Президент на Републиката
брой: 49, от дата 6.6.2023 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 68 за назначаване на Мая Николова Добрева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова със седалище в гр. Кишинев

 

УКАЗ № 68
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Мая Николова Добрева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова със седалище в гр. Кишинев.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 май 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.
4397