Министерски съвет
брой: 49, от дата 6.6.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 86 от 1 юни 2023 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021 – 2027 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 ОТ 1 ЮНИ 2023 Г.
за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021 – 2027 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С постановлението се определят общите национални правила и детайлните правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ), за програмен период 2021 – 2027 г.
Чл. 2. (1) Общите национални правила за допустимост на разходите се прилагат за следните програми:
1. Програма „Конкурентоспособност и иновации на предприятията“ 2021 – 2027 г.;
2. Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027 г.;
3. Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.;
4. Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.;
5. Програма „Техническа помощ“ 2021 – 2027 г.;
6. Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.;
7. Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г.;
8. Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.;
9. Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027 г.;
10. Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури“ 2021 – 2027 г.;
11. Програмата по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027 г.;
12. Програмата по Фонд „Вътрешна сигурност“ 2021 – 2027 г.;
13. Програмата по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021 – 2027 г.;
14. Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., за средствата за финансиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“.
(2) Детайлните правила за допустимост се прилагат за съответна програма по ал. 1.
Глава втора
ОБЩИ НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ
Чл. 3. Допустими разходи по програмите по чл. 2, ал. 1 са тези, които попадат в обхвата за подкрепа от съответния фонд на Европейския съюз (ЕС) и отговарят на правилата на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (OB, L 231/159 от 30 юни 2021 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/1060“, на регламентите за отделните фондове, на Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) и на актовете по неговото прилагане.
Чл. 4. (1) Национални методологии за определяне на размерите на сумите по формите, посочени в чл. 55, ал. 1, т. 2 – 5 от ЗУСЕФСУ, се приемат от Министерския съвет като част от националните правила за допустимост по предложение на заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
(2) Управляващите органи могат за съответната програма да разработват методологии за определяне на размерите на сумите за дадена категория разход по формите, посочени в чл. 55, ал. 1, т. 2 – 5 от ЗУСЕФСУ, които се утвърждават от ръководителя на управляващия орган на съответната програма, в случай че тези методологии се отнасят до начин на определяне или форма на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които не са част от одобрени национални методологии.
Чл. 5. Определените в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ максимални размери за дадена категория разход се прилагат както за определяне на размера на допустимите разходи за финансиране при оценка на бюджета на проектното предложение, така и за определяне размера на допустимите разходи за възстановяване при изпълнението на проекта.
Чл. 6. (1) Разходите за брутни заплати и възнаграждения, изплатени по служебни или трудови правоотношения, и за обезщетения, изплатени от осигурителя за дните на временна неработоспособност съгласно Кодекса за социално осигуряване, на служителите на управляващите, счетоводните и одитните органи и на междинните звена на програмите по чл. 2, ал. 1, на дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет и на областните информационни центрове, както и разходите за задължителни социални и здравни осигурителни вноски за сметка на осигурителя за тези служители, както и обезщетенията при командироване и за неизползван платен годишен отпуск са допустими за финансиране по техническата помощ на програмите по чл. 2, ал. 1, при условие че дейностите са определени в длъжностните характеристики и са в изпълнение на функциите по чл. 9, ал. 5 – 7, чл. 10, ал. 1 и чл. 20, ал. 1 от ЗУСЕФСУ.
(2) Разходите по ал. 1, с изключение на обезщетенията при командироване, за служители на Агенцията по обществени поръчки за извършване на дейности по предварителен контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки по договори, съфинансирани от ЕФСУ, са допустими за финансиране по програмата по чл. 2, ал. 1, т. 5, при условие че дейностите са определени в длъжностните характеристики.
(3) В случаите, когато служители от звената и структурите по ал. 1 и 2 изпълняват и други дейности извън тези по чл. 9, ал. 5 – 7, чл. 10, ал. 1 и чл. 20, ал. 1 от ЗУСЕФСУ или съответно по ал. 2, разходите за заплати и възнаграждения, за осигурителни вноски и за обезщетенията, изплатени от осигурителя за дните на временна неработоспособност съгласно Кодекса за социално осигуряване, се считат за допустими за финансиране в размер на процентно съотношение, определено чрез анализ на заетостта на звеното/структурата въз основа на годишното планиране на дейността му/є и при отчитане на утвърдените му/є функции във връзка с ЕФСУ. Съотношението се определя на годишна база и се утвърждава от ръководителя на бенефициента. Съотношението се изменя при изменение на някой от елементите на анализа.
