Народно събрание
брой: 25, от дата 26.3.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

 

УКАЗ № 55
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от 44-то Народно събрание на 13 март 2019 г.
Издаден в София на 21 март 2019 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.)
§ 1. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. Публичните регистри и архивът на одобрените устройствени планове и измененията им по чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 5 се публикуват и поддържат в актуален вид на интернет страницата на съответното ведомство при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
§ 2. В глава трета, раздел І се създава чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Специфични изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли могат да се определят с наредба на общинския съвет.
(2) С наредбата по ал. 1 могат да се определят допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.“
§ 3. В чл. 19, ал. 5 думите „средно високо“ се заменят със „средно“, а след думите „в повече от два имота“ се поставя запетая.
§ 4. В чл. 27 ал. 3 се изменя така:
„(3) Предвидените с общ или с подробен устройствен план максимални интензивност и плътност на застрояване могат да се надвишават в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии само ако и доколкото това е необходимо за покриване на калканните стени на сградите в съседните урегулирани поземлени имоти, като височината и дълбочината на застрояването не могат да превишават тези в съседните урегулирани поземлени имоти. В тези случаи минималната задължителна озеленена площ се намалява пропорционално на увеличената плътност на застрояването.“
§ 5. В чл. 35, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато същите са разположени в жилищни устройствени зони или в територии за рекреационни дейности“.
§ 6. В чл. 48, ал. 2 думите „Кметът на общината по предложение на общинския експертен съвет“ се заменят с „Общинският съвет може да“.
§ 7.  В чл. 52, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато за разрешаването им се изисква одобряване на инвестиционен проект и/или издаване на разрешение за строеж“.
§ 8. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
 „(1) Върху поземлени имоти могат да се поставят:
1. преместваеми увеселителни обекти;
2. преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности;
3. преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия.
(2) За обектите по ал. 1, т. 1 и 2 се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината. Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на обекта по ал. 1, т. 1 и 2. В зависимост от вида и предназначението на обекта се представя индивидуален проект, който съдържа архитектурно-художествена и инженерно-техническа част, или типов проект, придружен с декларация за характеристиките на обекта, издадена от производителя въз основа на протоколи от изпитване или изчисления и/или сертификат за система за управление на качеството, и/или на документи, удостоверяващи съответствие с техническите изисквания на нормативните актове. Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет.“
2. Създават се ал. 7, 8, 9, 10 и 11:
„(7) Поставянето на преместваеми обекти в урегулираните поземлени имоти се разрешава само ако не се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени показатели – плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване, и не се намалява определената минимална озеленена площ.
(8) В паркове и градини поставянето на преместваеми обекти се извършва по ред, определен с наредбата по ал. 2, съгласно план-схема, одобрена от общинския съвет по реда на чл. 62, ал. 9.
(9) Максималните размери, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление на преместваемите обекти, както и на обектите, които се разполагат в поземлени имоти за времето на провеждане на обществени мероприятия – културни фестивали, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни кампании и други, се определят с наредбата по ал. 2 или с наредбата по чл. 13а.
(10) С наредбата по ал. 2 или по чл. 13а се определят и условията и редът за разполагане на елементите на градското обзавеждане – спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, чешми, фонтани, часовници, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други обекти, свързани с облика на градските пространства, определени с наредбата на общинския съвет.
(11) Временно ползване на имоти или части от тях – държавна или общинска собственост, за допълнителна открита търговска площ към преместваеми обекти, както и към търговски обекти в сгради, се допуска при условия и по ред, определени с наредбата на общинския съвет.“
§ 9. В чл. 57, ал. 1 след думите „съвет по“ се добавя „чл. 13а или по“.
§ 10. В чл. 57а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква, и/или без разрешение, в противоречие със схемата и/или в противоречие с издаденото разрешение;“
б) в т. 2 думите „в чужд имот“ се заличават, а след думите „правното основание“ се добавя „за одобряване на схемата и/или“;
в) в т. 6 след думата „срокът“ се добавя „на схемата и/или“;
г) създава се нова т. 7:
„7. обектът е захранен с вода и не е включен в уличната канализация или не е изградена локална система за съхранение на отпадните води;“
д) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „наредбата по чл. 56, ал. 2“ се заменят с „нормативен акт“.
