Народно събрание
брой: 7, от дата 26.1.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

 

УКАЗ № 12
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет от 44-то Народно събрание на 13 януари 2021 г.
Издаден в София на 18 януари 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
ЗАКОН
за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г., бр. 17, 34, 37, 42 и 94 от 2019 г. и бр. 18 и 69 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 4 т. 19 се отменя.
§ 2. Параграф 1а от допълнителните разпоредби се отменя.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 13 януари 2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
 Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
249