Народно събрание
брой: 52, от дата 5.7.2022 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.4


Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

 

УКАЗ № 170
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., приет от 47-ото Народно събрание на 30 юни 2022 г.
Издаден в София на 4 юли 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
(ДВ, бр. 18 от 2022 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2022 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
34 112 529,3
 1.
Данъчни приходи
31 460 100,0
 1.1.
Корпоративен данък
3 908 000,0
 1.2.
Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица
112 000,0
 1.3.
Данъци върху доходите на физически лица
5 015 000,0
 1.4.
Данък върху добавената стойност
16 020 000,0
 1.5.
Акцизи
5 820 000,0
 1.6.
Данък върху застрахователните премии
55 100,0
 1.7.
Мита и митнически такси
380 000,0
 1.8.
Други данъци
150 000,0
 2.
Неданъчни приходи
2 652 429,3

(2) Приема държавния бюджет за 2022 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 II.
РАЗХОДИ
21 171 354,7
 1.
Текущи разходи
17 894 823,2
 
в т.ч.
 
 1.1.
Персонал
7 204 353,2
 1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
1 644 135,8
 1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
1 488 932,7
 1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
151 079,7
 1.2.3.
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
4 123,4
 1.3.
Лихви
629 750,8
 1.4.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 994 589,4
 2.
Капиталови разходи
3 144 783,2
 2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
2 815 006,8
 2.2.
Капиталови трансфери
329 776,4
 3.
Прираст на държавния резерв (нето)
31 275,1
 4.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
19 073,2
 5.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
81 400,0
 5.1.
По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
80 000,0
 5.2.
По бюджета на съдебната власт
900,0
 5.3.
По бюджета на Народното събрание
500,0
 III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО
18 724 894,8
1.
 Предоставени трансфери за:
18 738 294,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Общините
5 612 824,2
1.2.
Държавното обществено осигуряване
8 569 647,1
1.3.
Националната здравноосигурителна каса
2 333 950,1
 
в т.ч.
 
1.3.1.
– от Министерството на здравеопазването
106 570,6
1.4.
Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд
682 129,3
1.5.
Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“
234 397,4
2.
 Получени трансфери от:
13 400,0
 
     в т.ч.
 
2.1.
Държавното обществено осигуряване
7 400,0
2.1.1.
– за Министерството на труда и социалната политика
4 000,0
2.1.2.
– за Министерския съвет
250,0
2.1.3.
– за Министерството на здравеопазването
3 150,0
 IV.
ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 839 918,5

(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2022 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 V.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)
-7 623 638,7

(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2022 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
VІ.
 ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
7 623 638,7

(5) Приема разходи по централния бюджет за 2022 г. за изпълнение на политики, както следва:

Направление на средствата
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
ОБЛАСТ НАУКА
 
 1.1.
За дейности по Стратегията за развитие на научните изследвания и Националната пътна карта
82 107,0
 1.2.
За увеличение на трудовите възнаграждения на учените от Българската академия на науките при изпълнение на индикатори за научно и иновационно развитие, определени в споразумение между Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките, и за проекти, разработени от учените в Българската академия на науките – по критерии, приети от нея
20 000,0
 1.3.
За увеличение на трудовите възнаграждения на работещите в Селскостопанска академия за изпълнение на научно-приложната, иновативна и образователна дейност в областта на земеделието и храните
5 500,0
 2.
ОБЛАСТ ОБРАЗОВАНИЕ
 
 2.1.
За саниране, ремонт и обзавеждане на студентски общежития
35 000,0
 2.2.
За изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, в т.ч. дофинансиране на ремонт на училищата по ОП „Региони в растеж“
80 000,0
 2.3.
За закупуване на училищни автобуси
10 000,0
 2.4.
За разширяване на достъпа и обхващането в задължително предучилищно образование на 4-годишните деца
18 000,0
 2.5.
За повишаване на интереса и увеличаване на извънкласните дейности, гарантирани за всеки ученик. Допълнителна подкрепа за спорт, отдих и култура за осигуряване на широк достъп до тях и при изявени високи постижения
90 000,0
 2.6.
За финансиране на Национална програма „Отново заедно“
22 600,0
 2.7.
За изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в училищата
15 000,0
 2.8.
За развитие на българистиката зад граница, чрез осигуряване на по-добри условия за командированите преподаватели в средни и висши училища в чужбина и за допълнително финансиране на неделните училища зад граница
4 800,0
 2.9.
За допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на лицата от академичния състав в държавните висши училища
20 000,0
 2.10.
 За издръжка на обучението на държавните висши училища по реда на чл. 91, ал. 2 от Закона за висшето образование чрез повишаване на тежестта на разпределението въз основа на комплексна оценка за качество на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
20 000,0
 2.11.
За увеличаване възнагражденията и за компенсиране на повишените разходи за издръжка и храна на образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование и за национални програми за развитие на предучилищното и училищното образование
150 000,0
 2.12.
За социално-битови разходи на студентите и докторантите
7 000,0
 2.13.
За Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“
1 200,0
 3.
ОБЛАСТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 
 3.1.
За осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за поставяне на ваксини на здравно неосигурени лица за шест месеца
352 000,0
 3.2.
За осигуряване на изследване за COVID-19 с щадящи бързи антигенни тестове на учениците от I до XII клас за шест месеца и за закупуване на въздухопречистватели от образователните институции
16 000,0
 3.3.
За закупуване на ваксини срещу COVID-19
222 654,1
 3.4.
За осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19
131 818,0
 3.5.
За компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини
600,0
 3.6.
За увеличение на трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните и лечебните заведения, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, и в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените групи към детски градини чрез увеличаване на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, с цел достигане на минималните нива на заплащане, договорени в колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“
56 248,8
 3.7.
За строителство на лечебно-диагностичен блок за болнични структури по педиатрични и онкологични специалности в поземлен имот с идентификатор 56784.510.1051 по кадастралната карта на гр. Пловдив, собственост на УМБАЛ „Св. Георги“ – ЕАД, за нуждите на Южна България
25 000,0
 3.8.
За обзавеждане и дооборудване с медицинска техника и апаратура и пускане в действие на разширението на УМБАЛ „Света Екатерина“ – ЕАД
30 000,0
 4.
ОБЛАСТ СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
 
