Министерски съвет
брой: 49, от дата 6.6.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.13


Постановление № 88 от 1 юни 2023 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 ОТ 1 ЮНИ 2023 Г.
за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Утвърждава единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства, с базов компонент за един лев реализирани приходи от брой продадени билети от собствени театрални/музикални продукти извън посочените в ал. 2, както следва:
1. драматични театри – до 4,50 лв. за 1 лв. приходи, но не по-малко от 3,00 лв. за 1 лв. приходи;
2. куклени театри – до 5,50 лв. за 1 лв. приходи, но не по-малко от 3,50 лв. за 1 лв. приходи;
3. драматично-куклени театри:
а) до 4,50 лв. за 1 лв. приходи от драматичен продукт, но не по-малко от 3,00 лв. за 1 лв. приходи;
б) до 5,50 лв. за 1 лв. приходи от куклен продукт, но не по-малко от 3,50 лв. за 1 лв. приходи;
4. симфониети и филхармонии – до 11 лв. за 1 лв. приходи, но не по-малко от 8,50 лв. за 1 лв. приходи;
5. опери и музикално-балетни центрове – до 10 лв. за 1 лв. приходи, но не по-малко от 6,50 лв. за 1 лв. приходи;
6. театрално-музикални центрове, фолклорни ансамбли и театрална работилница – до 7 лв. за 1 лв. приходи, но не по-малко от 6,50 лв. за 1 лв. приходи;
7. музикално-драматични театри и театрално-музикални продуцентски центрове:
а) до 4,50 лв. за 1 лв. приходи от драматичен продукт, но не по-малко от 3,00 лв. за 1 лв. приходи;
б) до 10 лв. за 1 лв. приходи от музикален продукт, но не по-малко от 6,50 лв. за 1 лв. приходи;
8. театрално-музикални и филхармонични центрове:
а) до 5,50 лв. за 1 лв. приходи от драматичен продукт, но не по-малко от 4,50 лв. за 1 лв. приходи;
б) до 11 лв. за 1 лв. приходи от музикален продукт, но не по-малко от 8,50 лв. за 1 лв. приходи.
(2) Единният разходен стандарт по ал. 1 за Народен театър „Иван Вазов“ – София, Софийската опера и балет, Софийската филхармония, Държавния музикален и балетен център – София, и Държавен фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ – държавни културни институти със статут „национално значение“, се умножава с коефициент 1,3.
(3) Единните разходни стандарти по ал. 1 и 2 се прилагат при спазване на условията по чл. 23а, ал. 3, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата.
(4) Минималните размери на единните разходни стандарти по ал. 1 се прилагат само при недостиг на утвърдените за целта средства по бюджета на Министерството на културата за съответната година.
Чл. 2. Средствата от държавния бюджет, определени по реда на чл. 23а, ал. 3 от Закона за закрила и развитие на културата, не могат да надвишават средствата, утвърдени по бюджета на Министерството на културата, бюджетна програма „Сценични изкуства“, за съответната година.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства (обн., ДВ, бр. 14 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2016 г., бр. 84 от 2019 г., бр. 36 и 102 от 2020 г., бр. 38 и 85 от 2021 г. и бр. 44 от 2022 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 23а, ал. 3, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2023 г.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
4410