Министерство на труда и социалната политика
брой: 99, от дата 12.12.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.111


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор (ДВ, бр. 44 от 1993 г.)
Параграф единствен. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 1 думите „личен паспорт или друг“ се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато документът по ал. 1, т. 2 е за придобито висше образование в чужбина, административен орган, който е работодател, е длъжен да изиска удостоверяване на признаването му по служебен ред.“
Министър:  Бисер Петков
9473