Министерски съвет
брой: 49, от дата 6.6.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.13


Постановление № 87 от 1 юни 2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 ОТ 1 ЮНИ 2023 Г.
за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява финансиране на Министерството на здравеопазването за 2023 г. в размер 134 151 000 лв. за извършване на плащания за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за закупуване на ваксини срещу COVID-19.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1 се увеличават максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на здравеопазването.
Чл. 3. Средствата по чл. 1 се одобряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси след влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 1, т. 6, чл. 11, ал. 2, т. 4 и ал. 3 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юни 2023 г.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
4409