Народно събрание
брой: 99, от дата 12.12.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.19


Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

 

УКАЗ № 252
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за държавния бюджет на Република България за 2018 г., приет от 44-то Народно събрание на 30 ноември 2017 г.
Издаден в София на 8 декември 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2018 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
23 515 773,1
 1.
Данъчни приходи
21 040 600,0
 1.1.
Корпоративен данък
2 294 100,0
 1.2.
Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица
69 900,0
 1.3.
Данъци върху доходите на физически лица
3 372 400,0
 1.4.
Данък върху добавената стойност
9 780 000,0
 1.5.
Акцизи
5 150 000,0
 1.6.
Данък върху застрахователните премии
36 300,0
 1.7.
Мита и митнически такси
190 100,0
 1.8.
Други данъци
147 800,0
 2.
Неданъчни приходи
2 475 173,1

(2) Приема държавния бюджет за 2018 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

 
 Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 II.
РАЗХОДИ
11 923 291,5
 1.
Текущи разходи
9 458 355,8
 
в т.ч.
 
 1.1.
Персонал
4 490 685,8
 1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
924 759,3
 1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
856 086,0
 1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
68 673,3
 1.3.
Лихви
684 305,2
 1.4.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 124 690,4
 2.
Капиталови разходи
2 360 252,6
 2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
2 123 378,9
 2.2.
Капиталови трансфери
236 873,7
 3.
Прираст на държавния резерв (нето)
19 233,1
 4.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
14 350,0
 5.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
71 100,0
 5.1.
По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
70 000,0
 5.2.
По бюджета на съдебната власт
600,0
 5.3.
По бюджета на Народното събрание
500,0
 III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО
11 082 080,7
1.
 Предоставени трансфери за:
11 100 063,7
 
 в т.ч.
 
1.1.
Общините
3 264 075,1
1.2.
Държавното обществено осигуряване
4 495 090,4
1.3.
Националната здравноосигурителна каса
1 286 186,0
 
в т.ч.
 
1.3.1.
 – от Министерството на здравеопазването
24 000,0
1.4.
 Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд
899 826,3
1.5.
 Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“
275 890,8
2.
 Получени трансфери от:
17 983,0
 
в т.ч.
 
2.1.
Държавното обществено осигуряване
7 400,0
2.1.1.
– за Министерството на труда и социалната политика
7 150,0
2.1.2.
– за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
250,0
2.2.
Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите
4 583,0
 IV.
ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 133 942,7

(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 V.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)
-623 541,8

(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
VІ.
 ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
623 541,8

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
116 000,0
1.
Неданъчни приходи
116 000,0
1.1.
Съдебни такси
102 000,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
2 058,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
8 042,0
1.4.
Други приходи
3 900,0
II.
РАЗХОДИ
591 120,0
1.
Текущи разходи
575 650,0
2.
Капиталови разходи
14 870,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
14 870,0
3.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
600,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
475 120,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
475 120,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2018 г., както следва:

Органи на съдебната власт
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 
Висш съдебен съвет
32 487,5
 
Върховен касационен съд
17 562,7
 
Върховен административен съд
14 760,5
 
Прокуратура на Република България
221 715,5
 
Съдилища на Република България
294 188,5
 
Национален институт на правосъдието
2 961,9
 
Инспекторат към Висшия съдебен съвет
6 843,4
 
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
600,0
 
Всичко:
591 120,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от органите на съдебната власт, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
93 244,2
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
90 342,7

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) В приходите по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.
Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1 500,0
1.
Неданъчни приходи
1 500,0
1.1.
Държавни такси
341,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
1 361,0
1.3.
Други приходи
-202,0
II.
РАЗХОДИ
62 150,0
1.
Текущи разходи
59 196,0
2.
Капиталови разходи
2 454,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
2 454,0
3.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
60 650,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
60 650,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:

 
Наименование на функционалната област
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Функционална област „Представителен и ефективен Парламент“
42 357,1
 