2. В ал. 2 след думите „чл. 223, ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „а за обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове – от органите на Дирекцията за национален строителен контрол“.
3. В ал. 3 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или оправомощено от него длъжностно лице“ и се създава изречение второ: „Заповедта се връчва на собственика на обекта по ал. 1, който може да я обжалва по реда на чл. 215, ал. 1.“
4. В ал. 4 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или оправомощено от него длъжностно лице“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите, когато собственикът на обект по ал. 1 или собственикът на имота, в който е поставен, е неизвестен, адресът на някой от тях е неизвестен или някой от тях не е установен на посочения от него адрес, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, което се удостоверява с протокол, подписан от двама свидетели.“
6. В ал. 6 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или оправомощено от него длъжностно лице“.
7. В ал. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „а за обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове – с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на туризма“.
8. Създава се ал. 9:
„(9) Въз основа на влязла в сила заповед по ал. 3 и протокол за извършени разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.“
§ 11. В чл. 116, ал. 4 след думите „министърът на вътрешните работи“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „и председателят на Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 12. В чл. 124а, ал. 6 навсякъде след думите „министъра на вътрешните работи“ съюзът „или“ се заменя със запетая и навсякъде след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 13. В чл. 124б, ал. 2 думите „и в един местен вестник“ се заличават.
§ 14. В чл. 128, ал. 2 в изречение първо думите „и в поне един местен вестник“ се заличават.
§ 15. В чл. 129, ал. 1 в изречение второ думата „Решението“ се заменя с „Обявлението за решението“.
§ 16. В чл. 131 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 5 се изменя така:
„5. имотите, за които с предвижданията на плана се въвеждат ограничения в режима на застрояване и ползване.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Титулярите на сервитути по чл. 31, ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура не са заинтересовани лица по смисъла на ал. 1.“
§ 17. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: „Изработването на план-извадка се разрешава от кмета на общината, а в случаите по чл. 124а, ал. 3 и 4 – съответно от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството.“, а изречение трето се заличава.
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „За разрешените и одобрени план-извадки се уведомява проектантът на проекта на подробен устройствен план.“
3. В ал. 9 думите „чл. 124, ал. 9“ се заменят с „чл. 124а, ал. 9“.
§ 18. В чл. 134, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 съюзът „и“ се заменя с „или“.
2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „или отпадне необходимостта от изграждане на такива обекти“.
§ 19. В чл. 142, ал. 8 след думите „Министерството на вътрешните работи“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „и на Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 20. В чл. 143, ал. 1 се създава нова т. 3:
„3. документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а;“.
§ 21. В чл. 146, изречение трето думите „пред органа по чл. 216, ал. 2“ се заличават.
§ 22. В чл. 147, ал. 1, т. 1 думите „освен ако с решение на общинския съвет е предвидено друго“ се заличават.
§ 23. В чл. 149 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо думите „от главния архитект на общината (района)“ се заличават;
б) създава се ново изречение второ: „За издадените разрешения за строеж заедно с одобрените от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от областните управители инвестиционни проекти или за отказа да се издадe разрешение за строеж се съобщава на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“.“;
в) досегашното изречение второ става изречение трето.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Титулярите на сервитути по чл. 31, ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура не са заинтересовани лица по ал. 2.“
3. Досегашната ал. 3 и ал. 4 се отменят.
§ 24. В чл. 150, ал. 3 думите „или 4“ се заличават.