(4) Не са допустими други разходи за възнаграждения за дейности по управление и/или изпълнение на проекти/бюджетни линии извън посочените в ал. 1 и 2 за служителите, чиито заплати и възнаграждения са допустими за финансиране по ал. 1 и 2, когато бенефициенти по тези проекти/финансови планове за бюджетни линии са съответните структури или звена.
Чл. 7. (1) Когато безвъзмездна финансова помощ се предоставя под формата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕФСУ, дейностите по изпълнение и/или управление на проекти се възлагат, както следва:
1. с длъжностната характеристика на служителя, нает от бенефициента по трудово или служебно правоотношение, когато дейностите се изпълняват в рамките на установеното работно време;
2. със заповед на органа по назначаване, съответно на работодателя, с която на служителя по служебно правоотношение, съответно по трудово правоотношение, в държавната администрация, с негово съгласие и срещу възнаграждение се възлагат допълнителни задължения във връзка с управлението и/или изпълнението на проект, когато дейностите се изпълняват извън установеното работно време и длъжностна характеристика на служителя;
3. с трудов договор по реда на чл. 110 или 111 от Кодекса на труда във връзка с управлението и/или изпълнението на проект със служител по трудово правоотношение, когато дейностите се изпълняват извън установеното работно време и длъжностна характеристика на служителя;
4. с договор, сключен съгласно правилата по чл. 49, ал. 2 от ЗУСЕФСУ – извън случаите по т. 1 – 3.
(2) Когато безвъзмездна финансова помощ за дейности по проекти на бенефициенти от централната и териториалната администрация на изпълнителната власт се предоставя под формата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕФСУ, допустимият размер на разходите за възнаграждения се определя, както следва:
1. за служителите по ал. 1, т. 1, 2 и 3 – до размера на възнаграждението на часова база, което лицето получава за изпълнение на дейности по основното си служебно или трудово правоотношение;
2. за лицата по ал. 1, т. 4 – съгласно условията на сключения договор.
Чл. 8. При подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ възстановимият данък върху добавената стойност за дадена операция не е допустим за съфинансиране от ЕФСУ, включително при комбинирана подкрепа чрез финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ в рамките на единична операция.
Глава трета
ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ
Раздел I
Програма „Техническа помощ“
Чл. 9. (1) Размерът на допустимите разходи за възнаграждения на служителите на бенефициентите/партньорите за дейности по изпълнение на проекти/финансови планове за бюджетни линии по Програма „Техническа помощ“ 2021 – 2027 г. (ПТП) извън случаите по чл. 6 се изчислява въз основа на действително отработеното и отчетено време от служителите по съответните проекти/финансови планове за бюджетни линии по ПТП, когато безвъзмездната финансова помощ за тези разходи е предоставена под формите на чл. 55, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУСЕФСУ.
(2) Допустими са разходи за възнаграждения на служителите на бенефициентите/партньорите за дейности по изпълнение на проекти/финансови планове за бюджетни линии по ПТП извън случаите по чл. 6, когато са възложени на основание чл. 143, ал. 1 и чл. 144 от Кодекса на труда, съответно по чл. 50а от Закона за държавния служител, когато безвъзмездната финансова помощ за тези разходи е предоставена под формата на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕФСУ.
(3) Размерът на часовата ставка на възнагражденията на служителите на бенефициентите/партньорите за дейности по изпълнение на проекти/финансови планове за бюджетни линии по ПТП извън случаите по чл. 6 е допустим до размера на основното им възнаграждение на часова база за съответния месец, което лицето получава по основното си правоотношение и допълнителното възнаграждение за продължителна работа (когато е приложимо), или до размера на възнаграждението на часова база по чл. 262, ал. 1, т. 2 и 3 от Кодекса на труда, което лицето получава съгласно чл. 143, ал. 1 и чл. 144 от Кодекса на труда, съответно съгласно чл. 50а от Закона за държавния служител.
