Министерски съвет
брой: 93, от дата 9.11.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 238 от 5 ноември 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 ОТ 5 НОЕМВРИ 2018 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 100 от 1997 г., бр. 14, 48 и 63 от 2000 г., бр. 41 и 66 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 41 от 2004 г., бр. 75 и 78 от 2006 г., бр. 45 и 95 от 2008 г., бр. 62 от 2009 г., бр. 39 и 50 от 2011 г., бр. 35 от 2012 г., бр. 34 от 2016 г. и бр. 79 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 27 ал. 1 се изменя така:
„(1) За всеки обект, който се предлага да се изгради или разшири върху земеделска земя, се определя необходимата площадка или трасе освен за:
1. обекти, свързани с ползване на земеделските земи;
2. промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с влязъл в сила общ устройствен план;
3. изпълнение на концесионен договор.“
2. В чл. 28:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Необходимата площадка или трасе за изграждане или за разширяване на обекта върху земеделски земи се определя със скица на имота или със скица-проект, когато площадката е за част от имота, с посочени граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За линейните обекти на техническата инфраструктура се представя трасе с предварителен проект по чл. 126, ал. 6, т. 1 от Закона за устройство на територията.“;
в) алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато се засягат земи от първа до шеста категория, за обекта се определят най-малко две площадки или трасета с изключение на земите, които се предлагат за добив на подземни богатства.“
3. В чл. 29, ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Собственикът или лицето, което има право да строи в чужд имот, представя обяснителна записка, в която посочва:“;
б) в т. 1 думите „вид и степен на възможно отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве за ПУП и обекти, за които не се изисква извършване на екологична оценка или оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда“ и запетаята пред тях се заличават;
в) точка 2 се изменя така:
„2. местоположението на обекта – местност, землище на населеното място и неговата категория, община, област, отстояние от границите на общия и/или подробния устройствен план на населеното място, отстояние от републиканската пътна мрежа и от други най-близко съществуващи обекти и селищни образувания;“
г) в т. 3 думите „и трасета на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, свързана с обекта, пътни връзки, площадки за рекултивация (подобряване) и за хумусни депа за временно ползване“ се заличават.
4. В чл. 30:
а) в ал. 1:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. скица на имота или скица-проект, когато площадката е за част от имота, с посочени граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки, в два екземпляра;“
бб) точка 7 се изменя така:
„7. обяснителна записка по чл. 29, ал. 1;“
вв) точка 8 се отменя;
б) в ал. 4 думите „с проекта за ПУП“ се заменят със „със скица на имота или скица-проект, когато площадката е за част от имота, с посочени граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки“ и се поставя запетая;
в) в ал. 9:
аа) думите „по ал. 1, т. 3, 4 и 8“ се заменят с „по ал. 1, т. 3 и 4“;
бб) създава се изречение второ: „За служебно изискване и получаване на информацията по ал. 1, т. 5 заинтересованото лице посочва номер и дата на издаване на акт за категория на земята.“
5. Създава се чл. 30а:
„Чл. 30а. (1) Не се допуска утвърждаване на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в които попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а от същия закон.
(2) До отразяването на границите на пясъчните дюни в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри по чл. 6, ал. 7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие утвърждаването на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие се разрешава след писмено становище на министъра на околната среда и водите или на оправомощено от него длъжностно лице, удостоверяващо, че в имота не попадат пясъчни дюни.
(3) Информацията по ал. 2 се изисква и се получава по служебен път от компетентната администрация.“
6. В чл. 31, ал. 1, т. 1 думите „физическото или юридическото лице“ се заменят със „собственика или от лицето, което има право да строи в чужд имот“.
7. В чл. 35:
а) създава се нова ал. 1:
„(1) При влязло в сила решение за утвърждаване на окончателна площадка и/или трасе заинтересованото лице може да поиска разрешение за изработване на подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията.“;
б) досегашните ал. 1 и 2 стават съответно ал. 2 и 3.
