията и по реда на тази наредба.
(2) Условията и редът за предоставяне на финансова помощ за изпълнение на проекти към стратегия за ВОМР на МИРГ се уреждат с насоки за кандидатстване на УО на ПМДР.
Раздел II
Изисквания към местните инициативни групи
Чл. 12. (1) Местната инициативна група е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което представлява публично-частно партньорство и:
1. има колективен върховен орган, чиито членове задължително са общината/ите от територията на действие на МИГ; членове на колективния върховен орган могат да бъдат:
а) физически лица, които са с постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ, или юридически лица със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ;
б) клон на юридическо лице, ако клонът е регистриран на територията на действие на МИГ най-малко 5 години преди подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ;
2. има колективен управителен орган в състав не по-малко от 5 лица, които имат постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ, когато са физически лица, или имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ, когато са юридически лица;
3. съдържа в наименованието си обозначението „Местна инициативна група“, или съкратено МИГ, и наименованието на общината/ите, на територията на действие на МИГ;
4. има седалище и адрес на управление на територията на селския район в рамките на територията, на която МИГ осъществява дейността си;
5. има дял на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган и в колективния управителен орган на сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
6. включва в колективните си органи представители на различни заинтересовани страни от местната общност, идентифицирани в анализа на стратегията за ВОМР.
(2) Община/и от територията или от част от територията на действие на МИГ не може/могат да членува/т в колективния върховен или колективния управителен орган на друга регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел МИГ на същата територия.
(3) Местната инициативна група, член на колективния управителен орган и представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ, включително и когато член е юридическо лице, трябва да отговаря на следните условия:
1. не е в производство по ликвидация и не e обявен в несъстоятелност;
2. той или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по служба, измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или друга незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на Европейския съюз;
3. той или лицата с правомощия за представителство и вземане на решения или контрол спрямо тях не са наказани по административен ред за правонарушение при упражняване на професионалната си дейност;
4. няма задължения, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. не е в конфликт на интереси по смисъла на член 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012“, включително и:
а) с лица, които и/или при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководител на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), УО на някой от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), включен в стратегията за ВОМР, или със служители на ръководна длъжност в УО на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР;
б) с лице, работещо на трудово или по служебно правоотношение в ДФЗ – РА, УО на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР до една година от прекратяване на правоотношението, с лице, което е съдружник, притежава дялове или акции или е управител или член на орган на управление или контрол в МИГ или член на колективния управителен орган на МИГ и което е било на трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции в ДФЗ – РА, УО на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР до една година от прекратяване на правоот­ношението;
в) не е лице и не се представлява от лице, работещо на трудово или по служебно правоотношение в ДФЗ – РА, УО на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР – за срок до една година от прекратяване на правоотношението;
г) когато лице, предоставящо консултантски услуги на кандидата, попада в случаите по букви „а“ – „в“;
6. не е представил умишлено невярна информация с цел получаване на финансова помощ или не е представил изискана информация по тази процедура;
7. няма ликвидни и изискуеми задължения към ДФЗ – РА и/или УО на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР;
8. не е включен в Централната база данни на отстраняванията по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;
9. не е представял неверни сведения с цел да получи финансовата помощ и не е пропуснал да предостави информация по мярка 19 ВОМР през настоящата и предходната календарна година.
(4) Членовете на контролния орган на МИГ трябва да отговарят на условията на ал. 3, т. 2, 3 и 5.
(5) Членовете на колективния управителен орган и представляващите членовете на колективния управителен орган на МИГ, когато същите са юридически лица, както и членовете на контролния орган не могат да са свързани лица помежду си по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
(6) Алинея 1, т. 1, буква „а“ не се прилага по отношение на община, член на МИГ, когато:
1. е включена в приложение № 1 и има седалище в съответния областен град;
2. в територията на МИГ са включени населените места на общината, без града, център на общината, в строителните му граници, посочени в приложение № 2.
Чл. 13. (1) Местната инициативна група осигурява за срока на изпълнение на стратегията за ВОМР:
1. самостоятелен офис;
2. служители на пълен работен ден за позициите изпълнителен директор и експерт по прилагане на стратегията за ВОМР;
3. офисоборудване за осъществяване на дейността, в това число принтер, оборудвани работни места и компютри, съответстващи на броя на осигурените служители.
(2) Правомощията на изпълнителния директор се определят в устава на МИГ и в трудовия му договор.
(3) Изпълнителният директор трябва да има:
1.завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;
2.професионален стаж най-малко 5 години;
3.управленски опит най-малко две години;
4.опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори.
(4) Експертът по прилагане на стратегията за ВОМР трябва да има:
1. завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;
2.професионален стаж най-малко две го­дини.
(5) При необходимост МИГ може да наеме на трудов договор и други служители за изпълнение на стратегията, извън посочените в ал. 1, т. 2, които трябва да отговарят на изискванията на ал. 4 и 7.
(6) При наемане на служител по реда на ал. 5 на длъжност „счетоводител“ се прилагат изискванията на чл. 18 от Закона за счетоводството, без да се изисква изпълнение на условията по ал. 4.
(7) Служителите на МИГ не могат да са членове на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и да са свързани лица с членовете на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
Раздел III
Изисквания към стратегиите за ВОМР
Чл. 14. (1) Стратегия за ВОМР се разработва по образец съгласно приложение № 3 за период до 31 декември 2020 г.
(2) Проектът на стратегия за ВОМР се одобрява от колективния върховен орган на МИГ след публично проведени консултации, обсъждания, информационни срещи и други със заинтересованите страни, като поканата за събитието се публикува на интернет страницата на МИГ.
(3) При съгласуване на проекта на стратегия за ВОМР задължително се провежда обществено обсъждане.
Чл. 15. (1) В стратегията за ВОМР МИГ може да включи мерки, които:
1. са избрани в ПРСР 2014 – 2020 г.;
2. не са включени в ПРСР 2014 – 2020 г., но са част от Регламент (EC) № 1305/2013;
3. са извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстват на целите на регламента;
4. са определени в програмите, посочени в чл. 2, ал. 2.
(2) Всяка мярка в стратегия за ВОМР съдържа описание на целите и обхвата на мярката, допустимите получатели, допустимите дейности и разходи, определените финансови параметри за проектите, интензитет на финансовата помощ, размер на финансовата помощ, критериите за оценка на проектите и тяхната тежест.
(3) При избор на мерки, включени в ПРСР 2014 – 2020 г., МИГ може да определи условия, различни от програмата, но отговарящи на условията на Регламент (EC) № 1305/2013.
(4) При избор на мерки, включени в Регламент (EC) № 1305/2013, които не са част от ПРСР 2014 – 2020 г., мерките от стратегията трябва да съответстват на приложимите условия на регламента.
(5) При избор на мярка извън обхвата на Регламент (EC) № 1305/2013 мярката трябва да допринася за постигането на приоритетите на ПРСР 2014 – 2020 г. и на стратегията за ВОМР.
(6) За мерки от стратегията за ВОМР, които са мерки/операции, финансирани от оперативните програми, се прилагат условия, определени от съответния УО.
Чл. 16. (1) Мерките в стратегия за ВОМР се разработват при спазване на установената липса на припокриване и координация по всички програми, финансирани със средства на ЕС.
(2) Със средства от ОПИК не се допуска финансиране на проекти, изпълнявани от микропредприятия в рамките на селски райони и от предприятия, които не са допустими съгласно координацията на ОПИК с другите програми, финансирани със средства на ЕС.
(3) В стратегия за ВОМР не се избират мерки, финансирани от ЕЗФРСР, предвиждащи фиксирани плащания, и мерки, свързани със схеми за плащания на площ, в т. ч. подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, 6.2 „Стартова помощ за неземеделски дейности“ и 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ на мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
Раздел IV
Получатели, дейности и разходи, за които се предоставя финансова помощ по стратегиите за ВОМР
Чл. 17. Във всяка мярка от стратегия за ВОМР се определят допустимите получатели, дейности и разходи, за които се предоставя финансова помощ, в съответствие с чл. 15 и 16.
Чл. 18. (1) Кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.
(2) Изискването за седалище и адрес на управление не се прилага по отношение на община:
1. включена в приложение № 1, която има седалище в съответния областен град;
2. когато в територията на МИГ са включени населените места на общината, без града, център на общината, в строителните му граници, посочени в приложение № 2;
3. когато в обхвата на стратегията за ВОМР е включена част от територията й.
(3) Не е допустим получател на финансова помощ клон на юридическо лице или на едноличен търговец, ако юридическото лице или едноличният търговец, открил клона, не отговаря на изискванията на ал. 1 и 2.
(4) Кандидатът/получателят на помощта  и/или негов законен или упълномощен представител трябва да отговаря на следните условия:
1. не e обявен в несъстоятелност и не е в производство по ликвидация;
2. той или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по служба, измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или друга незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на Европейския съюз;
3. той или лицата с правомощия за представителство и вземане на решения или контрол спрямо тях не са наказани по административен ред за правонарушение при упражняване на професионалната си дейност;
4. няма задължения, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. не е в конфликт на интереси по смисъла на член 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, включително и:
а) с лица, които и/или при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководител на ДФЗ – РА, УО на някой от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), включен в стратегията за ВОМР, или със служители на ръководна длъжност в УО на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР;
б) с лице, работещо на трудово или по служебно правоотношение в ДФЗ – РА, УО на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР до една година от прекратяване на правоотношението, с лице, което е съдружник, притежава дялове или акции или е управител или член на орган на управление или контрол в МИГ или член на колективния управителен орган на МИГ и което е било на трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции в ДФЗ – РА, УО на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР до една година от прекратяване на правоотношението;
в) не е лице и не се представлява от лице, работещо на трудово или по служебно правоотношение в ДФЗ – РА, УО на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР до една година от прекратяване на правоотношението;
г) когато лице, предоставящо консултантски услуги на кандидата, попада в случаите по букви „а“ – „в“;
6. не е представил умишлено невярна информация с цел получаване на финансова помощ или не е представил изискана информация по тази процедура;
7. няма ликвидни и изискуеми задължения към ДФЗ – РА и/или УО на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР;
8. не е включен в Централната база данни на отстраняванията по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;
9. не е представял неверни сведения с цел да получи подпомагане и не е пропуснал да предостави информация по мярка 19 ВОМР през настоящата и предходната календарна година;
10. други, определени в насоките за кандидатстване по съответната програма по чл. 2, ал. 2.
(5) Алинея 4, т. 1 не се прилага, когато кандидат/получател е физическо лице или община.
Чл. 19. (1) Местната инициативна група е допустим получател на финансова помощ, ако е предвидена в мярка от стратегията за ВОМР.
(2) Местната инициативна група не е допустим получател на финансова помощ по мярка от стратегията за ВОМР, финансирана от ОПРЧР.
(3) Местната инициативна група е допустим получател на финансова помощ от стратегията за ВОМР за дейности по мярка „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, ако мярката е избрана в стратегията.
(4) Максималният размер на финансовата помощ за МИГ за мерки, финансирани от ЕЗФРСР, е в размер до 10 на сто от бюджета в стратегията за ВОМР от ЕЗФРСР.
(5) Местната инициативна група е допустим получател на финансова помощ, ако:
1. проектът, за който кандидатства за финансиране, е в обществена полза,
2. никой от членовете на колективния върховен орган и на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта, и
3. не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура; това изискване не се прилага, когато МИГ е кандидат по ОПОС 2014 – 2020 г.
Чл. 20. (1) Допустими разходи по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са:
1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013;
2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;
3. определени в Постановление № 119 от 2014 г. на Министерския съвет за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 44 от 2014 г.; изм., бр. 52, 76 и 101 от 2014 г.) и в насоките за кандидатстване за ОПОС 2014 – 2020 г., ОПРЧР, ОПИК,  ОПНОИР и ПМДР, когато в стратегия за ВОМР се предвижда финансиране на дейности по повече от един фонд.
(2) Разходи по ал. 1, т. 1 и 2 за изпълнение на проекти, финансирани от ЕЗФРСР, се възстановяват до 31 декември 2023 г.
(3) Опростени разходи може да се прилагат, когато са предвидени за използване от съответните мерки по програмите, включени в подхода ВОМР.
Чл. 21. (1) Не е допустимо финансиране на разходи за инвестиция или дейност, получила финансиране от ЕСИФ, чрез стратегия за ВОМР.
(2) От стратегията за ВОМР не са допустими за финансиране от ЕЗФРСР разходи:
1. за лихви по дългове;
2. за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция;
3. за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия;
4. за обикновена подмяна и поддръжка;
5. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;
6. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно плащане за същия актив;
7. за режийни разходи;
8. за застраховки;
9. за закупуване на оборудване втора употреба;
10. извършени преди 1 януари 2014 г.;
11. за принос в натура;
12. за инвестиции в селското стопанство –  закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
13. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;
14. извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.;
15. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди посещение на място от МИГ;
16. заявени за финансиране, когато надвишават определените по реда на чл. 22, ал. 4 референтни разходи;
17. определени в мерките от ПРСР 2014 –  2020 г., извън посочените в т. 1 – 15.
(3) От стратегиите за ВОМР са недопустими за финансиране разходи, определени в Постановление № 119 от 2014 г. на Министерския съвет за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014 – 2020 г. и в насоките на съответните УО по отношение на разходите, финансирани от ОПОС 2014 – 2020 г., ОПРЧР, ОПИК, ОПНОИР и ПМДР за съответните опера­ции/мерки, избрани в стратегията за ВОМР.
Раздел V
Изисквания при възлагане на дейности по проектите на получатели на финансова помощ от стратегиите за ВОМР, финансирани от ЕЗФРСР
Чл. 22. (1) Получател на финансова помощ, който е възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, възлага изпълнението на дейности по проекта при спазване на съответната процедура.
(2) Когато получателят на финансова помощ не е възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, за установяване на допустимостта и основателността на разходи, финансирани от ЕЗФРСР, включително и за разходите, извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, се изисква сключване на предварителен или окончателен договор с избрания изпълнител/доставчик. Договорът съдържа описание на услугата/доставката, марка, модел, цена в левове или евро, срок и начин за доставка и описание на ДДС и се сключва при спазване на следните условия:
1. за разходи, чиято стойност е повече от левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС и за които към датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ не са определени референтни разходи по реда на ал. 4, получателят събира най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на оферента, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента;
2. за разходи, чиято стойност е по-малко от левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС, както и такива, за които към датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ са определени референтни разходи по реда на ал. 4, получателят представя най-малко една оферта в оригинал, която съдържа фирмата на оферента, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента;
3. оферентът по т. 1 и 2 трябва да отговаря на следните изисквания:
а) когато е местно лице – да е вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията или да е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а когато е чуждестранно лице – да е правосубектно съгласно националното си законодателство;
б) оферент на строително-монтажни работи, местно или чуждестранно лице, трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите и да притежава разрешение да извършва строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 на Закона за Камарата на строителите;
в) оферент на посадъчен материал трябва да има разрешение за производство и заготов­ка на посевен и посадъчен материал и/или удостоверение за регистрация като търговец на посевен и посадъчен материал в случаите, предвидени в Закона за посевния и посадъчния материал;
