Министерски съвет
брой: 42, от дата 5.6.2009 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.41


Решение № 372 от 21 май 2009 г. за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми - волфрамсъдържащи руди - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, от находище “Грънчарица Център”, разположено в землищата на с. Кръстава и Велинград, община Велинград, област Пазарджик

 

РЕШЕНИЕ № 372 от 21 май 2009 г.
за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми - волфрамсъдържащи руди - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, от находище “Грънчарица Център”, разположено в землищата на с. Кръстава и Велинград, община Велинград, област Пазарджик
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за подземните богатства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - волфрамсъдържащи руди, представляващи изключителна държавна собственост, от находище “Грънчарица Център”, разположено в землищата на с. Кръстава и Велинград, община Велинград, област Пазарджик, който се извършва със средства на концесионера и на негов риск. Площта, покриваща находището, е с размер 3,03 кв. км (3030 дка), индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 32 по контура на запасите и ресурсите в координатна система “1970 г.” съгласно схема, представляваща неразделна част от концесионния договор.
2. Определя концесионна площ с размер 5,603 кв. км (5603 дка), включваща площта, покриваща находище “Грънчарица Център” и необходимите площи за осъществяване на дейността по концесията. Концесионната площ е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 23 в координатна система “1970 г.” съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Определя за концесионер “Ресурс - 1” - АД, Пловдив, притежаващо Удостоверение за търговско откритие № 0293 от 22 август 2008 г.
5. Концесията да се осъществява при следните условия:
5.1. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, защитените със закон територии и обекти, правата върху земите - държавен горски фонд, и земеделските земи, културни и исторически паметници, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.
5.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с писмено съгласие на концедента при условията на чл. 25 от Закона за подземните богатства.
5.3. Добивът на подземното богатство по т. 1 започва след съгласуване с министъра на икономиката и енергетиката и с министъра на околната среда и водите на цялостен работен проект за добив и първична преработка, изготвен въз основа на оценка за въздействието върху околната среда, както и след утвърждаване от министъра на околната среда и водите на план за управление на отпадъците.
5.4. Всички дейности по предоставената концесия се извършват в съответствие с установените в страната технически и технологични стандарти.
5.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка и техническа документация и информация, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от министъра на икономиката и енергетиката.
5.6. Добивът се извършва с осигурени от концесионера средства и на негов риск.
5.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.
6. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:
6.1. Основни права на концесионера:
6.1.1. да добива подземни богатства от находището по т. 1;
6.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства, за които е предоставена концесията;
6.1.3. да извършва всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
6.1.4. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията;
6.1.5. да придобие право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка в съответствие със съгласуваните цялостен работен проект и годишни работни проекти за добив и първична преработка.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:
6.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен работен проект и годишни работни проекти за добив и първична преработка;
6.2.1.2. прилага методи, технологии и системи, ограничаващи отрицателното въздействие върху земните недра и околната среда;
6.2.1.3. извлича оптимално запасите и ресурсите при добива им от земните недра и съдържащите се в тях полезни компоненти при първичната им преработка;
6.2.1.4. спазва изискванията за депониране и съхраняване на почвените материали и минните отпадъци;
6.2.1.5. осигури опазването и възстановяването на околната среда, безопасността и здравето на работещите, както и опазването на паметниците на културата;
6.2.2. внася концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
6.2.3. извърши инвестиции за първия 7-годишен период от срока на концесията в размер, не по-малък от 71,6 млн. лв.;
6.2.4. да изработи и съгласува с компетентните държавни органи при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
6.2.4.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка;
6.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка - при възникнала необходимост от това;
6.2.4.3. годишни работни проекти за добив и първична преработка;
6.2.4.4. работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи като неразделна част от цялостния работен проект по т. 6.2.4.1;
6.2.5. да уведомява концедента и компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда и за здравето на населението, както и от разрушаване или увреждане на паметници на културата;
6.2.6. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да спре изпълнението на всички или на част от дейностите по концесията, както и да приеме и да търпи трети лица да добиват подземни богатства от предоставения обект;
6.2.7. да съставя и води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите по концесията и да я предоставя за проверка в съответствие с условията на сключения договор;
6.2.8. да представя при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
6.2.8.1. шестмесечни отчети за действително добитите количества подземни богатства и среднопретеглените продажни цени по оперативни данни за съответния период до 15 дни след изтичането на съответното шестмесечие;
6.2.8.2. окончателен годишен отчет за действително добитите количества подземни богатства и среднопретеглените продажни цени за съответната година до 15 януари на следващата година;
6.2.8.3. отчет за изпълнението на съответния годишен работен проект за добив и първична преработка и за изменението на запасите и ресурсите през изтеклата година;
6.2.8.4. доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
6.2.9. да осигурява на оправомощени органи и/или лица пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията;
