Народно събрание
брой: 100, от дата 20.12.2011 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.

 

УКАЗ № 282
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г., приет от ХLI Народно събрание на 8 декември 2011 г., повторно приет на 16 декември 2011 г.
Издаден в София на 16 декември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Диана Ковачева
ЗАКОН
за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.
Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 465 555,7 хил. лв., както следва:

П О К А З А Т Е Л И
Сума
(хил. лв.)
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
8 465 555,7
1. Осигурителни приходи
6 220 337,0
1.1. Осигурителни вноски
 3 851 210,3
1.2. Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година
2 369 126,7
2. Неданъчни приходи
27 550,1
2.1. Приходи и доходи от собственост
5 585,1
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви
21 915,0
2.3. Други неданъчни приходи
50,0
3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
 (807,9)
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
301 484,6
5. Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет за покриване на недостига от средства
 
 
1 916 991,9

 
(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 8 462 341,5 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
8 462 341,5
1. Разходи
8 455 191,5
1.1. Пенсии
7 314 015,4
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
6 901 496,7
1.1.2. Пенсии за сметка на републиканския бюджет
 298 503,3
1.1.3. Пенсии по международни спогодби
 70 000,0
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)
 44 015,4
1.2. Социални помощи и обезщетения
1 062 909,7
1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
76 703,9
1.3.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения
 41 822,0
1.3.2. Други възнаграждения и плащания за персонала
 4 126,6
1.3.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели
 7 722,6
1.3.4. Издръжка
 16 647,4
1.3.5. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
 89,5
1.3.6. Капиталови разходи
 6 295,8
1.4. Отбрана и сигурност
1 120,5
1.5. Разходи за лихви
442,0
1.5.1. Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции (Световната банка)
 441,0
1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица
 1,0
2. Предоставени трансфери
7 150,0
2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
3 150,0
2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“
4 000,0
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
 3 000,0
2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
 
 1 000,0

 
(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
3 214,2
ФИНАНСИРАНЕ
(3 214,2)
Погашения по заеми от Световната банка – № 4081 от Международната банка за възстановяване и развитие (-)
(3 214,2)
Наличност в края на периода
 0

 
Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 5 304 927,8 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
5 304 927,8
1. Осигурителни приходи
5 304 377,8
1.1. Осигурителни вноски
2 935 251,1
1.2. Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година
2 369 126,7
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
 550,0

 
(2) Приема бюджета на фонд Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 6 971 130,0 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
6 971 130,0
1. Разходи
6 971 130,0
1.1. Пенсии
6 970 612,4
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
6 858 985,5
1.1.3. Пенсии по международни спогодби
 70 000,0
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)
 41 626,9
1.2. Социални помощи и обезщетения
517,6

 
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
(1 666 202,2)

 
Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите и трансферите на обща сума 300 634,6 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
 300 634,6
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
 300 634,6

 
(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 300 648,3 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
300 648,3
1. Разходи
300 648,3
1.1. Пенсии
300 634,6
1.1.2. Пенсии за сметка на републиканския бюджет
298 503,3
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС)
2 131,3
1.2. Социални помощи и обезщетения
13,7

 
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
 (13,7)

 
Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 116 592,7 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
116 592,7
1. Осигурителни приходи
116 592,7
1.1. Осигурителни вноски
116 592,7

 
(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 53 670,5 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
53 670,5
1. Разходи
49 320,5
1.1. Пенсии
42 768,4
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
 42 511,2
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС)
 257,2
1.2. Социални помощи и обезщетения
6 552,1
2. Предоставени трансфери
4 350,0
2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване
 350,0
2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“
4 000,0
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
3 000,0
2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
 
 1 000,0

 
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
62 922,2

 
Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 627 085,3 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
627 085,3
1. Осигурителни приходи
627 085,3
1.1. Осигурителни вноски
627 085,3

 
(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 709 089,4 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
709 089,4
1. Разходи
706 289,4
1.2. Социални помощи и обезщетения
706 289,4
2. Предоставени трансфери
2 800,0
2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
2 800,0

 
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
(82 004,1)

 
Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 172 581,2 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
172 581,2
1. Осигурителни приходи
172 281,2
1.1. Осигурителни вноски
172 281,2
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
300,0

