Президент на Републиката
брой: 49, от дата 6.6.2023 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 67 за освобождаване на Евгени Стефанов Стойчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова

 

УКАЗ № 67
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Евгени Стефанов Стойчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 май 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.
4396