г) оферент за създаване на трайни насаждения за дървесни видове за производство на биоенергия трябва да е регистриран в регистъра по Наредба № 1 от 2008 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд (ДВ, бр. 8 от 2009 г.);
д) оферент може да бъде и Националната служба за съвети в земеделието, за която правилата се прилагат при съобразяване със статута.
(3) В случаите по ал. 2 кандидатът/получателят изпраща запитване за оферта по образец съгласно приложение № 4. Когато ползвателят не е избрал офертата с най-ниска цена, направеният избор се обосновава писмено.
(4) Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, се съгласува от министъра на земеделието и храните и се публикува на електронната страница на ДФЗ – РА, не по-късно от датата за обявяване на първия прием по мярка от стратегия за ВОМР.
Глава трета
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОС­ТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“
Раздел I
Обявяване и прием на заявления за одобрение на МИГ и на стратегии за ВОМР
Чл. 23. (1) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него лице издава заповед за утвърждаване на покана за подбор на МИГ и на стратегии за ВОМР и на МИРГ за стратегии по чл. 6, ал. 4, която съдържа:
1. начален и краен срок за прием на заявления;
2. адрес, на който се приемат заявленията;
3. програма/и, от която се предоставя финансиране;
4. бюджет за съответния период на прием на всяка от програмите, предоставящи финансиране;
5. критерии за оценка и тяхната тежест на стратегии за ВОМР на МИГ;
6. критерии за избор и тяхната тежест на стратегии за ВОМР на МИРГ по чл. 6, ал. 4.
(2) Поканата се публикува в най-малко един национален ежедневник и на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните, на програмите по ал. 1, т. 3, както и на Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на ЕСИФ и в Информационната система за управление и наблюдение на ЕСИФ (ИСУН).
Чл. 24. (1) Местната инициативна група подава заявление за предоставяне на финансова помощ съгласно приложение № 5 в срока, посочен в поканата, и прилага:
1. стратегия за ВОМР съгласно приложение № 3;
2. копие от устава или учредителния акт на МИГ;
3. копие от удостоверение от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за вписване на юридическото лице;
4. решение на общото събрание на МИГ за одобрение на стратегията за ВОМР;
5. решение или становище, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
6. декларация/и от председателя/ите на общинския/те съвет/и, че стратегията за ВОМР е разработена въз основа на местните потребности и потенциал и съответства на политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация;
7. удостоверение за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издадено от компетентния орган по приходите не по-рано от един месец преди датата на кандидатстване;
8. декларация от законния представител на МИГ, от членовете на колективния управителен орган и от представляващите по закон и пълномощие членове на колективния управителен орган на МИГ, когато същите са юридически лица, относно липсата на обстоятелства по чл. 12, ал. 3 и 5 съгласно приложение № 6;
9. декларация от членовете на контролния орган, ако такъв орган е предвиден в устава на МИГ, относно липсата на обстоятелства по чл. 12, ал. 4 и 5 съгласно приложение № 7;
10. списък на членовете на колективния върховен орган и на колективния управителен орган на МИГ, подписан от представляващия МИГ и съдържащ:
а) за юридическите лица: наименование на юридическото лице, седалище и адрес на управление, сектор и заинтересована страна, на които лицето е представител, две имена на представляващия лицето, телефон за контакт и електронен адрес;
б) за физическите лица: две имена, данни за постоянен адрес или месторабота, сектор и заинтересована страна, на които лицето е представител, телефон за контакт и електронен адрес;
11. удостоверения за постоянен адрес на физическите лица – членове на колективния върховен орган и на колективния управителен орган на МИГ, издадени от съответната община не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ, или документи, доказващи заетост на територията на действие на МИГ;
12. документи, доказващи принадлежност­та на членовете на органите на МИГ към съответния сектор, в това число заповеди, решения, пълномощни (за представляващите юридически лица), както и такива, които доказват принадлежността на физическите лица;
13. доказателства за консултиране на проекта на стратегия за ВОМР със заинтересованите страни и доказателства за представителност на заинтересованите страни: отделни списъци за участие в обучения, срещи, семинари, конференции и обществени обсъждания, съдържащи поне две имена на участника, данни за адресна регистрация или седалище и адрес на управление на юридическо лице, заинтересована страна, към която лицето се причислява, телефон за контакт и/или електронен адрес (ако е приложимо за електронен адрес) и подпис на участника;
14. списък на населението, което подкрепя стратегията за ВОМР, съдържащ поне две имена на лицето, данни за адресна регистрация, данни за контакт – телефон за контакт и/или електронен адрес (ако е приложимо за електронен адрес), и подпис на лицето;
15. писмено споразумение с лицата, посочени за позициите изпълнителен директор и експерт за последващо наемане по трудов договор, в случай на одобрение на заявлението за предоставяне на финансова помощ; когато МИГ предвижда да наеме и други служители, споразумение се представя за всяко лице поотделно;
16. документи, доказващи изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 3 за изпълнителния директор на МИГ, за експерта по прилагане на стратегията за ВОМР и служителите по чл. 13, ал. 5, както и документи за допълнителния им опит (когато е приложимо);
17. длъжностни характеристики за позициите „изпълнителен директор на МИГ“, „експерт по прилагане на стратегията за ВОМР“, както и за други позиции (когато е приложимо);
18. документ, удостоверяващ наличие на правно основание за предоставяне на помещение/я за офис, съдържащ описание на характеристиките на помещението/ята;
19. документи, удостоверяващи наличието на офисоборудване и техника (договор за наем, за покупко-продажба, за предоставяне на право на ползване и други) съгласно изискванията на чл. 13, ал. 1, т. 3;
20. документи, от които е видно, че общината/ите от територията или от част от територията на действие на МИГ не членува в друга регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел МИГ, в това число съдебно решение, постановено от съответния окръжен съд за вписване на обстоятелства или за прекратяване на юридическото лице и други (ако е приложимо);
21. декларация за съгласие да бъдат предоставяни данни от Националния статистически институт на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. съгласно приложение № 8;
22. документ, доказващ наличие на финансов ресурс за изпълнение на стратегията (ако е приложимо);
23. други документи, доказващи административен капацитет на кандидата (ако е приложимо).
(2) Местната инициативна рибарска група подава заявление съгласно насоките за кандидатстване по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ от ПМДР.
(3) Документите по ал. 1 се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“, и подпис от законния представител на МИГ и се подават в Министерството на земеделието и храните в срока, определен в поканата, в запечатан плик. Когато се представят заверени копия от документи, техните оригинали се осигуряват за преглед при поискване.
(4) Документите се представят в един екземпляр на хартиен носител с опис и последователно номериране на страниците и копие на оптичен носител (CD).
(5) Когато документите не са подписани от законния представител на МИГ, се представя от съответното упълномощено лице нотариално заверено пълномощно.
(6) Документите се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той трябва да бъде легализиран или с апостил.
(7) Заявлението за предоставяне на финансова помощ не се разглежда, ако е постъпило в Министерството на земеделието и храните след срока, определен в обявата. Срокът се смята за спазен, ако информацията и/или документите са депозирани в деловодството на Министерството на земеделието и храните в определения срок. Информация и/или документи, изпратени по пощата или по куриер, които не са получени в деловодството в посочения срок, се оставят без разглеждане.
Чл. 25. (1) Заявление за предоставяне на финансова помощ и приложените към него документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени в писмена форма до издаване на заповедта по чл. 35, ал. 1.
(2) Не се допуска оттегляне на заявление, когато МИГ е уведомена от комисията за избор за наличие на несъответствие и/или нередност в документите или когато МИГ е уведомена за намерението на Министерството на земеделието и храните да се извърши посещение на място, или когато при посещението на място се установи нередност по отношение на документите, засегнати от нередността. В този случай кандидатът се уведомява писмено за отказ на направеното искане за оттегляне.
(3) При оттегляне на заявлението по ал. 1, което не попада в обхвата на ал. 2, образуваното административно производство се прекратява, а кандидатът има право да подаде ново заявление, ако е обявен нов период на прием по подмярката или обявеният срок на прием не е изтекъл.
(4) Заявлението и приложените към него документи могат да бъдат коригирани по всяко време след подаването им в случай на очевидни грешки, признати от комисията за избор въз основа на цялостна преценка на конкретния случай и при условие, че кандидатът е действал добросъвестно.
Раздел ІІ
Комисия за избор
Чл. 26. (1) Подбор на стратегии за ВОМР се извършва от Комисия за избор, назначена със заповед на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице, в срок до 5 работни дни след изтичане на срока за подаване на заявления.
(2) В Комисията за избор се включват представители на Министерския съвет, Министерството на земеделието и храните, ДФЗ – РА, представители на УО на оперативните програми по чл. 2, ал. 2, т. 1 – 5, на УО на Оперативна програма „Региони в растеж“, външни експерти-оценители и наблюдатели.
(3) Комисията по ал. 1 е съставена от:
1. председател и заместник-председатели и секретари без право на глас;
2. нечетен брой редовни членове с право на глас;
3. резервни членове;
4. наблюдатели без право на глас.
(4) Председателят и заместник-председателите на комисията са служители от Централното координационно звено на Министерския съвет.
(5) Председателят на комисията ръководи организационно и методически работата на комисията, координира процеса на оценка и осигурява безпристрастност и прозрачност на процеса. В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от някой от заместник-председателите, като това обстоятелство се отбелязва в доклада на комисията.
(6) Секретарите са служители от Министерството на земеделието и храните, които подпомагат председателя в дейността му, изпълняват всички административни дейности, свързани с оценителния процес, и осигуряват техническата обезпеченост на дейността на комисията.
(7) Всеки УО на програмите по чл. 2, ал. 2, т. 1 – 5, ДФЗ – РА и УО на Оперативна програма „Региони в растеж“ определя по двама редовни и най-малко по двама резервни членове на комисията, които са служители на съответното ведомство или външни експерти-оценители. Министерството на земеделието и храните определя най-малко по двама редовни и резервни членове, от които най-малко половината са външни експерти.
(8) Наблюдателите са представители на социално-икономическите партньори и гарантират обективна и прозрачна оценка на стратегиите за ВОМР. Всеки УО може да представи до двама наблюдатели в Комисията за избор.
(9) В Комисията за избор не може да участва лице, което:
1. е в положение на конфликт на интереси с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на финансова помощ по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;
2. има частен интерес от отпускането на финансова помощ по конкретната процедура по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
3. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат по процедурата;
4. е в йерархическа зависимост с председателя, заместник-председателя, секретаря или друг член на комисията;
5. попада в хипотезите на чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
6. ще участва пряко или косвено в процеса на наблюдение, изпълнение или мониторинг на стратегия за ВОМР.
(10) Лицата по ал. 3, т. 1, 2 и 3 подписват декларация за поверителност и липса на обстоятелства по ал. 9 на първото заседание на Комисията за избор.
(11) При възникване на обстоятелство по ал. 9 и по чл. 27, ал. 1 в хода на оценяването лицата по ал. 3 незабавно писмено информират председателя и лицето, издало заповедта за назначаване на комисията.
(12) Председателят на комисията отстранява от оценителния процес член на Комисията за избор, декларирал наличие на пречка по ал. 9. Редовният член се замества от резервния представител до определяне на нов редовен член, като в този случай заповедта за назначаване на комисията не се изменя, а обстоятелството се посочва в доклада на комисията.
(13) Лицата по ал. 3, т. 4 подписват декларация за поверителност на първото заседание на Комисията за избор.
Чл. 27. (1) Външен експерт-оценител може да бъде физическо лице, което не е:
1. осъждано с влязла в сила присъда за престъпление по служба, измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и на Съюза;
2. участвало в изготвянето на стратегия за ВОМР в програмния период 2014 – 2020 г. или в процеса на популяризирането й и/или участвало в изпълнението на дейности съгласно Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 59 от 2015 г.), включително и като представител на юридическо лице;
3. било оценител на проекти при прилагането на стратегии за местно развитие през програмния период 2007 – 2013 г. или е участвало в дейности в рамките на изпълнението на мярка 431-1 „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;
4. член на орган на МИГ, служител на МИГ или е било член на орган на МИГ или служител в МИГ най-малко една година преди назначаването му за член на Комисията за избор.
(2) Външен експерт-оценител, член на Комисията за избор, не може да участва в оценка на проекти от МИГ след одобрение на стратегията за ВОМР или да участва в изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“, включително и като представител на юридическо лице.
(3) Външният експерт-оценител представя декларация за липса и недопускане на обстоятелства по ал. 1 и 2 на първото заседание на Комисията за избор.
Чл. 28. (1) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него лице одобрява външни експерти-оценители, определени от УО на ПРСР 2014 – 2020 г., след подбор по документи и практически изпит по ред, определен със заповед на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице.
(2) Министерството на земеделието и храните публикува покана за избор на външни експерти-оценители от ПРСР 2014 – 2020 г. на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на ПРСР.
(3) Поканата съдържа:
1. минималните и специфичните изисквания към кандидатите;
2. необходими документи;
3. началния и крайния срок за прием на заявления;
4. адреса, на който се приемат заявленията;
5. начина на определяне на възнаграждението;
6. начина на провеждане на практическия изпит.
(4) Външен експерт-оценител, определен от УО на ПРСР 2014 – 2020 г., може да бъде физическо лице, което:
1. притежава висше образование, най-малко степен „магистър“;
2. притежава не по-малко от 5 години професионален опит;
3. познава добре ПРСР 2014 – 2020 г. и приложимото европейско и национално право;
4. притежава опит в разработване, прилагане или оценка на стратегически документи;
5. притежава компютърна грамотност – MS офис.
(5) Проверката за допустимост на кандидатите се извършва от УО на ПРСР 2014 – 2020 г. Лицата, преминали успешно подбора по документи, се явяват на практически изпит, който се провежда от комисия, назначена от министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице.
(6) Комисията класира кандидатите за включване в списъка с външни експерти-оценители от ПРСР 2014 – 2020 г. и прави предложение до министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице за одобрение.
(7) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него лице издава заповед за одобрение или отхвърляне на кандидатите, участвали в процедурата за избор на външни експерти-оценители.
Раздел ІІІ
Избор на местни инициативни групи и на стратегии за Водено от общностите местно развитие
Чл. 29. (1) Комисията за избор извършва проверка за административно съответствие и допустимост и техническа оценка по критерии, определени в приложение № 9 за стратегии по чл. 6, ал. 3, и по критериите, публикувани в поканата за стратегиите по чл. 6, ал. 4, в срок до два месеца от назначаването й.
(2) Когато в процеса на обработка на документи и/или информация Комисията за избор установи необходимост от предоставяне на становище и/или информация, срокът за произнасяне по ал. 1 се смята за удължен с периода от датата на изпращането до датата на получаването на становището и/или информация.
Чл. 30. (1) Всяко заявление за предоставяне на финансова помощ се проверява за административно съответствие и допустимост от всички членове на Комисията за избор с право на глас.
(2) При установена неяснота или неточност на представените документи председателят на Комисията за избор уведомява писмено МИГ, която в срок до 10 работни дни от датата на уведомяването може да представи допълнителна информация и/или документи.
(3) По реда на ал. 2 Комисията за избор има право да поиска доказване на определени факти и/или обстоятелства с документи, различни от посочените в чл. 24, ал. 1. Наличие или липса на факти и/или обстоятелства се доказва с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за фактите или обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация във всички останали случаи.
(4) По реда на ал. 2 и 3 не може да се изисква или представя документ по чл. 24, ал. 1, който не е бил представен със заявлението за одобрение.
(5) Когато МИГ не отстрани установената неяснота или неточности или не представи документи в срока по ал. 2, както и при несъответствие с изискванията за административно съответствие и/или допустимост, комисията прави предложение за отхвърляне на заявлението за одобрение. Срокът по ал. 2 се смята за спазен, ако информацията и/или документите са депозирани в деловодството на Министерството на земеделието и храните в определения срок. Информация и/или документи, изпратени по пощата или по куриер, които не са получени в деловодството в посочения срок, се оставят без разглеждане.
(6) Документите се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“, и подпис на законния представител на лицето. Когато се представят заверени копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед при поискване.
(7) Когато документите не са подписани от законния представител на лицето, се представя от съответното упълномощено лице нотариално заверено пълномощно.
(8) Документите се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той трябва да бъде легализиран или с апостил.
(9) Документите се представят с опис и последователно номериране на страниците, съдържащи се в приложението.
(10) Комисията съставя списъци на заявленията, преминали успешно проверката за административно съответствие и допустимост, и на недопуснатите заявления за одобрение, които се подписват от всички нейни членове, и изготвя доклад до ръководителя на УО на ПРСР 2014 – 2020 г.
(11) Ръководителят на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. издава индивидуална мотивирана заповед за отхвърляне на всяко заявление, включено в списъка с недопуснатите кандидати.
(12) Заповедта по ал. 11 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 31. (1) Заявленията, преминали проверката за административно съответствие и допустимост, се допускат до техническа оценка.
(2) Техническа оценка се извършва от най-малко четирима членове на комисията, определени чрез жребий, от които един е представител на УО на програма, по която кандидатства съответната стратегия, и поне двама са външни експерти-оценители. Жребият се провежда в присъствието на не по-малко от половината членове на комисията.
(3) Общата оценка за всяко заявление се формира като средноаритметично от сбора на оценките на членовете на комисията по ал. 2.
(4) При разлика с повече от 10 точки в оценките на членовете на комисията за избор по ал. 2 се извършва оценка от други четирима членове на комисията, определени чрез жребий при условията и по реда на ал. 2.
(5) В случая по ал. 4 общата оценка на заявлението се формира като средноаритметично от сбора на всички оценки, поставени от членовете на комисията по ал. 2 и 4.
Чл. 32. (1) Комисията за избор предлага на ръководителя на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. или оправомощено от него лице за отхвърляне подадено от МИГ заявление, получило:
1. по-малко от 21 точки за качество на стратегията, или
2. обща оценка, по-малка от 51 точки.
(2) За потвърждаване на достоверността на посочените в заявлението данни по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 3 УО на ПРСР 2014 – 2020 г. извършва посещение на място на МИГ, чието заявление е получило 51 и повече точки на техническата оценка, от които не по-малко от 21 точки за качество на стратегията.
(3) Констатациите от извършеното посещение на място се отразяват в протокол, подписан от представляващия МИГ и от лицата, извършили посещението, и се предоставят на председателя на Комисията за избор.
(4) Комисията по реда на чл. 34, ал. 6 предлага на ръководителя на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. да:
1. одобри заявлението след потвърждаване на достоверността на посочените данни и обстоятелства;
2. отхвърли заявлението, ако в резултат от извършеното посещение е констатирано несъответствие със заявените данни и обстоятелства в заявлението за предоставяне на финансова помощ.
Чл. 33. Комисията за избор определя водещ фонд за финансиране на разходи за популяризиране и на текущи разходи на участващите в класирането заявления съгласно чл. 6, ал. 3 и 4 за всяка стратегия за ВОМР.
Чл. 34. (1) Комисията за избор класира заявленията в низходящ ред според общия брой получени точки.
(2) За одобряване се предлагат само заявления, за които има наличен бюджет по всички фондове, включени в тях.
(3) Когато сумата на исканата финансова помощ от предложените за разглеждане заявления надхвърля бюджета на който и да е от фондовете, избран в стратегията, заявленията, класирани по реда на ал. 1, се подреждат в низходящ ред до размера на наличния бюджет.
(4) За класираните заявления с еднакъв брой точки, за някое от които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране в низходящ ред въз основа на броя на населението на територията, обхваната от стратегията за ВОМР, по данни на Националния статистически институт към 31 декември 2014 г. Ако за класираното по този ред заявление не е наличен достатъчен бюджет по всички фондове, комисията класира следващото заявление, за което са изпълнени изискванията на ал. 2.
(5) Класираните по последната покана за подбор на МИГ и на стратегии за ВОМР заявления, за които няма достатъчен бюджет, се одобряват под условие и могат да бъдат финансирани, ако:
1. с някой от одобрените кандидати не бъде сключен договор и е налице достатъчен бюджет за финансиране на цялата стратегия;
2. се прекрати сключен договор за финансиране на стратегия за ВОМР, налице е достатъчен бюджет за финансиране на цялата стратегия и:
а) са сключени всички договори за предоставяне на финансова помощ за изпълнение на стратегиите за ВОМР, и
б) до края на срока за изпълнение на стратегията остават не по-малко от две години от крайния срок, определен в чл. 14, ал. 1.
(6) Комисията изготвя доклад за дейността си и мотивирано предложение до ръководителя на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. за одобрение или за отхвърляне на заявленията, към който се прилагат:
1. списък на предложените за финансиране заявления;
2. списък със заявления, класирани по реда на ал. 5;
3. списък на предложените за отхвърляне заявления и основанието за отхвърлянето им;
4. списък на оттеглените по време на оценката заявления.
Чл. 35. (1) В срок до 10 работни дни от получаване на предложението от Комисията за избор ръководителят на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. издава индивидуална заповед за одобрение или за отхвърляне за всяка МИГ, подала заявление за одобрение, която съдържа мотиви за отхвърляне на заявлението.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административно­процесуалния кодекс.
Чл. 36. (1) В срок до 15 работни дни от съобщаването по чл. 35, ал. 2 одобрените МИГ представят в Министерството на земеделието и храните:
1. свидетелство за съдимост на представляващия МИГ, на членовете на неговия колективен управителен орган, както и временно изпълняващия такава длъжност, издадено не по-рано от 6 месеца преди предоставянето му;
2. декларации за нередности съгласно приложение № 10; декларации се попълват от изпълнителния директор и от всички членове на колективния управителен орган на кандидата, а в случай че членове са юридически лица – от техния представител в колективния управителен орган;
3. трудови договори за срока на изпълнение на стратегията за ВОМР с всички служители на МИГ и от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда;
4. резюме на одобрената стратегия за ВОМР (до 2 страници) на хартиен и електронен носител.
(2) Ако одобрено за съответната позиция лице откаже да подпише трудов договор, МИГ представя договор с лице, което отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 3, 4 или 6 и на условията, при които е оценено първоначално одобреното лице, и прилага съответните документи.
(3) Срокът по ал. 1 се смята за спазен, ако документите са депозирани в деловодството на Министерството на земеделието и храните в определения срок. Документи, изпратени по пощата или по куриер, които не са получени в деловодството в посочения срок, се оставят без разглеждане.
(4) Документите по ал. 1 се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“, и подпис на законния представител на лицето. Когато се представят заверени копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед при поискване.
(5) Когато документите по ал. 1 не са под­писани от законния представител на лицето, се представя от съответното упълномощено лице нотариално заверено пълномощно.
(6) Документите се представят с опис и последователно номериране на страниците, съдържащи се в приложението.
Чл. 37. (1) Ако в срока по чл. 36, ал. 1 МИГ не се яви за сключване на договор или не представи някой от документите по чл. 36, ал. 1 и/или 2, МИГ губи право да сключи договор за изпълнение на стратегия за ВОМР, за което се уведомява писмено от Министерството на земеделието и храните.
(2) В случаите по ал. 1 Министерството на земеделието и храните може да предложи на следващия в класирането по чл. 34, ал. 5, т. 1 да подпише договор.
Раздел ІV
Договор за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие
Чл. 38. За изпълнение на стратегия за ВОМР между МИГ и УО на програмите, които предоставят финансиране за изпълнение на съответната стратегия за ВОМР, се сключва договор.
Чл. 39. След подписване на договора промяна в стратегията за ВОМР се допуска само:
1. във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или във връзка с промяна на съответната програма;
2. при наличие на очевидна грешка;
3. по отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2;
4. по отношение на мониторинговите индикатори за резултат във връзка с промяна на финансовите параметри по т. 3;
5. по отношение на критериите за допустимост, в т. ч. минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на помощта;
6. за увеличаване или намаляване на финансовата помощ от ЕЗФРСР при условията и по реда на чл. 41.
Чл. 40. (1) Заявление за промяна на договор за изпълнение на стратегията за ВОМР се подава от МИГ до УО на ПРСР 2014 – 2020 г. Към заявлението се прилагат:
1. решение на колективния върховен орган на МИГ за промяна в одобрената стратегия за ВОМР;
2. обосновка за исканата промяна;
3. справка за подадените, одобрените и платените проекти;
4. справка за договорения и наличния бюджет и план за договарянето му;
5. други документи, когато е приложимо.
(2) Промяна по чл. 39, т. 3 – 6 се допуска, ако не противоречи на приоритетите на стратегията за ВОМР и са спазени условията, които са били предмет на оценка по чл. 29, ал. 1.
(3) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти УО на ПРСР 2014 – 2020 г. писмено уведомява заявителя, който в срок до 5 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи и/или информация. Когато документите и/или информацията не постъпят в срок, УО на ПРСР 2014 – 2020 г. не разглежда заявлението за промяна по ал. 1.
(4) Управляващият орган на ПРСР 2014 –  2020 г. изпраща заявлението за промяна на всяка от страните по договора, която е длъжна да изрази писмено становище в срок от 10 работни дни.
(5) Управляващият орган на програма, страна по договора, проверява допустимостта и обосноваността на исканата промяна и при необходимост може да извърши проверка на място.
(6) Когато е необходимо предоставяне на допълнителна информация и/или разяснение по заявлението за промяна на договор за изпълнение на стратегия за ВОМР, срокът по ал. 4 за изразяване на становище спира да тече до получаване на изисканата информация, като съответният УО е длъжен да уведоми незабавно УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и МИГ. След изтичане на срока по ал. 4 и при липса на изрично уведомяване УО на ПРСР 2014 – 2020 г. смята, че е налице мълчаливо съгласие и приема промяната за допустима и обоснована.
(7) Управляващият орган на програма, страна по договора, може да откаже изцяло или частично сключване на допълнително споразумение, като уведомява писмено УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и МИГ.
(8) Заявлението за промяна на договор за изпълнение на стратегията за ВОМР може да бъде оттеглено при условията и по реда на чл. 25.
(9) Документите по ал. 1 представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“, и подпис на законния представител на лицето. Когато се представят заверени копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед при поискване.
(10) Когато документите по ал. 1 не са под­писани от законния представител на лицето, се представя от съответното упълномощено лице нотариално заверено пълномощно.
(11) Документите по ал. 1 се представят с опис и последователно номериране на страниците, съдържащи се в приложението.
Чл. 41. (1) След извършен анализ УО на ПРСР 2014 – 2020 г. може да прехвърля средства от бюджета от ЕЗФРСР на една стратегия за ВОМР в бюджета на друга до стойността, определена в акт на Министерския съвет за условията и реда за осъществяване на координация между управляващите органи на програмите във връзка с изпълнението на подхода ВОМР, ако:
1. до изтичане на срока, определен в чл. 14, ал. 1, остава не по-малко от една година;
2. когато до 30 юни 2019 г. от ДФЗ – РА са одобрени средства от ЕЗФРСР по проекти към мерките от стратегията на стойност, по-ниска от 50 на сто от одобрената финансова помощ от ЕЗФРСР, първоначално одобрената финансова помощ се намалява с 25 на сто.
(2) Сумите по ал. 1 се предлагат от УО на ПРСР 2014 – 2020 г. на МИГ, които имат най-висок процент на усвояване на финансовата помощ от ЕЗФРСР спрямо сключените договори към 30 юни 2019 г.
(3) В срок до 10 работни дни от получаване на предложението по т. 2 МИГ може да заяви интерес за увеличаване на финансова помощ от ЕЗФРСР с предложената сума и да определи разпределението й между одобрените мерки от ЕЗФРСР от стратегията за ВОМР. Когато заявлението за увеличаване на финансова помощ от ЕЗФРСР не е подписано от законния представител на лицето, се представя от съответното упълномощено лице нотариално заверено пълномощно.
(4) Ако в срока по ал. 3 МИГ не заяви интерес за увеличаване на финансовата помощ от ЕЗФРСР, УО на ПРСР 2014 – 2020 г. предлага на следваща МИГ, отговаряща на изискванията на ал. 1 и 2, да заяви увеличение на помощта.
(5) Промяна на договора по ал. 1 се извършва с допълнително споразумение.
Чл. 42. Допълнително споразумение за промяна на договора за изпълнение на стратегия за ВОМР се сключва:
1. след постъпване на положителни становища от всички страни по договора по чл. 38;
2. в случаите на чл. 40, ал. 6, изречение второ.
Чл. 43. (1) Договорът за изпълнение на стратегия за ВОМР се променя едностранно от УО на ПРСР 2014 – 2020 г. въз основа на заявление от МИГ при:
1. промяна на изпълнителния директор и персонала на МИГ;
2. промяна в състава на колективния върховен орган и на колективния управителен орган;
3. промяна на офиса.
(2) Промяната по ал. 1 е допустима, ако е извършена при спазване на условията, които са били предмет на оценка по чл. 29.
(3) Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г. уведомява страните по договора за одобрената промяна.
(4) Когато заявлението по ал. 1 не е под­писано от законния представител на лицето, се представя от съответното упълномощено лице нотариално заверено пълномощно.
Чл. 44. (1) Договорът за изпълнение на стратегията за ВОМР може да бъде изменен с едностранно писмено уведомление от МИГ до всички страни по договора при промяна на:
1. адреса за кореспонденция;
2. седалище и адрес на управление;
3. законния представител на МИГ.
(2) Когато уведомлението по ал. 1 не е под­писано от законния представител на лицето, се представя от съответното упълномощено лице нотариално заверено пълномощно.
Глава четвърта
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ОТ СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОМР
Раздел І
Процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ
Чл. 45. (1) Местната инициативна група разработва недискриминационна и прозрачна процедура и обективни критерии за подбор на проекти към стратегията за ВОМР, която не нарушава минималните изисквания, определени в този раздел.
(2) Когато процедурата предвижда условия и ред, различни от определените в този раздел, се одобрява от всеки УО на програма, страна по договора за финансиране на стратегията.
(3) Процедурата по ал. 2 се разработва и представя с последователно номериране на страниците и копие на магнитен носител (CD) за одобрение от съответния УО на програма, страна по договора по чл. 38, в двумесечен срок от сключването на договора за изпълнение на стратегията за ВОМР и може да бъде променяна само преди одобряване на покана за прием на заявления. Когато процедурата не е подписана от законния представител на лицето, се представя нотариално заверено пълномощно.
(4) При одобрение на процедура по ал. 2 всеки УО проверява съответствието й с чл. 34, параграф 3, букви „б“, „г“, „д“ и „е“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.“.
Чл. 46. (1) Не по-късно от 30 ноември на предходната година УС на МИГ одобрява и публикува на интернет страницата на МИГ индикативен график за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР за следващата календарна година.
(2) Управителният съвет на МИГ взема решение за обявяване на подбор на проекти при съобразяване с индикативния график и одобрява покана за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ.
(3) Поканата за прием съдържа най-малко:
1. наименование на мярката от стратегията за ВОМР;
2. програма, предоставяща финансирането;
3. допустими кандидати;
4. допустимите дейности;
5. период за прием и място за подаване на проекти;
6. бюджет на приема;
7. минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект;
8. критерии за избор на проекти и тяхната тежест;
9. лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация.
(4) Периодът за прием на проекти не може да е по-малък от един месец.
(5) При обявяване на прием на заявления разполагаемият бюджет на съответната покана се определя като разлика между бюджета по мярката и стойността на финансовата помощ по одобрените от УО или ДФЗ – РА проекти и тази по одобрените от МИГ заявления, за които към момента на обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова помощ от УО или от ДФЗ – РА.
(6) Местната инициативна група изпраща проекта на покана до УО на програмата, по която се обявява прием, не по-късно от 20 работни дни преди началния срок за прием на заявления.
(7) Срокът по ал. 6 се смята за спазен, ако поканата е депозирана в деловодството на УО на програма в определения срок. Покана, изпратена по пощата или по куриер, която не е получена в деловодството на УО на програма в посочения срок, се оставя без разглеждане.
(8) Управляващият орган на програмата, по която се обявява прием, одобрява поканата за прием на заявления в срок до 10 работни дни от получаването й.
(9) При необходимост от допълнителна информация или нередовност, непълнота или неяснота съответният УО на програма писмено уведомява МИГ, която в срок до 5 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти и/или да представи допълнителни и/или нови документи и информация, като в този случай срокът по ал. 8 спира да тече.
(10) Срокът по ал. 9 се смята за спазен, ако допълнителната информация е депозирана в деловодството на УО на програма в определения срок. Документи, изпратени по пощата или по куриер, които не са получени в деловодството на УО на програма в посочения срок, се оставят без разглеждане.
(11) Одобрената по ал. 8 покана се публикува на интернет страниците на съответната програма и на МИГ, в ИСУН и най-малко в един местен вестник или друга местна медия, както и на общодостъпно място пред офиса на МИГ и сградите на общинските администрации на територията на МИГ, не по-късно от 10 работни дни преди началната дата на приема на заявления.
Чл. 47. (1) Заявленията за предоставяне на финансова помощ се подават в срока, определен в поканата, в ИСУН или в офиса на МИГ лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице с изключение на случаите по чл. 61, ал. 3.