8. В чл. 37:
а) в ал. 4:
аа) в основния текст думите „собственикът на земеделската земя“ се заменят със „собственикът или лицето, което има право да строи в чужд имот“ и се поставя запетая;
бб) точка 2 се изменя така:
„2. копие от документ за собственост, за учредено право на строеж или друга суперфиция, действащ концесионен договор или друг документ, установяващ право да се строи в чужд имот по силата на специален закон, като в случаите, в които до тези документи е осигурен достъп по електронен път, се посочва само техният номер и мястото на публикуването им;“
вв) точка 4 се изменя така:
„4. извадка от влязъл в сила подробен устройствен план, която засяга съответната територия, или копие от подробен устройствен план за урегулирания поземлен имот;“
б) в ал. 6 се създава изречение второ: „За служебно изискване и получаване на информацията по ал. 4, т. 5 заинтересованото лице посочва номер и дата на издаване на акта за категорията на земята.“
9. В чл. 40:
а) в ал. 1 думите „физическото или юридическото лице – собственик на земята“ се заменят със „собственикът или лицето, което има право да строи в чужд имот“;
б) в ал. 2 се създава т. 6:
„6. здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (ДВ, бр. 63 от 2009 г.).“
10. В чл. 44, ал. 2 думите „утвърждаване на площадката или трасето на обекта“ се заменят с „влизането в сила на подробния устройствен план“.
11. В чл. 45:
а) в ал. 5 изречение второ се заличава;
б) алинея 6 се изменя така:
„(6) В случаите по ал. 5 в 14-дневен срок от влизането в сила на подробния устройствен план органът, одобрил плана, изпраща на министъра на земеделието, храните и горите копие от него, придружено с констативен акт, удостоверяващ влизането му в сила, регистър на засегнатите имоти и решенията, определящи значението на обектите. Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение, което да послужи за служебно отразяване на промяната на предназначението на земеделската земя в съответните регистри. Отказът за издаване на удостоверение подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
12. В чл. 64 ал. 2 се изменя така:
„(2) Решението за утвърждаване на окончателна площадка за проектиране на обект губи правно действие, когато след изтичането на една година от влизането в сила на подробния устройствен план заинтересованото лице не направи искане за промяна на предназначението на земята. Когато обектът се изгражда на етапи, решението за утвърждаване на площадка или трасе губи правно действие, когото в срок една година от влизането в сила на подробния устройствен план не е поискана промяна на предназначението на земята за изграждане на първия етап. Посоченият едногодишен срок не се отнася за утвърдени трасета за проектиране и изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение, които стават публична държавна или публична общинска собственост.“
13. В чл. 67, ал. 1 се създава изречение второ: „Когато реализирането на инвестиционното намерение не може да се осъществи поради наложени с нормативен или с общ административен акт забрани и решението за промяна на предназначението на земеделската земя бъде отменено по искане на заинтересованото лице, заплатената такса по чл. 30, ал. 1 или 2 от ЗОЗЗ се възстановява.“
14. В чл. 67в, ал. 8 думите „копие от молба и документ за заплатена такса за отразяване на решението в кадастралната карта, съответно в картата на възстановената собственост“ се заменят с „документ за заплатена такса“.
15. В чл. 68, ал. 4 след думите „съответните министри“ се добавя „и ръководителите на други ведомства“.
16. В чл. 70, ал. 4 думите „копие от молба и документ за заплатена такса за отразяване на решението в кадастралната карта, съответно в картата на възстановената собственост“ се заменят с „документ за заплатена такса“.
§ 2. В Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 60 и 80 от 1991 г., бр. 34 от 1992 г., бр. 8, 72 и 87 от 1993 г., бр. 2, 100 и 103 от 1994 г., бр. 5, 48 и 95 от 1995 г., бр. 28, 43, 57, 61, 112 и 122 от 1997 г., бр. 18 от 1998 г., бр. 18 и 113 от 1999 г., бр. 41 и 44 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 69 и 86 от 2004 г., бр. 75 от 2006 г., бр. 17 от 2007 г., бр. 45 от 2008 г., бр. 62 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 39 и 50 от 2011 г., бр. 35 и 50 от 2012 г., бр. 21 от 2015 г., бр. 34 от 2016 г., бр. 79 от 2017 г и бр. 70 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 36 ал. 7 се отменя.
