Министерски съвет
брой: 37, от дата 25.4.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 59 от 19 април 2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 480 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 ОТ 19 АПРИЛ 2023 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 480 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.
(ДВ, бр. 102 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„(1) Одобрява допълнителни разходи в размер 10 000 000 лв. по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. за финансово обезпечаване на комуникационните дейности по процеса за въвеждането на еврото в Република България.“
§ 2. В чл. 4 се създава ал. 3:
„(3) През 2023 г. за сметка на средствата по сметката по ал. 1 могат да се извършват разходи от съответните бюджетни организации и/или да се предоставят трансфери за съответните бюджетни организации чрез централния бюджет или чрез бюджета на Министерството на финансите съгласно приложението, като в тези случаи средствата се прехвърлят от сметката по ал. 1 по банковата бюджетна сметка на Министерството на финансите в Българската народна банка.“
§ 3. Създава се приложение към чл. 4, ал. 3:
„Приложение към чл. 4, ал. 3

Институция
Сума
Министерство на външните работи
800 000 лв.
Народно събрание – за Икономически и социален съвет
220 000 лв.

Заключителнa разпоредбa
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Гълъб Донев
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
3248