§ 25. В чл. 151 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 13, 14 и 15:
„13. изграждане на физическа инфраструктура в случаите по чл. 50, ал. 3, т. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване;
14. изграждане на сградни водопроводни и канализационни инсталации и водопроводни и канализационни мрежи, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до измервателните уреди на водопроводните отклонения за присъединяване към уличната водопроводна мрежа, съответно до ревизионната канализационна шахта за присъединяване към уличните канализационни мрежи;
15. изграждане на електрически уредби и инсталации за ниско напрежение, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до границата на собственост на електрическите съоръжения.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 13 и чл. 147, ал. 1, т. 15 и 16:
1. операторът на електронна съобщителна мрежа носи отговорност за всички причинени вреди на собственика на поземления имот;
2. не могат да се влошават условията на ползване и застрояване в поземления имот и да се премахва или уврежда трайна растителност;
3. не могат да се засягат трайни подобрения в поземления имот без съгласието на собственика му;
4. при ново застрояване, разрешено по установения ред в поземления имот, операторът на електронна съобщителна мрежа е длъжен да измести за своя сметка изградената от него физическа инфраструктура така, че да не препятства строителството и експлоатацията на бъдещия строеж;
5. с погиването на сградата, до която е изградена физическата инфраструктура в поземления имот, се погасява по право сервитутът по чл. 31, ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;
6. с премахването на изградената физическа инфраструктура в поземления имот се погасява по право сервитутът по чл. 31, ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.“
§ 26. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В 14-дневен срок от уведомяването им по реда на чл. 149, ал. 5 органите на Дирекцията за национален строителен контрол извършват служебна проверка за законосъобразност на издадените разрешения за строеж и заповедите за допълването им по чл. 154, ал. 5 заедно с одобрените инвестиционни проекти, както и разрешенията за строеж в случаите по чл. 147, ал. 1.“
2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на издадените и одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството“.
§ 27. В чл. 156б се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) За обектите, свързани с отбраната и сигурността на страната, планът по ал. 1,    т. 2 се одобрява от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ в срока по ал. 3.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
3. Създава се ал. 7:
„(7) По искане на възложителя плановете по ал. 1 могат да бъдат одобрени от главния архитект на общината заедно с инвестиционния проект и вписани в разрешението за строеж. Те губят действието си при условията на ал. 6.“
§ 28. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 в изречение първо думите „от пета категория“ се заменят с „по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“, а в изречение второ след думите „на строителя“ се добавя „с изключение на строежите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.
2. В ал. 5 думите „от пета категория“ се заменят с „по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.
§ 29. В чл. 158, ал. 2 думите „от пета категория“ се заменят с „по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.
§ 30. В чл. 159 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от пета категория“ се заменят с „по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.
2. В ал. 2 думите „от пета категория“ се заменят с „по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.
3. В ал. 3 думите „от пета категория“ се заменят с „по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.
§ 31. В чл. 162, ал. 2 изречение първо се изменя така: „Авторският надзор по време на строителството се осъществява от проектанта при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 169, ал. 4, и въз основа на договор с възложителя.“
§ 32. В чл. 163а, ал. 4 думите „от пета категория“ се заменят с „по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.
§ 33. В чл. 168, ал. 2 думата „четвърта“ се заменя с „пета“, накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на обектите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.
§ 34. В чл. 176б, ал. 1 думите „от пета категория“ се заменят с „по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.
§ 35. В чл. 182, ал. 2 думите „чл. 83б“ се заменят с „чл. 83, ал. 6“.
§ 36. В чл. 211а, ал. 2 след думите „Министерството на вътрешните работи“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „или на Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 37. В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „с изключение на тези по чл. 216, ал. 1“ се заличават.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В производството пред съда по дела, образувани по повод оспорване на заповеди за отмяна на разрешения за строеж по реда на чл. 156, ал. 3, се призовават Дирекцията за национален строителен контрол, органът, издал разрешението за строеж, и заинтересуваните лица.“
3. В ал. 7 се създава т. 4:
„4. премахване на обекти по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1.“
§ 38. Член 216 се отменя.
§ 39. В чл. 217, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 11 накрая се добавя „и 9“.
2. Точка 12 се отменя.
§ 40. В чл. 237, ал. 1, т. 10 след думите „удостоверение за тях“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на строежите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“. 
§ 41. В § 5 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 29а:
„29а. „Сграда със смесено предназначение“ е нежилищна сграда, която се състои от самостоятелни обекти с различно предназначение, като при наличие на жилища, те заемат по-малко от 60 на сто от разгънатата ù застроена площ.“
2. Точка 80 се изменя така: 
„80. „Преместваем обект“ е обект, който няма характеристиките на строеж и може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята конструктивна цялост и/или възможността да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя. Преместваемият обект може да се закрепва временно върху терена, като при необходимост се допуска отнемане на повърхностния слой, чрез сглобяем или монолитен конструктивен елемент, който е неразделна част от преместваемия обект и е предназначен да гарантира конструктивната и пространствена устойчивост на обекта и не може да служи за основа за изграждане на строеж.“
 Преходни и заключителни разпоредби  
§ 42. Преместваемите обекти по чл. 56, ал. 1, поставени по досегашния ред, се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в едногодишен срок от влизането му в сила, а обектите по чл. 10, ал. 4, т. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие – в тригодишен срок от влизането му в сила.