 4.1.
За месечна целева помощ при обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст по чл. 16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г., бр. 89 от 2016 г., бр. 17 и 89 от 2017 г., бр. 27, 39 и 65 от 2019 г., бр. 52, 77, 98 и 101 от 2020 г. и бр. 64 от 2021 г.) за шест месеца
17 000,0
 4.2.
За допълнителни възнаграждения за служители на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ във връзка с работа в рискови условия и положен извънреден труд по овладяването на пандемията COVID-19 за шест месеца
26 000,0
 4.3.
За еднократна сума за компенсация на дохода от пенсии до нивото от м. декември 2021 г. за шест месеца
102 000,0
 4.4.
За компенсиране на физическите лица, крайни потребители на моторни горива
150 000,0
 5.
ОБЛАСТ ТУРИЗЪМ
 
 5.1.
За субсидии за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм
25 000,0
 6.
ОБЛАСТ ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 
 6.1.
 За дейности по въвеждане на споделени услуги в държавната администрация
5 400,0
 6.2.
За структурни промени и ефективно управление, в т.ч. за изплащане на обезщетения на персонала в публичния сектор, както и за увеличение на възнагражденията на персонала след извършени структурни промени
297 000,0
 
в т.ч.
 
 6.2.1.
За изплащане на обезщетения на персонала, както и за увеличаване на възнагражденията на персонала на Министерството на вътрешните работи с 20 на сто. Министърът на вътрешните работи е длъжен до 1 септември 2022 г. да внесе в Министерския съвет доклад за структурните промени в Министерството на вътрешните работи
175 000,0
 6.2.2.
За увеличение на възнагражденията на персонала на Националната служба за охрана
2 000,0
 6.2.3.
За увеличение на възнагражденията на персонала на областните администрации в Република България
2 500,0
 6.3.
За увеличаване на възнагражденията на заетите в Националния институт по метеорология и хидрология
1 900,0
 7.
ОБЛАСТ ОТБРАНА
 
 7.1.
За изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет, вкл. и за съпътстващи разходи по придобиването му
110 000,0
 7.2.
 За придобиване, модернизация, поддръжка и ремонт на въоръжение, техника и боеприпаси, в т. ч. осигуряване на експлоатацията на самолети МиГ-29
296 246,3
 8.
ОБЛАСТ СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
 
 8.1.
За инвестиции в изграждане на спортни обекти, в т.ч. довършване на спортна зала „Арена Бургас“
17 000,0
 9.
ОБЛАСТ ТРУД И ЗАЕТОСТ
 
 9.1.
За изплащане на средства за субсидирана заетост в подкрепа на Националния план за действие по заетостта през 2022 г. във връзка с преодоляване последиците на пазара на труда вследствие от пандемията COVID-19 за шест месеца
50 000,0
 10.
ОБЛАСТ КУЛТУРА И ИЗКУСТВА
 
 10.1.
За финансова подкрепа в областта на културата и изкуствата
30 000,0
 10.2.
За финансова подкрепа на държавните културни институти в областта на културното и аудио-визуалното наследство и на музеите и художествените галерии с регионален характер чрез увеличаване с до 50 на сто на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, включително за възнагражденията на персонала
12 000,0
 10.3.
За културната програма на българските културни институти в чужбина
1 160,0
 10.4.
За финансова подкрепа в областта на сценичните изкуства
1 400,0
 10.5.
За финансова подкрепа на библиотеките с регионален характер чрез увеличаване на стойностния показател на стандарта за тяхното финансиране, включително за възнагражденията на персонала
1 400,0
 10.6.
За финансова подкрепа на 50 общински музея, финансирани от бюджетите на общините, като средствата се разпределят по предложение на Националното сдружение на общините в Република България, съгласувано с министъра на културата
5 500,0
 11.
ОБЛАСТ ВЪНШНА ПОЛИТИКА
 
 11.1.
За подкрепа за българските общности, организации и инициативи на българите в чужбина
200,0
 11.2.
За развитие на двустранните и многостранните отношения в областта на външната политика, за изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от членството в международни организации, и за подпомагане развитието на историческите български общности в чужбина, в т.ч. 1 000,0 хил. лв. за Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“, Република Молдова
7 200,0
11.3.
За откриване на консулски представителства на Република България
2 719,4
 12.
ОБЛАСТ ЗЕМЕДЕЛИЕ
 
 12.1.
За еднократна подкрепа, свързана с производството на микроземеделски производители
5 000,0
 12.2.
За осигуряване на ликвидност на земеделските стопани по Временната рамка във връзка с военните действия в Украйна и за подкрепа на свиневъдите и птицевъдите за хуманно отношение към животните
168 700,0
 12.3.
 За осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове
300 000,0
 13.
ОБЛАСТ ТРАНСПОРТ
 
 13.1.
За метрополитена и съпътстваща инфраструктура
40 000,0
 13.2.
 За Столична община – вътрешноградски транспорт
74 000,0
 13.3.
 За превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони
16 500,0
 13.4.
 За превоз на пътници по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози
20 000,0
 14.
ОБЛАСТ РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА
 
