Висш адвокатски съвет
брой: 7, от дата 22.1.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.15


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

 

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2009 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.; изм. с Решение № 14820 от 10.12.2014 г. на ВАС на РБ – бр. 10 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2016 г.; изм. с Решение № 9273 на ВАС на РБ от 27.07.2016 г. – бр. 41 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 10 т. 2 се изменя така:
„2. за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания до 500 лв. – 1/10 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 1, за вземания от 500,01 лв. до 1000 лв. – 1/5 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 1, и за вземания над 1000 лв. – 1/2 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 2 – 7;“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е приета от Висшия адвокатски съвет с Решение № 1263 от 12.10.2018 г. и се издава на основание чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 36 и 38 от Закона за адвокатурата.
Председател: Ралица Негенцова
264