Народно събрание
брой: 49, от дата 6.6.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за задължаване на Министерския съвет да изготви доклад във връзка с изпълнението на Решение на Народното събрание за задължаване на Министерския съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика, прието на 12 януари 2023 г.

 

РЕШЕНИЕ
за задължаване на Министерския съвет да изготви доклад във връзка с изпълнението на Решение на Народното събрание за задължаване на Министерския съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика, прието на 12 януари 2023 г.
(ДВ, бр. 6 от 2023 г.)
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Задължава Министерския съвет да изготви и представи в Народното събрание на Република България доклад за всички планирани, предприети и извършени действия по изпълнението на Решение на Народното събрание за задължаване на Министерския съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика, прието на 12 януари 2023 г. (ДВ, бр. 6 от 2023 г.), който да включва информация относно:
– хронологично представяне на предприетите стъпки от Министерския съвет чрез ресорните служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства и служебен министър на енергетиката, в това число – срещи, разговори, предложения, планове, проекти и решения, свързани с преговорния процес, заедно с цялата съпътстваща документация към тях, за срока от 12 януари 2023 г. до изготвяне на доклада;
– цялата налична кореспонденция между Европейската комисия и Република България, свързана с изпълнение на гореописаното Решение на Народното събрание, включващо всички съпътстващи позиции, отправени въпроси, дадени насоки и поставяни условия от 12 януари 2023 г. до изготвяне на доклада;
– всички изработени и/или в процес на изработка проекти заедно с цялата съпътстваща документация към тях, свързани с територията на комплекс „Марица-изток“, заложени като условие за предоговаряне на ПВУ, поставено от Европейската комисия, включващи ускорено внедряване на възобновяеми енергийни източници;
– всички документи, изготвени и свързани с евентуално изграждане на фотоволтаични системи и/или индустриални паркове в имоти, собственост на „Мини Марица-изток“ – ЕАД, и които се използват за въгледобив, в това число – проекти на меморандуми за сътрудничество, изготвени схеми и/или карти на разположение на площи, подходящи за реализация на ФЕЦ, или други инвестиционни намерения в земи, собственост на „Мини Марица-изток“ – ЕАД; решения и/или проекти на решения на ресорните министерства, свързани с разпореждане на недвижими имоти и/или изпълнение на задълженията на „Мини Марица-изток“ – ЕАД, по сключения 2005 г. концесионен договор;
– списък с наименованията на фирми, с които са осъществени срещи разговори във връзка с осъществяване на инвестиционни проекти за ускорено внедряване на възобновяеми енергийни източници на терени, находящи се в Източномаришкия басейн, както и резултатите от проведените разговори, в това число и сключени под каквато и да е форма договори или поети писмени ангажименти;
– всички изработени и предоставени на Европейската комисия проекти заедно с цялата съпътстваща документация, свързани с Плана REPowerEU.
2. Докладът да бъде изготвен и внесен в Народното събрание в срок до 15 работни дни от приемане на настоящото решение.
 Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 2 юни 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
4444