 14.1.
За капиталови разходи на общините чрез увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи, разпределена по общини съгласно механизма за определяне на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на субсидии за 2022 г. в частта на бюджетното взаимоотношение С4, съгласно приложението към чл. 51
100 000,0
 14.2.
За увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ чрез увеличаване на стандартите за финансиране на заплатите на служителите в общинската администрация
30 300,0
 15.
ОБЛАСТ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ
 
 15.1.
За изграждане на комуникационна и информационна система в Държавна агенция „Национална сигурност“ за обмен на класифицирана информация в реално време
1 200,0
 15.2.
За обезпечаване на Държавна агенция „Национална сигурност“ с кадрови ресурс за изпълнение на дейности, свързани с изграждане, поддръжка и развитие на комуникационни и информационни системи, проучване, разработване и внедряване на нови информационни технологии, системи и стандарти за законно прихващане, на технически и комуникационни съоръжения и средства и др.
2 000,0
 16.
ОБЛАСТ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
 
 16.1.
 За източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия
5 000,0
 16.2.
За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание
800,0
 16.3.
За ремонт и реставрация на Богословския факултет в гр. София
2 250,0
 16.4.
За ремонт на Зографски манастир
3 515,0
 16.5.
За проектиране и изграждане на православен християнски храм в Република Кипър
100,0

(6) Министерският съвет може да одобрява компенсирани промени в разпределението на разходите по ал. 5.
(7) Министерският съвет може да предостави допълнителни средства в размер на 50 000,0 хил. лв. за разширяване на обхвата на целево подпомагане за отопление, включително за дърва и пелети, след анализ на резултатите на 9-месечието и при условие, че не се нарушава салдото по чл. 1, ал. 3.
§ 2. В чл. 3, ал. 6 се създава изречение второ: „Преди извършване на промените по бюджета на Народното събрание, за сметка на икономията да се увеличат възнагражденията на парламентарните служители в размер до 1 180 хил. лв.“
§ 3. В чл. 67 числото „35,5“ се заменя с „38,5“.
§ 4. В чл. 68, ал. 1 числото „7,3“ се заменя с „10,3“.
§ 5. Създава се чл. 70а:
„Чл. 70а. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава държавни гаранции, както следва:
1. по нови заемни споразумения за плащания на „Булгаргаз“ – ЕАД, в размер до левовата равностойност на 150 млн. евро при спазване на законодателството в областта на държавните помощи;
2. по нови заемни споразумения за инвестиции на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, в общ размер до левовата равностойност на 382 млн. евро при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.“
§ 6. Член 71 се изменя така:
„Чл. 71. Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на чл. 70 и 70а, е 1 800,1 млн. лв.“
§ 7. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При извършване на структурните промени по ал. 1, както и в случаите, когато не са извършени промените по ал. 1, съответните първостепенни разпоредители с бюджет предлагат компенсирани промени между бюджетите си по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси не по-късно от 1 ноември 2022 г.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) С предложенията за извършване на компенсирани промени по ал. 2 първостепенните разпоредители с бюджет при необходимост предлагат на министъра на финансите промяна на класификацията в съответствие с чл. 18, ал. 6 от Закона за публичните финанси.“
§ 8. В чл. 77, ал. 2 след думите „последствията от COVID-19“ се добавя „за дейности в условията на миграционен натиск“.
§ 9. Създава се чл. 77а:
„Чл. 77а. Всички промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет се извършват текущо, но не по-късно от 31 декември 2022 г. Във връзка с годишното счетоводно приключване и изготвянето на отчетите за касовото изпълнение промени по реда на чл. 110, 112 и 113 от Закона за публичните финанси могат да се извършват и до 28 февруари 2023 г.“
§ 10. В чл. 81 ал. 3 се изменя така:
„(3) Средствата по ал. 1 и 2 се възстановяват чрез сметката за средства от Европейския съюз на Национален фонд през 2022 г. след издаване на Решение за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на Националния план за възстановяване и устойчивост, сключването на финансово споразумение по чл. 23 от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост и на оперативно споразумение за изпълнение на инвестицията между министъра на финансите и компетентното ведомство или краен получател, определени с акт на Министерския съвет.“
§ 11. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. След издаване на Решение за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на Националния план за възстановяване и устойчивост, въз основа на акт на Министерския съвет по предложение на министъра, отговорен за изпълнение на съответната инвестиция, или на министъра на финансите, от сметката за средства от Европейския съюз на Национален фонд може да се предостави авансово финансиране за плащания през 2022 г., включително и за сметка на наличностите от трансфери от минали години, акумулирани по сметка на Национален фонд в Българската народна банка, за инвестиции, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост.“
§ 12. В чл. 84 ал. 3 се изменя така:
„(3) Размерът на неразплатените задължения на общини – бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, за наложени финансови корекции се намалява с 80 на сто еднократно чрез сключване на тристранно споразумение между управляващия орган на оперативна програма, министъра на финансите и кмета на съответната община.“
§ 13. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. Одобрените с чл. 1, ал. 5, т. 14 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. допълнителни трансфери по бюджетите на общините могат да се разходват през 2022 г. след решение на общинския съвет, за същата цел, както и за дейности в условията на миграционен натиск и за издръжка, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2022 г.“
§ 14. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За унифициране на счетоводните процеси в бюджетните организации, чиито бюджети са включени в държавния бюджет, съответните първостепенни разпоредители с бюджет задължително въвеждат Интегрирана финансово-информационна система съгласно одобрен от Министерския съвет план за нейното внедряване. Ръководителите на бюджетните организации, включени в плана, оказват съдействие за въвеждането на Интегрираната финансово-информационна система.“
§ 15. В чл. 109 ал. 3 се изменя така:
„(3) Докладът по ал. 1 се внася в Народното събрание в срок до 45 дни от края на съответния отчетен период, а отчетите по ал. 2 – в срок до 90 дни от края на съответния отчетен период.“
§ 16. Създава се чл. 111:
„Чл. 111. (1) Министерският съвет да предприеме действия за увеличаване на капитала на „Фонд ФЛАГ“ – ЕАД, гр. София – държавно дружество със 100 процента държавна собственост на капитала от системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с парична вноска в размер на 50 000 000 лв. Увеличаването на капитала да се извърши чрез издаване на нови акции.
(2) Министерският съвет да предприеме действия за увеличаване на капитала на „Български пощи“ – ЕАД, гр. София – държавно дружество със 100 процента държавна собственост на капитала от системата на Министерския съвет, с парична вноска в размер на 45 000 000 лв. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи. Увеличаването на капитала да се извърши чрез издаване на нови акции.“
§ 17. Създава се чл. 112:
„Чл. 112. (1) Средствата по чл. 1, ал. 5, ред 4.4. се предоставят за компенсация на нарастването на цената на следните видове моторни горива:
1. бензин А95 (с код по КН 2710 12 45) с най-ниска продажна цена за този вид гориво в конкретен обект;
2. газьол (дизелово гориво) (с код по КН 2710 20 11) с най-ниска продажна цена за този вид гориво в конкретен обект;
3. втечнен нефтен газ (LPG) (с код по КН 2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 97 и 2711 19 00) с най-ниска продажна цена за този вид гориво в конкретен обект;
4. природен газ (с код по КН 2711 21 00 и 2711 11 00) с най-ниска продажна цена за този вид гориво в конкретен обект.
(2) Компенсацията по ал. 1 се предоставя чрез намаляване на дължимата от физическото лице сума за плащане на крайния разпространител в размер на 0,25 лв. на литър/килограм гориво при пряко зареждане в горивен резервоар на моторни превозни средства от категория M1, двуколесни и триколесни мотопеди и мотоциклети от категория L, регистрирани по Закона за движението по пътищата, собственост на физическо лице или с ползвател физическо лице, когато моторното превозно средство се ползва от лице, различно от собственика, вписано като ползвател в свидетелството за регистрация на моторното превозно средство. Тези обстоятелства се удостоверяват при зареждането пред крайния разпространител чрез представяне на свидетелството за регистрация на зарежданото с гориво моторно превозно средство. Компенсацията се предоставя при плащане в брой, с банкова дебитна или кредитна карта.
(3) Краен разпространител е лице, което стопанисва бензиностанция, газстанция или метанстанция, в които се извършва зареждане на течни горива в горивните резервоари на отделните моторни превозни средства, от резервоари за съхранение на тези горива.
(4) Всеки краен разпространител, регистриран по Закона за данък върху добавената стойност, може да предоставя компенсацията по ал. 1. Компенсация не се предоставя в обекти, в които се извършват зареждания на моторни превозни средства само за собствени нужди с течни горива по ал. 1.
(5) Крайният разпространител, който предоставя компенсацията по ал. 1, задължително издава разширен фискален бон на физическото лице за извършената доставка на моторни горива, за която се предоставя компенсация, в който вписва регистрационния номер на моторното превозно средство. В разширения фискален бон вместо име и адрес на получателя се посочва „Получател на компенсация за гориво по ЗДБРБ“, а вместо идентификационен номер на получателя се посочва „0000000025“. В този разширен фискален бон не се отразяват продажби на моторни горива, за които не се предоставят компенсации.
(6) В разширения фискален бон по ал. 5 крайният разпространител отразява предоставената компенсация като отстъпка от продажната стойност на зареденото гориво.
(7) За издадените разширени фискални бонове по ал. 5 крайният разпространител съставя отделен отчет за извършените продажби по реда на чл. 119, ал. 2, 3 и 4 от Закона за данък върху добавената стойност. Издаденият отчет се отразява в дневника за продажби по чл. 124, ал. 1, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност с код 83.
(8) Крайният разпространител съставя протокол, с който начислява изискуемия данък върху добавената стойност за доставките на гориво, за които са предоставени компенсации през съответния месец. Данъкът за календарния месец се определя в размер, съответстващ на размера на намалението на данъка при отразяването на предоставената компенсация като отстъпка.
(9) Протоколът съдържа задължително следната информация:
1. номер и дата;
2. името и идентификационния номер на крайния разпространител;
3. вид, количество на горивото по ал. 1, за което е предоставена компенсация, и сума на предоставената компенсация за всеки вид за периода;
4. обща сума на предоставените компенсации за периода;
5. корекция в увеличение или намаление на сумата на компенсации за предходен/предходни период/периоди по вид и количество на съответното гориво и периода, за който/които се отнася;
6. сума на компенсации след корекция (сумата по т. 4, коригирана със сумата по т. 5);
7. данъчна основа и данък, изчислени за сумата по т. 6 по следната формула:

Д =
Ц х ДС
 , където:
100 + ДС

Д е размерът на данъка за конкретната доставка;
Ц – договорената цена с включен данък или обявената цена на дребно по конкретната доставка;
ДС – съответната данъчна ставка.
(10) Крайният разпространител отразява протокола по ал. 9 в дневника за продажби по чл. 124, ал. 1, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност с код 50, като в зависимост от приложимата данъчна ставка посочва данъчната основа на компенсацията в колони 11 и 17, съответно данъка в колони 12 и 18.
(11) Крайният разпространител декларира пред Националната агенция за приходите сумата на предоставените през съответния месец компенсации, като подава по електронен път подписана с квалифициран електронен подпис декларация по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Декларацията се подава в срок до 14-о число на месеца, следващ месеца на предоставяне на компенсациите. В декларацията се претендира възстановяване на предоставените компенсации и се посочват следните данни:
1. име и идентификационен номер на крайния разпространител;
2. месец и година, за които се отнася декларацията;
3. вид, количество на горивото по ал. 1, за което е предоставена компенсация, и сума на предоставената компенсация за всеки вид след отразяване на корекции за предходни месеци;
4. обща сума на предоставените компенсации по т. 3.
(12) Сумата, посочена в декларацията по ал. 11, се възстановява на крайния разпространител в 10-дневен срок от изтичането на срока за подаване на справка-декларацията по Закона за данък върху добавената стойност за съответния период при наличие на пълно съответствие на данните относно предоставените компенсации, посочени в декларацията по ал. 11 и в дневника за продажбите на крайния разпространител за съответния период.
(13) Корекции в подадена декларация по ал. 11 след изтичането на срока за подаване се правят чрез подаване на нова декларация след разрешение от орган по приходите.
(14) При установено несъответствие на данните относно предоставените компенсации, посочени в декларацията по ал. 11, и данните в дневника за продажбите на крайния разпространител за съответния период, сумата, посочена в декларацията по ал. 11, се възстановява след отстраняване на несъответствията в следващ период в срока по ал. 12.
(15) Когато декларацията по ал. 11 и/или справка-декларацията по Закона за данък върху добавената стойност за съответния данъчен период са подадени извън законоустановения срок, възстановяването на сумата на предоставените компенсации се извършва в следващ период в срока по ал. 12.
(16) Физическо лице – получател по компенсацията няма право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност за начислен данък върху добавената стойност, посочен в издадени фактури, за които е ползвал компенсация, и разходът, отчетен по тези фактури, не се признава за данъчни цели.
(17) Неправомерно получени средства, недължимо платени и надплатени суми се възстановяват ведно със законната лихва от датата на получаване на средствата до датата на възстановяването им. Вземанията за възстановяване са публични държавни вземания. Актовете по чл. 166 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се издават от органи по приходите, оправомощени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Обжалването на актовете не спира изпълнението им.
(18) Администрирането на компенсацията по ал. 1 се извършва от Националната агенция за приходите. Актовете се издават от органи по приходите, оправомощени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(19) За сметка на планираните средства по чл. 1, ал. 5, т. 4.4. се извършват промени по бюджета на Министерството на финансите, респективно на Националната агенция за приходите, по реда на Закона за публичните финанси.
(20) Министерският съвет може да преустанови предоставянето на компенсацията по ал. 1 при изчерпване на средствата по чл. 1, ал. 5, ред 4.4.“
§ 18. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в ал. 2 накрая се добавя „и на туристически услуги съгласно Закона за туризма“;
б) в ал. 3 думите „и лица“ се заменят с „лица“ и накрая се добавя „и лица, предоставящи туристически услуги съгласно Закона за туризма“;
в) в ал. 5 накрая се добавя „и на туристически услуги съгласно Закона за туризма“;
г) в ал. 6 накрая се добавя „и на туристически услуги съгласно Закона за туризма“.
2. В § 2:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 числото „4 500“ се заменя с „6 000“;
бб) в т. 2 числото „9 000“ се заменя с „12 000“;
вв) в т. 3 числото „13 500“ се заменя с „18 000“;
б) в ал. 2 числото „9 000“ се заменя с „12 000“;
в) в ал. 3, т. 2 числото „9 000“ се заменя с „12 000“;
г) създават се ал. 4 – 15:
„(4) Данъчните облекчения за 2022 г. по чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица могат да се ползват и чрез намаляване на месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения след прилагане на чл. 42, ал. 3 от същия закон, както следва:
1. месечната данъчна основа за месец юли се намалява със сбора от сумите за месеците януари – юни за:
а) едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв. месечно;
б) две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 000 лв. месечно;
в) три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 500 лв. месечно;
г) дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 1 000 лв. месечно.
2. месечната данъчна основа за месец октомври се намалява със сбора от сумите за месеците юли – септември за:
а) едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв. месечно;
б) две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 000 лв. месечно;
в) три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 500 лв. месечно;
г) дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 1 000 лв. месечно.
(5) За месеците октомври – декември 2022 г. данъчните облекчения се ползват при изчисляване на годишната данъчна основа по реда на чл. 49 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(6) Работникът/служителят еднократно избира да приложи авансовото ползване на данъчно облекчение по ал. 4 чрез предоставяне на писмена декларация пред работодателя, с която декларира, че:
1. за прилагане на всяко от данъчните облекчения следва да изпълни условията, предвидени в чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
2. другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година;
3. работникът/служителят няма да ползва данъчните облекчения при друг работодател.