 
(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума 349 536,9 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
349 536,9
1. Разходи
349 536,9
1.2. Социални помощи и обезщетения
349 536,9

 
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
 (176 955,7)

 
Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 1 943 734,1 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
1 943 734,1
2. Неданъчни приходи
27 550,1
2.1. Приходи и доходи от собственост
5 585,1
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви
21 915,0
2.3. Други неданъчни приходи
50,0
3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
 (807,9)
5. Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет за покриване на недостига от средства
 
1 916 991,9

 
(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 78 266,4 хил. лв., както следва:
 

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
78 266,4
1. Разходи
78 266,4
1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
76 703,9
1.3.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения
 41 822,0
1.3.2. Други възнаграждения и плащания за персонала
 4 126,6
1.3.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели
 7 722,6
1.3.4. Издръжка
 16 647,4
1.3.5. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
 89,5
1.3.6. Капиталови разходи
 6 295,8
1.4. Отбрана и сигурност
1 120,5
1.5. Разходи за лихви
442,0
1.5.1. Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции (Световната банка)
 441,0
1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица
 1,0

 
(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
1 865 467,7
РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ
 (1 865 467,7)
 Погашения по заеми от Световната банка – № 4081 от Международната банка за възстановяване и развитие
 (3 214,2)
Наличност в края на периода
1 862 253,5

 
 
Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2012 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2010 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2000 лв.
(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2010 г., както и за започналите дейност през 2011 и 2012 г. е 420 лв.
(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква „а“.
Чл. 9. Определя се за периода от 1 януари до 31 май 2012 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст 136,08 лв., а за периода от 1 юни до 31 декември 2012 г. – 145 лв.
Чл. 10. Определя се за 2012 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица 7,20 лв.
Чл. 11. Определя се за 2012 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване 240 лв.
Чл. 12. Определя се за 2012 г. размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице 540 лв.
Чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2. Осигурителната вноска е за сметка на осигурителя.
Чл. 14. За 2012 г. не се прилага чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
Чл. 15. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със социално предназначение до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите са отпускат с разрешение на министъра на финансите.
Чл. 16. (1) За 2012 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.
(2) За 2012 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 1000 лв.
(3) Приема се план-сметка на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ съгласно приложение № 3.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на републиканския бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.
§ 2. За 2012 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване. Сумите по главниците от ревизионните актове за начет за периоди преди 1 януари 2006 г. постъпват като приход на фонд „Пенсии“, а по ревизионните актове за начет, съставени от НОИ след 31 декември 2005 г., постъпват като приход на бюджета на НОИ. Сумите по лихвите от ревизионните актове за начет постъпват като приход в бюджета на НОИ.
§ 3. (1) Дължимите вноски за Учителския пенсионен фонд се внасят чрез банковите сметки на Националната агенция за приходите за събиране на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.
(2) Средствата по ал. 1 за Учителския пенсионен фонд се превеждат периодично по съответните им сметки в Българската народна банка.
§ 4. За 2012 г. пенсиите не се осъвременяват по реда на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.
§ 5. Дейността по профилактика и рехабилитация за 2012 г. се извършва във:
1. дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт;
2. специализирани болници за рехабилитация, получили разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването за дейности по рехабилитация, както и лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които извършват дейности по рехабилитация.
§ 6. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; бр. 55 от 2000 г. – Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; бр. 45 от 2011 г. – Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г.; изм., бр. 60 и 77 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) в ал. 3:
аа) в т. 8, буква „б“ след думите „категория труд“ се добавя „и за лицата по чл. 69а“;
бб) в т. 9, буква „б“ след думите „категория труд“ се добавя „и за лицата по чл. 69а“;
б) в ал. 11 думите „ал. 3, 4 и 5“ се заменят с „ал. 3 и 5“.
2. В чл. 6а след думите „минималните ставки на заплащане на труда в приемащата държава“ се поставя запетая и се добавя „а за работниците и служителите, командировани в държава, в която не са определени минимални ставки на заплащане – минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3“.
3. В чл. 9, ал. 5 след думата „осигуряване“ се добавя „и Учителския пенсионен фонд“.
4. В чл. 11, ал. 2 думите „в общ размер две минимални работни заплати“ се заличават.
5. В чл. 12, ал. 2 думите „в общ размер две минимални работни заплати“ се заличават.
6. В чл. 13, ал. 2 думите „в общ размер две минимални работни заплати“ се заличават.
7. Създава се чл. 13г:
„Размер на еднократната помощ при смърт на осигурено лице
Чл. 13г. Размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 се определя ежегодно със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Помощта се разпределя поравно между съпруга/съпругата, децата и родителите на осигуреното лице.“
8. В чл. 37, ал. 3 изречение трето се заличава.
9. В чл. 38, ал. 1:
а) думите „ръководителите на функционалните направления на института и подуправител“ се заменят с „управителя, подуправителя и ръководителите на функционални направления на института“;
б) създава се изречение второ: „Управителят свиква и ръководи заседанията на съвета на управителя.“
10. В чл. 41, ал. 1, изречение първо числото „12“ се заменя с „18“.
11. В чл. 47, ал. 2, изречение първо думите „12-те“ се заменят с „18-те“ и в изречение второ думите „12 месеца“ се заменят с „18 месеца“.
12. В чл. 48, ал. 2, изречение първо думите „12-те“ се заменят с „18-те“ и в изречение второ думите „12 месеца“ се заменят с „18 месеца“.
13. В чл. 49, ал. 1, изречение първо числото „18“ се заменя с „24“.
14. В чл. 54а, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;“.
15. В чл. 54б, ал. 1 числото „18“ се заменя с „24“.
16. В чл. 54д, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;“.
17. В чл. 54е, ал. 3 думата „професионална“ се заличава.
18. В чл. 68:
а) в ал. 1 изречение второ се изменя така: „От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, до 31 декември 2011 г. те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 67 години.“
19. В чл. 69:
а) в ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. от 1 януари 2012 г. – 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.“;
б) в ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. от 1 януари 2012 г. – 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони или като следователи и младши следователи.“;
в) в ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. от 1 януари 2012 г. – 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, на военна служба или по законите по ал. 2.“;
г) в ал. 5 т. 2 се изменя така:
„2. от 1 януари 2012 г. – 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени в системата на гражданска защита.“
20. В чл. 70, ал. 1, изречение второ след цифрата „3“ се поставя запетая и се добавя „а от 1 януари 2012 г. – 4“.