6.2.10. да извърши техническа ликвидация и рекултивация за своя сметка при условия и в срокове, определени в одобрения проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
6.2.11. при прекратяване на концесионния договор да предаде държането на находището по т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
6.3.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията на концесионера, включително чрез вземане на проби от всяка продукция - резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
6.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията - право на собственост - върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;
6.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на задълженията по това решение и по договора, както и при нарушаване условията на концесията.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано, при условия и по ред, определени в концесионния договор;
6.4.2. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор.
7. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния договор. Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.
8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията за концесионно плащане, лихви и неустойки. Размерът на гаранцията и сроковете за нейното предоставяне се договарят между страните в концесионния договор.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение и при забавено изпълнение на договорните задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. Определя концесионно плащане, както следва:
9.1. Годишно парично концесионно плащане за единица добито подземно богатство, което се изчислява като процент от стойността на добитите подземни богатства, в съответствие с чл. 1 на приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионно възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства.
9.2. Минималният процентен размер на концесионното плащане е 0,96 на сто от стойността на добитите волфрамови руди при рентабилност на нетните приходи от продажби до 10 на сто, включително при отрицателни стойности, а максималният процентен размер е 4 на сто от стойността на добитите волфрамови руди при 50 на сто или по-висока рентабилност на нетните приходи от продажби. При рентабилност от 10 до 50 на сто размерът се увеличава с 0,076 на всеки процент увеличение на рентабилността.
9.3. Стойността на добитите подземни богатства се определя като произведение от количеството добито подземно богатство и среднопретеглената продажна цена за съответния период, но не по-ниска от пазарната цена, определена на базата на неконтролирани сделки между несвързани лица.
9.4. В случай че се реализира като стоков продукт пиритен отпадък, се заплаща концесионно възнаграждение, което се изчислява като процент от стойността на продаденото количество отпадък по среднопретеглената му продажна цена за съответния период при условията и в размерите по т. 9.2.
9.5. В случай че се реализират като крайни продукти инертни материали, се заплаща концесионно възнаграждение, което се изчислява съгласно приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства.
9.6. Годишното парично концесионно плащане се внася от концесионера на две вноски до 15 дни след изтичане на съответното шестмесечие по сметка, посочена от концедента. Начинът на изчисляване и сроковете за заплащане се определят в концесионния договор.
10. Концесионното плащане се дължи от момента на въвеждане в експлоатация на находището, но не по-късно от 5 години от датата на влизане в сила на концесионния договор. Концесионерът не дължи концесионно плащане за периодите, през които не извършва добив, включително за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва добив на подземни богатства.
11. На основание чл. 61, ал. 3 от Закона за подземните богатства министърът на икономиката и енергетиката внася по бюджета на община Велинград, област Пазарджик, при условията и в сроковете по т. 9.6 30 на сто от дължимото и внесеното концесионно плащане.
12. Размерът на концесионното плащане се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.
13. Упълномощава министъра на икономиката и енергетиката:
13.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с “Ресурс - 1” - АД, Пловдив, в тримесечен срок от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
13.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.
13.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
13.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред.
Министър-председател: Сергей Станишев
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение към т. 2
Координати на граничните точки на концесионната площ “Грънчарица Център”, община Велинград, област Пазарджик
Концесионна площ - 5603 дка
Координатна система “1970 г.”
 Точка №                       X                                       У
         1                  8543017.400                    4518647.177
         2                  8544259.730                    4517623.462
         3                  8546106.301                    4519488.305
         4                  8546176.708                    4519491.995
         5                  8546320.264                    4519520.737
         6                  8546398.898                    4519389.243
         7                  8546674.701                    4519386.188
         8                  8546719.959                    4519715.955
         9                  8546309.147                    4519793.975
       10                  8545819.354                    4519964.000
       11                  8545578.010                    4519980.246
       12                  8545352.333                    4520142.202
       13                  8544978.716                    4520013.177
       14                  8454707.916                    4520006.395
       15                  8544479.811                    4520252.859
       16                  8543820.733                    4520005.282
       17                  8543552.428                    4520175.585
       18                  8543366.818                    4519980.594
       19                  8543140.653                    4520123.420
       20                  8542861.150                    4520035.758
       21                  8542617.109                    4519723.762
       22                  8542897.555                    4519220.382
       23                  8543017.400                    4519175.634
 

7314