(7) Когато размерът на месечната данъчна основа за месец юли и за месец октомври за доходи от трудови правоотношения, определена по реда на чл. 42, ал. 1 – 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, е по-нисък от сумите по ал. 4, с които следва да бъде намалена съответната месечна данъчна основа, работодателят до края на месец август 2022 г., съответно месец ноември 2022 г., възстановява 10 на сто от разликата на лицето, а за доходите, придобити като морско лице – 1 на сто от разликата. В този случай дължимият данък по чл. 42, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е нула.
(8) Възстановената сума по ал. 7 се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на други лица.
(9) Член 49 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилага и при прилагане на ал. 4.
(10) В случаите на авансово облагане по чл. 43 и 44 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица данъчните облекчения по чл. 22в и 22г от същия закон могат да се прилагат чрез намаляване на размера на дължимия авансов данък, при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година.
(11) Намаляването по ал. 10 на размера на дължимия авансов данък е:
1. за второ тримесечие – до размера на дължимия авансов данък, но не повече от:
а) за едно ненавършило пълнолетие дете – 300 лв.;
б) за две ненавършили пълнолетие деца – 600 лв.;
в) за три и повече ненавършили пълнолетие деца – 900 лв.;
г) за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – 600 лв.
2. за трето тримесечие – до размера на дължимия авансов данък, но не повече от:
а) за едно ненавършило пълнолетие дете – 150 лв.;
б) за две ненавършили пълнолетие деца – 300 лв.;
в) за три и повече ненавършили пълнолетие деца – 450 лв.;
г) за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – 300 лв.
(12) Годишният размер на данъчното облекчение по чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г. в случаите по ал. 10 се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(13) Алинея 10 не се прилага, когато:
1. размерът на авансовия данък се определя и удържа от платеца на дохода;
2. лицето има доходи от трудови правоотношения и е приложило ал. 6.
(14) Лицата, които прилагат чл. 43, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, не прилагат ал. 10 – 12.
(15) Когато в нарушение на условието по ал. 6, т. 2 и 3 или по ал. 10 данъчното облекчение по чл. 22в и/или чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е ползвано авансово чрез повече от един работодател и/или от повече от едно лице, всяко от лицата, ползвали авансово облекченията, дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.“
3. Параграф 17 се изменя така:
„§ 17. Средствата по чл. 1, ал. 5, ред 2.9 се предоставят на държавните висши училища като субсидия за издръжка на обучението над формираната по чл. 91, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование по предложение на министъра на образованието и науката след съгласуване със Съвета на ректорите и национално представителните синдикати.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. С влизане в сила на този закон се погасяват задълженията на бенефициентите – общини и бюджетни организации, за възстановяване на недължимо платени, надплатени, неправомерно получени или неправомерно усвоени от тях суми по договорите за безвъзмездна финансова помощ, финансирани със средства по оперативните програми за програмния период 2007 – 2013 г. Управляващите органи на оперативните програми служебно отписват вземанията си за тези суми.
§ 20. (1) За целите на планирането на бюджетни мерки за подпомагане на физически лица министърът на финансите или оправомощени от него длъжностни лица имат право на достъп до обобщени данни за доходи на физически лица, включително доходи от социално подпомагане, държавно обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване,с изключение на данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Националният осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса предоставят за обработване и обобщаване на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите индивидуални данни за изплатени доходи на физическите лица от социално подпомагане, държавно обществено осигуряване, допълнително социално осигуряване и месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания, и личната помощ по Закона за личната помощ.
(3) Предоставянето на индивидуалните данни за изплатени доходи се извършва по реда на Закона за електронното управление, с изключение на данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(4) Видът на обменяните данни се съгласува от лицата по ал. 2 с министъра на електронното управление.
(5) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или оправомощени от него длъжностни лица обработват получените по ал. 2 данни единствено за целите на тяхното обобщаване с вече налични в агенцията данни за доходи на физически лица, като се осигурява защита от неправомерен достъп.
§ 21. (1) За м. юли и м. август 2022 г. първостепенните разпоредители по държавния бюджет извършват разходи, трансфери и плащания в частта на финансирането до размера на получените приходи по държавния бюджет.
(2) Министерството на финансите при определянето на лимитите по СЕБРА следи за изпълнението по ал. 1.
§ 22. Промени в устройствените правилници на първостепенните разпоредители с бюджет могат да се правят след 31 август 2022 г.
§ 23. (1) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на „БНЕБ“ – ЕАД, за съответния месец и базовата цена в размер 250 лв./MWh за периода от 1 юли 2022 г. до 31 декември 2022 г.
(2) Не се изплаща компенсацията по ал. 1 за клиенти с цени под базовата цена от 250 лв./MWh.
(3) На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, изчислена по реда на ал. 1, се изплаща компенсация в намален размер, така че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 250 лв./MWh.
§ 24. (1) Публичните предприятия по смисъла на чл. 2, aл. 1 от Закона за публичните предприятия от сектор енергетика със 100 на сто държавно участие в капитала внасят целеви вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, които се използват за покриване на разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката.
(2) Размерът на целевите вноски по ал. 1 се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката при отчитане на пълната себестойност на произведената електрическа енергия, необходимите средства за изпълнение на инвестиции и ремонти без ДДС, гарантиращи дългосрочната експлоатация на производствените мощности и осигуряващи икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала.
(3) Целевите вноски по ал. 1 се внасят в срок, определен в решението на Министерския съвет, с което се определят и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане.
