Министерски съвет
брой: 23, от дата 14.3.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 45 от 6 март 2014 г. за преобразуване на държавни културни институти и създаване на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ОТ 6 МАРТ 2014 Г.
за преобразуване на държавни културни институти и създаване на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Преобразува Куклен театър – Силистра, в Драматично-куклен театър – Силистра.
(2) Драматично-куклен театър – Силистра, е държавен културен институт със седалище Силистра и с предмет на дейност: създаване и разпространение на спектакли в областта на драматичното и кукленото изкуство.
(3) Имуществото, архивът, правата и задълженията на Куклен театър – Силистра, преминават към Драматично-куклен театър – Силистра.
Чл. 2. (1) Преобразува Драматично-кукления театър „Димитър Димов“ – Кърджали, в Театрално-музикален център – Кърджали.
(2) Театрално-музикален център – Кърджали, е държавен културен институт със седалище Кърджали и с предмет на дейност: създаване и разпространение на спектакли в областта на драматичното, кукленото, музикалното и танцовото изкуство.
(3) Имуществото, архивът, правата и задълженията на Драматично-кукления театър „Димитър Димов“ – Кърджали, преминават към Театрално-музикален център – Кърджали.
Чл. 3. (1) Преобразува Драматичен театър „Антон Страшимиров“ – Разград, в Театрално-музикален център – Разград.
(2) Театрално-музикален център – Разград, е държавен културен институт със седалище Разград и с предмет на дейност: създаване и разпространение на спектакли в областта на театралното, музикалното и танцовото изкуство и подготовка и разпространение на произведения на симфоничното и камерното музикално изкуство.
(3) Имуществото, архивът, правата и задълженията на Драматичен театър „Антон Страшимиров“ – Разград, преминават към Театрално-музикален център – Разград.
Чл. 4. (1) Преобразува Театрално-продуцентски център „Йордан Йовков“ – Добрич, в Драматичен театър „Йордан Йовков“ – Добрич.
(2) Драматичен театър „Йордан Йовков“ – Добрич, е държавен културен институт със седалище Добрич и с предмет на дейност: създаване и разпространение на спектакли в областта на театралното изкуство.
(3) Имуществото, архивът, правата и задълженията на Театрално-продуцентски център „Йордан Йовков“ – Добрич, преминават към Драматичен театър „Йордан Йовков“ – Добрич.
Чл. 5. (1) Създава Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ като държавен културен институт – юридическо лице, със седалище Смолян.
(2) Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ е с предмет на дейност: създаване и разпространение на театрални спектакли.
Чл. 6. Трудовите правоотношения на работниците и служителите в преобразуваните културни институти по чл. 1 – 4 се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
Чл. 7. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на културата утвърждава устройствени правилници на Драматично-куклен театър – Силистра, Театрално-музикален център – Кърджали, Театрално-музикален център – Разград, Драматичен театър „Йордан Йовков“ – Добрич, и на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 14 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на културата (обн., ДВ, бр. 11 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 25, 35, 58 и 83 от 2011 г. и бр. 82 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието и навсякъде в постановлението думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
2. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) точка 34 се изменя така:
„34. Драматичен театър „Йордан Йовков“ – Добрич;“
б) точка 36 се изменя така:
„36. Театрално-музикален център – Кърджали;“
в) точка 42 се изменя така:
„42. Театрално-музикален център – Разград;“
г) създава се нова т. 44, както следва:
„44. Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян;“
д) точка 62 се изменя така:
„62. Драматично-куклен театър – Силистра;“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.
За министър-председател: Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева
1568