(4) Алинея 3 не се прилага в случаите, когато Управляващият орган на ПТП е посочил друг начин за определяне на допустимия размер на възнагражденията за дейности по изпълнение на проекти по ПТП в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ в съответствие с чл. 4.
(5) В случаите по ал. 1 и 2 са допустими и разходите за начислените върху допустимите разходи за възнаграждения задължителни осигурителни вноски за сметка на осигурителя.
Раздел IІ
Програма „Образование“
Чл. 10. (1) Разходите за обезщетения, изплатени от осигурителя за дните на временна неработоспособност съгласно Кодекса за социално осигуряване на служителите на бенефициентите/партньорите за дейности по управление и/или изпълнение на проекти по Програма „Образование“, се считат за допустими за финансиране от съответния проект, ако са спазени условията за възстановяване на разходите, посочени в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ.
(2) Допустимият размер на разходите за възнаграждения на служителите на бенефициентите/партньорите, които работят на непълно работно време по проекти, финансирани от Програма „Образование“ 2021 – 2027 г., може да се изчислява като фиксиран процент от брутните разходи за труд (брутната работна заплата и начислените осигуровки за сметка на работодателя) в съответствие с фиксиран процент часове за работа по проекта на месец. Фиксираният процент се определя в длъжностната характеристика и/или се посочва от работодателя във ведомостта за изплатените възнаграждения.
Раздел IІІ
Програма „Околна среда“
Чл. 11. (1) Разходите за придобиване на земя и/или на ограничени вещни права са допустими при спазване на следните условия:
1. към датата на придобиване земята няма вещни и облигационни тежести, които да ограничават свободното є използване за целите на проекта, което се удостоверява с официални документи, издадени от компетентен държавен орган;
2. продавачът не е придобил земята с публична безвъзмездна помощ, дори и частично, в периода за последните 10 години преди подаване на проектното предложение;
3. има пряка връзка между придобиването на земята и/или на ограничените вещни права и целта на проекта, която трябва да е отразена в договора или в заповедта за предоставяне на финансова подкрепа или съответно в бизнес плана в случаите на финансови инструменти;
4. има издаден документ от независим оценител, регистриран съгласно Закона за независимите оценители, или от съответно упълномощен служебен орган, удостоверяващ, че цената на придобиване не надвишава пазарната стойност;
5. земята се придобива в собственост на държавата или общината или се придобива в собственост на лице, на което са възложени публични функции, и след приключването на проекта земята остава държавна или общинска собственост;
6. след приключването на проекта земята не остава за ползване от горския фонд или за земеделски цели, като това условие не се отнася за проекти по Приоритет „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“;
7. земята е придобита в срока на допустимост на разходите.
(2) Разходите за придобиване на застроен недвижим имот са допустими, ако за недвижимия имот са изпълнени следните условия:
1. налице е оценка от независим оценител, регистриран съгласно Закона за независимите оценители, или от съответно упълномощен служебен орган, удостоверяващ, че цената на придобиване не надвишава пазарната стойност;
2. налице е документ от съответно упълномощен служебен орган, че сградата е построена в съответствие с националното законодателство, или са описани частите, които не са в съответствие и които ще бъдат приведени в съответствие по време на изпълнението на проекта;
3. към датата на придобиване недвижимият имот няма вещни и облигационни тежести, които да ограничават свободното му използване за целите на проекта, което се удостоверява с официални документи, издадени от компетентен държавен орган;
4. продавачът не е придобил имота (сградата и/или земята) с публична безвъзмездна помощ, дори и частично, в периода за последните 10 години преди подаване на проектното предложение;
5. изградените върху имота сгради трябва да се използват единствено за целите на проекта;
6. недвижимият имот е придобит в собственост на държавата или общината или в собственост на лице, на което са възложени публични функции или функции от обществен интерес;
7. имотът е придобит в срока на допустимост на разходите.