(2) Изпълнителният директор на МИГ определя служител, който извършва преглед за окомплектованост на документите в присъствието на кандидата.
(3) В случай на липса или нередовност на документите служителят връща документите на кандидата заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(4) Окомплектованите заявления за предоставяне на финансова помощ от ЕЗФРСР, ПМДР и ОПОС 2014 – 2020 г. се регистрират от служителя на МИГ по ал. 2 по реда на тяхното постъпване в електронен регистър. На кандидата се издава регистрационно удостоверение на хартиен носител, което съдържа регистрационен номер на проекта, дата и час на приемане, мярка от стратегията за ВОМР, наименование на проекта, име на кандидата, име на вносителя и име и подпис на лицето, приело проекта.
(5) Правилата на ал. 2 – 4 не се прилагат, когато заявлението се подава в ИСУН.
Чл. 48. (1) Подбор и одобрение на заявления по всяка мярка от стратегия за ВОМР се извършва от МИГ с изключение на проекти, подадени:
1. от кандидат – МИГ за финансиране от ЕЗФРСР;
2. за финансиране от ОПОС 2014 – 2020 г. и ПМДР; в този случай МИГ извършва преценка за съответствие със стратегията за ВОМР, а оценката и одобрението на заявлението се осъществява от УО на съответната програма.
(2) Подборът и одобрението на заявления от МИГ се извършва в срок до 30 работни дни от изтичане на крайния срок на приема, като този срок спира да тече в случаите, когато от кандидата е поискано представяне на документи във връзка с липса, непълнота или неточност.
(3) Заявление за предоставяне на финансова помощ и приложените към него документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от кандидата до сключване на договор за предоставяне на финансова помощ в писмена форма.
(4) При оттегляне на заявлението по ал. 3 кандидатът може да подаде ново заявление, ако периодът на прием не е изтекъл.
Чл. 49. (1) Получените заявления за предоставяне на финансова помощ се проверяват за административно съответствие и допустимост съгласно изискванията на мярката от одобрената стратегия за ВОМР.
(2) Проверката по ал. 1 включва и:
1. проверка за липса на двойно финансиране;
2. проверка за наличие на изкуствено създадени условия;
3. проверка за минимални помощи;
4. посещение на място за заявления, включващи разходи за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения (когато е приложимо).
(3) Проверката по ал. 1 се извършва от най-малко две лица (служители на МИГ или външни експерти), определени със заповед на изпълнителния директор. Лицата представят декларации за безпристрастност, поверителност и липса на конфликт на интереси.
(4) При установена липса, непълнота или неточност на представените документи изпълнителният директор на МИГ уведомява писмено кандидата, който в срок от 10 работни дни от датата на уведомяването може да отстрани констатираните пропуски чрез представяне на изискуемите документи.
(5) Ако кандидатът не представи в срок необходимите документи и/или информация, заявлението се отхвърля или финансовата помощ се намалява в съответствие с неотстранените нередовности.
(6) Заявления, които не отговарят на критериите за административното съответствие и допустимост, не се допускат до по-нататъшно оценяване.
Чл. 50. (1) За резултатите от проверката за административно съответствие и допустимост проверяващите изготвят доклад и го предават на изпълнителния директор на МИГ.
(2) Към доклада по ал. 1 се прилагат:
1. списък на регистрираните проекти;
2. индивидуалните контролни листове за административно съответствие и допустимост;
3. декларации за безпристрастност, поверителност и липса на конфликт на интереси;
4. списъците за проверка на административното съответствие и допустимост:
а) списък с проектите, които отговарят на критериите за административното съответствие и допустимост;
б) списък с проектите, които не отговарят на критериите за административното съответствие и допустимост, с ясна аргументация;
в) кореспонденцията с кандидатите/компетентните органи/институции (ако има такава);
г) особено мнение (ако има такова).
Чл. 51. (1) След приключване на оценката за административно съответствие и допустимост и въз основа на решение на колективния управителен орган на МИГ председателят на колективния управителен орган на МИГ назначава със заповед Комисия за избор на проекти (КИП). В комисията се определят председател, секретар, нечетен брой членове и резервни членове. Наблюдатели могат да присъстват на заседанията на комисията по предложение на съответния УО.
(2) Председателят на колективния управителен орган на МИГ уведомява писмено съответния УО на програма, по която е обявен прием, и ДФЗ – РА (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) не по-късно от 10 работни дни преди датата на провеждане на заседанието. Срокът се смята за спазен, ако уведомлението е депозирано в деловодството на УО на програма и ДФЗ – РА (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) в определения срок.
(3) Членовете на КИП могат да бъдат служители на МИГ, членове на колективния върховен орган на МИГ и външни експерти-оценители и са лица, различни от извършилите проверката за административно съответствие и допустимост и от членовете на колективния управителен орган. Не по-малко от 1/3 от членовете на комисията са членове на колективния върховен орган.
(4) Делът на представителите на публичния сектор в комисията не може да превишава 50 на сто от имащите право на глас членове.
(5) Външните експерти-оценители трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти.
(6) Управляващият орган на програмата, от която се предоставя финансиране по съответната процедура за подбор на проекти, може да определи наблюдатели без право на глас.
(7) Наблюдателите представляват съответния УО на програма с цел да гарантират законосъобразното и правилно провеждане на процедурата за подбор на проекти. Те присъстват на заседанията на комисията и имат право да преглеждат работата й, като не могат да влияят по какъвто и да е начин при оценяването на проектните предложения. При констатиране на нарушения на процедурата наблюдателят е длъжен писмено да информира ръководителя на съответния УО и председателя на колективния управителен орган на МИГ. След приключването на оценителния процес наблюдателят изготвя доклад за своята дейност до съответния ръководител на УО и председателя на колективния управителен орган на МИГ.
(8) За наблюдател не може да бъде определено лице, което е в положение на конфликт на интереси с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на финансова помощ или с друг член на комисията по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.
(9) Липсата на обстоятелствата по ал. 8 се удостоверява с декларация.
Чл. 52. (1) За председател, секретар или член на КИП не може да бъде определено лице, което:
1. е в конфликт на интереси с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на финансова помощ по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;
2. има частен интерес от отпускането на финансова помощ по конкретната процедура по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
3. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат по процедурата;
4. е в йерархическа зависимост с председателя, заместник-председателя, секретаря или друг член на комисията;
5. не отговаря на изискванията на чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
6. ще участва пряко или косвено в процеса на изпълнение на проект в рамките на стратегията за ВОМР на МИГ и конкретната процедура.
(2) Външен експерт-оценител, член на КИП, не може да участва в оценка на заявления, ако е участвал в комисията за оценка на стратегията.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 подписват декларация за липса на обстоятелства по ал. 1 и 2 и за безпристрастност и опазване в тайна на обстоятелства, станали им известни във връзка с участието в КИП.
(4) Когато председателят, секретарят или член на КИП установи, че е налице някое от обстоятелствата по ал. 1, той подава писмено самоотвод и не взема участие при оценката на съответното заявление за подпомагане, като се замества от резервен член.
Чл. 53. (1) Изпълнителният директор предава под опис проектните предложения и документацията по чл. 50, ал. 2 на председателя на КИП.
(2) Техническата оценка се извършва въз основа на критериите, определени за всяка мярка от стратегията за ВОМР, и включва следните етапи:
1. оценка на бизнесплан (когато е приложимо);
2. преценка за обоснованост на разходите и определяне размера на финансовата помощ;
3. оценяване на заявленията по обявените критерии за оценка.
(3) Членовете на КИП извършват оценка на заявленията независимо един от друг и попълват индивидуален контролен лист, съдържащ мотиви за поставената оценка за всеки от етапите по ал. 2.
(4) При установена неяснота или неточност на представените документи председателят на КИП уведомява писмено кандидата, който в срок от 10 работни дни от датата на уведомяването може да ги отстрани чрез представяне на допълнителна информация и/или документи.
(5) Ако в срока по ал. 4 кандидатът не отстрани констатираните неясноти или неточности, заявлението се отхвърля или финансовата помощ се намалява в съответствие с неотстранените неясноти и неточности, при условие че редукцията не води до нарушаване на целите на проекта.
Чл. 54. (1) При извършване на преценката за обоснованост на разходите и за определяне размера на финансовата помощ КИП извършва проверка на представените документи, свързани с разходите по проекта – договори и оферти, съобразно чл. 21 и 22.
(2) Комисията за избор на проекти може да предложи определен вид дейност или разход да не бъде финансиран или да бъде финансиран частично, като мотивира предложението си.
Чл. 55. (1) Общата оценка за всеки проект се формира като средноаритметична от оценките на членовете на КИП.
(2) За всяко заявление общата оценка се документира чрез попълването на оценителен лист, подписан от всеки член на КИП.
Чл. 56. (1) Комисията за избор на проекти класира заявленията в низходящ ред съобразно получения брой точки до размера на определения бюджет по съответната покана за прием.
(2) За класираните заявления с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по ред на постъпване на завленията в МИГ.
(3) При недостиг на средства за финансиране на всички одобрени заявления КИП изготвя списък с резервни проекти в низходящ ред на получените оценки, отговарящи на условията за финансиране.
(4) В тридневен срок от приключване на оценката КИП изготвя окончателен доклад за дейността си до председателя на колективния управителен орган на МИГ. Към доклада се прилагат:
1. докладите от проверката за административно съответствие и допустимост и от техническа оценка;
2. списък с проектите, които отговарят на критериите за техническа оценка, класирани по точки в низходящ ред, и определеният размер на финансовата помощ до размера на наличния бюджет;
3. списък с резервните проекти;
4. списък с проектите, които не отговарят на критериите за техническа оценка, съгласно критериите, посочени за всяка от мерките в стратегията;
5. индивидуалните контролни листове за всеки проект по чл. 53, ал. 3;
6. оценителни листове за всеки проект по чл. 55, ал. 2;
7. декларации по чл. 52, ал. 3;
8. кореспонденция с компетентните органи/институции (ако има такава);
9. особено мнение (ако има такова);
10. други документи, ако е приложимо.
Чл. 57. (1) В срок до 3 работни дни от получаване на документите от КИП и въз основа на окончателния доклад колективният управителен орган на МИГ одобрява класирането.
(2) Колективният управителен орган може да не одобри класирането при съществени нарушения на процедурата и да върне оценката и/или класирането за ново разглеждане.
(3) Решенията на колективния управителен орган на МИГ по ал. 1 и 2 се вземат с обикновено мнозинство на членовете.
Чл. 58. Колективният управителен орган се произнася с решение в срок до 10 работни дни от получаване на документите по чл. 57, ал. 1.
Чл. 59. (1) В срок до 3 работни дни от одобрението по чл. 57, ал. 1 МИГ изпраща уведомително писмо на всеки кандидат за предварително одобряване или отхвърляне на заявлението с мотивите за отказ. Писмото се изпраща до кандидата с обратна разписка или се получава лично от него в офиса на МИГ, което се удостоверява с подпис.
(2) Всеки кандидат, получил уведомително писмо, че заявлението му не е одобрено или е частично одобрено, има право да подаде възражение до колективния управителен орган на МИГ в срок до 3 работни дни от датата на получаването на уведомлението по ал. 1.
(3) Колективният управителен орган се произнася в срок до 3 работни дни от постъпване на възражението и решава по същество.
Чл. 60. (1) В срок до 10 работни дни от изтичане на срока по чл. 59, ал. 3 МИГ представя в съответния УО на програма, по която е обявен прием, или на ДФЗ – РА за ЕЗФРСР цялата документация за проведения подбор на проекти. Срокът се смята за спазен, ако документация за проведения подбор на проекти е депозирана в деловодството на УО на програма или на ДФЗ – РА за ЕЗФРСР в посочения срок. Документи, изпратени по пощата или по куриер, които не са получени в деловодството на УО на програма или на ДФЗ – РА за ЕЗФРСР в посочения срок, се оставят без разглеждане.
(2) Управителният орган на програмата/ДФЗ – РА извършва проверка за спазване на процедурата по подбор на проекти, като прави окончателна преценка за допустимост и за съответствие на предложеното за финансиране заявление с европейското право и националните правила, оперативната програма и стратегията за ВОМР, с правилата за държавни помощи, извършва проверка за двойно финансиране и други.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ – РА извършва проверка за допустимост и за съответствие на предложения за финансиране проект по чл. 48, ал. 1, т. 1 на МИГ с европейското право и националните правила, ЕЗФРСР и стратегията за ВОМР.
(4) При установена неяснота, неточност и непълнота на представените документи УО на програмата/ДФЗ – РА уведомява писмено кандидата и МИГ, като в срок до 10 работни дни от датата на уведомяването кандидатът може да представи допълнителна информация и/или документи. Срокът се смята за спазен, ако информацията и/или документите са депозирани в деловодството на УО на програма или на ДФЗ – РА за ЕЗФРСР в определения срок.
(5) Когато кандидатът не отстрани установените неясноти, неточности и непълноти или не представи документи в срока по ал. 4 или представи документи, които не са изрично изискани, същите не се вземат предвид при последващата обработка на заявлението за подпомагане.
(6) Решение за предоставяне на финансова помощ се взема от УО на съответната програма и от ДФЗ – РА (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР). Решението се изпраща от УО на съответната програма и от ДФЗ – РА, на МИГ на кандидата и на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. в срок до 5 работни дни от датата на вземане на решението.
(7) В срок от 10 работни дни от датата на решението за предоставяне на финансова помощ кандидатът сключва договор с ДФЗ – РА или с ръководителите на УО на оперативните програми. При неявяване на кандидата в този срок за подписване на предложения му проект на договор за предоставяне на финансова помощ той губи правото на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тази наредба.
(8) Държавен фонд „Земеделие“ – РА или УО на оперативна програма може да се произнесе с решение за предоставяне на финансова помощ на заявление от резервния списък по чл. 56, ал. 3, ако:
1. одобрен от МИГ проект бъде отхвърлен за финансиране;
2. с одобрен кандидат не бъде сключен договор;
3. се увеличи размерът на финансовата помощ по реда на чл. 39, т. 3 и 6.
Чл. 61. (1) Разпоредбите на чл. 49 – 60 не се прилагат по отношение на ОПОС 2014 – 2020 г. и ПМДР.
(2) Преценката за съответствие на заявленията за предоставяне на финансова помощ със стратегията за ВОМР, подадени по ОПОС 2014 – 2020 и ПМДР, се извършва от не по-малко от трима членове на колективния управителен орган, определени със заповед на председателя му.
(3) В случаите по ал. 2 подаденият проект се регистрира от кандидатите в ИСУН след положително становище на комисията по ал. 2 за съответствие със стратегията за ВОМР.
Раздел ІI
Задължения на страните по договора във връзка с изпълнението на стратегията за ВОМР
Чл. 62. За изпълнение на стратегията за ВОМР МИГ е длъжна да:
1. поддържа деловодна система и архив, от които може да бъдат проследени актовете на органите на МИГ;
2. информира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати;
3. одобрява и публикува на електронната страница на МИГ индикативен график за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР за следващата календарна година;
4. подготвя и публикува покана за подбор на проекти;
5. публикува на електронната страница на МИГ указания и образци на документи за кандидатстване за всяка мярка не по-късно от 3 месеца преди публикуване на покана за подбор на проекти;
6. приема заявления за финансова помощ;
7. създава и поддържа електронен регистър за постъпилите проекти по стратегията за ВОМР, в който се отразява състоянието и движението на всеки проект; регистърът се публикува на електронната страница на МИГ;
8. извършва подбор на проекти и определя размера на финансовата помощ;
9. извършва преценка за съответствие на заявленията за предоставяне на финансова помощ по стратегията за ВОМР, подадени по ОПОС 2014 – 2020 г. и ПМДР;
10. сключва договор като трета страна с одобрените кандидати съгласно правилата на съответната програма;
11. осъществява мониторинг на изпълнението на проектите и подпомага методически получателите на финансова помощ;
12. осъществява посещения на място на кандидати и получатели, когато това е предвидено в процедурата по чл. 45, ал. 2, в нормативен акт или в договора;
13. подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до ДФЗ – РА (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) и УО на съответната програма и за изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението;
14. изготвя доклади, анализи, отчети, справки и други във връзка с изпълнението на стратегията за ВОМР, изисквани от УО на ПРСР 2014 – 2020 г. или от друг УО;
15. в срок до 15 февруари на следващата календарна година изготвя и представя на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и на УО на останалите програми, страна по договора по чл. 38, годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР;
16. информира своевременно УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и останалите УО за проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията;
17. за проектите по ЕЗФРСР въвежда информация за изпълнението на стратегия за ВОМР, в това число данни на всички постъпили проекти (одобрени и неодобрени), в отделна информационна система, която е функционално свързана с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС в Република България за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020);
18. за проектите по останалите програми въвежда в ИСУН 2020 информация за проектите в съответствие с правилата на съответната програма;