2. В чл. 47:
а) в ал. 15:
аа) в изречение второ накрая се добавя „на заявителя, както и eдинен идентификационен код съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато заявлението се подава от юридическо лице или едноличен търговец“;
бб) създава се изречение трето: „При подаване на заявлението се представя документ за самоличност на заявителя или на упълномощено лице.“;
б) в ал. 16:
аа) точки 5 и 7 се отменят;
бб) създава се нова т. 8:
„8. протокол от заседание на съответния оправомощен орган на юридическото лице, съдържащ решение за учредяване на ограничено вещно право върху имот/имоти от държавния поземлен фонд;“
вв) създава се т. 9:
„9. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава чрез пълномощник;“
гг) досегашната т. 8 става т. 10.
3. В чл. 47в:
а) в ал. 1, т. 5 след думите „по чл. 34, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ“ запетаята се заменя със съюза „и“, а думите „или към осигурителни фондове“ и запетаята пред тях се заличават;
б) в ал. 3 думите „т. 1 – 6“ се заменят с „т. 1, 3 – 6“ и думите „т. 7 – 9“ се заменят с „т. 2, 7 – 9“.
4. В чл. 47з:
а) в ал. 1 т. 4 и 7 се отменят;
б) в ал. 3 след думите „по ал. 1, т. 8“ се добавя „и документ за самоличност на заявителя или на упълномощеното от него лице“ и думите „се представя“ се заменят със „се представят“.
5. В чл. 47и, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „т. 2, 7 – 9“.
6. В чл. 47ш:
а) в ал. 2:
аа) основният текст се изменя така:
„(2) Право да подадат заявление за предоставяне под наем или аренда на заетите с трайни насаждения земеделски земи от ДПФ по ал. 1 имат само лицата, които отговарят на условията по т. 1 или 2, което се удостоверява със съответните документи. Заявлението се подава до директора на областната дирекция „Земеделие“, в което се посочват землището, номерът на имота, видът на насаждението, както и eдинен идентификационен код съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато заявлението се подава от юридическо лице или едноличен търговец. При подаване на заявлението се представя документ за самоличност на заявителя или на упълномощено лице, като се прилагат следните документи:“;
бб) точки 1 – 3 се изменят така:
„1. документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 1 или 2;
2. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава чрез пълномощник;
3. протокол от заседание на съответния оправомощен орган на юридическото лице, съдържащ решение, съобразно заявлението.“;
вв) точка 4 се отменя;
б) в ал. 4 след думата „предоставяне“ се добавя „и документи, удостоверяващи липсата на данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, към държавния и общинския поземлен фонд, по чл. 34, ал. 6 и 8 от ЗСПЗЗ, както и по чл. 37в, ал. 7 и 10 от ЗСПЗЗ за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ“.
7. В чл. 47щ:
а) в ал. 2, в изречение второ думите „и изискващите се документи“ се заличават;
б) в ал. 4:
аа) в основния текст думите „и прилагат“ се заличават;
бб) точки 3 – 6 се отменят;
в) в ал. 6, изречение второ думите „които не отговарят на изискванията по ал. 4“ се заменят с „по които е установено, че заявителите имат задължения към Държавен фонд „Земеделие“ и/или към държавния поземлен фонд“.
8. В чл. 56к, ал. 3 т. 1 се отменя.
9. В чл. 99:
a) в ал. 1:
аа) в основния текст изречение второ се заличава;
бб) точки 1 – 4 се отменят;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Информацията за задълженията по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ се проверява служебно от комисията по чл. 100 чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, същата се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3.
10. В чл. 106, ал. 9:
а) в основния текст, изречение първо след думите „се посочват“ се добавя „eдинен идентификационен код съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато заявлението се подава от юридическо лице или едноличен търговец“ и се поставя запетая;
б) точка 1 се отменя.
11. В чл. 110, ал. 4:
а) в основния текст думите „чл. 23 от Закона за търговския регистър“ се заменят със „Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“;
б) точки 1 и 4 се отменят.
§ 3. В Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение, приета с Постановление № 261 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 50 от 2011 г. и бр. 55 от 2017 г.), в чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. за трасета на линейните обекти – предварителен проект по чл. 126, ал. 6, т. 1 от Закона за устройство на територията, и регистър на засегнатите имоти, а за площадки – скица на имота/имотите в координатната система на кадастралната карта;“
б) точка 3 се отменя.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите на промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, за които в ЗОЗЗ и в правилника за прилагането му е предвидено, че не се провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране, се представя влязъл в сила подробен устройствен план.“
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
9839