Министерски съвет
брой: 49, от дата 6.6.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.14


Постановление № 89 от 1 юни 2023 г. за изменение на Постановление № 45 на Министерския съвет от 2014 г. за преобразуване на държавни културни институти и създаване на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 ОТ 1 ЮНИ 2023 Г.
за изменение на Постановление № 45 на Министерския съвет от 2014 г. за преобразуване на държавни културни институти и създаване на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“
(ДВ, бр. 23 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Театрално-музикален център – Разград“ се заменят с „Театрално-музикален и филхармоничен център – Разград“.
2. В ал. 2 думите „Театрално-музикален център – Разград“ се заменят с „Театрално-музикален и филхармоничен център – Разград“.
3. В ал. 3 думите „Театрално-музикален център – Разград“ се заменят с „Театрално-музикален и филхармоничен център – Разград“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. В Постановление № 263 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата (ДВ, бр. 64 от 2021 г.) в чл. 1 т. 40 се изменя така:
„40. директорът на Театрално-музикалния и филхармоничен център – Разград;“.
§ 3. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на културата утвърждава Устройствения правилник на „Театрално-музикален и филхармоничен център – Разград“.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2023 г.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
4411