19. предоставя на УО на ПРСР 2014 – 2020 г., на УО на програмите, страна по договора по чл. 38, и на ДФЗ – РА (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) възможност за наблюдение на заседанията на КИП;
20. извършва последваща оценка за изпълнение на стратегията.
Чл. 63. За изпълнение на стратегия за ВОМР УО на ПРСР 2014 – 2020 г.:
1. координира действията на съответните програми във връзка с изпълнението на стратегии за ВОМР, финансирани по повече от един фонд;
2. изисква и предоставя на другите УО на програми информация, отчети, справки и други;
3. оказва съдействие на всички УО на програмите и методическа помощ на МИГ, участващи в изпълнението на ВОМР;
4. извършва мониторинг за изпълнение на стратегиите за ВОМР;
5. разглежда и одобрява годишните доклади на МИГ за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР след изразяване на становище от съответните УО, страна по договора, за финансиране на стратегията;
6. извършва посещения на МИГ и на получателите на финансова помощ от стратегията за ВОМР за оценка на напредъка при прилагането на стратегията и за съответствие с договора за изпълнение на стратегията за ВОМР самостоятелно или съвместно с УО на останалите програми;
7. публикува на своята интернет страница в самостоятелна рубрика информация и документи, свързани с изпълнението на подхода ВОМР;
8. осигурява експерти за осъществяване на информационни дейности или обучение или предоставя информация и/или обучителни материали за провеждане на мероприятието;
9. предоставя експерти за наблюдатели без право на глас за участие в КИП към МИГ;
10. изпълнява и други задачи, свързани с прилагането на подхода ВОМР и изпълнението на стратегиите.
Чл. 64. За изпълнение на стратегия за ВОМР УО на програма, страна по договор по чл. 38, извън УО на ПРСР 2014 – 2020 г.:
1. съдейства на другите УО на програми, страна по договора по чл. 38, във връзка с изпълнение на стратегия за ВОМР;
2. изисква и предоставя на другите УО на програми информация, отчети, справки и други;
3. извършва мониторинг за изпълнение на стратегиите за ВОМР в частта, отнасяща се за съответната програма и за изпълнението на проектите, финансирани от програмата;
4. извършва проверка за наличие или липса на двойно финансиране в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС в Република България за периода 2014 – 2020 г.;
5. съгласува изготвените от МИГ покани за подбор на проекти;
6. одобрява или отхвърля проведените от МИГ процедури за подбор на проекти;
7. извършва проверка за допустимост и одобрява или отхвърля предложените за финансиране от МИГ проекти;
8. сключва тристранни договори за изпълнение на проект с одобрените кандидати и МИГ, подала предложението за финансиране, съгласно правилата на съответната програма;
9. въвежда информация за изпълнението на стратегия за ВОМР в ИСУН 2020;
10. публикува на своята интернет страница в самостоятелна рубрика информация и документи, свързани с изпълнението на подхода ВОМР;
11. предоставя експерти за осъществяване на информационни дейности или обучение или предоставя информация и/или обучителни материали за провеждане на мероприятието;
12. предоставя методическа помощ във връзка с извършване на подбора при поискване от МИГ;
13. предоставя експерти за наблюдатели без право на глас за участие в КИП към МИГ;
14. изразява становище по годишните док­лади на МИГ за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР и го предоставя на УО на ПРСР 2014 – 2020 г.;
15. изпълнява и други задачи, свързани с прилагането на подхода ВОМР и изпълнението на стратегиите.
Чл. 65. (1) За изпълнение дейностите по стратегията ВОМР ДФЗ – РА извършва следните дейности за предоставяне на финансова помощ от ЕЗФРСР:
1. одобрява или отхвърля проведената от МИГ процедура за подбор на проекти;
2. извършва проверка за допустимост и одобрява или отхвърля изцяло или частично предложените за финансиране от МИГ проекти със заповед на изпълнителния директор;
3. проверява за наличие или липса на двойно финансиране;
4. публикува на електронната си страница информация за одобрените и отхвърлените проекти и уведомява МИГ и кандидата;
5. сключва договор в срок до 10 работни дни от датата на уведомяването за одобряване на проекта с одобрените кандидати и с МИГ;
6. приема заявки за плащане от получателя на помощта;
7. извършва административна проверка на заявките преди всяко плащане;
8. осъществява контрол за законосъоб­разност на документацията по възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по одобрените проекти по Закона за обществените поръчки, както и налагане на финансови корекции при установяване на нарушения на Закона за обществените поръчки;
9. може да извършва проверка или посещение на място на получателя преди плащане;
10. одобрява или отхвърля (изцяло или частично) заявките за плащане със заповед на изпълнителния директор;
11. изплаща финансовата помощ;
12. може да извършва последваща проверка на получателя на помощта;
13. предоставя методическа помощ при поискване от МИГ;
14. изпраща писма за отстраняване на неточности, неясноти и непълноти.
(2) При съществено нарушение на процедурата за подбор на проекти по стратегията за ВОМР ДФЗ – РА връща процедурата на МИГ за преразглеждане, като посочва допуснатите нарушения и указва от кое действие процедурата трябва да бъде проведена повторно.
(3) Изпълнителният директор на ДФЗ – РА издава заповед за отхвърляне на процедура по ал. 1, т. 1, когато допуснатите съществени нарушения не могат да бъдат отстранени, и уведомява МИГ. Заповедта се съобщава и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Заповедта на изпълнителния директор по ал. 1, т. 2 и 10 се съобщава на кандидата/получателя и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Държавен фонд „Земеделие“ – РА, уведомява МИГ и УО на ПРСР 2014 – 2020 г. за издаването на заповед за отхвърляне по ал. 1, т. 1, 2 и 10.
Раздел ІІІ
Общи условия за осъществяване на дейностите по проектите към стратегия за ВОМР
Чл. 66. (1) Получателят на финансовата помощ изпълнява проекта в съответствие с нормативните и договорните правила при спазване на условията на съответните програми, предоставящи финансова помощ.
(2) Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегия за ВОМР е до 30 юни 2023 г.
Чл. 67. Получателят на финансова помощ е длъжен незабавно да уведоми съответния УО на програма, ДФЗ – РА (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) и МИГ за всяко обстоятелство, което би могло да възпрепятства или забави осъществяването на дейностите по проекта.
Чл. 68. (1) Когато получателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансова помощ, ДФЗ – РА или съответният УО, когато финансирането не е от ЕЗФРСР, може да поиска връщане на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати всички договори, сключени с получателя.
(2) В случаите по ал. 1 ДФЗ – РА или съответният УО, когато финансирането не е от ЕЗФРСР, определя размера на средствата, които трябва да бъдат възстановени от получателя, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ – РА, или съответният УО, когато финансирането не е от ЕЗФРСР, може да поиска връщане на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях, когато получателят на финансовата помощ:
1. е представил декларация с невярно съдържание и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ, и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на финансова помощ, за да извлече облага в противоречие с целите на тази наредба;
2. е получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за дейности, финансирани по реда на тази наредба;
3. не изпълнява задълженията си по чл. 72.
(4) Получателят на помощта дължи връщане на изплатено междинно или окончателно плащане, когато ДФЗ – РА или съответният УО, когато финансирането не е от ЕЗФРСР, установи, че получателят:
1. или негов законен или упълномощен представител попада в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;
2. попада в хипотезите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и/или представляващият получателя или член на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в УО и/или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане или на заявка за плащане.
Чл. 69. (1) При неизпълнение на задължение по чл. 72 ДФЗ – РА или съответният УО, когато финансирането не е от ЕЗФРСР, писмено предупреждава получателя на помощта за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай.
(2) Получателят на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок от получаване на писменото предупреждение. Срокът се смята спазен, ако информацията и/или документите са депозирани в деловодството на УО на програма или на ДФЗ – РА за ЕЗФРСР в посочения срок. Получателят на помощта не се санкционира, когато отстрани в срок нередовностите.
(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 получателят на помощта дължи връщане на получената помощ ведно със законната лихва към нея.
Чл. 70. (1) Страните по договора не отговарят за неизпълнение на задължение, ако то се дължи на непреодолима сила или извънредно обстоятелство.
(2) В случаите по ал. 1 получателят на помощта или упълномощено от него лице е длъжен да уведоми писмено ДФЗ – РА или съответния УО, когато финансирането не е от ЕЗФРСР, за възникването на непреодолима сила или извънредно обстоятелство и да приложи достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която получателят или упълномощеното лице е в състояние да го направи. Срокът се смята спазен, ако информацията и/или документите са депозирани в деловодството на УО на програма или на ДФЗ – РА за ЕЗФРСР в посочения срок.
Чл. 71. (1) Получателят на финансовата помощ е длъжен да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, в отделна аналитична счетоводна сметка.
(2) Получателят е длъжен да организира подробна счетоводна отчетност, която да е достатъчна за установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим ДДС по всеки договор.
Чл. 72. Ползвателите на помощ застраховат активите, предмет на подпомагане, за срока, рисковете и при условията, посочени в договора за предоставяне на финансова помощ.
Чл. 73. (1) Получателят на помощта е длъжен да предоставя на УО на програмите, страна по договора по чл. 38, и на ДФЗ – РА (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) всяка поискана информация за осъществяването на дейността по проекта.
(2) Получателят на помощта е длъжен да предоставя достъп до документи и да съдейства за осъществяване на проверки, осъществявани от надлежно упълномощените представители на УО на програмите, страна по договора по чл. 38, и на ДФЗ – РА, Сметната палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор в срок до 5 години, считано от последното плащане по договора за предоставяне на финансова помощ.
(3) Ако УО на програмите, страна по договора по чл. 38, или Европейската комисия направи оценяване и/или наблюдение на ПРСР 2014 – 2020 г., ОПОС 2014 – 2020 г., ОПРЧР, ОПИК, ОПНОИР или ПМДР, получателят на помощта поема задължението да осигури на тях и/или на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението, както и проверките по ал. 2.
(4) Длъжностните лица на УО и на ДФЗ – РА и представителите на Европейската комисия са длъжни да се легитимират пред получателя на помощта и да извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.
Раздел ІV
Условия, отнасящи се до осъществяване на дейностите по проектите на получателите на финансова помощ от ЕЗФРСР
Чл. 74. (1) За срок 5 години след извършване на окончателното плащане получателят е длъжен да:
1. съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности;
2. използва закупените/подобрените/реконструирани/изградени въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
3. не прехвърля собствеността върху активите – предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
4. не преотстъпва ползването на активите – предмет на подпомагането, под каквато и да е форма;
5. не променя местоположението на подпомогнатата дейност;
6. не преустановява подпомогнатата дейност.
(2) Изискването по ал. 1, т. 2, 3 и 4 не се прилага при подмяната на оборудване с изтекъл амортизационен срок. Подмяната с новото оборудване, придобито със средства от ЕЗФРСР, се осъществява след одобрение от ДФЗ – РА.
(3) Изискването на ал. 1, т. 4 не се прилага за инвестиция, за която в заявлението за финансова помощ е обосновано, че обичайното й предназначение е свързано с преотстъпване на правото на ползване на трети лица или когато това се изисква по закон. Изключението не се прилага, когато предоставянето на актива – предмет на инвестицията, на трети лица е за извършване на услуга с този актив.
(4) Изискването на ал. 1, т. 5 не се прилага, когато промяната на местонахождението на придобита техника и оборудване е в резултат на промяна на адреса на офиса на територията на МИГ. В този случай промяната на местонахождението на активите, придобити със средства от ЕЗФРСР, се извършва след одобрение на ДФЗ – РА.
Чл. 75. Одобреният проект за финансиране от ЕЗФРСР се изпълнява в срок до 24 месеца, считано от:
1. датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с ДФЗ – РА за кандидати, които не са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки;
2. датата на уведомяване на получателя на финансова помощ за решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител по проекта, когато получателят е възложител по Закона за обществените поръчки.
Чл. 76. (1) Получателят на финансова помощ, който е възложител по Закона за обществените поръчки, провежда съответната процедура за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за финансова помощ с изключение на процедурите за избор на изпълнител/и за разходи, извършени преди подаване на заявлението, за които кандидатът представя заверено копие от документацията от проведената процедура по Закона за обществените поръчки.
(2) Получателят представя на ДФЗ – РА списък на планираните обществени поръчки по образец, утвърден от изпълнителния директор, в срок до 20 работни дни от датата на сключване на договора.
(3) Крайният срок за публикуване на решението за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи в проекта с изключение на разходите, извършени преди подаване на заявлението, е до два месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. Получателят уведомява ДФЗ – РА за публикуване на всяко решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка в срок до 7 работни дни от датата на публикуването. Срокът се смята спазен, ако уведомлението е депозирано в деловодството на ДФЗ – РА в посочения срок.
(4) За проект, по който е сключен договор за предоставяне на финансова помощ въз основа на представен идеен или технически проект, срокът за публикуване на решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи в проекта с изключение на разходите, извършени преди подаване на заявлението, е до 4 месеца от датата на сключване на договора. Получателят уведомява ДФЗ – РА за публикуване на решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка в срок до 7 работни дни от датата на публикуването. Срокът се смята спазен, ако уведомлението е депозирано в деловодството на ДФЗ – РА в определения срок.
(5) Държавен фонд „Земеделие“ – РА, осъществява предварителна проверка и последващ контрол на процедурите за обществени поръчки съгласно утвърдени от изпълнителния директор на ДФЗ – РА процедури.
(6) Указанията, дадени от ДФЗ – РА при осъществяване на предварителната проверка на планираните обществени поръчки за избор на изпълнител на всички дейности по проекта, са задължителни за получателя на помощта.
(7) Държавен фонд „Земеделие“ – РА, осъществява предварителната проверка по ал. 5 в срок до 20 работни дни от получаване на списъка по ал. 2.
(8) Държавен фонд „Земеделие“ – РА, извършва последващ контрол по ал. 5 в срок до 4 месеца от получаване на документите за проведената процедура за избор на изпълнител.
(9) Когато в процеса на обработка на документи и/или информация ДФЗ – РА установи необходимост от предоставяне на становище и/или информация от други органи или институции, нормативно или договорно установеният срок за произнасяне се счита удължен с периода от датата на изпращането на запитването до датата на получаването на становището и/или информацията.
Чл. 77. (1) Когато към заявлението за финансова помощ е бил представен идеен проект, получателят представя за съгласуване в ДФЗ – РА изготвения работен/технически проект.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ – РА, може да преценява обосноваността на разходите на представения по ал. 1 работен/технически проект чрез съпоставяне с референтни разходи или с оценяваща комисия.
Чл. 78. (1) Получателят може да подаде заявление за промяна на договора за предоставяне на финансова помощ в МИГ. Към заявлението се прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността му.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за финансова помощ, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект;
2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка;
3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.
(3) Получателят на финансова помощ може да поиска удължаване на срока за изпълнение на проекта до срока, определен в чл. 66, ал. 2.
(4) Местната инициативна група изпраща одобреното заявление за промяна на договора за предоставяне на финансова помощ в ДФЗ – РА не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на договора с получателя на финансова помощ. Срокът се смята спазен, ако заявлението е депозирано в деловодството на ДФЗ – РА не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на договора с получателя на финансова помощ.
(5) В срок до един месец от подаването на заявлението за промяна ДФЗ – РА приема или отхвърля исканата промяна.
(6) Когато в процеса на обработка на документи и/или информация ДФЗ – РА установи необходимост от предоставяне на становище  и/или информация от други органи или институции, нормативно или договорно установеният срок за произнасяне се счита удължен с периода от датата на изпращането на запитването до датата на получаването на становището  и/или информацията.
Раздел V
Условия и ред за изплащане на финансова помощ от ЕЗФРСР за осъществяване на проектите от стратегията за ВОМР
Чл. 79. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на дейностите по проекта.
(2) За инвестиционни проекти е допустимо авансово плащане в съответствие с чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013 и при спазване на условията на договора.
(3) Междинно плащане може да се извърши при условие, че е предвидено в проекта и в договора за предоставяне на финансова помощ.
(4) Окончателно плащане се заявява след извършване на дейностите по проекта, но не по-късно от един месец от изтичане на срока за изпълнението му, определен в договора.
Чл. 80. (1) Заявката за плащане и приложените към нея документи се подават лично от получателя или упълномощено от него лице, което следва да представи изрично нотариално заверено пълномощно.
(2) Заявка за плащане и приложените към нея документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от получателя по всяко време в писмена форма, като оттеглянето поставя получателя в положението, в което се е намирал преди подаването на оттеглените документи.