(3) Разходите по ал. 1 и 2 са допустими при спазване на ограниченията по чл. 64, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2021/1060.
(4) В допълнение към изискванията по ал. 1 – 3 разходите на бенефициента, свързани с придобиването на незастроена земя и/или на застроен имот заедно с прилежащите към него сгради и/или на ограничени вещни права в полза на държавата и/или община, се считат за допустими, когато правата са придобити за извършване на строителни и монтажни работи за обект – публична държавна или общинска собственост, съгласно чл. 13 и 19 от Закона за водите по проект по приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.
Чл. 12. За допустим разход във връзка с придобиването на незастроена земя и/или на недвижим имот заедно с прилежащите към него сгради и/или на ограничени вещни права се считат и таксите, съпътстващи придобиването, като нотариални такси и др., разходите за експертна оценка и юридическите консултации.
Чл. 13. Допустими за финансиране са разходите, свързани с правото на достъп до мястото на изпълнение на проекта, ако то представлява неразделна част от изпълнението на проекта.
Чл. 14. (1) Допустими за финансиране са разходи за покупка, изграждане, доставка и монтаж на машини, съоръжения, техника и оборудване, стопански инвентар и биологични видове, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите по проекта, при условията, посочени в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ.
(2) Разходи за наем на машини, съоръжения, техника и оборудване, които трябва да се инсталират за постоянно ползване на мястото на изпълнение на проекта, не са допустими за финансиране.
(3) Извън случаите по ал. 2 допустими за финансиране са разходи за наем на машини, съоръжения, техника и оборудване до изтичането на срока на договора или на заповедта за предоставяне на финансовата подкрепа, в случай че са пряко свързани с изпълнението на проекта.
Чл. 15. При изпълнение на проекти с инвестиции в изграждане на техническа инфраструктура и/или изпълнение на други обекти и строителни и монтажни работи по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ се определят размери за определени категории разходи, които не могат да надвишават:
1. две на сто от строителната стойност на обекта – за проектиране и авторски надзор, съгласно чл. 162 от ЗУТ; строителна стойност на обекта е проектната стойност на обекта, определена по обобщена стойностна сметка към част сметна документация на инвестиционния проект съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.);
2. три на сто от строителната стойност на обекта – за консултантски услуги, съгласно чл. 166 от ЗУТ;
3. десет на сто от стойността на разходите за строителни и монтажни работи – за непредвидени разходи за строителни и монтажни работи; непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или за добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за реализиране на инвестиционния проект и за въвеждането му в експлоатация.
Чл. 16. (1) Когато изпълнението на проекта поражда непреки разходи, те са допустими за възстановяване единствено по реда на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕФСУ и до размера, посочен в методология за определяне на размерите на единна ставка за финансиране на непреки разходи по проекти по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г., която се утвърждава от ръководителя на Управляващия орган на програмата.
(2) Непреки разходи са разходите за организация и управление, за видимост, прозрачност и комуникация (информация и публичност) и за разработване на документации по Закона за обществените поръчки и по глава четвърта на ЗУСЕФСУ.
Чл. 17. Не са допустими за финансиране:
1. глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на правни спорове и съдебни дела чрез представителство от адвокат, адвокатско дружество или обединение на адвокати;
2. комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута с изключение на случаите на предоставянето на финансова подкрепа чрез финансови инструменти;
3. закупуване на дълготрайни материални активи – втора употреба;
4. разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти.
Раздел ІV
Програма „Развитие на човешките ресурси“
Чл. 18. Не са допустими за финансиране:
1. разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа, с изключение на случаите на комбиниране на безвъзмездна финансова помощ с подкрепа чрез финансов инструмент по чл. 24, ал. 7 от ЗУСЕФСУ.
2. разходи за държавни и/или общински такси.