21. В чл. 94:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Пенсиите се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите се отпускат от датата на подаването им.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Пенсиите за осигурителен стаж и възраст на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 – 4 и 6 и чл. 4а се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от придобиване на правото, съответно от прекратяване на осигуряването. Ако документите са подадени след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, съответно – прекратяване на осигуряването, пенсиите се отпускат от датата на подаването им.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3.
22. В чл. 100 думите „процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година“ се заменят със „с процент, равен на индекса на потребителските цени през предходната календарна година“.
23. В чл. 110, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. за причинените от тях щети на държавното обществено осигуряване от неправилно извършени осигурителни разходи, включително от неправилно удостоверяване на осигурителен стаж или осигурителен доход и от актове на медицинската експертиза, които са отменени, поради нарушаване на нормативните разпоредби при издаването им;“.
24. В чл. 115, ал. 4 изречение първо се изменя така: „Дължимите от държавното обществено осигуряване вземания се погасяват с изтичане на тригодишна давност, считано от 1 януари на годината, следваща годината за която се отнасят.“
25. В чл. 127:
а) в ал. 1 думите „при условията и по реда на част първа“ се заменят с „във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване“;
б) в ал. 2 след думите „категория труд“ се добавя „които са осигурени във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване“ и се поставя запетая.
26. В чл. 157, ал. 5 думата „Самоосигурените“ се заменя със „Самоосигуряващите се“.
27. В чл. 349 ал. 1 се изменя така:
„(1) За нарушения на разпоредбите на част първа от този кодекс, на нормативните актове по прилагането му или за неизпълнение на задължителни предписания на контролен орган виновните лица се наказват с глоба от 100 до 2000 лв. за всеки отделен случай, а на осигурителите – юридически лица и еднолични търговци, се налага и имуществена санкция от 500 до 2000 лв. за всеки отделен случай.“
28. В § 1, ал. 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 11:
„11. „Пенсия за осигурителен стаж и възраст“ по глава четвърта „а“ е пенсия по чл. 68, чл. 69, чл. 69а и § 4 и 5 от преходните и заключителните разпоредби.“
29. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) До 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд могат да се пенсионират, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете и са:
1. навършили възраст преди 1 януари 2012 г. 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд или 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд;
2. от 31 декември 2011 г. възрастта по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 48-годишна възраст за жените и 53-годишна възраст за мъжете при първа категория труд и 53 години за жените и 58 години за мъжете при втора категория труд.“;
б) в § 5:
аа) в ал. 3 думите „чл. 68, ал. 1“ се заменят с „чл. 68, ал. 1 и 2“;
бб) алинея 4 се изменя така:
„(4) На учителите, които имат изискуемия по ал. 1 учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до изпълнение на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, но не по-късно от навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3. След изпълнение на условията по чл. 68, ал. 1 и 2 или навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 пенсията се изплаща за сметка на фонд „Пенсии“.“;
в) в § 22о в текста преди т. 1 думите „до 31 декември 2011 г.“ се заменят с „до 31 декември 2012 г.“.
30. Параграф 64 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 100 от 2010 г.; изм., бр. 60 от 2011 г.) се отменя.
§ 7. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г. и бр. 9 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 71, ал. 2:
а) в т. 1 числото „3,4“ се заменя с „2,1“;
б) в т. 2 числото „2,2“ се заменя с „1,4“.
2. В чл. 73, ал. 2:
а) в т. 1 числото „2,6“ се заменя с „1,6“;
б) в т. 2 числото „1,5“ се заменя с „1,1“.
3. В чл. 117, ал. 1 думите „толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат“ се заменят със „75 на сто от брутното месечно възнаграждение за всяка прослужена година“ и числото „20“ се заменя с „15 брутни месечни възнаграждения“.
§ 8. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; бр. 91 от 2010 г. – Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г., бр. 1 и 18 от 2011 г.) в чл. 106, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Изречение първо се изменя така: „В случаите по ал. 1, т. 5 държавният служител има право на обезщетение в размер 50 на сто от месечната му брутна заплата, определена към момента на прекратяване на служебното правоотношение, за всяка прослужена година като държавен служител, но не повече от 10 месечни брутни заплати.“
2. Създава се изречение пето: „Обезщетението не се дължи, когато държавният служител е получил обезщетение поради придобиване право на пенсия на основание на специален закон.“
§ 9. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23 и 48 от 2011 г.) в чл. 160, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „50 години“ се заменят с „52 години“.
2. В т. 3 думите „51 години“ се заменят с „54 години“.
3. В т. 4 думите „52 години“ се заменят с „54 години“.
4. В т. 5 думите „55 години“ се заменят с „56 години“.
5. В т. 6 думите „57 години“ се заменят с „58 години“.
6. В т. 9 думите „60 години“ се заменят с „62 години“.
§ 10. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; бр. 26 от 2007 г. – Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 60 от 2011 г.) в § 19к от преходните и заключителните разпоредби думите „31 декември 2011 г.“ се заменят с „31 декември 2012 г.“.
§ 11. Паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, за безработица и при трудоустрояване, отпуснати с начална дата до 31 декември 2011 г., продължават да се изплащат в определения им досегашен размер до изтичането на срока им.
§ 12. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.
§ 13. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключение на § 8, т. 2, която влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 8 декември 2011 г. и на 16 декември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2012 г.

