Народно събрание
брой: 44, от дата 10.6.2016 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за Центъра за оценка на риска по хранителната верига

 

УКАЗ № 167
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за Центъра за оценка на риска по хранителната верига, приет от ХLIІI Народно събрание на 26 май 2016 г.
Издаден в София на 6 юни 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
ЗАКОН
за Центъра за оценка на риска по хранителната верига
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Законът урежда устройството и дейността на Центъра за оценка на риска по хранителната верига и правомощията на неговите органи.
(2) Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните, със седалище в София.
Чл. 2. (1) Центърът за оценка на риска по хранителната верига e:
1. компетентен орган по смисъла на чл. 22, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 178/2002“;
2. организация в мрежа от организации, работещи в области от компетентността на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ), съгласно чл. 36 от Регламент (ЕО) № 178/2002;
3. компетентен и координиращ орган по смисъла на чл. 75, параграфи 1 и 2 по Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309/1 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1107/2009“, в процедурите по одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти;
4. компетентен орган по смисъла на чл. 75, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 за извършване на оценка с доклад за оценка при разрешаване, подновяване, изменение и отнемане на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита.
(2) Центърът за оценка на риска по хранителната верига взаимодейства с ЕОБХ, с други европейски и международни организации и с компетентните органи в областта на хранителната верига на другите държави.
Глава втора
ДЕЙНОСТ НА ЦЕНТЪРА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА
Раздел І
Оценка на риска по хранителната верига
Чл. 3. (1) Центърът за оценка на риска по хранителната верига:
1. извършва научна оценка на риска чрез независим, прозрачен и безпристрастен анализ на научна информация по проблеми, които пряко или косвено засягат здравето на животните и растенията, растителните продукти и растителния репродуктивен материал и безопасността на храните и фуражите;
2. събира данни, включително от външни за Министерството на земеделието и храните структури, необходими за оценка на риска по хранителната верига; при необходимост за целите на оценката на риска извършва проучвания и събира информация на терен;
3. предоставя на компетентните органи и институции научни оценки, които служат за вземане на решения за управление на рисковете по хранителната верига;
4. във връзка с установени от него рискове дава предложения и препоръки относно обученията на:
а) служителите от институциите, които провеждат държавната политика в областта на хранителната верига;
б) служителите от органите, които извършват официален контрол съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 882/2004“;
в) лицата, на които са делегирани задачи, свързани с официалния контрол съгласно чл. 5 от Регламент (ЕО) № 882/2004.
(2) Оценката на риска по хранителната верига по ал. 1, т. 1 е научнообоснован процес съгласно Регламент (ЕО) № 178/2002 и се извършва при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
(3) Събирането на данните по ал. 1, т. 2 и предоставянето на оценките по ал. 1, т. 3 се определя с наредбата по ал. 2.
(4) За извършване на услуги, свързани с дейността на ЦОРХВ, извън тези по чл. 6, ал. 4, чл. 7, ал. 2 и чл. 10, ал. 2, се заплаща по ценоразпис, утвърден от директора на ЦОРХВ, който се публикува на интернет страницата на ЦОРХВ.
Чл. 4. (1) Въз основа на данните по чл. 3, ал. 1, т. 2 ЦОРХВ извършва научна оценка на риска по хранителната верига по отношение на:
1. безопасността по хранителната верига;
2. здравето на хората, свързано с храните и зоонозите;
3. здравето на животните и хуманното отношение към тях;
4. употребата на ветеринарномедицинските продукти;
5. здравето на растенията, растителните продукти и растителния репродуктивен материал;
6. активните вещества, продуктите за растителна защита и торовете;
7. генетично модифицираните храни и фуражи и нови храни;
8. страничните животински продукти и производни продукти.
(2) Научната оценка по ал. 1, т. 2 се предоставя на Министерството на здравеопазването.
