Народно събрание
брой: 29, от дата 2.4.2024 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

 

УКАЗ № 95
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка, приет от 49-ото Народно събрание на 2 април 2024 г.
Издаден в София на 2 април 2024 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка
(обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм., бр. 49 и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от 2005 г., бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 24, 42 и 44 от 2009 г., бр. 97 и 101 от 2010 г., бр. 48 и 62 от 2015 г., бр. 51 и 59 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 20 и 106 от 2018 г., бр. 37 и 83 от 2019 г., бр. 13 и 14 от 2020 г., бр. 12 от 2021 г., бр. 25 и 104 от 2022 г., бр. 84 от 2023 г. и бр. 13 от 2024 г.)
§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 в изречение първо накрая се добавя „освен ако са назначени за служебен министър-председател по реда на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България“.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) При назначаването на лицата по ал. 5 за служебен министър-председател същите прекъсват правомощията си само за периода, в който са назначени, като след освобождаването им продължават мандата, за който са избрани. Когато управителят е назначен за служебен министър-председател, същият определя свой заместник измежду подуправителите, който да изпълнява неговите правомощия след възлагане. При назначаване на подуправител за служебен министър-председател се прилага чл. 19, ал. 4.“
3. Досегашните ал. 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 7, 8, 9, 10 и 11.
Заключителни разпоредби
§ 2. В Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 12 от 2015 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 96, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 от 2018 г. и бр. 84 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 16:
а) в ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. не са били орган на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 2 – 4 от Закона за администрацията през последните три години, предхождащи избора, освен ако са назначавани като служебни министър-председатели по реда на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България;“
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Председателят и заместник-председателите не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност, освен ако са назначени за служебен министър-председател по реда на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България, както и по международни проекти и програми, свързани с дейността на Сметната палата, научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.“;
в) създава се нова ал. 4:
„(4) При назначаването на лицата по ал. 3 за служебен министър-председател същите прекъсват пълномощията си само за периода, в който са назначени, като след освобождаването им продължават мандата, за който са избрани.“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5.
2. В чл. 21, т. 3 накрая се добавя „или при назначаването му за служебен министър-председател по реда на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България“.
3. В чл. 22 ал. 2 се изменя така:
„(2) При отсъствие на заместник-председател или при назначаването му за служебен министър-председател по реда на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България неговите правомощия като ръководител на одитни дирекции се упражняват от другия заместник-председател, определен със заповед на председателя на Сметната палата.“
§ 3. В Закона за омбудсмана (обн., ДВ, бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 29 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 7 и 20 от 2018 г. и бр. 11 и 84 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Длъжността на омбудсмана и на заместник-омбудсмана е несъвместима с друга държавна длъжност, длъжност по управление в търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел, както и с членство в политическа партия или синдикална организация, освен ако са назначени за служебен министър-председател по реда на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България.
(2) Омбудсманът и заместник-омбудсманът не могат да извършват търговска дейност.
(3) При назначаването на лицата по ал. 1 за служебен министър-председател същите прекъсват правомощията си само за периода, в който са назначени, като след освобождаването им продължават мандата, за който са избрани.“
2. В чл. 19 се създава ал. 5:
„(5) Когато омбудсманът е назначен за служебен министър-председател по реда на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България, неговите правомощия се изпълняват от неговия заместник след възлагане.“
Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 2 април 2024 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
2519