(3) Когато получателят е уведомен от ДФЗ – РА за наличие на несъответствие и/или нередност в документите или за намерение да бъде извършена проверка/посещение на място, или когато при проверката/посещението на място се установи нередност, не се разрешава оттегляне по отношение на документите, засегнати от нередността. В този случай получателят се уведомява писмено за отказ на направеното искане за оттегляне.
(4) При оттегляне на заявка за плащане, което не попада в обхвата на ал. 3, образуваното административно производство се прекратява, а получателят има право да подаде нова заявка в случай, че срокът по чл. 79, ал. 4 за окончателно плащане или определеният в договора за междинно плащане не е изтекъл.
(5) Документите по ал. 1 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от получателя на финансовата помощ. Когато са представени заверени от получателя копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на ДФЗ – РА.
Чл. 81. (1) Авансово плащане е допустимо, ако надвишава левовата равностойност на 2000 евро и е в размер до 50 на сто от публичната помощ, свързана с инвестицията.
(2) Авансово плащане може да бъде заявено не по-рано от 10 работни дни и не по-късно от 6 месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
(3) При авансово плащане получателят представя банкова гаранция в полза на ДФЗ – РА в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, когато това е предвидено в съответните наредби за прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г.
(4) Когато получател е община, авансово плащане се допуска след представяне на:
1. банкова гаранция в полза на ДФЗ – РА в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет за поемането на дълг, или
2. запис на заповед, издадена от кмета на общината, в полза на ДФЗ – РА в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.
(5) Срокът на валидност на гаранцията по ал. 3 и ал. 4, т. 1 или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 4, т. 2 трябва да покрива срока на договора за предоставяне на финансова помощ, удължен с 6 месеца.
(6) Гаранцията се освобождава, а записът на заповед се връща на издателя, когато ДФЗ – РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.
(7) За проект, по който получателят е възложител по Закона за обществените поръчки, авансовото плащане се изплаща след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.
Чл. 82. (1) При кандидатстване за авансово плащане получателят на финансова помощ подава заявка за авансово плащане по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА, в областната дирекция на фонда по място на извършване на инвестицията и прилага документи, посочени в образеца на заявката.
(2) Областната дирекция на ДФЗ – РА извършва преглед на документите в присъствието на получателя на помощта.
(3) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на ДФЗ – РА връща документите на получателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(4) След отстраняване на констатираните нередовности по ал. 3 получателят на помощта има право в срока по чл. 81, ал. 2 отново да подаде заявка за авансово плащане.
(5) В срок до един месец от подаване на заявката за авансово плащане ДФЗ – РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА.
Чл. 83. (1) Междинно плащане е допустимо за одобрена обособена част от проекта не повече от два пъти, когато проектът е със срок на изпълнение до 12 месеца, и до четири междинни плащания за проекти с период на изпълнение над 12 месеца.
(2) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от четири месеца преди изтичане на крайния срок за изпълнение на проекта.
Чл. 84. (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане получателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА, в областната дирекция на фонда по място на извършване на проекта и прилага изискуемите документи съгласно приложимата наредба към съответната мярка от ПРСР 2014 – 2020 г.
(2) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане по проекти, за които няма публикувани наредби по съответните мерки по ПРСР 2014 – 2020 г. и се изпълняват при условията и по реда, определени в съответната стратегия за ВОМР, получателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА, в областната дирекция на фонда по място на изпълнение на проекта и прилага документите, указани в заявката за плащане.
(3) Областната дирекция на ДФЗ – РА извършва преглед на документите в присъствието на получателя на помощта.
(4) В случай на липса или нередовност на документите областната дирекция на фонда връща документите на получателя на помощ­та заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(5) Получателят на помощта има право в срока по чл. 83, ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(6) Държавен фонд „Земеделие“ – РА, има право да изиска и допълнителни документи, свързани с проекта.
Чл. 85. (1) В сроковете, определени в чл. 92, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 от подаване на заявката за плащане, ДФЗ – РА:
1. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:
а) проверката на място се извършва в присъствието на получателя, упълномощен негов представител или служител;
б) след приключване на проверката на място служителят на ДФЗ – РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на лицето по буква „а“, което има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква „б“ се предоставя на получателя, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на проверката на място;
г) в случай че получателят на помощта, упълномощен негов представител или служител не е открит при извършване на проверката на място, ДФЗ – РА уведомява получателя, като му изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място получателят може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директора на ДФЗ – РА;
3. одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ;
4. изплаща одобрената финансова помощ;
5. изготвя и изпраща уведомително писмо за извършеното плащане до получателя.
(2) В случай на непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти ДФЗ – РА уведомява писмено получателя, който в срок до 10 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.
(3) Срокът по ал. 1 може да се удължава:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции – със срока за получаване на отговор;
2. когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ, L 255/18 от 28 август 2014 г.) – с не повече от един месец;
3. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.
(4) В случаите по ал. 3 ДФЗ – РА уведомява кандидата за удължаването на срока по ал. 1.
(5) Плащанията се изчисляват на основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на чл. 63 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие, наричан по-нататък „Регламент № 809/2014“.
(6) Изпълнителният директор на ДФЗ – РА може със заповед да откаже изплащането на част или на цялата помощ, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на ал. 1, т. 1 и 2;
2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. получателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по ал. 2;
4. се приложи правилото по чл. 63 от Регламент № 809/2014;
5. установи, че получателят, негов законен представител или упълномощен представител попада в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;
6. установи, че получателят на финансова помощ попада в хипотезите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и/или представляващият получателя или член на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в УО и/или ДФЗ – РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
7. е наложена финансова корекция, определена по Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство (ДВ, бр. 53 от 2010 г.);
8. при извършване на проверките по букви „iii“ и „V“ от Раздел 2 „Контролни дейности“, т. А „Процедури по одобряване на заявленията“ от Приложение № I към Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 във връзка с чл. 48, параграф 2 от Регламент № 809/2014 ДФЗ – РА установи, че ползвателят на помощта, подаденият от него проект или предложените за финансиране разходи не отговарят на изискванията за допустимост за подпомагане, посочени в тази наредба;
9. установи наличие на някоя от хипотезите на чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L, бр. 181/48 от 20 юни 2014 г.).
(7) Заповедта по ал. 6 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административно­процесуалния кодекс.
(8) При отказ за изплащане на финансовата помощ по ал. 6 получателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане за същите дейности и разходи, освен когато заповедта по ал. 6 е обжалвана и отменена от компетентен орган.
Глава пета
ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ
Чл. 86. (1) Местната инициативна група и получателите на финансова помощ при изпълнение на стратегията за ВОМР са длъжни да осигурят публичност на дейността си и на източниците на финансиране съгласно изискванията, посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 – 2020 г.
(2) За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ публикува на интернет страницата си и следната информация:
1. одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и всички последващи изменения;
2. всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и колективния върховен орган;
3. актуален списък на членовете на колективен върховен орган и на членовете на колективния управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на физическите лица или седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, на който е представител, и групата от заинтересовани лица, които представлява;
4. устав на МИГ и неговите изменения и допълнения;
5. регистър на обществените поръчки, който съдържа информация за избрани изпълнители, дейности, срок и стойност на поръчките;
6. профил на купувача съгласно чл. 22б от Закона за обществени поръчки;
7. списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ има сключен договор, както и предмета на сключения договор;
8. електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР;
9. всички декларации за липса/наличие на конфликт на интереси на членовете на комисията за избор на проекти;
10. критерии за оценка на проектите;
11. решенията на комисията за избор на проектите и на колективния управителен орган за одобрение на проектите;
12. всички правила за работа на МИГ;
13. доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в Централния регистър при Министерството на правосъдието;
14. годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни пред водещия фонд.
(3) Информация по ал. 1 се публикува при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, Закона за обществените поръчки и Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L, бр. 345, 20 декември 2013 г.) след получаване на изрично писмено съгласие от физическите лица и едноличните търговци.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Административно съответствие“ е съответствие с формалните изисквания към документите, които включват: срок на подаване, комплектованост, спазване на изискуемата форма, валидност и други, определени в наредбата.
2. „Актив“ е материален или нематериален актив по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Европейската комисия от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L, бр. 187 от 26 юни 2014 г.).
3. „Възстановим ДДС“ е ДДС, подлежащ на възстановяване от компетентен орган по приходите съгласно разпоредбите на ЗДДС, и представлява недопустим разход по тази наредба.
4. „Заинтересована страна“ е група лица с общ интерес и възможности, свързани с реализиране на стратегия за ВОМР, включително и като потенциални получатели на финансова помощ и ползватели на резултати от нейното изпълнение.
5. „Изкуствено създадени условия“ са инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.
6. „Инвестиция“ са средствата, вложени за придобиване на активи.
7. „Интензитет на помощта“ е съотношението на публичното финансиране спрямо допустимите разходи по проекта, изразено в процент.
8. „Кандидат“ е лице, подало заявление за одобрение на проект към стратегия за ВОМР.
9. „Мярка“ е съвкупност от дейности, способстващи за прилагане на приоритетите на програмите по чл. 2, ал. 2.
10. „Невъзстановим ДДС“ е ДДС, неподлежащ на възстановяване от компетентен орган по приходите съгласно разпоредбите на ЗДДС, и представлява допустим разход по тази наредба.
11. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата/получателя на финансовата помощ или спрямо МИГ за разходи по чл. 22, ал. 2, в това число собствениците и управителите на лицата – оференти:
а) едното участва в управлението на юридическото лице на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или в капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
12. „Нередност“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, т. 36 от Регламент № 1303/2013 г.
13. „Неопреодолима сила или извънредно обстоятелство“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.).
14. „Обикновена подмяна“ е замяна на дълготраен актив с друг, която не води до качествени или количествени изменения на произведения продукт.
15. „Обособена част от проекта“ е завършен етап на изпълнение на проекта, който е обособен и е доведен до самостоятелна степен на завършеност.
16. „Операция“ е понятие по смисъла на чл. 2, т. 9 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
17. „Очевидна грешка“ е писмена грешка, грешка в пресмятането или други подобни очевидни неточности, която може да бъде непосредствено установена при техническа проверка на информацията, съдържаща се в документите.
18. „Получател на финансова помощ“ е лице, с което е сключен договор за предоставяне на финансова помощ за изпълнение на проект към стратегията за ВОМР.
19. „Последна покана за подбор на МИГ и на стратегии за ВОМР“ е поканата, по която е обявен последният наличен бюджет по подмярката.
20. „Представител на нестопанския сектор“ е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, както и физическо лице, самоопределящо се като представител на този сектор. Физическото лице декларира писмено принадлежността си към този сектор. Общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител в община, кметство или район, самоопределил се като представител на нестопанския сектор или представляващ друг представител на нестопанския сектор, не може да бъде член на колективния управителен орган на МИГ.
21. „Представител на публичния сектор“ може да бъде служител на централната или териториалната администрация на изпълнителната власт, на общината, на общинския съвет, кмет и заместник-кмет на община, кметство или район, кметски наместник, общински съветник и областен управител, който представлява съответния орган въз основа на писмено решение, представено на МИГ, както и публично лице, което получава финансиране от държавния или общинския бюджет.
22. „Представител на стопанския сектор“ е лице, регистрирано да извършва дейност по Търговския закон или по Закона за кооперациите, организация, обединяваща и защитаваща техни интереси, както и физическо лице, осъществяващо стопанска дейност по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. По смисъла на тази наредба общински съветник няма право да бъде член на колективния управителен орган на МИГ от квотата на стопанския сектор.
23. „Преценка за съответствие със стратегия за ВОМР“ е проверка на проект за спазване на изискванията към документите, допустимостта на кандидата, на дейностите и разходите, предвидени по проекта, както и за съответствие с целите съобразно определеното за съответната мярка в стратегията за ВОМР.
24. „Проверка на място“ е проверка по смисъла на Регламент (ЕО) № 809/2014.
25. „Продължителност на неизпълнение“ се преценява съобразно времето, през което траят последиците или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив за успешното изпълнение на проекта начин.
26. „Проект“ е специфичен набор от координирани дейности, които се предприемат от кандидата за постигане на конкретни цели в определен период от време с определен бюджет.
27. „Публичен принос“ е общият сбор от средствата, отпускани за финансиране дейностите по стратегията за ВОМР от ЕЗФРСР,  ЕФРР, ЕСФ, ЕФМДР и от националното съфинансиране.
28. „Публично лице“ са публичноправни организации съгласно § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.
29. „Публично-частно партньорство“ е партньорството между представители на публичния сектор, представители на стопанския сектор и представители на нестопанския сектор за реализиране на стратегия за ВОМР на определена територия.
30. „Работят на територията“ са самоосигуряващи се лица, лица, които са наети на трудов договор, договор за управление, или лица на изборни длъжности, които осъществяват дейността си на територията на МИГ.
31. „Референтни разходи“ са пазарни цени, ползвани от ДФЗ – РА и/или УО на програмите по чл. 2, ал. 2 за сравнение при определяне основателността на разхода за различни инвестиции, определени чрез сравнение с цени на националния пазар или в други държави – членки на Европейския съюз.
32. „Степен на неизпълнение“ на проекта се преценява съобразно последствията от неизпълнение на дейността и отражението върху целия проект.
33. „Съществено нарушение“ е нарушение, което ако не е било допуснато, би довело до различен резултат при подбора на проекти.
34. „Управленски опит“ е опит в управлението на юридическо лице или на ръководна длъжност в администрацията.
35. „Финансови параметри на стратегията за ВОМР“ са минимален и максимален размер на публичния принос за целия период на действие на стратегията за ВОМР по съответния фонд за проекти, както и разпределението на средствата по мерките на стратегията за ВОМР.
36. „Функционална несамостоятелност“ е изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти с цел усвояване на средства над максималния размер на общо допустимите разходи по мярката.
37. „Частно лице“ е всяко лице, което не може да бъде определено като публично лице.
§ 2. Данните за броя жители към 31 декември 2014 г., предоставени от Националния статистически институт, са публикувани на интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони.
§ 3. Координацията с управляващите органи на всички фондове, включени във финансирането на подхода ВОМР по повод изпълнението на дейностите по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, се урежда в акт на Министерския съвет.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. За създаване на надеждна система за управление, контрол и проследяемост на отговорностите, стъпките и сроковете във връзка с прилагането на наредбата министърът на земеделието и храните – за Министерството на земеделието и храните, и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – за ДФЗ – РА, одобряват със заповеди Правила за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.
§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 9а от Закона за подпомагане на земеделските производители.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър:  Десислава Танева
Приложение № 1  към чл. 5, ал. 1, т. 3