Чл. 5. Данните по чл. 3, ал. 1, т. 2 се използват за обобщаване и анализ на съответната научна и техническа информация за:
1. консумацията на храни и излагането на хора на рискове, свързани с консумацията на храни;
2. здравето на животните;
3. употребата на фуражи;
4. патогенните агенти, причиняващи болести по животните, зоонози и хранителни взривове;
5. здравето на растенията, растителните продукти и растителния репродуктивен материал;
6. механичните, химичните и биологичните замърсители, ветеринарномедицинските продукти и техните остатъци в храни и фуражи;
7. материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, ензими и ароматизанти;
8. продуктите за растителна защита и торовете;
9. диетичните продукти, хранене и алергени;
10. хранителните добавки и добавките в храни;
11. генетично модифицираните храни и фуражи и нови храни;
12. радиационния риск за животни и растения;
13. страничните животински продукти и производни продукти;
14. биоцидите съгласно приложение V на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ, L 167/1 от 27 юни 2012 г.), използвани в обекти за производство и търговия с храни, с изключение на тези от продуктов тип 1, 2, 9, 10 и 13.
Чл. 6. (1) За извършване на научна оценка на риска по хранителната верига ЦОРХВ:
1. поддържа и съхранява бази данни с информацията по чл. 4 и 5;
2. извършва анализ на нововъзникващите рискове по хранителната верига;
3. проучва информационните потребности, необходими за извършване на обективна оценка на риска;
4. осъществява комуникация и обмен на информация с всички институции и лица, имащи отношение към безопасността по хранителната верига;
5. анализира и изготвя:
а) ежегодно до 30 юни доклад до:
аа) Европейския орган по безопасност на храните за резултатите от лабораторните изследвания и проучванията за зоонозите, зоонозните причинители, микробната резистентност и хранителните инфекции, остатъците от химични и биологични замърсители, продуктите за растителна защита и ветеринарномедицинските продукти и друга информация, свързана с рискове по хранителната верига;
бб) министър-председателя, министъра на земеделието и храните, министъра на здравеопазването и изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), а при необходимост – и до други органи и организации, които имат отношение към безопасността по хранителната верига, във връзка с разпространението, възникването или опасностите от проникване на територията на страната на рискове, свързани с хранителната верига;
б) доклади до органите и организациите по буква „а“ при спешност или непосредствена опасност от проникване на територията на страната на рисковете, свързани с хранителната верига;
в) допълнителна информация при съмнения за появата на висок риск, свързан със здравето на животните и растенията, растителния репродуктивен материал и безопасността на храните и фуражите; информацията се изпраща незабавно до ЕОБХ съгласно чл. 34 от Регламент (ЕО) № 178/2002;
6. анализира данните от информационните системи на Европейския съюз, свързани с хранителната верига;
7. популяризира дейността на ЕОБХ чрез контактния център по чл. 21;
8. участва в проекти на ЕОБХ и в проекти на други международни организации;
9. поддържа база данни за национални научни организации, които работят в области, свързани с безопасността по хранителната верига, за обмен на научна информация и сътрудничество по споразумение с организациите.
(2) Докладът по ал. 1, т. 5, буква „а“, подбуква „аа“ се предоставя на Министерството на здравеопазването.
(3) Научните оценки може да се извършват от ЦОРХВ по собствена инициатива или по писмено възлагане от институции и лица.
(4) За възложените научни оценки се заплаща такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет. Когато научните оценки са възложени от структурите на Министерството на земеделието и храните или от Министерството на здравеопазването, такса не се заплаща.
(5) При възлагане на научни оценки институциите или лицата по ал. 3 предоставят на ЦОРХВ цялата налична информация, резултатите от лабораторните изследвания и документите, свързани с искането за оценка.
(6) Когато не е предоставена цялата налична информация по ал. 5 или когато искането е неясно, ЦОРХВ може мотивирано да отхвърли искането за оценка или да предложи изменения в искането след консултации с институциите или лицата по ал. 3.
(7) При осъществяване на дейността си ЦОРХВ може да възлага изготвяне на научни оценки на рисковете по хранителната верига и на външни експерти.
(8) Лицата, които извършват научната оценка, подписват декларация за конфиденциалност по образец, одобрен от директора на ЦОРХВ, с която се задължават да не разпространяват представената им информация и да не я използват в своя полза или в полза на трети лица.
(9) Научните оценки се публикуват на интернет страницата на ЦОРХВ.
Раздел ІІ
Одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти и оценка на продукти за растителна защита
Чл. 7. (1) Центърът за оценка на риска по хранителната верига извършва дейностите по одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009.
(2) За дейностите по ал. 1 се заплащат такси съгласно тарифата по чл. 6, ал. 4.
Чл. 8. (1) Центърът за оценка на риска по хранителната верига извършва оценка с доклад за оценка съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 за:
1. продукти за растителна защита при разрешаването им за пускане на пазара и употреба, подновяване, изменение и отнемане на разрешение за пускане на пазара и употреба, за разширяване на обхвата на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита за минимална употреба и при взаимно признаване на разрешенията на продуктите;
2. идентичност на продукти за растителна защита при разрешаването им за паралелна търговия;
3. продукти за растителна защита, които съдържат вещества – кандидати за замяна.
(2) Центърът за оценка на риска по хранителната верига извършва и други оценки съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и наредбата по чл. 45, ал. 1 от Закона за защита на растенията.
Чл. 9. (1) Оценките по чл. 8 обхващат:
1. идентичност, еквивалентност, физични, химични и технически свойства и аналитични методи на активни вещества и продукти за растителна защита;
2. токсикологични характеристики на активни вещества и продукти за растителна защита;
3. остатъчни вещества от продукти за растителна защита;
4. съществуване и поведение в околната среда на активни вещества и продукти за растителна защита;
5. екотоксикологични характеристики на активни вещества и продукти за растителна защита;
6. биологични характеристики на продукти за растителна защита.
(2) За извършването на оценките по ал. 1 се прилага и наредбата по чл. 45, ал. 1 от Закона за защита на растенията.
(3) Лицата, които извършват оценки по ал. 1, подписват декларация за конфиденциалност по образец, одобрен от директора на ЦОРХВ, с която се задължават да не разпространяват представената им информация и да не я използват в своя полза или в полза на трети лица.
Чл. 10. (1) Оценките с докладите за оценки се предават на БАБХ в следните срокове:
1. при разрешаване и изменение на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита – не по-късно от 45 дни преди изтичането на срока за приключване на съответната процедура;
2. при подновяване на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита – не по-късно от 45 дни преди изтичането на срока за приключване на процедурата;
3. при разширяване на обхвата на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита за минимална употреба – не по-късно от 45 дни преди изтичането на срока за приключване на процедурата;
4. при разрешаване за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита за паралелна търговия – не по-късно от 10 дни преди изтичането на срока за приключване на процедурата;
5. при взаимно признаване на разрешения за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита – не по-късно от 45 дни преди изтичането на срока за приключване на процедурата;
6. извън случаите по т. 1 – 5 – не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за приключване на съответната процедура.
(2) За извършване на оценката с доклада за оценка се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 6, ал. 4.
(3) Сроковете по ал. 1 започват да текат от получаването на документа за платена такса и екземпляра от необходимите документи по чл. 46, ал. 4 от Закона за защита на растенията.
(4) Когато таксата не е платена в срок, процедурата се прекратява и ЦОРХВ писмено уведомява БАБХ.
Чл. 11. (1) Когато за извършване на оценката с доклада за оценка е необходима допълнителна информация, ЦОРХВ писмено уведомява лицето и определя срок за представянето й, който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца.
(2) До представянето на информацията по ал. 1 срокът за извършване на оценката спира да тече.
(3) За обстоятелствата по ал. 1 и 2 и при непредставяне на информацията в срока по ал. 1 ЦОРХВ писмено уведомява БАБХ.
Чл. 12. При необходимост ЦОРХВ може да възлага извършването на оценки с доклади за оценки по чл. 7 и 8 и на външни експерти.
Раздел ІІІ
Обучение
Чл. 13. Институциите и органите по чл. 3, ал. 1, т. 4 изготвят съгласно приложение ІІ от Регламент (ЕО) № 882/2004 и приложение I, раздел III, глава IV от Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация, годишни програми за обучение на:
1. служителите, извършващи официален контрол; тези служители се обучават и по администриране на дейностите по официалния контрол в съответствие с нивото на тяхната компетентност;      
2. лицата, на които са делегирани задачи, свързани с официалния контрол – в съответствие със спецификата на дейностите, които извършват;
3. служителите от институциите, които провеждат държавната политика в областта на хранителната верига – в съответствие със спецификата на дейностите, които извършват.
Чл. 14. (1) В едномесечен срок от изготвянето на програмите по чл. 13 институциите и органите по чл. 3, ал. 1, т. 4 ги изпращат в ЦОРХВ.
(2) Центърът за оценка на риска по хранителната верига в едномесечен срок от получаване на програмите по ал. 1 може да прави предложения и препоръки за изменение или допълнение на програмите за обучение.
