Министерски съвет
брой: 18, от дата 10.3.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.38


Постановление № 44 от 5 март 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 ОТ 5 МАРТ 2015 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 10 от 2003 г., бр. 21 от 2004 г., бр. 1 и 81 от 2006 г., бр. 1 и 15 от 2007 г., бр. 20 от 2008 г., бр. 12, 16, 67 и 84 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г. и бр. 17 и 60 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и 2“ се заличават.
2. В ал. 5 думите „управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества“ се заменят с „управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества, и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон“.
3. В ал. 8, т. 14 думите „чл. 28“ се заменят с „чл. 26“ и думите „чл. 29“ се заменят с „чл. 28“.
4. Създава се ал. 9:
„(9) При сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец, когато отработените и други часове с осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя график на лицето са повече от договореното работно време, месечният размер на осигурителния доход може да бъде по-голям от установения със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година максимален месечен размер на осигурителния доход, като общият осигурителен доход за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, се ограничава до сбора на максималния месечен размер на осигурителния доход за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време. Ограничаването се извършва, като се сумират осигурителните доходи за първия и всеки следващ месец до достигане на сбора от максималните месечни размери на осигурителния доход за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време.“
§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „и 2“ се заличават.
§ 3. В чл. 3 ал. 5 се изменя така:
„(5) При годишното определяне на осигурителния доход се изчисляват и внасят осигурителни вноски в размера, определен за фонд „Пенсии“, фонд „Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.“
§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Когато лицето упражнява трудова дейност на повече от едно основание по чл. 4, ал. 1 и/или ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване, то декларира пред всеки следващ осигурител дохода, върху който се дължат осигурителни вноски, като се спазва поредността, определена в чл. 6, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на § 3, който влиза в сила от 1 януари 2016 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1653