Раздел V
Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“
Чл. 19. Допустимият размер на разходите за възнаграждения на служителите на бенефициентите/партньорите, които работят на непълно работно време по проекти, финансирани от приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“ на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027 г., може да се изчислява като фиксиран процент от брутните разходи за труд (брутната работна заплата и начислените осигуровки за сметка на работодателя) в съответствие с фиксиран процент часове за работа по проекта на месец. Фиксираният процент се определя в длъжностната характеристика и/или се посочва от работодателя във ведомостта за изплатените възнаграждения.
Раздел VІ
Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури“
Чл. 20. Допустими за финансиране са разходи, извършени преди момента на подаване от бенефициента на формуляр за кандидатстване по открита процедура по Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури“ 2021 – 2027 г. за:
1. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;
2. разходи за подготовка и изпълнение на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект; технологичният проект следва да е изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията;
3. закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта.
Чл. 21. Не са допустими за финансиране:
1. проекти, които водят до повишаване на риболовния капацитет на кораба или са за оборудване, което повишава способността му да намира риба, освен ако е предвидено друго в чл. 19 от Регламент (ЕС) 2021/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година за създаване на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1004 (OВ, L 247 от 13 юли 2021 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/1139“;
2. строителство на нови риболовни кораби, придобиване или внос на риболовни кораби, освен ако е предвидено друго в чл. 17 от Регламент (ЕС) 2021/1139;
3. временно или окончателно преустановяване на риболовни дейности, освен ако е предвидено друго в чл. 20 и 21 от Регламент (ЕС) 2021/1139;
4. проучвателен риболов;
5. прехвърляне на собствеността върху предприятие;
6. пряко зарибяване, освен когато то е изрично предвидено в правен акт на ЕС като мярка за повторно въвеждане или като друга мярка за опазване или в случай на експериментално зарибяване;
7. придобиване на оборудване, което увеличава способността на даден риболовен кораб да намира риба;
8. прехвърляне на риболовни кораби или смяна на тяхното знаме към трети държави, включително чрез създаване на съвместни предприятия с партньори от трети държави;
9. изграждане на нови пристанища или нови борси с изключение на нови места на разтоварване;
10. механизми за пазарна намеса, насочени към временното или постоянното изтегляне на продукти от риболов или аквакултури от пазара, така че да се намали предлагането и да се избегне спад на цените или да се осигури повишаване на цените, освен ако е предвидено друго в чл. 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/1139;
11. инвестиции на борда на риболовните кораби, които са необходими за спазване на изискванията съгласно правото на ЕС, което е в сила към момента на подаване на заявлението за подкрепа, включително изискванията съгласно задълженията на ЕС в рамките на регионалните организации за управление на рибарството, освен ако е предвидено друго в чл. 22 от Регламент (ЕС) 2021/1139;
12. инвестиции на борда на риболовните кораби, които са извършвали риболовни дейности в продължение на по-малко от 60 дни през двете календарни години, предхождащи годината на подаване на заявлението за подкрепа;
13. подмяна или обновяване на основен или допълнителен двигател на риболовен кораб, освен ако е предвидено друго в чл. 18 от Регламент (ЕС) 2021/1139.
Раздел VІІ
Програма по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“; Програма по Фонд „Вътрешна сигурност“ и Програма по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика
Чл. 22. По отношение на международните организации:
1. разходите за персонал включват и удовлетворяване на предвидени в закон, в друг нормативен акт и/или във вътрешните правила на международната организация задължения и права на възнаграждение;
2. разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) за персонал или други лица, които участват в дейностите по проекта, чиито пътувания са необходими за изпълнението на проекта, могат да бъдат извършвани в съответствие със специфичните вътрешни правила за командироване на тези организации.
Чл. 23. При придобиване на дълготрайни материални активи чрез покупка или лизинг те следва да продължат да се използват за същите цели като тези на проекта след деня на закупуване и в продължение най-малко на:
1. 3 години или повече – за информационно и телекомуникационно оборудване;
2. 5 години или повече – за други видове оборудване, като оперативно оборудване и транспортни средства;
3. 10 години – за сгради, плавателни съдове и въздухоплавателни средства.
Чл. 24. По отношение на организациите, получаващи оперативни безвъзмездни средства от бюджета на ЕС, не са допустими за финансиране непреки разходи.