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България
Област
Общини
1
Благоевград
Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
2
Бургас
Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
3
Варна
Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
4
Велико Търново
Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
5
Видин
Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
6
Враца
Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
7
Габрово
Дряново, Севлиево, Трявна
8
Добрич
Балчик, Генерал Тошево, Добрич – селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
9
Кърджали
Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
10
Кюстендил
Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
11
Ловеч
Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
12
Монтана
Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово
13
Пазарджик
Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница
14
Перник
Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
15
Плевен
Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг
16
Пловдив
Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, „Марица“, Перущица, Първомай, Раковски, „Родопи“, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
17
Разград
Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
18
Русе
Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
19
Силистра
Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
20
Сливен
Котел, Нова Загора, Твърдица
21
Смолян
Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
22
София област
Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
23
Стара Загора
Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан
24
Търговище
Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
25
Хасково
Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли
26
Шумен
Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино
27
Ямбол
Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа

 
Приложение № 2  към чл. 5, ал. 4
Списък на допустимите територии по общини

1
Аврен
63
Гърмен
125
Лозница
187
Сапарева баня
2
Айтос
64
Две могили
126
Лом
188
Сатовча
3
Аксаково
65
Девин
127
Луковит
189
Свиленград
4
Алфатар
66
Девня
128
Лъки
190
Свищов*
5
Антон
67
Джебел
129
Любимец
191
Своге
6
Антоново
68
Димово
130
Лясковец
192
Севлиево
7
Априлци
69
Добрич – селска
131
Мадан
193
Септември
8
Ардино
70
Долна баня
132
Маджарово
194
Силистра*
9
Асеновград*
71
Долна Митрополия
133
Макреш
195
Симеоновград
10
Балчик
72
Долни Дъбник
134
Малко Търново
196
Симитли
11
Баните
73
Долни чифлик
135
„Марица“
197
Ситово
12
Банско
74
Доспат
136
Медковец
198
Сливница
13
Батак
75
Драгоман
137
Мездра
199
Сливо поле
14
Белене
76
Дряново
138
Мизия
200
Смолян*
15
Белица
77
Дулово
139
Минерални бани
201
Смядово
16
Белово
78
Дупница*
140
Мирково
202
Созопол
17
Белоградчик
79
Дългопол
141
Момчилград
203
Сопот
18
Белослав
80
Елена
142
Мъглиж
204
Средец
19
Берковица
81
Елин Пелин
143
Невестино
205
Стамболийски
20
Благоевград*
82
Елхово
144
Неделино
206
Стамболово
21
Бобов дол
83
Етрополе
145
Несебър
207
Стражица
22
Бобошево
84
Завет
146
Никола Козлево
208
Стралджа
23
Божурище
85
Земен
147
Николаево
209
Стрелча
24
Бойница
86
Златарица
148
Никопол
210
Струмяни
25
Бойчиновци
87
Златица
149
Нова Загора
211
Суворово
26
Болярово
88
Златоград
150
Нови пазар
212
Сунгурларе
27
Борино
89
Ивайловград
151
Ново село
213
Сухиндол
28
Борован
90
Иваново
152
Омуртаг
214
Съединение
29
Борово
91
Искър
153
Опака
215
Сърница
30
Ботевград
92
Исперих
154
Опан
216
Твърдица
31
Братя Даскалови
93
Ихтиман
155
Оряхово
217
Тервел
32
Брацигово
94
Каварна
156
Павел баня
218
Тетевен
33
Брегово
95
Казанлък*
157
Павликени
219
Тополовград
34
Брезник
96
Кайнарджа
158
Панагюрище
220
Трекляно
35
Брезово
97
Калояново
159
Перущица
221
Троян
36
Брусарци
98
Камено
160
Петрич
222
Трън
37
Бургас*
99
Каолиново
161
Пещера
223
Трявна
38
Бяла
100
Карлово
162
Пирдоп
224
„Тунджа“
39
Бяла
101
Карнобат
163
Полски Тръмбеш
225
Тутракан
40
Бяла Слатина
102
Каспичан
164
Поморие
226
Угърчин
41
Варна*
103
Кирково
165
Попово
227
Хаджидимово
42
Велики Преслав
104
Кнежа
166
Пордим
228
Хайредин
43
Велинград
105
Ковачевци
167
Правец
229
Харманли
44
Венец
106
Козлодуй
168
Приморско
230
Хисаря
45
Ветово
107
Копривщица
169
Провадия
231
Хитрино
46
Ветрино
108
Костенец
170
Първомай
232
Цар Калоян
47
Видин*
109
Костинброд
171
Раднево
233
Царево
48
Вълчедръм
110
Котел
172
Радомир
234
Ценово
49
Вълчи дол
111
Кочериново
173
Разлог
235
Чавдар
50
Върбица
112
Кресна
174
Ракитово
236
Челопеч
51
Вършец
113
Криводол
175
Раковски
237
Чепеларе
52
Габрово*
114
Кричим
176
Рила
238
Червен бряг
53
Генерал Тошево
115
Крумовград
177
„Родопи“
239
Черноочене
54
Георги Дамяново
116
Крушари
178
Роман
240
Чипровци
55
Главиница
117
Кубрат
179
Рудозем
241
Чирпан
56
Годеч
118
Куклен
180
Руен
242
Чупрене
57
Горна Малина
119
Кула
181
Ружинци
243
Шабла
58
Гоце Делчев
120
Кърджали*
182
Русе*
244
Ябланица
59
Грамада
121
Кюстендил*
183
Садово
245
Якимово
60
Гулянци
122
Левски
184
Самоков
246
Якоруда
61
Гурково
123
Лесичово
185
Самуил
 
 
62
Гълъбово
124
Летница
186
Сандански
 
 

 
* Населените места на общината, без града, център на общината, в строителните му граници.
 
Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР
(ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ)
шрифт Times New Roman 12, междуредие 1,15
1. Описание на МИГ:
(не повече от 1 страница)
1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ:
– списък на общините, обхванати от МИГ;
 
– списък на населените места, обхванати от МИГ;
 
– брой жители на териториите, обхванати от МИГ.
 
1.2. Карта на територията:
 
2. Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията:
(не повече от 2 страници)
2.1. Описание на процеса – проведени срещи, семинари, конференции, обучения и обществени обсъждания):
 
2.2. Групи/сектори заинтересовани лица, участвали в разработване на стратегията:
 
3. Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване:
(не повече от 8 страници)
3.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията:
 
3.2. Идентифицирани групи от заинтересовани лица на територията на МИГ:
 
3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите:
 
3.4. Потребности на уязвимите и малцинствени групи, при наличие на такива:
 
4. Цели на стратегията:
(не повече от 8 страници)
4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията:
 
4.2. Специфични цели:
 
4.3. Характеристики на конкретната територия, разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация:
 
4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията:
 
4.5. Йерархията на целите – включително цели за крайните продукти или резултатите:
 
5. Описание на мерките:
(не повече от 1 страница за всяка мярка)
Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно:
 
ПРСР (ЕЗФРСР)
 
ОПОС (ЕФРР)
 
ОПНОИР (ЕФРР)
 
ОПРЧР (ЕСФ)
 
ОПИК
 
ПМДР (ЕФМДР)
 
6. Финансов план:
6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:
(не повече от 2 страници)
Код на мярката
Име на мярката
Общо за периода на стратегията
лева
%
 
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР)
 
 
 
 
 
 
Мерки, които не са част от ПРСР 2014 – 2020 г. , но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)
 
 
 
 
 
 
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)
 
 
 
 
 
 
Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)
 
 
 
 
 
 
Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕФРР)
 
 
 
 
 
 
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
 
 
 
 
 
 
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
 
 
 
 
 
 
Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР)
 
 
 
 
 
 
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ:
 
100 %
 
 
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие
 
 
6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки:
(не повече от 2 страници)
 
7.    План за действие, показващ как целите са превърнати в действия:
(не повече от 2 страници)
 
8.    Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва капацитета на местната група за действие да изпълни стратегията, и описание на специфичната уредба относно оценката:
(не повече от 12 страници)
8.1. Организационна структура на МИГ:
организационна структура/схема.
 
8.2. Управление на МИГ:
органи за управление и контрол;
 
описание на позициите и изискванията към изпълнителния директор и персонала.
 
8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР:
 
8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка:
 
9. Индикатори за мониторинг и оценка:
9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места:
(не повече от 1 страница)
 
9.2. Индикатори по мерки:
(не повече от 1 страница за индикатори по мярка)
 
10.   Съответствие с хоризонталните политики на ЕС:
(не повече от 2 страници)
10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация:
прилагане на принципа на равенство между половете;
 
допринасяне за утвърждаване на принципа на равните възможности;
 
създаване на условия за превенция на дискриминацията.
 
10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда):
 
10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността:
 
10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове:
 
 
 
Приложение № 4 към чл. 22, ал. 3
(Дата)
(име и адрес на кандидата)
ДО
(име и адрес на оферента)
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Бихме искали да ни представите оферта за: ..............................................................................……………………….
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента
2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване
3. Цена, включваща и описание на ДДС
4. Валидност на офертата
5. Критерии за избор на оферта (най-ниска цена или икономически най-изгодна оферта)
Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде представена на официална бланка на представляваното от Вас юридическо лице, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена или предоставена лично.
Подпис ............................................
(печат)        (име на кандидата)
Приложение № 5 към чл. 24, ал. 1

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ от Програмата  за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
За служебно ползване
 
Регистрационен номер на заявлението
 
Дата
 
 
Моля представляваната от мен организация да бъде допусната до обявения конкурс за одобрение на МИГ за финансиране изпълнение на стратегия за ВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
ДАННИ ЗА КАНДИДАТА
1. КАНДИДАТ
1.1. Данни за кандидата
 
Наименование
 
Седалище и адрес на управление
 
Адрес за кореспонденция
 
Електронна страница и поща на кандидата
 
Данни за съдебна регистрация
 
ЕИК по БУЛСТАТ
 
ДДС номер (ако е приложимо)
 
Име на законния представител
 
 
1.2. Данни на лице за контакт
 
Име
 
Адрес на електронна поща
 
Телефонен номер
 
Мобилен телефонен номер
 

 

ДЕКЛАРАЦИИ
Декларирам, че:
1
Съм запознат и съм съгласен с правилата за отпускане на финансова помощ по мярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
aa
2
Посочените от мен факти и обстоятелства са верни и съм съгласен да бъдат проверени на място от служители на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г., ДФ „Земеделие“ – РА, от служители на УО на програмите, включени в стратегията, и от упълномощени представители на Европейската комисия.
aa
3
Осигуреният финансов ресурс за управление на стратегията за ВОМР е в размер на ……… лв.
aa
4
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 и чл. 248а, ал. 2 НК за предоставени от мен неверни данни и документи.
aa