 в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи
500,0
2.
Функционална област „Осигуряващи дейности“
18 369,2
3.
Функционална област „Съпътстваща дейност“ (Икономически и социален съвет)
1 001,9
4.
Функционална област „Мониторинг на фискалната политика“ (Фискален съвет)
421,8
 
Всичко:
62 150,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Народното събрание, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
21 035,2
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
30 924,4

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
(5) В срок до 31 януари 2018 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка.
(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.
Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
150,0
1.
Неданъчни приходи
150,0
1.1.
Глоби, санкции и наказателни лихви
150,0
II.
РАЗХОДИ
17 230,0
1.
Текущи разходи
16 306,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
14 331,0
2.
Капиталови разходи
924,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
924,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
17 080,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
17 080,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Сметната палата, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
2 860,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
2 900,0

Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
6 668,0
1.
Текущи разходи
6 468,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
4 536,0
2.
Капиталови разходи
200,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
200,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
6 668,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
6 668,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Администрацията на президента, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
2 200,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
2 200,0

Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
14 000,0
1.
Неданъчни приходи
14 000,0
1.1.
Държавни такси
600,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
9 934,0
1.3.
Други приходи
3 466,0
II.
РАЗХОДИ
91 070,0
1.
Текущи разходи
85 845,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
54 786,0
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
5 000,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
5 000,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
286,0
2.
Капиталови разходи
5 225,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
5 225,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
77 070,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
83 863,0
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-6 793,0
2.1.
Предоставени трансфери (-)
-6 793,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“
9 329,0
 2.
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
561,0
 3.
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България
25 891,0
 4.
Политика в областта на правото на вероизповедание
5 188,0
 5.
Политика в областта на архивното дело
6 362,0
 6.
Бюджетна програма „Администрация“
12 116,0
 7.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
31 623,0
 7.1.
Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
23 123,0
 7.2.
Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
8 500,0
 
Всичко:
91 070,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерския съвет, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
45 645,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
46 145,0

(4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, съгласно приложение № 1.
Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
4 457,0
1.
Текущи разходи
4 357,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
4 057,0
2.
Капиталови разходи
100,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
100,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
4 457,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
4 457,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Конституционния съд, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
393,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
400,0

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
2 974,0
1.
Текущи разходи
2 923,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 863,0
2.
Капиталови разходи
51,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
51,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
2 974,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 974,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Омбудсмана, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
1 110,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
1 110,0

Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
120 308,0
1.
Неданъчни приходи
120 308,0
1.1.
Държавни такси
110 379,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
739,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
1 520,0
1.4.
Други приходи
7 670,0
II.
РАЗХОДИ
480 786,0
1.
Текущи разходи
460 391,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
285 377,0
1.2.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
12 682,0
2.
Капиталови разходи
20 395,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
20 395,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
360 478,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
358 736,8
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
2 583,0
2.1.
Получени трансфери (+)
4 583,0
2.1.1.
– от Националната здравноосигурителна каса
4 583,0
2.2.
Предоставени трансфери (-)
-2 000,0
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-841,8
3.1.
Предоставени трансфери (-)
-841,8
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси
89 280,6
 2.
Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи
299 275,0
 3.
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма
44 618,1
 4.
Политика в областта на управлението на дълга
2 234,0
 5.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
11 373,6
 5.1.
Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
11 373,6
 6.
Бюджетна програма „Администрация“
34 004,7
 
Всичко:
480 786,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на финансите, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
240 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
200 000,0

(4) В разходите по ал. 1 са включени средства за увеличаване на числеността на персонала на Националната агенция за приходите с двеста щатни бройки за обезпечаване на контролната й дейност. Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г.) не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на агенцията.
Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
55 190,0
1.
Неданъчни приходи
55 190,0
1.1.
Държавни такси
43 154,8
1.2.
Приходи и доходи от собственост
7 845,2
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
250,0
1.4.
Други приходи
3 940,0
II.
РАЗХОДИ
125 970,4
1.
Текущи разходи
111 907,4
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
23 728,4
2.
Капиталови разходи
8 063,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
8 063,0
3.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
6 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
70 780,4
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
70 850,9
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-70,5
2.1.
Предоставени трансфери (-)
-70,5
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба
103 866,5
 2.
Политика в областта на публичната дипломация
805,4
 3.
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация
21 298,5
 