Поре-
ден номер
Иконо-
мически дейности (ном. А31)
Икономи-
чески дейности
(код по НКИД )
Наименование
на икономическа
 дейност
Ръково-
дители
Спе-
циалисти
Техници и при-
ложни специа-
листи
Помо-
щен админи-
страти-
вен персо-
нал
Персонал,
зает с услуга за населе-
нието, търговията и охраната
Квалифи-
цирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
Квалифици-
рани работници и сродни на тях занаятчии
Машинни оператори и монтажници
Профе-
сии, неизиск-
ващи спе-
циална квали-
фикация
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
А
01, 03 без 1.49
Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство
730
522
461
448
376
396
450
526
304
2
А
02
Горско стопанство
684
487
431
418
351
387
429
478
296
3
А
1.49
Отглеждане на други животни (пчеларство)
1100
860
790
550
370
370
515
575
370
4
В
05
Добив на въглища
806
660
626
450
390
270
626
568
418
5
В
06
Добив на нефт и природен газ
748
600
584
390
390
270
539
495
390
6
В
07
Добив на метални руди
792
658
582
418
361
270
577
498
374
7
В
08.11
Добив на строителни материали
621
489
444
385
385
270
531
489
385
8
В
08.11
Добив на декоративни скални материали
615
484
440
381
381
270
526
484
381
9
В
08.11
Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
627
494
449
389
389
270
537
494
389
10
В
08.12
Добив на трошен камък, чакъл и пясък
784
651
563
414
385
270
517
517
385
11
В
08.12
Добив на глина и каолин
792
657
568
418
388
270
522
522
388
12
В
08.9 и 09
Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива
627
494
449
389
389
270
537
494
389
13
C
10.1 без 10.12, 10.2
Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
850
600
500
415
340
270
400
410
335
14
C
10.12
Производство и преработка на месо от домашни птици
950
750
650
450
350
400
400
550
350
15
C
10.3
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
800
620
510
430
320
270
355
410
310
16
C
10.4
Производство на растителни и животински масла и мазнини
905
815
590
480
440
275
440
440
340
17
C
10.5
Производство на мляко и млечни продукти
961
631
511
351
341
270
351
401
312
18
C
10.6
Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
1020
910
780
425
340
340
495
615
345
19
C
10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82
Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти
800
550
550
420
350
340
440
490
395
20
C
10.81 и 10.82
Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия
1000
800
750
510
350
270
490
550
330
21
C
10.9
Производство на готови храни за животни
950
850
720
550
345
300
560
550
350
22
C
11 без 11.05, 11.06 и 11.07
Производство на напитки
748
582
499
307
307
270
307
394
307
23
C
11.05 и 11.06
Производство на пиво и малц
780
670
581
433
407
270
475
454
412
24
C
11.07
Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
900
760
690
485
335
270
450
465
330
25
C
12
Производство на тютюневи изделия
890
867
608
479
391
270
412
479
321
26
C
13
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
850
580
555
445
330
300
365
360
330
27
C
14 без 14.3
Производство на облекло
700
520
500
380
320
300
345
335
330
28
C
14.3
Производство на други трикотажни изделия
770
550
500
440
335
290
345
345
335
29
C
15
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
780
530
515
425
315
290
330
320
290
30
C
16
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
500
390
360
290
270
270
280
280
270
31
C
17
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
740
540
480
340
280
270
410
340
280
32
C, J
18, 58 и 59
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители;
Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
434
391
369
321
321
270
348
321
321
33
C
19
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
1518
1128
890
651
760
270
825
833
479
34
C
20
Производство на химични продукти
749
585
428
343
315
270
421
407
315
35
C
21
Производство на лекарствени вещества и продукти
749
585
428
343
315
270
421
407
315
36
C
22
Производство на изделия от каучук и пластмаси
529
371
350
328
315
270
371
328
315
37
C
23
Производство на изделия от други неметални минерални суровини
624
491
446
387
349
270
491
450
354
38
C
24 без 24.5
Производство на основни метали
730
500
470
330
290
270
450
450
310
39
C
24.5
Леене на метали
710
480
460
310
270
270
390
420
270
40
C
25 без 25.4