Чл. 25. (1) Разходите за наем на недвижим имот са допустими само когато има пряка връзка между наемането и целите на проекта, за който се отнася, включително за целите на функциониране на офис на екипа за изпълнение на проекта, при следните условия:
1. недвижимият имот не е закупен чрез безвъзмездни средства на ЕС;
2. недвижимият имот се използва само за изпълнението на проекта; ако недвижимият имот не се използва само за изпълнението на проекта, допустима е само тази част от разходите, съответстваща на използването на проекта.
(2) Разходите за консумативи, материали и общи услуги са допустими, при условие че могат да се идентифицират и че са пряко необходими за изпълнението на проекта, включително за обезпечаване на дейността на екипа за изпълнение на проекта.
Чл. 26. По отношение на Програмата по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027 г. са допустими разходи, направени от крайния бенефициент, за дейностите и целевите групи, определени съгласно Регламент (ЕС) 2021/1147 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година за създаване на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (OB, L 251 от 15 юли 2021 г.), когато:
1. крайният бенефициент съхранява необходимата информация и доказателства, че лицата отговарят на специфични целеви групи и на разпоредбите, посочени в цитирания регламент;
2. за лицата, които получават подкрепа, крайният бенефициент съхранява необходимата информация, която позволява надлежното определяне на самоличността им, както и доказателствата за предоставената подкрепа (фактури, разписки и други);
3. подкрепящи мерки след връщането в третата държава или установяването/приемането в Република България, като обучение и съдействие за намиране на работа, краткосрочни мерки, необходими за процеса на реинтеграция/интеграция, и др. се предоставят в рамките на срок, не по-дълъг от 12 месеца считано от датата на връщане/приемане на гражданина на третата държава.
Чл. 27. Не са допустими за финансиране:
1. представителни разходи освен разумни разходи при организиране на официални събития, обосновани от проекта, като събитие при приключване на проекта или срещи на екипа за управление и изпълнение на проекта;
2. разходи, свързани с договори:
а) с подизпълнител, за изпълнение, което добавя разходи към проекта, без да добавя пропорционална стойност към него;
б) с посредници или консултанти, при които плащането е определено като процент от общите разходи на проекта, освен ако плащането не е обосновано от крайния бенефициент с посочване на действителната стойност на извършената работа или предоставените услуги.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Разходи за възнаграждения“ са разходите за заплати по трудово или служебно правоотношение, разходите за възнаграждения, определени в заповед на органа по назначаване, съответно на работодателя, или в трудов договор по чл. 110 или 111 от Кодекса на труда, за възлагане на допълнителни задължения във връзка с дейности по изпълнение и/или управление на проект или по сключен договор за услуга, включително разходите за социални и здравни осигуровки, дължими от работодателя, от органа по назначаването или от възложителя.
2. „Възстановим данък върху добавената стойност“ е сумата на платения данък върху добавената стойност, която регистрирано по реда на Закона за данък върху добавената стойност лице има право да приспадне от задълженията си по Закона за данък върху добавената стойност, включително когато, като е имало това право, не го е упражнило по реда на закона.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.
§ 3. Министърът на финансите издава указания за третирането на данъка върху добавената стойност по програмите по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 14 от постановлението.
§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, на заместник министър-председателя по социалните политики и министър на труда и социалната политика, на заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията, на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи, на министъра на финансите, на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на околната среда и водите, на министъра на иновациите и растежа, на министъра на образованието и науката, на министъра на земеделието, на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
§ 5. В Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и за създаване на Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 7 и 80 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г., бр. 10, 34, 58, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 30 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 27, 30 и 68 от 2017 г. и бр. 21, 60, 70 и 75 от 2022 г.) в чл. 1, ал. 2 т. 8 се изменя така:
„8. наблюдава:
а) Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм;
б) Швейцарско-българската програма за сътрудничество и отговаря за установяване на система за управление и контрол на програмата за сътрудничество и на система за управление и контрол на мярката за подкрепа „Техническа помощ“.“
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
4393