Министерство на правосъдието
брой: 18, от дата 27.2.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.22


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост  (обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2013 г.; попр., бр. 15 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2014 г. и бр. 78 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представя в оригинал лична карта.“
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Служителят от бюрото за съдимост при приемане на заявлението по ал. 1 извършва проверка за съответствието на посочените в него данни с представените документи. Посочените данни за родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост, се проверяват посредством служебен достъп до Национална база данни „Население“.“
§ 2. Навсякъде в чл. 35а думите „обявената от Министерството на правосъдието интернет страница“ се заменят с „интернет страница на Министерството на правосъдието“.
§ 3. Създава се чл. 35б:
„Чл. 35б. (1) Издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС) се извършва от Министерството на правосъдието след подаване на заявление по електронен път от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, както и от Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт чрез оправомощени от тях лица. Електронното служебно свидетелство за съдимост се издава за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост се издава по общоустановения ред.
(2) Електронното служебно свидетелство за съдимост не се издава в случаите по чл. 33, ал. 3 и 4.
(3) Заявител може да бъде само длъжностно лице от администрацията на съответния орган на изпълнителната власт, както и от Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт, оправомощено да получава достъп до данните за съдимост на лица, по отношение на които нормативен акт предвижда служебно установяване на съдебния статус.
(4) Заявлението по ал. 1 се подава по образец чрез попълване на електронна форма, която се достъпва на интернет страница на Министерството на правосъдието, като идентифицирането на заявителя се извършва с квалифициран електронен подпис.
(5) В заявлението по ал. 1 се попълва ЕГН на лицето, за което се иска издаване на ЕССС, и системата визуализира допълнителна информация за име, презиме и фамилия.
(6) Заявителят получава автоматично генерирано съобщение в случаите, в които лицето не попада в обхвата на ал. 1, изречение второ.
(7) Срокът за издаване на ЕССС е не по-късно от три работни дни от датата на заявяване. В случай че за същото лице вече има издадено валидно ЕССС, заявителят може да прецени дали да използва вече издаденото ЕССС, или да заяви издаването на ново ЕССС.
(8) За издаване на ЕССС не се дължи държавна такса.
(9) Електронното служебно свидетелство за съдимост се генерира в електронен формат по образец съгласно приложение № 7 чрез информационната система на Министерството на правосъдието и се съхранява в нея за срок от 20 години.
(10) Електронното служебно свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца от датата на издаване.
(11) Вписаните в ЕССС данни удостоверяват статуса на лицата по ал. 1.
(12) Всички обстоятелства във връзка с издаване на ЕССС се съхраняват в информационната система на Министерството на правосъдието. В информационната система за издаване на ЕССС задължително се пазят записи за заявяването на всяко ЕССС, за лицето, заявило издаването и/или получило ЕССС, за времето на заявяването/получаването. Записите не подлежат на изтриване за срок от 20 години и са защитени с криптографски методи.
(13) Всяко лице може да получи справка за заявените за него ЕССС. Справките се предоставят след подаване на изрично заявление до Министерство на правосъдието или при техническа възможност на лицето директно на интернет страница на Министерство на правосъдието.“
§ 4. В приложение № 6 към чл. 35а, ал. 8 думите „обявената от Министерството на правосъдието интернет страница“ се заменят с „интернет страница на Министерството на правосъдието“.
§ 5. Създава се приложение № 7:
„Приложение № 7 към чл. 35б, ал. 9
Регистрационен номер:                               Валидно до:
ЕЛЕКТРОННО СЛУЖЕБНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Удостоверява, че лицето:
.........................................................................................,
              (име, презиме и фамилия)
ЕГН: ……………………………………………………………………………
Роден(а):
НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а НК
Дата на издаване: (дата)
Адрес за проверка:
(web адрес)
                                         Код за достъп:“.
Министър: Цецка Цачева
1717