§ 43. (1) Започнатите до влизането в сила на този закон производства по премахване на обекти по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 се довършват по досегашния ред.
(2) Започнати са производствата по ал. 1, за които до влизането в сила на този закон е съставен констативен акт по чл. 57а, ал. 2.
§ 44. Подадените по реда на отменения чл. 216 жалби и протести, по които до влизането в сила на този закон няма произнасяне от органа по чл. 216, ал. 2, се изпращат служебно по компетентност на съответния административен съд.
§ 45. (1) Започнатите до влизането в сила на този закон производства по изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения се довършват по досегашния ред и при спазване на разпоредбите, действали при издаването на разрешение за изработване на проект или на изменение на подробен устройствен план, с изключение на правилата за разполагане на сгради за временно обитаване, за които се прилагат нормативите по чл. 35, ал. 3.
(2) Започнати са производствата по ал. 1, за които до влизането в сила на този закон е издадено разрешение от компетентния орган за изработването на съответния проект.
§ 46. (1) Започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и по издаване на разрешение за строеж, които не са приключили до влизането в сила на този закон, се приключват по досегашния ред.
(2) Започнати са производствата по ал. 1, за които до влизането в сила на този закон е внесен инвестиционен проект за съгласуване и одобряване от компетентния орган и/или за издаване на разрешение за строеж.
§ 47. При прилагането на заварените подробни устройствени планове сградите за временно обитаване в жилищни устройствени зони или в територии за рекреационни дейности се разполагат по нормативите за жилищни сгради.
§ 48. Строежите от пета категория, за които е издадено разрешение за строеж до влизането в сила на този закон, се довършват и въвеждат в експлоатация по досегашния ред.
§ 49. Издадените и одобрените до влизането в сила на този закон актове и документи по чл. 5а се публикуват на интернет страниците на съответните ведомства в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.
§ 50. (1) В двегодишен срок от влизането в сила на този закон министърът на регионалното развитие и благоустройството създава информационен Портал за устройството на територията.
(2) Порталът за устройството на територията е централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването на проектите на устройствените планове, на техните изменения и влезлите в сила планове, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи.
(3) В Портала за устройството на територията се създава раздел, в който се вписват физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на устройствени планове и инвестиционни проекти, както и размера на възнаграждението им.
(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава наредба за условията и реда за публикуване на актовете и документите в Портала за устройството на територията.
§ 51. В Закона за Камарата на строителите (обн., ДВ, бр. 108 от 2006 г.; изм., бр. 19, 35 и 92 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 83 от 2013 г. и бр. 13, 63 и 92 от 2017 г.) в чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) Строежи на жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви „в“ и „г“ от Закона за устройство на територията с разгъната застроена площ до 100 кв. м могат да се изпълняват и от строители, които не са вписани в регистъра.“
§ 52. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 13, 85, 88 и 102 от 2017 г., бр. 53, 77 и 98 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11:
а) в ал. 4 след думата „отпадъци“ се добавя „когато не са одобрени по реда на чл. 156б, ал. 6 от Закона за устройство на територията“;
б) създава се нова ал. 5:
„(5) За обектите, свързани с отбраната и сигурността на страната, планът за управление на строителните отпадъци се одобрява от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“.“;
в) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „Компетентният орган по ал. 4 може да изисква“ се заменят с „Компетентните органи по ал. 4 и 5 могат да изискват“, а думата „изпраща“ се заменя с „изпращат“;
г) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „Кметът на общината одобрява“ се заменят с „Компетентните органи по ал. 4 и 5 одобряват“, а думата „отказва“ се заменя с „отказват“;
д) досегашните ал. 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 8, 9, 10 и 11;
е) досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 11“;
ж) досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 12“;
з) досегашната ал. 13 става ал. 14.
2. В чл. 11а думите „чл. 11, ал. 12“ се заменят с „чл. 11, ал. 13“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 13 март 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
1907