Всичко:
125 970,4

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на външните работи, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
101 431,4
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
101 431,4

(4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 000,0 хил. лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта.
Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
44 000,0
1.
Неданъчни приходи
44 000,0
1.1.
Държавни такси
50,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
29 320,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
300,0
1.4.
Други приходи
14 330,0
II.
РАЗХОДИ
1 193 319,0
1.
Текущи разходи
1 137 955,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
911 730,0
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
2 528,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
2 528,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 020,0
2.
Капиталови разходи
55 364,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
55 364,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 149 319,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 175 120,0
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-25 801,0
2.1.
Предоставени трансфери (-)
-25 801,0
2.1.1.
– за държавните висши училища
-25 801,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на отбранителните способности
1 116 953,0
 2.
Политика в областта на съюзната и международната сигурност
76 366,0
 
Всичко:
1 193 319,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на отбраната, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
273 612,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
435 548,0

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища съгласно приложение № 2.
Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
157 388,0
1.
Неданъчни приходи
157 388,0
1.1.
Държавни такси
87 564,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
40 499,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
41 390,0
1.4.
Други приходи
-12 065,0
II.
РАЗХОДИ
1 296 400,0
1.
Текущи разходи
1 273 653,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 161 763,0
2.
Капиталови разходи
22 747,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
22 747,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 139 012,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 225 240,0
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-86 228,0
2.1.
Предоставени трансфери (-)
-86 228,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред
743 845,5
 2.
Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси
180 542,5
 3.
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации
220 247,0
 4.
Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи
151 765,0
 
Всичко:
1 296 400,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
197 372,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
251 792,0

Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
61 500,0
1.
Неданъчни приходи
61 500,0
1.1.
Държавни такси
61 264,0
1.2.
Глоби, санкции и наказателни лихви
36,0
1.3.
Други приходи
200,0
II.
РАЗХОДИ
231 595,0
1.
Текущи разходи
221 804,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
159 259,0
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
600,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
600,0
2.
Капиталови разходи
9 791,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
9 791,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
170 095,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
170 115,6
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-20,6
2.1.
Предоставени трансфери (-)
-20,6
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на правосъдието
79 289,0
 2.
Политика в областта на изпълнение на наказанията
144 323,0
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
7 983,0
 
Всичко:
231 595,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на правосъдието, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
121 327,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
70 892,9

(4) В разходите по ал. 1 са включени средства за персонал за увеличаване на персонала на Агенцията по вписванията със седемдесет и пет щатни бройки за обезпечаване на възложените й със закони функции. Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на агенцията.
Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
26 000,0
1.
Неданъчни приходи
26 000,0
1.1.
Държавни такси
21 550,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
50,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
6 000,0
1.4.
Други приходи
-1 600,0
II.
РАЗХОДИ
1 183 451,8
1.
Текущи разходи
1 181 061,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
99 224,5
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
3 690,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
3 420,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
270,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 055 923,3
2.
Капиталови разходи
2 390,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
2 390,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 157 451,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 150 301,8
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
7 150,0
2.1.
Получени трансфери (+)
7 150,0
2.1.1.
– от Държавното обществено осигуряване
7 150,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на заетостта
103 764,1
2.
Политика в областта на трудовите отношения
13 809,4
3.
Политика в областта на социалната закрила и равните възможности
160 186,9
4.
Политика в областта на хората с увреждания
282 703,9
5.
Политика в областта на социалното включване
613 087,7
6.
Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие
870,3
7.
Политика в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията
145,0
8.
Бюджетна програма „Администрация“
8 884,5
 
Всичко:
1 183 451,8

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
1 081 966,3
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
1 083 419,0

Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
40 000,0
1.
Неданъчни приходи
40 000,0
1.1.
Държавни такси
31 260,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
6 400,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
2 500,0
1.4.
Други приходи
-160,0
II.
РАЗХОДИ
495 244,2
1.
Текущи разходи
483 344,2
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
215 919,1
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
86 636,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
86 636,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
34 800,0
2.
Капиталови разходи
11 900,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
3 000,0
2.2.
Капиталови трансфери
8 900,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
455 244,2
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
479 244,2
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-24 000,0
2.1.
Предоставени трансфери (-)
-24 000,0
2.1.1.
– за Националната здравноосигурителна каса
-24 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве
92 249,8
 2.
Политика в областта на диагностиката и лечението
355 716,6
 3.
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия
27 963,2
 4.
Бюджетна програма „Администрация“
19 314,6
 
Всичко:
495 244,2

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
315 081,3
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
286 843,7

(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2018 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
(5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2018 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“.
Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
13 100,0
1.
Неданъчни приходи
13 100,0
1.1.
Държавни такси
730,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
10 843,7
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
35,0
1.4.
Други приходи
1 491,3
II.
РАЗХОДИ
584 470,5
1.
Текущи разходи
573 365,5
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
322 996,2
1.1.1.
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
28 774,1
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
6 260,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
6 260,0
2.
Капиталови разходи
2 755,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
2 755,0
3.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
8 350,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
573 370,5
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 076 389,6
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-498 019,1
2.1.
Предоставени трансфери (-)
-498 019,1
2.1.1.
– за Българската академия на науките
-83 075,8
2.1.2.
– за държавните висши училища
-414 943,3
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-5 000,0
3.1.
Предоставени трансфери (-)
-5 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
2 000,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-2 000,0
1.
Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)
-2 000,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот
524 252,1
 2.
Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал
55 148,1
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
5 070,3
 
Всичко:
584 470,5

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
261 840,7
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
261 540,7

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища съгласно приложение № 3.
Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
24 900,0
1.
Неданъчни приходи
24 900,0
1.1.
Държавни такси
500,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
24 700,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
80,0
1.4.
Други приходи
-380,0
II.
РАЗХОДИ
175 282,4
1.
Текущи разходи
168 598,7
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
101 727,3
1.1.1.
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
5 370,9
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
15 000,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
13 900,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
1 100,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
226,8
2.
Капиталови разходи
6 683,7
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
6 683,7
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
150 382,4
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
150 382,4
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
18 949,8
 2.
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
151 366,9
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
4 965,7
 
Всичко:
175 282,4

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на културата, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
73 127,5
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
73 127,5

Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
56 296,4
1.
Неданъчни приходи
56 296,4
1.1.
Държавни такси
55 500,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
485,2
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
900,0
1.4.
Други приходи
-588,8
II.
РАЗХОДИ
49 858,1
1.
Текущи разходи
47 340,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
29 009,3
1.2.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
40,0
2.
Капиталови разходи
2 518,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
2 518,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
-6 438,3
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
63 211,7
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-69 650,0
2.1.
Получени трансфери (+)
6 000,0
2.1.1.
– от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
6 000,0
2.2.
Предоставени трансфери (-)
-75 650,0
2.2.1.
– за Българската академия на науките
-2 550,0
2.2.2.
– за Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
-73 100,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда
23 414,5
 2.
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост
9 739,1
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
16 704,5
 
Всичко:
49 858,1

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерство на околната среда и водите, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
25 500,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
20 600,0

Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
26 090,0
1.
Неданъчни приходи
26 090,0
1.1.
Държавни такси
19 175,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
6 100,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
2 590,0
1.4.
Други приходи
-1 775,0
II.
РАЗХОДИ
80 364,8
1.
Текущи разходи
79 664,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
30 681,1
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
24 700,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
24 630,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
70,0
2.
Капиталови разходи
700,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
700,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
54 274,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
54 352,1
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-77,3
2.1.
Предоставени трансфери (-)
-77,3
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО