Министерски съвет
брой: 99, от дата 12.12.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.94


Постановление № 270 от 8 декември 2017 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 65 от 2008 г., бр. 39 и 77 от 2009 г., бр. 104 от 2011 г., бр. 27 от 2013 г. и бр. 13 и 106 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 4 се отменя.
2. Точка 19 се отменя.
§ 2. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 4 се отменя.
2. Точка 19 се отменя.
§ 3. Наименованието на раздел IIа се изменя така:
„Раздел IIа
Такси, събирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 4. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“;
б) създават се нови т. 10 и 11:
„10. на сдружение; на фондация 50 лв.;
11. на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел 50 лв.;“
в) досегашната т. 11 става т. 12;
г) създава се нова т. 18:
„18. на преобразуване на юридическо лице с нестопанска цел 50 лв.;“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“;
б) създават се нови т. 10 и 11:
„10. на сдружение; на фондация 25 лв.;
11. на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел 25 лв.;“.
в) досегашната т. 11 става т. 12;
г) създава се нова т. 18:
„18. на преобразуване на юридическо лице с нестопанска цел 25 лв.;“.
3. В основния текст на ал. 3 и 4 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 5. В чл. 16б, ал. 1 и 2 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 6. В чл. 16в, ал. 1 и 2 след думата „фирма“ се добавя „или наименование“.
§ 7. В чл. 16д след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 8. Член 16е се изменя така:
„Чл. 16е. (1) По реда на чл. 16, ал. 1 се събира такса за предоставяне на специализирани услуги чрез автоматизиран достъп до търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел със следните функционалности:
1. търсене по определени характеристики за вписани обстоятелства и/или обявени актове за определен търговец или клон на чуждестранен търговец, за юридическо лице с нестопанска цел или клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел;
2. визуализиране на партидите и:
а) с подредба по азбучен ред на всички вписани търговци или клонове на чужде­странни търговци по фирми, юридически лица с нестопанска цел или клонове на чужде­странни юридически лица с нестопанска цел по наименования;
б) с подредба по правна форма на всички вписани търговци или клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел или клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел;
в) с възможност за бърз достъп до партидата на всеки търговец или клон на чуждестранен търговец, юридическо лице с нестопанска цел или клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел по първа буква или цифра от фирмата или наименованието;
г) други подредби, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.
(2) Минималният предплатен лимит за използване на услуга по ал. 1 е в размер 100 лв.
(3) За абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписани обстоятелства, заличени вписвания и обявени актове по фирменото дело на определен търговец или юридическо лице с нестопанска цел се събира такса в размер 0,40 лв. за всяко вписване, заличаване и обявяване.“
Заключителна разпоредба
§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
9525