Народно събрание
брой: 107, от дата 18.12.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.10


Закон за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 

УКАЗ № 286
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приет от 44-то Народно събрание на 10 декември 2020 г.
Издаден в София на 16 декември 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
ЗАКОН
за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 81 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 98 от 2001 г., бр. 25 и 120 от 2002 г., бр. 42, 102 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 38, 79 и 105 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 74 и 103 от 2016 г., бр. 27 и 98 от 2018 г. и бр. 104 от 2020 г.)
Параграф единствен. В § 25, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 2016 г.) думите „2020 г.“ се заменят с „2022 г.“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 10 декември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Емил Христов

9392