Чл. 15. (1) Обучаващите лица по чл. 16, т. 1 изпращат информация на ЦОРХВ за всяко проведено обучение в едномесечен срок след провеждането му.
(2) В тримесечен срок след провеждането на съответното обучение институциите и органите по чл. 3, ал. 1, т. 4 извършват проверка на резултатите от него съгласно инструкция, издадена от съответния орган, и изпращат информация в ЦОРХВ.
Чл. 16. Центърът за оценка на риска по хранителната верига поддържа база данни за:
1. висшите училища, институти и други организации и лица, които имат право да обучават служителите и лицата по чл. 13;
2. проведените обучения;
3. проведените обучения, организирани от структурите на Европейския съюз, в международни организации и в трети държави;
4. обученията за съответната календарна година.
Глава трета
OРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 17. Органите на управление на ЦОРХВ са:
1. директор;
2. управителен съвет.
Чл. 18. (1) Директорът на ЦОРХВ се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните.
(2) За директор на ЦОРХВ се назначава хабилитирано лице с професионален опит не по-малко от 10 години в областта на безопасността по хранителната верига.
(3) Директорът:
1. представлява ЦОРХВ;
2. е разпоредител с бюджет и със сметки за средства от Европейския съюз;
3. упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на ЦОРХВ;
4. изпълнява и други функции, свързани с дейността на ЦОРХВ.
(4) При осъществяване на правомощията си директорът на ЦОРХВ се подпомага от заместник-директор.
(5) Заместник-директорът на ЦОРХВ се назначава от министъра на земеделието и храните по предложение на директора на ЦОРХВ. За заместник-директор се назначава лице с професионален опит не по-малко от 8 години в областта на безопасността по хранителната верига.
Чл. 19. (1) Дейността на ЦОРХВ се осъществява от администрация, в която работят лица по служебно и по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.
(2) За администрацията на ЦОРХВ се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон.
(3) Структурата, съставът и числеността на ЦОРХВ, както и функциите на неговите звена се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
Чл. 20. (1) Управителният съвет на ЦОРХВ се състои от 5 членове – директора на ЦОРХВ, който е член по право, и по двама заместник-министри на земеделието и храните и на здравеопазването, определени от министъра на земеделието и храните, съответно от министъра на здравеопазването.
(2) Членовете на управителния съвет се назначават и освобождават с решение на Министерския съвет. При освобождаване от длъжност на член на управителния съвет съответният министър по ал. 1 предлага да се назначи друг представител до изтичането на мандата.
(3) Управителният съвет е с мандат три години.
(4) Управителният съвет:
1. приема годишна програма за работата на ЦОРХВ и отчет за нейното изпълнение, както и отчет за изпълнението на бюджета;
2. взема решения за осигуряване на изпълнението на дейностите на ЦОРХВ и начините за изпълнението им;
3. ежегодно представя отчет за изпълнението на годишната програма и бюджета на ЦОРХВ на министъра на земеделието и храните.
(5) Управителният съвет заседава не по-малко от два пъти годишно. Заседанията са редовни, ако на тях присъстват трима от членовете. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
Чл. 21. (1) Структурата на ЦОРХВ включва и контактен център на ЕОБХ за комуникация и обмен на научна информация с ЕОБХ и с други международни и национални организации по оценка на риска по хранителната верига.
(2) Контактният център по ал. 1:
1. поддържа национална база данни за експерти по различните области на хранителната верига;
2. осъществява научно сътрудничество чрез координация на дейностите, разработване и изпълнение на съвместни проекти, обмяна на опит и най-добрите практики в областите от компетентност на ЕОБХ съгласно чл. 36 от Регламент (ЕО) № 178/2002.
Чл. 22. Държавните и местните органи, обществените организации, физическите и юридическите лица са длъжни при поискване да предоставят необходимата информация и да оказват съдействие на ЦОРХВ за изпълнение на дейността му.
Глава четвърта
ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО
Чл. 23. (1) Центърът за оценка на риска по хранителната верига се финансира от:
1. бюджетна субсидия;
2. международни програми, проекти и договори;
3. приходи, събирани съгласно чл. 3, ал. 4, чл. 6, ал. 4, чл. 7, ал. 2 и чл. 10, ал. 2;
4. дарения и помощи;
5. други приходи.