§ 25. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92, 96 и 97 от 2017 г., бр. 24, 65 и 98 от 2018 г., бр. 24, 33, 96, 100, 101 и 102 от 2019 г., бр. 14, 18, 52, 55, 71, 104 и 107 от 2020 г., бр. 17 и 111 от 2021 г. и бр. 14 и 18 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 4, т. 4:
а) буква „д“ се изменя така:
„д) операторът на хранителна банка, преди извършване на дарението, е предоставил по електронен път на Националната агенция за приходите изискуемата информация, която като съдържание и файлов формат се определя със заповед на изпълнителния директор на агенцията;“
б) в буква „е“ числото „0,5“ се заменя с „1“ и накрая се добавя „и за всяко предоставяне е бил съставен документ с посочени вид, количество, единична и обща стойност на хранителните стоки, с който се удостоверява тяхното предаване на съответния оператор на хранителна банка“;
в) в буква „ж“ думите „няма изискуеми и неплатени данъчни, осигурителни или други публични задължения и през последните две години няма влязло в сила наказателно постановление за нарушение на чл. 180, 180а, 181, 182 и 185“ се заменят с „няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към края на месеца, в който стоките са предоставени, като задълженията не са отразени в данъчно-осигурителната му сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в Националната агенция за приходите;“.
2. Наименованието на глава трета се изменя така: „Освобождаване с право на приспадане на данъчен кредит“.
3. В чл. 36а, ал. 3 думите „чл. 66, ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 66, ал. 1“.
4. Член 66 се изменя така:
„Стандартна ставка на данъка
Чл. 66. (1) Стандартната ставка на данъка е 20 на сто за облагаемите доставки с място на изпълнение на територията на страната, освен изрично посочените като облагаеми с намалена или нулева ставка на данъка.
(2) Ставката по ал. 1 се прилага и при внос на стоки на територията на страната, и при облагаеми вътреобщностни придобивания на територията на страната, освен изрично посочените като облагаеми с намалена или нулева ставка на данъка.“
5. Създава се чл. 66а:
„Намалена ставка на данъка
Чл. 66а. Ставката на данъка е 9 на сто за доставката на услуга по настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, с място на изпълнение на територията на страната.“
6. Създава се чл. 66б:
„Освобождаване с право на приспадане на данъчен кредит чрез прилагане на нулева ставка на данъка
Чл. 66б. Нулева ставка на данъка се прилага при извършване на доставки с място на изпълнение на територията на страната, посочени в глава трета, чл. 53, 64а, 140, 146 и 173.“
7. В чл. 151a, ал. 2, т. 11 думите „по глава трета“ се заличават.
8. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 100 и 101 се отменят.
9. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 15д:
„§ 15д. (1) Ставката на данъка по чл. 66а се прилага до 31 декември 2022 г. за следните доставки с място на изпълнение на територията на страната, при внос на стоки на територията на страната и при облагаеми вътреобщностни придобивания на стоки:
1. доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път, или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание;
2. доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, включително състояща се в доставка на храна за вкъщи; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128;
3. доставки на храни, подходящи за бебета или за малки деца, по приложение № 4;
4. доставки на бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули по приложение № 4;
5. доставка на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136, както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници;
6. доставка на услуга за използване на спортни съоръжения.
(2) Ставката на данъка по чл. 66а се прилага до 1 юли 2023 г. за следните доставки с място на изпълнение на територията на страната, при внос на стоки на територията на страната и при облагаеми вътреобщностни придобивания на стоки:
1. доставка на централно отопление;
2. доставка на природен газ.
(3) Ставката на данъка по чл. 66б се прилага до 1 юли 2023 г. за доставка на хляб и брашно с място на изпълнение на територията на страната, при внос на стоки на територията на страната и при облагаеми вътреобщностни придобивания на стоки.
(4) За целите на ал. 1, т. 2 и 5:
1. „бира“ е бира по смисъла на чл. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове;
2. „вино“ е вино по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;
3. „спиртни напитки“ са спиртните напитки по смисъла на чл. 121, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки;
4. „случаен автобусен превоз“ е превоз по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(5) За целите на ал. 3 „хляб“ е продукт, който се получава от изпичането на тесто, получено от смесване на пшенично брашно или друга зърнена култура, самостоятелно или в комбинация, и вода, със или без добавяне на сол, втасало с помощта на хлебна мая или закваска, и технологични добавки (при необходимост). За целите на ал. 3 „брашно“ е продукт, който се получава от смилането на хлебна пшеница и е годен за производство на хляб и хлебни продукти.
(6) Лице, което извършва доставка/продажба на природен газ чрез измервателни средства за разход на течни горива, е длъжно да регистрира в електронната система с фискална памет всяка доставка/продажба на природен газ в данъчна група „Д“ за времето на приложение на ставката по чл. 66а. В този случай се допуска при предаване на данни към Националната агенция за приходите да не се подават данни за вид и количество на продаденото гориво. Допуска се тези продажби да се програмират в отделен департамент.
(7) Когато данъчното събитие по доставка, за която се прилагат ал. 2 и 3, е възникнало до влизането в сила на ал. 2 и 3 включително и данъчният документ за доставката се издава след влизането в сила на ал. 2 и 3, доставката се документира чрез издаване на фактура по чл. 113, при издаването на която се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката.
(8) Когато след влизането в сила на ал. 2 и 3 възникнат основания за изменение на данъчната основа на доставка, за която се прилагат ал. 2 и 3 и която е фактически извършена и документирана до влизането в сила на ал. 2 и 3, изменението на данъчната основа се извършва чрез издаване на данъчно известие по чл. 115, като се прилага данъчният режим, действащ към датата на възникване на данъчното събитие на извършената и документирана доставка.“
10. В § 4 от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 55 от 2020 г.; доп., бр. 111 от 2021 г.) думите „ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5, § 2, т. 2 и § 3“ се заменят с „ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5 и § 2, т. 2“, а думите „31 декември 2022 г.“ се заменят с „30 юни 2022 г.“.
