Президент на Републиката
брой: 49, от дата 6.6.2023 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 65 за освобождаване на Румяна Генчева Бъчварова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Израел

 

УКАЗ № 65
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Румяна Генчева Бъчварова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Израел.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 май 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.
4394