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
600
420
400
300
270
270
360
360
270
41
C
26
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
660
550
465
330
270
270
430
420
270
42
C
27
Производство на електрически съоръжения
650
540
460
330
270
270
420
410
270
43
C
28 без 28.11; 25.4
Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси
740
490
440
320
270
270
440
430
270
44
C
28.11
Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
820
550
550
440
270
270
480
480
270
45
C
29, 30
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили
800
550
500
320
270
270
520
420
270
46
C
31
Производство на мебели
490
390
325
280
270
270
280
280
270
47
C
32 без 32.5, 33
Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
608
412
391
321
321
270
332
348
321
48
C
32.5
Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)
784
543
345
272
270
270
270
270
272
49
D
35.1
Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия
890
710
665
380
335
270
560
520
335
50
D
35.2; 49.5
Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт
1258
867
825
500
434
270
603
664
434
51
D
35.3
Производство и разпределение на топлинна енергия
800
605
570
360
335
270
430
480
335
52
Е
36, 37
Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
633
576
518
374
345
288
432
374
316
53
E
38 без 38.12 и 38.22; 39
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
716
434
421
321
321
270
381
348
321
54
E
38.12 и 38.22
Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
900
740
670
525
500
270
560
525
510
55
F
41, 42 без 42.11 и 42.22, 43
Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности
700
580
550
350
280
330
530
530
310
56
F
42.11
Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
800
630
575
400
290
330
575
575
310
57
F
42.22
Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
600
500
470
330
315
270
350
400
315
58
G
45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
900
800
700
500
450
380
480
490
390
59
G
46.46, 47.73, 47.74
Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
794
504
421
332
321
270
321
393
332
60
I
55, 56, 79
Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
860
780
590
470
430
270
510
510
380
61
H
49.1, 49.2
Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт
780
692
568
364
364
292
400
473
364
62
H
49.3, 49.4
Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване
692
560
496
331
331
292
414
414
331
63
H
50
Воден транспорт
829
757
647
411
364
292
419
466
364
64
H
51
Въздушен транспорт
863
792
647
402
411
292
419
466
364
65
H
52
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
834
782
629
384
384
292
444
384
384
66
H
53
Пощенски и куриерски дейности
435
420
370
325
310
270
335
325
300
67
J
60, 61
Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения
803
703
603
462
462
270
504
504
401
68
K
64, 65, 66
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
1367
867
651
479
348
270
391
500
321
69
J, L, M, N
62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82
Дейности в област-та на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
867
564
455
321
321
270
348
369
321
70
N
80
Дейности по охрана и разследване
676
473
392
298
298
270
325
325
298
71
M
72
Научноизследователска и развойна дейност
580
416
371
348
321
270
323
323
321
72
O
84
ДЪРЖАВНО УП-РАВЛЕНИЕ
428
321
321
321
321
270
321
321
321
73
P
85
ОБРАЗОВАНИЕ
590
496
416
321
321
270
321
321
321
74
Q
86 без 86.1, 75
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност
857
575
345
314
272
314
314
345
270
75
Q
86.1
Дейност на болници (без началник- клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите)
1150
815
564
418
355
376
418
418
334
76
Q
87, 88
Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване
328
321
321
321
321
270
321
321
321
77
R
90, 91, 92, 93
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
567
391
321
321
321
270
341
321
321
78
S, T
95, 96, 97
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ
446
364
321
307
307
270
364
321
307
79
S, U
94, 99
Дейности на организации с нестопанска цел (без длъжностите в Българската православна църква); Дейности на екс- териториални организации и служби
771
542
401
321
321
270
371
332
321
80
S,U
9312
Дейност на професионални организации
0
789
508
0
0
0
0
0
0
81
 