 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ
(документите трябва да са подредени по реда, посочен в чл. 24, ал. 1)
 1.
Стратегия за ВОМР съгласно приложение № 3;
 2.
Копие от устава или учредителния акт на МИГ;
 3.
Копие от удостоверение от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за вписване на юридическото лице;
 4.
Решение на общото събрание на МИГ за одобрение на стратегията за ВОМР;
 5.
Решение или становище, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
6.
Декларация от председателя на общинския/те съвет/и, че стратегията за ВОМР е разработена въз основа на местните потребности и потенциал и съответства на политиките на национално, регио­нално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация;
7.
Удостоверение за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издадено от компетентния орган по приходите не по-рано от един месец преди датата на кандидатстване;
8.
Декларация от законния представител на МИГ, от членовете на колективния управителен орган и от представляващите членовете по закон и пълномощие на колективния управителен орган на МИГ, когато същите са юридически лица, относно липсата на обстоятелства по чл. 12, ал. 3 и 5, съгласно приложение № 6;
9.
Декларация от членовете на контролния орган на МИГ, когато такъв е предвиден в устава на МИГ, относно липсата на обстоятелства по чл. 12, ал. 4 и 5, съгласно приложение № 7;
10.
Подписан от представляващия МИГ списък на членовете на колективния върховен орган и на колективния управителен орган на МИГ, съдържащ:
а) за юридическите лица: наименование на юридическото лице, седалище и адрес на управление, сектор и заинтересована страна, на които лицето е представител, две имена на представляващия лицето, телефон за контакт и електронен адрес;
б) за физическите лица: две имена, данни за постоянен адрес или месторабота, сектор и заинтересована страна, на които лицето е представител, телефон за контакт и/или електронен адрес;
11.
Удостоверения за постоянен адрес на физическите лица – членове на колективния върховен орган и на колективния управителен орган на МИГ, издадени от съответната община не по-рано от  6 месеца от датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ или документи, доказващи заетост на територията на действие на МИГ;
12.
Документи, доказващи принадлежността на членовете на органите на МИГ към съответния сектор, в това число заповеди, решения, пълномощни (за представляващите юридически лица), както и такива, които доказват принадлежността на физическите лица;
13.
Доказателства за консултиране на проекта на стратегия за ВОМР със заинтересованите страни и доказателства за представителност на заинтересованите страни: отделни списъци за участие в обучения, срещи, семинари, конференции и обществени обсъждания, съдържащи поне две имена на участника, данни за адресна регистрация или седалище и адрес на управление на юридическо лице, заинтересована страна, към която лицето се причислява, телефон за контакт, електронен адрес (ако е приложимо за електронен адрес) и подпис на участника;
14.
Списък на населението, което подкрепя стратегията за ВОМР, съдържащ поне две имена на лицето, данни за адресна регистрация, данни за контакт – телефон и/или електронен адрес (ако е приложимо за електронен адрес) и подпис на лицето;
 15.
Писмено споразумение с лицата, посочени за позициите изпълнителен директор и експерт за последващо наемане по трудов договор, в случай на одобрение на заявлението за предоставяне на финансова помощ. Когато МИГ предвижда да наеме и други служители, споразумение се представя за всяко лице поотделно;
16.
Документи, доказващи изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 3 за изпълнителния директор на МИГ, за експерта по прилагане на стратегията за ВОМР и служителите по чл. 13, ал. 5, както и документи за допълнителния им опит (когато е приложимо);
17.
Длъжностни характеристики за позициите изпълнителен директор на МИГ, експерт по прилагане на стратегията за ВОМР, както и за други позиции (когато е приложимо);
18.
Документ, удостоверяващ наличие на правно основание за предоставяне на помещение/я за офис, съдържащ описание на характеристиките на помещението/ята;
19.
Документи, удостоверяващи наличието на офис оборудване и техника (договор за наем, за покупко-продажба, за предоставяне на право на ползване и други), съгласно изискванията на чл. 13, ал. 1, т. 3;
20.
Документи, от които е видно, че общината/ите от територията или от част от територията на действие на МИГ не членува в друга регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел МИГ, в това число съдебно решение, издадено от съответния окръжен съд за вписване на обстоятелства или за прекратяване на юридическото лице и други (ако е приложимо);
21.
Декларация за съгласие да бъдат предоставени данни от Националния статистически институт на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. съгласно приложение № 8;
22.
Документ, доказващ наличие на финансов ресурс за управление на стратегията (ако е приложимо);
23.
Други документи, доказващи административен капацитет на кандидата (ако е приложимо).
ВАЖНО: Моля, при подаването им документите да бъдат подредени в горепосочения ред.

 

дата/име/подпис на кандидата

 
Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ..............................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ................................................, притежаващ лична карта № ...........................................................................,
издадена на ......................................................................от МВР – гр. .......................................................................,
                     (дата на издаване)                                                (място на издаване)
адрес: ..............................................................................................................................................................................,
(постоянен адрес)
в качеството си на .........................................................................................................................................................
                     (посочват се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на .....................................................................................................................................................................................,
                                       (наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжен съд ..................................................................................., № ...............................,
със седалище .................................................................... и адрес на управление ............................................................................................., БУЛСТАТ …................………………..,
тел.: ................................................., факс: .....................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност или не е в производство по ликвидация;
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по служба, измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или друга незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на Съюза;
3. Не съм наказан по административен ред за правонарушение при упражняване на професионалната си дейност;
4. Представляваното от мен лице няма неизпълнени задължения, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. Не съм в положение на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС,  Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, включително и:
а) член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник на представляваното от мен юридическо лице, не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководител на ДФЗ – РА и/или Управляващ орган на някой от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) или със служители на ръководна длъжност в ДФЗ – РА и/или Управляващ орган на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР;
б) с лице, работещо на или по служебно правоотношение в ДФЗ – РА, УО на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР до една година от прекратяване на правоотношението, с лице, което е съдружник, притежава дялове или акции или е управител или член на орган на управление или контрол в МИГ, или член на колективния управителен орган на МИГ и което е било на трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции в ДФЗ – РА, УО на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР до една година от прекратяване на правоотношението;
в) с лице, работещо на трудово или по служебно правоотношение в ДФЗ – РА и/или Управляващ орган на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР до една година от прекратяване на правоотношението;
г) лицето, предоставящо консултантски услуги на представляваното от мен юридическо лице, не попада в случаите по букви „а“ – „в“;
6. Не съм представил умишлено невярна информация с оглед получаване на помощ и съм представил всяка изискана информация по настоящото заявление;
7. Представляваното от мен лице няма ликвидни и изискуеми задължения към ДФЗ – РА и/или Управляващ орган на ЕСИФ;
8. Представляваното от мен лице не е включено в Централната база данни на отстраняванията по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета;
9. Не съм представял неверни сведения с цел да получа подпомагане и не съм пропуснал да предоставя информация по тази мярка през настоящата и предходната календарна година;
10. Не съм свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с друг член на колективния върховен орган и/или на колективния управителен и/или на контролния орган на МИГ.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 и чл. 248а, ал. 2 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни и документи.
...................... 20....... г.                                                      Подпис на деклариращия: ..........................................
 
___________________________________________________________________________
(*1) Декларацията се попълва и подписва от всички членове на колективния управителен орган на МИГ. В случай че член на управителния орган е юридическо лице, декларацията се подписва от неговия представляващ.
Приложение № 7 към чл. 24, ал. 1, т. 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ...........................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ........................................................, притежаващ лична карта № ................................................................,
издадена на ................................................................. от МВР – гр. ..............................................................................,
                                (дата на издаване)                                                       (място на издаване)
адрес: ...............................................................................................................................................................................,
(постоянен адрес)
в качеството си на ........................................................................................................................................................
на ......................................................................................................................................................................................,
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжен съд .............................................................................................., № ......................,
със седалище .................................................................... и адрес на управление ...............................................
................................................, БУЛСТАТ …………................ тел.: .............................., факс: ..................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по служба, измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или друга незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на Съюза;
2. Не съм наказан по административен ред за правонарушение при упражняване на професионалната си дейност;
3. Не съм в положение на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС,  Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, включително и:
а) член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник на представляваното от мен юридическо лице, не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководител на ДФЗ – РА и/или Управляващ орган на някой от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) или със служители на ръководна длъжност в Управляващ орган на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР;
б) с лице, работещо на трудово или по служебно правоотношение в ДФЗ – РА, УО на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР до една година от прекратяване на правоотношението, с лице, което е съдружник, притежава дялове или акции или е управител или член на орган на управление или контрол в МИГ, или член на колективния управителен орган на МИГ и което е било на трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции в ДФЗ – РА, УО на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР до една година от прекратяване на правоотношението;
в) с лице, работещо на трудово или по служебно правоотношение в ДФЗ – РА и/или Управляващ орган на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР до една година от прекратяване на правоотношението;
г) лицето, предоставящо консултантски услуги на представляваното от мен юридическо лице, не попада в случаите по букви „а“ – „в“;
4. Не съм свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с друг член на колективния върховен орган и/или на колективния управителен и/или на контролния орган на МИГ.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 и чл. 248а, ал. 2 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни и документи.
...................... 20....... г.                                                   Подпис на деклариращия: ..........................................
_______________________________________________________________________________________
(*1) Декларацията се попълва и подписва от всички членове на контролния орган на МИГ.
Приложение № 8 към чл. 24, ал. 1, т. 21
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ............................................................................................................................................,
с ЕГН .................................................................., ............................................................................, представляващ
                                                                                      (длъжност)
...........................................................................................................................................................................................,
                                  (наименование на МИГ)
с БУЛСТАТ ................................................................., на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за статистиката и чл. 20, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11.03.2009 г. относно европейската статистика
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
съм съгласен/а данните от статистическите изследвания, провеждани от НСИ, за дейността на ………………………………………………………………………............................................................................................................………..,
(име на фирмата/организацията)
необходими за кандидатстване, оценка на проектните предложения, мониторинг, измерване и отчитане на резултатите от изпълнението и контрола по изпълнението на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за периода до приключване на програмата, да бъдат предоставяни от Националния статистически институт на Управляващия орган на програмата, както и разпространявани/публикувани в докладите за изпълнение на програмата.
Дата: ...........................                                ДЕКЛАРАТОР: .................................
 
Приложение № 9 към чл. 29, ал. 1
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОМР
I. Качество на партньорство                                                                                                          25 точки
1. Обхват на предлаганото публично-частно партньорство:
1.1. Обхванати общини:
Две общини
3
Повече от две общини
6
1.2. Обхванати представители на НПО:
Две НПО
1
Повече от две НПО
3
1.3. Обхванати представители на частния сектор:
Двама представители на частния сектор
1
Повече от двама представители на частния сектор
3
1.4. Брой на обхванатото население:
 
От 10 001 до 20 000 жители
3
От 20 001 до 30 000 жители
4
Над 30 000 жители
5
2.   Представителност на идентифицираните в анализа заинтересовани страни в колективния
    върховен орган:
2.1. Представени са от 50 % до 70 % включително от групите заинтересовани страни от територията
2
2.2. Представени са над 70 % от групите заинтересовани страни от територията
4
3. Устойчивост на публично-частното партньорство:
3.1. МИГ, изпълнявала проект в периода 2007 – 2013 г.
1
3.2. МИГ, изпълнявала стратегия в периода 2007 – 2013 г.
2
4. Брой членове на колективния върховен орган:
4.1. Представители на над 50 % от населените места на територията на МИГ
1
4.2. Над 30 членове на колективния върховен орган
1
II.    Степен на консултиране и включване на всички заинтересовани страни в процеса
      на създаване на партньорство и разработване на стратегията                                                                 15 точки
1. Степен на информиране, консултиране и изграждане на партньорство:
1.1. Проведени срещи, семинари, конференции:
Над 5
2
1.2. Проведени обучения за екипа на МИГ и за местни лидери, свързани с разработването на стратегията за ВОМР:
 
Над 2
3
1.3. Проведени обществени обсъждания:
 
Над 2
3
2.    Представителност на заинтересованите страни в проведените обществени обсъждания
      и обучения в процеса на разработване на стратегията:
2.1. Представени са между 50 % и 70 % включително от групите заинтересовани страни от територията
2
2.2. Представени са над 70 % от групите заинтересовани страни от територията
4
3. Население на територията на МИГ, подкрепящо стратегията за ВОМР
 
3.1. От 1 % до 2 % включително от населението на територията на МИГ подкрепя стратегията за ВОМР
2
3.2. Над 2 % от населението на територията на МИГ подкрепя стратегията за ВОМР
3
III. Качество на стратегия за ВОМР                                                                                                  40 точки
1. Оценка на качеството на анализите (анализи на територията и SWOT анализ)
0 – 6
2. Съответствие на избраните цели на стратегията с идентифицираните потребности на територията и уязвимите и малцинствени групи, при наличие на такива
0 – 6
3. Съответствие на избраните цели на стратегията с потенциала на територията
0 – 6
4. Съответствие на бюджета на стратегията за ВОМР с целите за развитие спрямо нуждите на територията
0 – 6
5. План за действие, показващ логическа свързаност между целите и дейностите, включени в стратегията за ВОМР
0 – 5
6. Степен на иновативност на стратегията
0 – 6
7. Оценка на съответствието на предложените индикатори със заложените дейности и цели
0 – 5
IV. Капацитет за прилагане на стратегията                                                                                             20 точки
1. Административен капацитет на кандидата:
1.1. Кандидатът е изпълнил проект/договор, финансиран със средства от ЕС/друг международен донор – до 100 000 лв.
2
1.2. Кандидатът е изпълнил проект/договор, финансиран със средства от ЕС/друг международен донор – от 100 000 до 500 000 лв.
3
1.3. Кандидатът е изпълнил проект/договор, финансиран със средства от ЕС/друг международен донор – над 500 000 лв.
4
2. Изпълнителен директор:
2.1. Управленски опит:
Наличие на управленски опит за период от 2 до 5 години
1
Наличие на управленски опит за период над 5 години
2
2.2. Опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или от други международни донори:
Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други международни донори
1
Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други международни донори, и наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР
2
3. Опит на експерта:
Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други международни донори
1
Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други международни донори, и наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР
2
4. Технически и финансов капацитет:
4.1. Наличие на осигурен финансов ресурс за управление на стратегията:
От 1 % до 2 % от размера на финансовия ресурс за управление на стратегията за ВОМР
1
От 2 % до 3 % от размера на финансовия ресурс за управление на стратегията за ВОМР
3
Над 3 % от размера на финансовия ресурс за управление на стратегията за ВОМР
5
4.2. Офис:
Достъпен за хора с увреждания
2
Осигурено помещение за провеждане на срещи и заседания, различно от работното
2
Осигурено архивно помещение
1
 
Приложение № 10 към чл. 36, ал. 1, т. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ
Долуподписаният/ата ............................................................................................................................................,
                                         (име, презиме, фамилия)
ЕГН ....................................................................., притежаващ лична карта № ...................................................,
издадена на ..................................................... от МВР – гр. ...................................................................................,
                             (дата на издаване)                              (място на издаване)
адрес: ...............................................................................................................................................................................,
(постоянен адрес)
в качеството си на .......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
                   (посочват се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ......................................................................................................................................................................................,
                      (наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжен съд ........................................................................, № .....................................,
със седалище ................................................ и адрес на управление ....................................................................,
тел.: ..................................., факс: ................................................
БУЛСТАТ ........................................ – кандидат/получател на помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 2013 г., а именно: Под „нередност“ трябва да се разбира всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза;
2. запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ, L 316 от 1995 г.), а именно: Под „измама“ трябва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
– използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
– укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;
– използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
– злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект;
3. запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и измами или за съмнение за нередност или измама, а именно:
– до служителя по нередности в ДФЗ – РА или в Министерството на земеделието и храните.
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които трябва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от следните органи:
– до изпълнителния директор на ДФЗ – РА;
– до ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
– до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и до ръководителя на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ в Министерството на вътрешните работи;
– до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
......................20 ....... г.                                Подпис на деклариращия:
_________________________________________________________________________________
(*1) Декларацията се попълва от изпълнителния директор и от всички членове на колективния управителен орган на МИГ, а в случай че членове са юридически лица – от техния представител в колективния управителен орган.
8165