11. В § 70 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.; изм., бр. 14 и 111 от 2021 г.) думите „букви „б“ и „в“ се заменят с „буква „в“, а думите „31 декември 2022 г.“ се заменят с „30 юни 2022 г.“.
12. В приложение № 4 думите „към чл. 66, ал. 2, т. 4 и 5“ се заменят с „към § 15д, ал. 1, т. 3 и 4“.
§ 26. В Закона за изменение на Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 71 от 2020 г.; изм., бр. 107 от 2020 г. и бр. 111 от 2021 г.) в § 10 от преходните и заключителните разпоредби думите „31 декември 2022 г.“ се заменят с „30 юни 2022 г.“.
§ 27. В Закона за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит (ДВ, бр. 18 от 2020 г.) в § 65 от преходните и заключителните разпоредби думите „30 юни 2022 г.“ се заменят с „31 декември 2026 г.“.
§ 28. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г., бр. 7, 17, 33, 96 и 100 от 2019 г., бр. 9, 14, 18, 28, 44, 65 и 104 от 2020 г., бр. 77 от 2021 г. и бр. 12 и 42 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 65:
a) алинея 11 се изменя така:
„(11) Лицензираните складодържатели, включително тези, които нямат достатъчен складов капацитет за съхранение на собствените си енергийни продукти по смисъла на чл. 47, ал. 13, до 19,00 ч. на всеки работен ден изпращат по електронен път уведомление с актуални към часа на изпращането данни до Агенция „Митници“, което се публикува до 9,00 ч. на следващия работен ден в регистъра по ал. 12.“;
б) създават се ал. 12 и 13:
„(12) В Агенция „Митници“ се води публичен регистър с актуални данни, предоставени от лицензираните складодържатели за наличие или липса на свободни складови капацитети съгласно изискванията на чл. 47, ал. 12.
(13) Форматът и съдържанието на регистъра по ал. 12 се определят с правилника за прилагане на закона.“
2. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 6а и 6б:
„§ 6а. (1) Възстановяване на платения акциз за електрическа енергия по чл. 24ж се прилага до 30 юни 2025 г. за следните лица:
1. лицензирани железопътни превозвачи и управители на железопътната инфраструктура – за ползваната от тях тягова и нетягова електрическа енергия при осъществяването на тяхната дейност;
2. транспортни оператори, които осъществяват превоз на пътници чрез метро, трамвай или тролейбуси, за ползваната от тях електрическа енергия при превоза на пътници.
(2) Възстановяването по ал. 1 се извършва по реда на чл. 24ж въз основа на писмено искане, което се подава до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, в което е потребена електрическата енергия.
§ 6б. (1) В срок до 30 юни 2025 г. се прилагат следните акцизни ставки:
1. върху моторните горива:
а) за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00 – 0 лв. за 1000 килограма;
б) за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 – 0 лв. за 1 гигаджаул;
2. за произведената топлинна енергия – 0 лв., в случаите по чл. 28, ал. 2 за енергийните продукти, използвани за осъществяване на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;
3. за електрическата енергия с код по КН 2716 – 0 лв. за мегаватчас, при условие че произведената електроенергия е:
а) от слънчева, вятърна енергия, от енергията на вълните, приливите или с геотермален произход;
б) от хидравличен произход, произведена в хидроелектрически инсталации;
в) генерирана от биомаса или от продукти, произведени от биомаса;
г) генерирана от метан, изпускан в изоставени въглищни мини;
д) генерирана от горивните клетки.
(2) Акцизната ставка по ал. 1, т. 1, буква „а“ се увеличава на 340 лв. за 1000 килограма, а акцизната ставка по ал. 1, т. 1, буква „б“ – на 5,10 лв. за 1 гигаджаул, в случай че Европейската комисия постанови акт за несъответствие с правилата в областта на държавните помощи под формата на нулеви акцизни ставки за втечнен нефтен газ и природен газ, използвани като моторно гориво, от датата на постановяване на акта.“
§ 29. В Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 98 от 2013 г.; изм., бр. 104 и 109 от 2013 г., бр. 95 от 2015 г., бр. 98 от 2018 г. и бр. 18 от 2022 г.) в § 9 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „30 юни 2022 г.“ се заменят с „31 декември 2026 г.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 30. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 61, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75, 97 и 98 от 2016 г., бр. 58, 63 и 97 от 2017 г., бр. 15, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 24, 79, 96 и 101 от 2019 г., бр. 14, 18, 28, 38, 60 и 104 от 2020 г., бр. 14 от 2021 г. и бр. 14 и 17 от 2022 г.) в чл. 29, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 се създава буква „г“:
„г) доходи от упражняване на свободна професия като адвокат.“
2. В т. 3 след думата „професия“ се добавя „извън тази по т. 2, буква „г“.
§ 31. (1) Министерският съвет може да одобри допълнителни трансфери по бюджета на Националния осигурителен институт за 2022 г. в размер на до 5 500,0 хил. лв. по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси за увеличаване на разходите за персонал.
(2) Увеличението е за сметка на бюджетното взаимоотношение между централния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване по чл. 1, ал. 2.
§ 32. В Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2022 г.; изм., бр. 32 от 2022 г.) в чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред 1.1.3. в колона 3 числото „5 734 171,1“ се заменя с „5 732 071,1“.
2. На ред 1.1.3.8. в колона 3 числото „120 000,0“ се заменя със „117 900,0“.
3. На ред 1.1.3.8.1. в колона 2 след думата „сигурност“ се добавя „както и за поставяне на ваксини срещу COVID-19 за здравноосигурени лица“.
4. На ред 1.1.4. в колона 3 числото „120 570,6“ се заменя със „106 570,6“.
5. На ред 1.1.4.4. в колона 3 числото „51 170,6“ се заменя с „37 170,6“.
6. В ред 1.3:
а) в колона 3 числото „165 384,7“ се заменя със „177 429,5“;
б) създава се подред 1.3.1.:

1.3.1.
в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност, във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст в размер до 14 000,0

“.
§ 33. Законът влиза в сила от 1 юли 2022 г., с изключение на:
1. параграф 17, § 25, т. 9 относно § 15д, ал. 1, т. 2, ал. 2, 3 и 6 и § 28, т. 2, които влизат в сила в тридневен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. параграф 28, т. 1 и § 30, които влизат в сила от 1 януари 2023 г.;
3. параграф 32, който влиза в сила от 10 юли 2022 г.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 30 юни 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Мирослав Иванов
4091