 
Централен кооперативен съюз
550
500
440
365
350
330
355
375
290
82
Q
86 без 86.1
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант)
523
460
345
0
0
0
0
0
0
83
Q
86.1
Дейност на болници (само за началник-
клиника/отделение)
836
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Q
86.1
Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант)
606
564
564
0
0
0
0
0
0
85
S
94.91
Дейност на религиозни организации
(само за длъжностите в Българската православна църква)
0
321
0
0
0
0
0
0
0

 
Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение 2 към Заповед №РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.
Приложение № 2 към чл. 13
Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ“ 2012

Код КИД 2008
Наименование на икономическа дейност КИД2008
Осигурителна вноска (%)
05
Добив на въглища
1,1
07
Добив на метални руди
1,1
08
Добив на неметални материали и суровини
1,1
09
Спомагателни дейности в добива
1,1
13
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
1,1
16
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
1,1
20
Производство на химични продукти
1,1
22
Производство на изделия от каучук и пластмаси
1,1
24
Производство на основни метали
1,1
30
Производство на превозни средства, без автомобили
1,1
33
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
1,1
35
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
1,1
42
Строителство на съоръжения
1,1
50
Воден транспорт
1,1
17
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
0,9
19
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
0,9
23
Производство на изделия от други неметални минерални суровини
0,9
25
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
0,9
28
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
0,9
36
Събиране, пречистване и доставяне на води
0,9
38
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
0,9
41
Строителство на сгради
0,9
43
Специализирани строителни дейности
0,9
49
Сухопътен транспорт
0,9
01
Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
0,7
02
Горско стопанство
0,7
10
Производство на хранителни продукти
0,7
11
Производство на напитки
0,7
12
Производство на тютюневи изделия
0,7
18
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
0,7
21
Производство на лекарствени вещества и продукти
0,7
27
Производство на електрически съоръжения
0,7
29
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
0,7
31
Производство на мебели
0,7
32
Производство, некласифицирано другаде
0,7
39
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
0,7
51
Въздушен транспорт
0,7
52
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
0,7
53
Пощенски и куриерски дейности
0,7
61
Далекосъобщения
0,7
70
Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
0,7
74
Други професионални дейности
0,7
77
Даване под наем и оперативен лизинг
0,7
79
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
0,7
81
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
0,7
82
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
0,7
84
Държавно управление
0,7
96
Други персонални услуги
0,7
06
Добив на нефт и природен газ
0,5
15
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
0,5
26
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
0,5
37
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
0,5
46
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
0,5
58
Издателска дейност
0,5
60
Радио- и телевизионна дейност
0,5
68
Операции с недвижими имоти
0,5
71
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
0,5
72
Научноизследователска и развойна дейност
0,5
75
Ветеринарномедицинска дейност
0,5
78
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
0,5
80
Дейности по охрана и разследване
0,5
86
Хуманно здравеопазване
0,5
87
Медико-социални грижи с настаняване
0,5
88
Социална работа без настаняване
0,5
90
Артистична и творческа дейност
0,5
93
Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
0,5
95
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
0,5
99
Дейности на екстериториални организации и служби
0,5
03
Рибно стопанство
0,4
14
Производство на облекло
0,4
45
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
0,4
47
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
0,4
55
Хотелиерство
0,4
56
Ресторантьорство
0,4
59
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
0,4
62
Дейности в областта на информационните технологии
0,4
63
Информационни услуги
0,4
64
Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
0,4
65
Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване
0,4
66
Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането
0,4
69
Юридически и счетоводни дейности
0,4
73
Рекламна дейност и проучване на пазари
0,4
85
Образование
0,4
91
Други дейности в областта на културата
0,4
92
Организиране на хазартни игри
0,4
94
Дейности на организации с нестопанска цел
0,4
97
Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал
0,4
98
Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление
0,4

 
Приложение № 3 към чл. 16, ал. 3
ПЛАН-СМЕТКА на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за 2012 г.

П О К А З А Т Е Л И
С У М А
(хил. лева)
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ
9 700,0
Вноски от работодатели за работници и служители
0,0
– Вноски от работодатели за работници и служители за фонд „ГВРС“
0,0
Приходи и доходи от собственост
9 500,0
– приходи от лихви
9 500,0
Глоби, санкции и наказателни лихви
200,0
– глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви
200,0
РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ
1 929,6
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
25,3
– Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения
25,3
Други възнаграждения и плащания за персонала
29,2
– Възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения
29,2
Осигурителни вноски от работодатели
289,2
– Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)
178,2
– Здравноосигурителни вноски от работодатели
77,2
– Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели
33,8
Издръжка
32,9
– учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките
1,0
– разходи за външни услуги
2,4
– командировки в страната
4,5
– представителни разходи
5,5
– канцеларски материали
1,5
– други финансови услуги
18,0
Обезщетения и помощи за домакинствата
1 553,0
– плащания от фонд „ГВРС“ на гарантирани вземания на работници и служители от предприятия в несъстоятелност
1 553,0
РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ
 
РАЗДЕЛ ІV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+) (І. – ІІ. + ІІІ.)
7 770,4
РАЗДЕЛ V. ФИНАНСИРАНЕ
-7 770,4
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни предприятия – нето (+/-)
-15 419,7
Депозити и средства по сметки –
нето (+/-)
7 649,3
Депозити и сметки от предходния период (+) (§ 96-01 – 96-03)
26 915,5
Депозити и сметки в края на периода (-) (§ 96-07 – 96-09)
-19 266,2

 
13300