(2) Средствата по ал. 1 се разходват за:
1. обезпечаване дейността на ЦОРХВ;
2. разработване и изпълнение на научноизследователски проекти;
3. членство на ЦОРХВ в международни организации и участие в международни дейности;
4. участие и изпълнение на международни проекти, програми и договори;
5. възнаграждения на външни експерти;
6. издателска дейност;
7. организиране и участие в научни мероприятия;
8. други разходи.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За целите на този закон се прилагат определенията по чл. 2 и 3 на Регламент (ЕО) № 178/2002, чл. 2 на Регламент (ЕО) № 882/2004, чл. 3 на Регламент (ЕО) № 1107/2009, чл. 2 от Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете и по § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на растенията.
§ 2. Този закон предвижда мерки по прилагане на:
1. Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните;
2. Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. (1) Центърът за оценка на риска по хранителната верига е правоприемник на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Центъра за оценка на риска, създаден със Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
(2) Трудовите и служебните правоотношения на служителите в Центъра за оценка на риска се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.
(3) До влизането в сила на актовете по § 5, т. 1 и 2 Центърът за оценка на риска по хранителната верига осъществява дейността си по досегашния ред.
§ 4. Издадените до влизането в сила на този закон документи от Центъра за оценка на риска запазват действието си за срока, за който са издадени.
§ 5. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет:
1. приема устройствен правилник на Центъра за оценка на риска по хранителната верига;
2. привежда устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните в съответствие с този закон;
3. одобрява тарифата по чл. 6, ал. 4.
§ 6. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон директорът на ЦОРХВ утвърждава ценоразписа по чл. 3, ал. 4.
§ 7. (1) До влизането в сила на актовете по § 5, т. 1 и 2 БАБХ продължава по досегашния ред да осъществява функциите си по одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти и да извършва оценка на продукти за растителна защита съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009.
(2) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на БАБХ, осъществяващи функциите по ал. 1, се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител в съответствие с определените функции и численост на персонала в устройствения правилник на Центъра за оценка на риска по хранителната верига.
(3) Започнатите производства по одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти се довършват от БАБХ по досегашния ред, а по извършване на оценка с доклад за оценка при разрешаване, подновяване, изменение и отнемане на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита – от ЦОРХВ по реда на този закон.
(4) В тримесечен срок от влизането в сила на актовете по § 5, т. 1 и 2 БАБХ предава на ЦОРХВ с предавателно-приемателен протокол екземпляр на документите за разрешаване, подновяване, изменение и отнемане на разрешения за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита. Документите на заявените до 14 юни 2011 г. за разрешаване, подновяване, изменение и отнемане на разрешения за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита се предават на ЦОРХВ в едногодишен срок от влизането в сила на актовете по § 5, т. 1 и 2.
§ 8. Центърът за оценка на риска по хранителната верига извършва оценка на разрешените продукти за растителна защита по § 15, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защита на растенията.
§ 9. В Закона за Българската агенция по безопасност на храните (обн., ДВ, бр. 8 от 2011 г.; изм., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г. и бр. 14 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 2, т. 3 думата „оценка“ се заменя с „управление“.
2. В чл. 4, ал. 1 т. 4 се отменя.
3. Членове 9 и 10 се отменят.
§ 10. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 12 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 2 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига“.
2. В чл. 37, ал. 1 след думата „преразглеждат“ се добавя „от Центъра за оценка на риска по хранителната верига“.
3. Член 38 се отменя.
4. В чл. 41, ал. 3 думите „наредбата по чл. 38, ал. 1“ се заменят с „наредба на министъра на земеделието и храните“.
5. В чл. 42, ал. 1 думите „чл. 38, ал. 1“ се заменят с „чл. 41, ал. 3“.
6. В чл. 45, ал. 2 след думата „защита“ се добавя „с изключение на извършването на оценки с доклади за оценки за продукти за растителна защита“.
7. В чл. 46:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Съответствието на продукт за растителна защита с изискванията по ал. 1 се установява с извършване на оценка на продукта.“;
б) в ал. 3 думите „оценките по ал. 2, т. 1“ се заменят с „оценката по ал. 2“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Оценката по ал. 2 се извършва от ЦОРХВ след получаване на екземпляр от необходимите документи.“;
г) алинея 5 се отменя.
§ 11. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г. и бр. 28 от 2016 г.) в чл. 17, ал. 4 в текста преди т. 1 след думата „риска“ се добавя „по хранителната верига“.
§ 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 26 май 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева
4232