Министерски съвет
брой: 49, от дата 6.6.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 85 от 31 май 2023 г. за отменяне на Правилника за условията и реда за работа на Централната комисия по етика към Министерския съвет по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2007 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 ОТ 31 МАЙ 2023 Г.
за отменяне на Правилника за условията и реда за работа на Централната комисия по етика към Министерския съвет по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2007 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Параграф единствен. Отменя се Правилникът за условията и реда за работа на Централната комисия по етика към Министерския съвет по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2007 г.; изм., бр. 47 от 2012 г.).
Министър-председател: Гълъб Донев
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
4383